چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران , 2016-02-17

عنوان : ( بررسی ساختار بندسارها به عنوان سازه های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک و )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بندسار بعنوان یک سیستم ساده و سنتی استحصال سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک است که با مشارکت آبخیزنشینان در سطح وسیعی از حوزه قابل اجرا بوده و علاوه بر مهار سیلاب و تغذیه آبخوان،کشاورزی سیلابی را در منطقه گسترش می دهد و با رسوبگیری از سیلاب به غنی شدن خاک منجرمی شود.دراین تحقیق ابتدابااستفاده ازنقشه های توپو گرافی و تصاویر ماهواره ای و مقالات موجود اطلاعات کلی منطقه فراهم شد.سپس با بازدید های میدانی اندازه گیری ابعاد بندسار ها و نیز نمونه برداری از خاک داخل بندسار و مناطق شاهد صورت گرفت. همزمان اطلاعات محلی نیز در خصوص نحوه ساخت و نیز کاربری بندسارها گردآوری گردید. با توجه به ساختارو نحوه آبگیری، در این تحقیق بندسارها به سه گروه شامل 1 - داخل آبراهه ای 2- کنار آبراهه ای و 3- دشتی تقسیم شدهاند. نوع داخل آبراهه ای اغلب در مناطق کوهستانی دیده می شود و پشته های بلندتری دارد وسطح آبگیری آن نسبت به حجم عملیات خاکی کمتر است. نوع کنار آبراهه ای غالبا در دشتسرهای لخت و آپانداژ دیده میشود و نوع دشتی را عمدتا در دشتسر پوشیده می بینیم. با توجه به ساختار بندسارها میزان کارایی آنها نیز مختلف بوده ومیزان دوام و پایداری متفاوتی را دارا می باشند ولی برای افزایش پایداری و کاهش هزینه های نگهداری هر سه نوع بندسار ذکر شده نیازمند بررسی های بیشتر جهت تنظیم الگوهای علمی به منظور طراحی و ساخت آنها می باشد.

کلمات کلیدی

, مهار سیلاب, آبخوان, دشت سرلخت – دشت سر آپانداژ, دشت سر پوشیده, کشاورزی سیلابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057484,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {بررسی ساختار بندسارها به عنوان سازه های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک و},
booktitle = {چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مهار سیلاب- آبخوان- دشت سرلخت – دشت سر آپانداژ- دشت سر پوشیده- کشاورزی سیلابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختار بندسارها به عنوان سازه های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک و
%A دستورانی, محمدتقی
%J چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
%D 2016

[Download]