دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی , 2015-08-06

عنوان : ( بررسی طرحواره حجمی واژه غم در اشعار فریدون مشیری )

نویسندگان: آزاده قاسمی , علی ایزانلو , محمود الیاسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این دنیا از ما اعمال و رفتارهایی بروز میکند مثلاً؛ حرکت میکنیم، میخوریم، میخوابیم، محیط اطرافمان را درک میکنیم و از این طریق ساختهای مفهومی بنیادینی را پدید میآوریم که برای اندیشیدن برای امور انتزاعیتر بهکار میروند و این ساختهای مفهومی همان طرحوارههای تصویری هستند، طرحواره حجمی یکی از اصلیترین طرحوارههای تصویری است .اساس طرحواره حجمی بر این است که انسان با تجربهای که از قرار گرفتن خودش در چیزی و یا بودن چیزی در خود دارد، برای مفاهیم انتزاعی نیز بتواند حجم قائل شود .هدف از نگارش مقاله حاضر معرفی طرحوارههای حجمی واژه غم در شعر فریدون مشیری است تا از این طریق به افکار او نسبت به این مفهوم بهتر پی ببریم، در واقع او به کمک این طرحواره برای غم که مفهومی انتزاعی است دفتر شعر است بررسی گردید و تنها ابیاتی 41 حجم و ظرف قائل شده است .در این پژوهش تمامی آثار فریدون مشیری که شامل استخراج شدند که دارای واژه غم بیت واژه 14 بیت که دارای این واژه هستند، در 243 میباشند و از مجموع غم دارای طرحواره حجمی میباشد.

کلمات کلیدی

, طرحواره تصویری, طرحواره حجمی, فریدون مشیری, غم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058207,
author = {قاسمی, آزاده and ایزانلو, علی and الیاسی, محمود},
title = {بررسی طرحواره حجمی واژه غم در اشعار فریدون مشیری},
booktitle = {دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {طرحواره تصویری، طرحواره حجمی، فریدون مشیری، غم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی طرحواره حجمی واژه غم در اشعار فریدون مشیری
%A قاسمی, آزاده
%A ایزانلو, علی
%A الیاسی, محمود
%J دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی
%D 2015

[Download]