پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (16), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (73-94)

عنوان : ( بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , بهاره بازرگان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تراز تجاری از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. نرخ ارز که رابطه برابری پول ملی و یا ارزش پول ملی در مقابل پول های بیگانه (اسعار) تعریف می­گردد، به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود. از آنجا که نرخ ارز مؤثر واقعی، تغییر و تحول قیمت ها و هزینه­های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می­گیرد، عمومی ترین شاخص استفاده شده برای رقابت پذیری است. این شاخص موقعیت رقابتی کشور را نشان می­دهد. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص، از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر، علت بی ثباتی بیشتر محسوب می شود. با توجه به اینکه جهت و میزان اثر گذاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری از موضوعات بسیار با اهمیت است، در این پژوهش تغییرات نرخ ارزحقیقی مؤثر بر تراز تجاری ایران و شرکای عمده برای داده­های سالانه دوره 90-1372 در قالب مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی شده و نتایج حاکی از آن است کهدر کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز حقیقی مؤثر تنها برای کشور آلمان منجر به کاهش تراز تجاری می­گردد و در بلند مدت، برای کشور ایتالیا منجر به افزایش تراز تجاری می­گردد.

کلمات کلیدی

نرخ ارز حقیقی موثر؛ تراز تجاری؛ مدل تصحیح خطای برداری ( VECM )
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057284,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and بازرگان, بهاره},
title = {بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2016},
volume = {16},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-6768},
pages = {73--94},
numpages = {21},
keywords = {نرخ ارز حقیقی موثر؛ تراز تجاری؛ مدل تصحیح خطای برداری ( VECM )},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A بازرگان, بهاره
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2016

[Download]