دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2016-08-30

عنوان : ( اثر تنش خشکی بر خوسرمایی و تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum L.) )

نویسندگان: نغمه مقیمی , احمد نظامی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به‌منظور بررسی احتمال بهبود خو سرمایی گیاهچه‌های نخود، در 40 درصد ظرفیت زراعی، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. آزمایش شامل تیمارهای عدم خوسرمایی و عدم خشکی، تنش خشکی به‌تنهایی، خوسرمایی به‌تنهایی و تنش خشکی و خوسرمایی بود که تحت تیمارهای دمای یخ‌زدگی(عدم انجماد، صفر، 6- و 12-درجه سانتی‌گراد) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار تنش خشکی و خوسرمایی که در دوره‌ی تطابق با تنش بیشتری همراه بود تحمل به انجماد بالاتری نشان داد. کمترین میزان Fv/Fm در تیمار تنش خشکی و خوسرمایی در دوره‌ی تطابق حاصل شد. در مقایسه‌ی تیمار خشکی به‌تنهایی و خوسرمایی به‌تنهایی، تیمار خشکی به‌تنهایی باعث کاهش بیشتر Fv/Fm شد. در ارتباط با نشت الکترولیت‌ها، تیمار تنش خشکی و خوسرمایی، میزان نشت الکترولیت بیشتری در حالت عدم فریز، نسبت به سایر تیمارها داشت، اما علی‌رغم تنش شدیدتر وارد شده، این گیاهان توانایی پایداری غشاء بیشتری در دماهای یخزدگی نشان دادند. به‌طورکلی مشاهده شد در تیمار تنش خشکی و خوسرمایی علی‌رغم اینکه در دوره‌ی تطابق، گیاه تحت تنش شدیدتری قرارگرفته بود، القای تحمل به انجماد بیشتر شد که در ادامه، بقای گیاه در مواجه با تنش سرما را در پی داشت.

کلمات کلیدی

, تحمل انجماد, فلورسانس کلروفیل, نشت الکترولیتها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058159,
author = {مقیمی, نغمه and نظامی, احمد and نباتی, جعفر},
title = {اثر تنش خشکی بر خوسرمایی و تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum L.)},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {تحمل انجماد، فلورسانس کلروفیل، نشت الکترولیتها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تنش خشکی بر خوسرمایی و تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum L.)
%A مقیمی, نغمه
%A نظامی, احمد
%A نباتی, جعفر
%J دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2016

[Download]