تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, دوره (46), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (669-685)

عنوان : ( ارزیابی آثار اقتصادی- اجتماعی هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی )

نویسندگان: زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , عذرا جوانبخت , محمود دانشورکاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار اقتصادی- اجتماعی ناشی از اجرای این قانون صورت پذیرفته است. بدین منظور ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 ایران تهیه و سپس الگوی تعادل عمومی مطالعه تدوین گردید. با توجه به دو نرخی بودن قیمت بنزین و گازوییل، آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی در قالب دو سناریو شبیه‌سازی شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوهای دو گانه فوق، نشان دادند که هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، تقاضای نهاده‌های اولیه تولید، درآمد نهادهای اقتصادی- اجتماعی و از جمله خانوارها را کاهش می‌دهد. با توجه به اینکه خانوارهای شهری عرضه‌کننده اصلی نهاده‌های اولیه تولید هستند درآمد آنها نسبت به خانوارهای روستایی و سه نهاد دیگر (دولت، شرکت‌های دولتی و غیردولتی) کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

کلمات کلیدی

, حامل‌های انرژی, تعادل عمومی, هدفمندسازی یارانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057459,
author = {زهرا نعمت الهی and شاه نوشی فروشانی, ناصر and عذرا جوانبخت and دانشورکاخکی, محمود},
title = {ارزیابی آثار اقتصادی- اجتماعی هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی},
journal = {تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران},
year = {2016},
volume = {46},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4838},
pages = {669--685},
numpages = {16},
keywords = {حامل‌های انرژی، تعادل عمومی، هدفمندسازی یارانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی آثار اقتصادی- اجتماعی هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی
%A زهرا نعمت الهی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A عذرا جوانبخت
%A دانشورکاخکی, محمود
%J تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
%@ 2008-4838
%D 2016

[Download]