پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (24), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (132-139)

عنوان : ( تأثیر منابع مختلف مواد آلی بر پایداری علف کش متری بیوزین در خاک در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی )

نویسندگان: محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین انواع آلایند هها، آفت ک شها و ب هویژه علف ک شها، به واسطه استفاده گسترده در سراسر دنیا از پتانسیل بالایی در آلودن منابع آب و خاک برخوردارند. به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی مختلف بر پایداری و تجزیه علف کش متری بیوزین، آزمایشی به قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش شامل کاربرد چهار نوع کود آلی )کودهای گاوی، گوسفندی، مرغی و کمپوست زباله شهری، به میزان 5/ 2 درصد وزنی( به همراه شاهد )بدون کاربرد کودهای آلی( و با هفت دوره زمان نگهداری نمونه ها در داخل انکوباتور )صفر، 5، 15 ، 30 ، 50 ، 90 و 120 روز( بودند. برای آلوده سازی نمون ههای خاک به متری بیوزین از انحلال متری بیوزین تجاری در آب استفاده شد و نمونه ها به نسبت 5 میلی گرم در کیلوگرم خاک آلوده شدند. در طول آزمایش، نمونه ها در دمای ثابت 25 درجه سانتی گراد و در شرایط تاریکی و در 7 بازه زمانی صفر، 5، 15 ، 30 ، 50 ، 90 و 120 روز در انکوباتور نگهداری شدند و باقیمانده متری بیوزین در پایان هر دوره خواباندن نمون هها توسط دستگاه HPLC تعیین شد. تحلیل نتایج با استفاده از آنالیز رگرسیون و برازش داد هها روی معادله کینتیک مرتبه اول انجام شد. نتایج حاکی از تاثیر معنی دار کاربرد کودهای آلی بر سرعت تجزیه و نیمه عمر متری بیوزین در خاک بود، به نحوی که ضریب تجزیه متری بیوزین در تیمارهای کاربرد کمپوست زباله شهری، کود مرغی، کود گاوی و کود گوسفندی به ترتیب 36 / 1، 29 / 1، 22 / 1 و 17 / 1 برابر تیمار فاقد ماده آلی بود. همچنین مشاهده شد که نیمه عمر متری بیوزین در تیمار های مذکور به ترتیب 87 ، 92 ، 97 و 103 روز بود که در مقایسه با تیمار شاهد ) 119 روز( کاهش معنی داری داشت. بطور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان دادند که مواد آلی نقش مهمی در افزایش سرعت تجزیه و کاهش نیمه عمر متری بیوزین در خاک داشته و از پتانسیل بالایی در پالایش این علف کش از خاک برخوردارند.

کلمات کلیدی

متر یبیوزین؛ کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا؛ نیمه عمر؛ تجزیه؛ تریازین؛ کود دامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058036,
author = {مهدی زاده, محمد and ایزدی دربندی, ابراهیم and ناصری پور یزدی, محمدتقی and راستگو, مهدی},
title = {تأثیر منابع مختلف مواد آلی بر پایداری علف کش متری بیوزین در خاک در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2016},
volume = {24},
number = {4},
month = {March},
issn = {2538-4058},
pages = {132--139},
numpages = {7},
keywords = {متر یبیوزین؛ کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا؛ نیمه عمر؛ تجزیه؛ تریازین؛ کود دامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر منابع مختلف مواد آلی بر پایداری علف کش متری بیوزین در خاک در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی
%A مهدی زاده, محمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A ناصری پور یزدی, محمدتقی
%A راستگو, مهدی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2538-4058
%D 2016

[Download]