نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو رقم پسته (Pistacia khinjuk و Pistacia atlantica) در مواجه باتنش یخ زدگی تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: سیدحسین نعمتی , حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمای زمستان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده کشت درختان میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است. این مطالعه با هدف بررسی و تعیین میزان مقاومت به سرما دو رقم پسته ( ( Pistacia khinjuk و Pistacia atlantica)) در مقابل یخزدگی درشرایط کنترل شده به صورت فاکتوریل در پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. دو رقم پسته بعد از قرار گرفتن در فریزر ترموگرادیان درسطوح دمایی ( 0، 5-، 10-، 15-، 20-، 25- و 30- درجه سانتی گراد) قرار داده شدند. جهت ارزیابی میزان تحمل جوانه های رویشی و زایشی پسته به تنش یخزدگی از آزمون نشت الکترولیت از سلولهای جوانه، تعیین دمای 50 درصد کشندگی و میزان پرولین استفاده شد. بین دو رقم پسته از نظر نشت الکترولیت، LT50 و میزان پرولین اختلاف معنی داری در سطح% 1 وجود داشت با کاهش دمای یخزدگی نشت الکترولیت از سلولهای جوانه و میزان پرولین افزایش و LT 50 کاهش یافت. Pistacia khinjuk تا دمای- 20 درجه سانتیگراد و Pistacia atlantica تا دمای 25 - درجه سانتیگراد را به خوبی تحمل کرد. میزان نشت یونی در Pistacia khinjuk بیشتر از Pistacia atlantica بود و میزان پرولین در Pistacia atlantica بیشتراز Pistacia khinjuk بود که نشان دهنده مقاومت کم به یخزدگی Pistacia khinjuk نسبت به atlantica Pistacia است.

کلمات کلیدی

, پسته, مقاومت به سرما, پرولین, نشت الکترولیت و رقم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057359,
author = {نعمتی, سیدحسین and حسین محمدی},
title = {ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو رقم پسته (Pistacia khinjuk و Pistacia atlantica) در مواجه باتنش یخ زدگی تحت شرایط کنترل شده},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {پسته، مقاومت به سرما، پرولین، نشت الکترولیت و رقم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو رقم پسته (Pistacia khinjuk و Pistacia atlantica) در مواجه باتنش یخ زدگی تحت شرایط کنترل شده
%A نعمتی, سیدحسین
%A حسین محمدی
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]