پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم , 2016-01-25

عنوان : ( تغییرات دمای حداقل ایران در نیم قرن گذشته(1961-2010) )

نویسندگان: رضا دوستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش سریع دمای کره زمین یکی از مهم ترین نگرانی ها انسان در جهان امروز می باشد. این مهم در ایران چگونه است؟ در این راستا، داده های روزانه دمای حداقل نیمه سرد سال در ایستگاه های دیده بانی سینوپتیک ایران با دوره 05 ساله از 0515 1691 از سازمان - هواشناسی ایران تهیه گردید. به منظور شناخت رفتار دمای حداقل در هر ایستگاه، داده ها در 0 دوره 15 ساله، پاییز و زمستان تنظیم شد. میانگین دمای حداقل در هر دوره تعیین و تغییر دمای حداقل در فلات ایران آشکار گردید. نتایج نشان داد دمای پاییز در ایران دارای روند افزایشی، پیوسته و معنی دار است. به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش در نقاط کم ارتفاع)پست( و مرتفع اتفاق افتاده و دهه 0555 گرمترین پاییز ایران می باشد و دمای حداقل زمستان ایران دارای نوسان و بدون روند معنی دار پیوسته است.در زمستان نیز دما در دو دهه 05 و 65 افزایش داشته و در دهه 65 گرمترین زمستان ایران طی نیم قرن گذشته می باشد. زمستان ایران در دهه 0555 بعد از گرمایش شدید دهه 65 ، سردتر شده است. بیشترین تغییر و افزایش دمای حداقل ایران طی دوره در ایستگاه مشهد و بیشترین کاهش در ایستگاه شهر کرد حادث گردید.

کلمات کلیدی

تغییر اقلیم تغییر پذیری اقلیم دمای حداقل ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056554,
author = {دوستان, رضا},
title = {تغییرات دمای حداقل ایران در نیم قرن گذشته(1961-2010)},
booktitle = {پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم تغییر پذیری اقلیم دمای حداقل ایران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات دمای حداقل ایران در نیم قرن گذشته(1961-2010)
%A دوستان, رضا
%J پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
%D 2016

[Download]