International Conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering, Art, Environment , 2015-11-16

عنوان : ( نسبت طلایی در طراحی منظر و فضای سبز )

نویسندگان: زهرا کریمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از قوانین و روابط ریاضی و هندسی حاکم بر طبیعت در طراحی مناظر و فضاهای سبز، یکی از گزینههای مطلوب در ایجاد مناظر بصری زیبا و همسو با طبیعت است. نسبت طلایی و دنباله فیبونانچی از هزاران سال پیش شناخته شده و در طراحیهای مختلف مورد استفاده بشر قرار میگرفته است. کاربرد این نسبت و دنباله در طراحی منظر و فضای سبز چندان مورد توجه و نظر مهندسان و کارشنان این حوزه نبوده است، از این رو در مقاله حاضر، روشها و چگونگی استفاده از نسبت طلایی، مستطیل و مارپیچ طلایی و همچنین دنباله فیبونانچی در طراحی منظر و فضای سبز بررسی و تشریح شده است. فراوانی این رابطه ریاضی در جنبههای مختلف طبیعت و هستی و همچنین آشنایی ناخوداگاه و گاه خودآگاه بشر با این نسبت، نشان میدهد، استفاده کاربردی از نسبت طلایی و دنباله فیبونانچی در منظر و فضای سبز پیرامون زندگی انسان نیاز به مطالعات و تامل بیشتری دارد.

کلمات کلیدی

, فضای سبز, منظر, نسب طلایی, هندسه طبیعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056702,
author = {کریمیان, زهرا},
title = {نسبت طلایی در طراحی منظر و فضای سبز},
booktitle = {International Conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering, Art, Environment},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فضای سبز، منظر، نسب طلایی، هندسه طبیعت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نسبت طلایی در طراحی منظر و فضای سبز
%A کریمیان, زهرا
%J International Conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering, Art, Environment
%D 2015

[Download]