مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (5), شماره (3), سال (2016-1) , صفحات (225-237)

عنوان : ( بکارگیری طرح +AUSM جهت بهبود نتایج و کاهش خطای عددی روش حجم محدود جیمسون در جریان دوبعدی بین پره های ثابت توربین )

نویسندگان: فهیمه ابراهیم زاده ازغدی , محمدرضا مه پیکر , محمود پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت نقش توربین ها در صنایع مختلف، طراحی دقیق تر جهت افزایش راندمان آن ها، نیازمند حل دقیقی از جریان داخل پره های توربین می باشد. امروزه با پیشرفت روش های مدلسازی عددی، دستیابی به یک روش دقیق عددی برای گرفتن ناپیوستگی های جریان و حل دقیق آن به طوری که دارای حداقل نوسان و خطاهای عددی باشد، همواره مورد توجه محققین مدلسازی به روش عددی بوده است. در تحقیق حاضر ابتدا در یک کانال همگرا- واگرای مافوق صوت یک بعدی، با استفاده از روش عددی بالادست AUSM+و در یک شبکه محاسباتی استاندارد مدلسازی انجام می شود. نتایج به دست آمده برای موج ضربه ای عمودی انطباق بسیار مطلوبی با نتایج تحلیلی دارد، که می¬تواند باعث اعتبارسنجی اولیه این روش نیز گردد. سپس برای اولین بار به بسط و بررسی روش عددی AUSM+ با استفاده از شبکه ساده نوعH ، در مدلسازی دو بعدی جریان غیرلزج بین پره¬های ثابت توربین در دو حالت جریان خروجی مافوق¬¬صوت و مادون¬صوت پرداخته شده است. از مقایسه نتایج حاصل از آن با نتایج روش اتلاف¬مصنوعی جیمسون و همچنین نتایج تجربی مشاهده می¬شود که اعمال روش عددی بالادست¬ AUSM+ مشابه روش جیمسون علاوه بر انطباق مطلوب با نتایج آزمایشگاهی توزیع نسبت فشار در تمام طول پره، به مراتب دارای خطاهای عددی کم¬تری نسبت به روش تفاضل¬مرکزی جیمسون می¬باشد و شرط بقای جرم را نیز حداقل 25 درصد بهبود می¬بخشد. لازم به ذکر است که برای ماخ¬های بالا روشAUSM+ به مراتب نتایج بهتری خواهد داشت.

کلمات کلیدی

روش بالادست؛AUSM+ ؛ پره توربین؛ طرح اتلاف مصنوعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058147,
author = {ابراهیم زاده ازغدی, فهیمه and مه پیکر, محمدرضا and پسندیده فرد, محمود},
title = {بکارگیری طرح +AUSM جهت بهبود نتایج و کاهش خطای عددی روش حجم محدود جیمسون در جریان دوبعدی بین پره های ثابت توربین},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2016},
volume = {5},
number = {3},
month = {January},
issn = {2251-9475},
pages = {225--237},
numpages = {12},
keywords = {روش بالادست؛AUSM+ ؛ پره توربین؛ طرح اتلاف مصنوعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بکارگیری طرح +AUSM جهت بهبود نتایج و کاهش خطای عددی روش حجم محدود جیمسون در جریان دوبعدی بین پره های ثابت توربین
%A ابراهیم زاده ازغدی, فهیمه
%A مه پیکر, محمدرضا
%A پسندیده فرد, محمود
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2016

[Download]