دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (26), شماره (139), سال (2016-8) , صفحات (93-102)

عنوان : ( بررسی اثرات ضد قارچی پوشش خوراکی حاوی مانوپروتئین مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر رشد آسپرژیلوس فلاووس در مغز پسته )

نویسندگان: آنّا عبدالشاهی , فریده طباطبائی یزدی , علی اکبرشعبانی , سید علی مرتضوی , عبدالرضا محمدی نافچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: مانوپروتئین موجود در دیواره سلولی مخمر ساکارومیسس یک ترکیب گلیکوپروتئینی است که دارای خواص ضدمیکروبی و آنتی‌توکسینی است. در این مطالعه اثرات ضدقارچی پوشش خوراکی بر پایه ژلاتین حاوی مانوپروتئین (مانان) مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر رشد آسپرژیلوس و اثر مهارکنندگی آن بر روی مغز پسته بررسی شد. مواد و روش‌ها: اثرات ضد قارچی پوشش خوراکی بر پایه ژلاتین حاوی مانوپروتئین (مانان) مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر آسپرژیلوس فلاووس (PTCC 5004) به روش رقت سازی متوالی لوله‌ای و پلیت و نیز انتشار در چاهک اندازه گیری و اثر مهار کنندگی آن بر روی مغز پسته ارزیابی گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که پوشش ژلاتینی حاوی مانان اثر مهارکنندگی بر رشد آسپرژیلوس فلاووس دارد. کم ترین غلظت مهارکنندگی (MIC) و کم‌ترین غلظت کشندگی قارچ (MFC) برای مانان به ترتیب برابر 005/0 و 01/0 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. استنتاج: کاربرد پوشش ژلاتینی حاوی مانان بر روی مغز پسته سبب تعویق و کاهش رشد آسپرژیلوس فلاووس گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، از این پوشش فعال می‌توان برای نگهداری مواد غذایی از جمله پسته در جهت کاهش رشد آسپرژیلوس فلاووس و نهایتاً کاهش مقدار تولید آفلاتوکسین استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, آسپرژیلوس فلاووس, مانوپروتئین, پسته, MIC, MFC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057656,
author = {عبدالشاهی, آنّا and طباطبائی یزدی, فریده and علی اکبرشعبانی and مرتضوی, سید علی and عبدالرضا محمدی نافچی},
title = {بررسی اثرات ضد قارچی پوشش خوراکی حاوی مانوپروتئین مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر رشد آسپرژیلوس فلاووس در مغز پسته},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences},
year = {2016},
volume = {26},
number = {139},
month = {August},
issn = {1735-9260},
pages = {93--102},
numpages = {9},
keywords = {آسپرژیلوس فلاووس، مانوپروتئین، پسته، MIC، MFC},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات ضد قارچی پوشش خوراکی حاوی مانوپروتئین مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر رشد آسپرژیلوس فلاووس در مغز پسته
%A عبدالشاهی, آنّا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی اکبرشعبانی
%A مرتضوی, سید علی
%A عبدالرضا محمدی نافچی
%J دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
%@ 1735-9260
%D 2016

[Download]