پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (201-213)

عنوان : ( بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضد میکروبی ان بر Escherichia coli و Enterococcus faecium ،Listeria innocua )

نویسندگان: , , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضدمیکروبی ان بر Escherichia coli وEnterococcus faecium ،Listeria innocua

کلمات کلیدی

, بهینه سا ی, هندسه مخلوط, اثر ضدمیکروب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058006,
author = {, and , and طباطبائی یزدی, فریده and شهیدی, فخری and محبی, محبت},
title = {بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضد میکروبی ان بر Escherichia coli و Enterococcus faecium ،Listeria innocua},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {12},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-4161},
pages = {201--213},
numpages = {12},
keywords = {بهینه سا ی، هندسه مخلوط، اثر ضدمیکروب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضد میکروبی ان بر Escherichia coli و Enterococcus faecium ،Listeria innocua
%A ,
%A ,
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبت
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2016

[Download]