پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, دوره (7), شماره (13), سال (2016-7) , صفحات (60-71)

عنوان : ( ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل HEC-HMS مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهره )

نویسندگان: مه روز نورعلی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمی کردن تأثیر پروژههای آبخیزداری در سطح حوزهها، اولین گام در ارزیابی اثربخشی این اقدامات میباشد. مسئله مهم در ارزیابی، انتخاب شاخص مناسب برای ارزیابی است که برپایه نوع پروژه، روش ارزیابی، دقت مورد نیاز و دادههای در دسترس تعیین میشود. از سال 1375اجرای طرحهای آبخیزداری در حوزه آبخیز گوش و بهره در استان خراسان رضوی، آغاز شده است. در این مطالعه با توجه به اهمیت ارزیابی اثربخشی اقدامات آبخیزداری، از شاخصهای دبی اوج سیلاب و حجم جریان استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق شامل موقعیت و مشخصات سازهها در آبراهههای اصلی و مقاطع روندیابی و اطلاعات پایه، با انجام بازدیدهای میدانی و مطالعات کتابخانهای جمعآوری شده است. سپس برای کمی کردن تأثیر این اقدامات از شبیهسازی جریان با مدل HEC-HMSاستفاده شد. نتایج نشان داد که انجام عملیات بیولوژیکی و مکانیکی باعث کاهش مقدار دبی اوج سیلاب تا 36/21 درصد و کاهش حجم سیلاب تا 34/78درصد در دوره بازگشتهای مختلف میشوند و همچنین با افزایش دوره بازگشت، تأثیر اقدامات آبخیزداری بر دبی اوج و حجم سیلاب کاهش مییابد. با انجام این تحقیق تأثیر اقدامات آبخیزداری بر دبی اوج و حجم سیلاب حوزه آبخیز گوش و بهره مثبت ارزیابی شد

کلمات کلیدی

, ارزیابی اقدامات آبخیزداری, مدل , HEC-HMSحوزه آبخیز گوش و بهره, روندیابی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057638,
author = {نورعلی, مه روز and قهرمان, بیژن},
title = {ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل HEC-HMS مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهره},
journal = {پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز},
year = {2016},
volume = {7},
number = {13},
month = {July},
issn = {2251-6174},
pages = {60--71},
numpages = {11},
keywords = {ارزیابی اقدامات آبخیزداری، مدل ،HEC-HMSحوزه آبخیز گوش و بهره، روندیابی، سیلاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل HEC-HMS مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهره
%A نورعلی, مه روز
%A قهرمان, بیژن
%J پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
%@ 2251-6174
%D 2016

[Download]