دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2016-08-30

عنوان : ( ارزیابی رهیافت مدیریت تلفیقی علفهای هرز در زراعت لوبیا ( Phaseolus vulgaris L ) )

نویسندگان: سمیرا زارع , مهدی راستگو , محمدحسن راشدمحصل , علی قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات دفعات وجین دستی و دز علف کش تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز لوبیا آزمایشی در سال 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش بصورت کرت خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت اصلی عبارت از وجین دستی در سه سطح شامل عدم وجین، یک بار و دو بار وجین و کرت فرعی دز علف کش تریفلورالین در چهار سطح شامل دز صفر، استفاده از دز کاهش یافته ( 50 % دز توصیه شده)، استفاده از دز کامل( 100 % دز توصیه شده) و استفاده از دز بیشینه ( 125 % دز توصیه شده) بود. دز توصیه شده 2%48 لیتر در هکتار در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات وجین و دز EC( علف کش تریفلورالین (ترفلان علف کش تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد و زیست توده علف های هرز لوبیا در انتهای فصل معنی دار بود ولی اثر متقابل این دو عامل بر صفات مذکور معنی دار نبود. بطور کلی به نظر می رسد چنانچه عملیات کنترل شیمیایی با علف کش تریفلورالین، بویژه در دزهای توصیه شده، به خوبی انجام شود، یکبار عملیات وجین در دوره بحرانی کنترل علف های هرز لوبیا می تواند بعنوان یک اقدام مدیریتی تکمیلی جهت حذف گونه هایی که از کنترل شیمیایی فرار کرده اند، مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ترفلان, رقم صیاد, زیست توده علف هرز, وجین دستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058089,
author = {زارع, سمیرا and راستگو, مهدی and راشدمحصل, محمدحسن and قنبری, علی},
title = {ارزیابی رهیافت مدیریت تلفیقی علفهای هرز در زراعت لوبیا ( Phaseolus vulgaris L )},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {ترفلان، رقم صیاد، زیست توده علف هرز، وجین دستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی رهیافت مدیریت تلفیقی علفهای هرز در زراعت لوبیا ( Phaseolus vulgaris L )
%A زارع, سمیرا
%A راستگو, مهدی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A قنبری, علی
%J دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2016

[Download]