دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2014-05-14

عنوان : ( بکارگیری الگوریتم تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و تخمینگر حداقل درجه (LARS) در پیش بینی مدیریت سود )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , قاسم آرسته ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات زیادی در خصوص عوامل موثر بر مدیریت سود و میزان همبستگی بین آنها صورت گرفته است اما بکارگیری عوامل موثر در جهت پیشبینی مدیریت سود کمتر مدنظر بوده است. در این تحقیق از متغیرهای موثر بر مدیریت سود به عنوان متغیرهای ورودی در الگوریتم تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و تخمینگر حداقل درجه (LARS) برای پیشبینی مدیریت سود استفاده شده است. دادههای مربوط به سالهای 1385 الی 1391 جهت آزمایش و آزمون استفاده شده و بعد از انجام آزمون مشخص گردید که الگوریتم تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و تخمینگر حداقل درجه (LARS) هر دو توانایی کشف مدیریت سود را دارند. از دیگر یافتههای این تحقیق این است که الگوریتم تخمینگر ماشین بردار با دقت 67 / 76 % در مرحله آموزش و 80 % در مرحلهی آزمون بهعنوان روش بهتر برای پیشبینی مدیریت سود انتخاب گردید.

کلمات کلیدی

, مدیریت سود, تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) , تخمینگر حداقل درجه (LARS) , بورس اوراق بهادار تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057048,
author = {نصیرزاده, فرزانه and آرسته, قاسم},
title = {بکارگیری الگوریتم تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و تخمینگر حداقل درجه (LARS) در پیش بینی مدیریت سود},
booktitle = {دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {مدیریت سود، تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) ، تخمینگر حداقل درجه (LARS) ، بورس اوراق بهادار تهران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری الگوریتم تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و تخمینگر حداقل درجه (LARS) در پیش بینی مدیریت سود
%A نصیرزاده, فرزانه
%A آرسته, قاسم
%J دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2014

[Download]