روانشناسی شناختی, دوره (4), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (19-30)

عنوان : ( مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر بهبود باورهای فراشناختی و علائم اضطراب در دانشجویان دختر با اختلال اضطراب اجتماعی (تک آزمودنی). )

نویسندگان: فاطمه غیور کاظمی , زهره سپهری شاملو , علی مشهدی , علی غنائی چمن آباد , فروزان پاسالار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پـژوهش مقایسـه اثربخشـی فراشـناخت درمـانی بـا نوروفیـدبک در بهبـود باورهـای فراشـناختی و علائـم اخـتلال اضـطراب اجتمـاعی بـود. ایـن پـژوهش از نـوع مطالعـه تـک آزمودنی و نمونه‌گیری داوطلبانه بـود. بـرای ایـن کـار 5 دانشـجوی دانشـگاه فردوسـی مشـهد و دانشـگاه فرهنگیـان بـا تشـخیص اخـتلال اضـطراب اجتمـاعی، براسـاس شـدت اخـتلال (خفیـف تـر یـا شـدید) همتـا شـده، بـه صـورت تصـادفی در دو گـروه فراشـناخت و نوروفیـدبک جـای گرفتنـد. از مصـاحبه سـاختاریافته براسـاس ویـرایش چهـارم راهنمـای آمـاری تشخیصـی اخـتلالات روانـی (DSM-IV-TR)، پرسشـنامه هـراس اجتمـاعی کـانور، پرسشـنامه اضـطراب اجتمـاعی واتسـون و فرنـدو پرسشـنامه باورهـای فراشـناختی ولـز اسـتفاده شد. درمان فردی فراشـناخت در 8 جلسـه هفتگـی و نوروفیـدبک 16جلسـه، سـه بـار در هفتـه اجـرا شـد. پرسشـنامه‌هـا در خـط پایـه، انتهـای درمـان و پیگیـری 45روزه تکمیـل شـدند، به علاوه پرسشنامه کانور دوبار در میانه درمان (یـک سـوم و دو سـوم مـدت دوره درمـان) نیـز تکمیـل گردیـد. بـرای تحلیـل داده‌هـا از شـاخص درصـد بهبـودی اسـتفاده گردیـد. یافتـه‌هـا نشان‌دهنده اثربخشی هردو درمان در نشـانه‌هـای اضـطرابی شـرکت‌کننـده‌هـا، بـا دامنـه درصـدهای بهبـودی متفـاوت در هـر فـرد بـود. میـانگین درصـدهای بهبـودی شـرکت‌کنـنده هـا برای هـردو درمـان در اخـتلال اضـطراب اجتمـاعی، تفـاوت معنـاداری نداشـت. اگرچـه بیشـترین بهبـودی در باورهـای فراشـناختی در شـرکت‌کننـده‌هـای گـروه فراشـناخت ایجـاد شـده بـود. بهبـودی همـه شـرکت‌کننـده‌هـا در دوره پیگیـری ادامـه یافتـه بـود. بطـورکلی فراشـناخت درمـانی و نوروفیـدبک بـه صـورت معنـی داری توانسـتند اخـتلال اضـطراب اجتمـاعی را بهبود بخشند اما فراشناخت درمانی در کاهش علائم اضطراب اجتماعی خفیف‌ و روش نوروفیدبک در درمان اختلال اضطراب اجتماعی شدیدتر اثربخش بود.

کلمات کلیدی

, اضطراب اجتماعی, اضطراب, فراشناخت درمانی, نوروفیدبک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057795,
author = {غیور کاظمی, فاطمه and سپهری شاملو, زهره and مشهدی, علی and غنائی چمن آباد, علی and پاسالار, فروزان},
title = {مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر بهبود باورهای فراشناختی و علائم اضطراب در دانشجویان دختر با اختلال اضطراب اجتماعی (تک آزمودنی).},
journal = {روانشناسی شناختی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {May},
issn = {2345-5780},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {اضطراب اجتماعی، اضطراب، فراشناخت درمانی، نوروفیدبک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر بهبود باورهای فراشناختی و علائم اضطراب در دانشجویان دختر با اختلال اضطراب اجتماعی (تک آزمودنی).
%A غیور کاظمی, فاطمه
%A سپهری شاملو, زهره
%A مشهدی, علی
%A غنائی چمن آباد, علی
%A پاسالار, فروزان
%J روانشناسی شناختی
%@ 2345-5780
%D 2016

[Download]