نظام ها و خدمات اطلاعاتی, دوره (1), شماره (4), سال (2012-12) , صفحات (1-16)

عنوان : ( آمادگی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در زمینه تجارت الکترونیکی: تحلیل جمعیت شناختی )

نویسندگان: نرگس اورعی , مظفر چشمه سهرابی , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل آمادگی نیروی انسانی در زمینه تجارت الکترونیکی در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان است. روش: روش انجام پژوهش پیمایشی توصیفی است و جامعه آماری آن را نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (166 نفر) تشکیل می دهد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان آمادگی الکترونیکی نیروی انسانی با میانگین 2.59 کمتر از حد متوسط است. میزان آگاهی نسبت به تجارت الکترونیکی، نگرش مثبت به فاوا و تجارت الکترونیکی، مهارت ها و آموزش فاوا و تجارت الکترونیکی کمتر از حد متوسط است. همچنین یافته ها نشان می دهد تفاوت معناداری میان مقدار ابعاد آمادگی تجارت الکترونیکی نیروی انسانی وجود دارد. افزون بر این، زنان بیش از مردان از آموزش برخوردار شده اند. دارندگان مدرک کتابداری، نگرش مثبت تری برای به کارگیری و استقرار تجارت الکترونیکی دارند. آگاهی، نگرش و مهارت منابع انسانی دارای تحصیلات کارشناسی ارشد از دارندگان مدارک کارشناسی و کاردانی بیشتر است. همچنین دارندگان مدرک کارشناسی مهارت بیشتری از دارندگان مدرک کاردانی دارند. بین میزان آگاهی و مهارت کارکنان با سابقه کاری مختلف تفاوت معنادار وجود دارد. نیروی انسانی مشغول به کار در بخش عمومی نسبت به افراد مشغول به کار در بخش مدیریتی و فنی از نظر مهارت و نگرش آمادگی کمتری دارند. آموزش کارکنان در کتابخانه دانشگاه اصفهان بیشتر از دانشگاه صنعتی و در دانشگاه صنعتی بیشتر از علوم پزشکی است. همچنین مهارت های نیروی انسانی کتابخانه اصفهان بیشتر از علوم پزشکی است. نتیجه گیری: نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن است که نیروی انسانی کتابخانه های شهر اصفهان از آمادگی تجارت الکترونیکی لازم برخوردار نیستند و آمادگی نیروی انسانی بر حسب پاره ای از عوامل جمیت شناختی متفاوت است.

کلمات کلیدی

, آمادگی الکترونیکی, اصفهان, تجارت الکترونیکی, تحلیل جمعیت شناختی, کتابخانه دانشگاهی, نیروی انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056763,
author = {نرگس اورعی and مظفر چشمه سهرابی and جباری نوقابی, هادی},
title = {آمادگی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در زمینه تجارت الکترونیکی: تحلیل جمعیت شناختی},
journal = {نظام ها و خدمات اطلاعاتی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {4},
month = {December},
issn = {2251-7626},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {آمادگی الکترونیکی، اصفهان، تجارت الکترونیکی، تحلیل جمعیت شناختی، کتابخانه دانشگاهی، نیروی انسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آمادگی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در زمینه تجارت الکترونیکی: تحلیل جمعیت شناختی
%A نرگس اورعی
%A مظفر چشمه سهرابی
%A جباری نوقابی, هادی
%J نظام ها و خدمات اطلاعاتی
%@ 2251-7626
%D 2012

[Download]