دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی, دوره (15), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (25-36)

عنوان : ( تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت با میانجیگری هویت سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی )

نویسندگان: سید علی کوشازاده , ابوالفضل عزیزآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت کارکنان از طریق متغیرهای واسط هویت سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی در یک سازمان دولتی شرق کشور اجرا شد. پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی به روش همبستگی و مبتنی بر تحلیل مسیر بود. از جامعه 870 نفری کارکنان، تعداد 270 نفر براساس جدول نمونه‌گیری کرج‌سای و مورگان (1970) به‌عنوان نمونه به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های عدالت توزیعی کیم، مون، هان و تیکو (2004)، عدالت رویه‌ای و تعاملی طبرسا، اسمعیلی‌گیوی و اسمعیلی‌گیوی (1389)، هویت سازمانی مائل و آشفورث (1992)، حمایت سازمانی ادواردز (2009)، خشنودی شغلی اسپکتور (1985) و تمایل به ترک خدمت ساگر، گریفث و هوم (1998) بود. تحلیل داده‌ها از طریق همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با کمک نرم‌افزار لیزرل انجام شد. یافته‌ها نشان‌دهندۀ همبستگی قابل قبول میان کلیه متغیرهای پژوهش بود و فرضیات پژوهش در مسیرهای تحلیل شده شامل تأثیر مثبت: عدالت سازمانی بر حمایت سازمانی، عدالت سازمانی بر هویت سازمانی، عدالت سازمانی بر خشنودی شغلی، حمایت سازمانی بر خشنودی شغلی، هویت سازمانی بر خشنودی شغلی، و تأثیر منفی: حمایت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت، هویت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت، و خشنودی شغلی بر تمایل به ترک خدمت تأیید شدند (05/0 > P ).

کلمات کلیدی

, عدالت سازمانی, حمایت سازمانی, هویت سازمانی, خشنودی شغلی, تمایل به ترک خدمت.,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057506,
author = {کوشازاده, سید علی and عزیزآبادی, ابوالفضل},
title = {تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت با میانجیگری هویت سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی},
journal = {دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی},
year = {2014},
volume = {15},
number = {2},
month = {July},
issn = {1563-3314},
pages = {25--36},
numpages = {11},
keywords = {عدالت سازمانی، حمایت سازمانی، هویت سازمانی، خشنودی شغلی، تمایل به ترک خدمت.،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت با میانجیگری هویت سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی
%A کوشازاده, سید علی
%A عزیزآبادی, ابوالفضل
%J دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
%@ 1563-3314
%D 2014

[Download]