مطالعات زبان و گویش های غرب ایران, دوره (2), شماره (5), سال (2016-9) , صفحات (85-104)

عنوان : ( سبک شناسی نحوی داستان “قفس” صادق چوبک بر اساس صدای دستوری )

نویسندگان: شیما ابراهیمی , محمودرضا قربان صباغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقولة نحویِ صدای دستوری در داستان کوتاه “قفس” صادق چوبک اسک. همواره میان اندیشه و سب نحوی نویسنده ارتباط وجود دارد و با در نظر گرفتن این ارتباط میتوان دیدگاه غالب چوب را تبیین نمود “قفس” طرحی اس. دربارۀ جهانی که بر بنیاد تنازع بقا قرار گرفته اس. و مکر و خروسهای اسیر در قفس، تمثیلی از جامعة بشری هستند یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که در این داستان، پربسامدترین صدای دستوری، صدای منفعکل اسک. و بسکامد بکایی ایکن صکدای دسکتوری )08)% انعکاسدهندۀ این دیدگاه چوب اس. که انسانها به عنوان موجوداتی کنشگر سعی میکنند تکا خکود را از جبر زیستی که اسیر آن هستند، نجات دهند و برای زنده ماندن جدال میکنند اما چون تح. تسلط نیروهای قهار و قوانین جبری هستند، به ناچار باید در برابر این نیروها، منفعل و پذیرنده باشند یزم به ذکر اس. ککه در این داستان، تعداد زیادی از صداهای دستوری فعال نیز در معنای پنهان به صورت منفعل هستند و بخشی از صدای دستوری فعال، بیانگر دیدگاه و تفکر مرگاندیشی چوب اس. که تقدیر یا مرگ، پیوسته در حکال انجام کنشِ کشتن انسانهاس. و یکییکی انسانها را هالک میکند و انسانها چارهای جز تسکلی شکدن در برابر این سرنوش.ِ محتوم ندارند بنابراین اعتقاد به جبر، تقدیر و سرنوش. و تکال نافرجکام انسکان بکرای رهایی از آن با صدای دستوری منفعل نمود مییابد که میتواند بیانگر اندیشة ناتورالیستی چوب باشد

کلمات کلیدی

, سب نحوی, صدای دستوری, صادق چوب , داستان کوتاه قفس,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057609,
author = {ابراهیمی, شیما and قربان صباغ, محمودرضا},
title = {سبک شناسی نحوی داستان “قفس” صادق چوبک بر اساس صدای دستوری},
journal = {مطالعات زبان و گویش های غرب ایران},
year = {2016},
volume = {2},
number = {5},
month = {September},
issn = {2345-2579},
pages = {85--104},
numpages = {19},
keywords = {سب نحوی، صدای دستوری، صادق چوب ، داستان کوتاه قفس، ناتورالیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سبک شناسی نحوی داستان “قفس” صادق چوبک بر اساس صدای دستوری
%A ابراهیمی, شیما
%A قربان صباغ, محمودرضا
%J مطالعات زبان و گویش های غرب ایران
%@ 2345-2579
%D 2016

[Download]