پژوهشنامه بازرگانی, شماره (80), سال (2017-2) , صفحات (121-149)

عنوان : ( تاکسنومی استراتژیهای انتخاب تأمین کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکت های کاشی و سرامیک) )

نویسندگان: فاطمه خریداربقمچ , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه¬های انتخاب تأمین-کننده برای شرکت‌های کاشی و سرامیک در ایران می¬باشد. به این منظور معیارهای انتخاب تأمین¬کننده که بیشترین فراوانی را در بین معیارهای مطرح شده در مطالعات گذشته را داشته¬اند، مبنای تعریف ابعاد مورد نظر قرار گرفتند. در این تحقیق، 86 شرکت کاشی و سرامیک در ایران انتخاب گردیدند و ابتدا با استفاده از تحلیل خوشه¬ای به خوشه-بندی شرکت‌های مزبور پرداخته شد و سپس با استفاده از تحلیل تشخیصی ترکیب مناسبی از این ابعاد تعیین گردید. نتایج نشان داد که شرکت¬های کاشی و سرامیک در ایران را می¬توان در سه خوشه از نظر معیارهای انتخاب تأمین¬کننده قرار داد و استراتژی¬های غالب مورد استفاده توسط شرکت¬های کاشی و سرامیک در ایران جهت انتخاب تأمین¬کننده مناسب در یک صفحه روی دو بعد «تکنولوژی- کیفیت» و «هزینه» قابل ارائه می¬باشد. همچنین در این تحقیق عملکرد کسب¬وکار این شرکت¬ها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که سه خوشه استخراج شده از شرکت‌های کاشی، از نظر عملکرد کلی کسب¬و ¬کار تفاوت معنی¬داری با یکدیگر دارند.

کلمات کلیدی

, استراتژی انتخاب تأمین‌کننده, عملکرد کسب‌وکار, تحلیل خوشه-ای, تحلیل تشخیصی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056838,
author = {خریداربقمچ, فاطمه and پویا, علیرضا},
title = {تاکسنومی استراتژیهای انتخاب تأمین کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکت های کاشی و سرامیک)},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2017},
number = {80},
month = {February},
issn = {1735-0794},
pages = {121--149},
numpages = {28},
keywords = {استراتژی انتخاب تأمین‌کننده، عملکرد کسب‌وکار، تحلیل خوشه-ای، تحلیل تشخیصی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاکسنومی استراتژیهای انتخاب تأمین کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکت های کاشی و سرامیک)
%A خریداربقمچ, فاطمه
%A پویا, علیرضا
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2017

[Download]