انرژی ایران, دوره (19), شماره (4), سال (2017-7) , صفحات (33-48)

عنوان : ( بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد )

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , مصطفی جهانگیر , الناز توتونچی صراف , سیده ریحانه قطب شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد بوده است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر روش جمع¬آوری داده‌ها، از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، از مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد تشکیل شده است. با توجه به این¬که حجم جامعه¬ی مورد تحقیق نامحدود می¬باشد، نمونه¬ای 200 نفری برای تحقیق انتخاب شده است. ابزار تحقیق پرسش‌نامه است. روایی صوری پرسش‌نامه با استفاده از آزمون آزمایشی و نظر خبرگان، روایی ساختاری آن به کمک تحلیل عاملی و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ ها از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات به عنوان یک متغیر تعدیلگر تأثیر مثبتی بر متغیرهای اعتماد و تحویل خدمات داشته که در نهایت منجر به رضایت بیشتر مشترکین این شرکت شده است.

کلمات کلیدی

, سیستم مدیریت ارتباط با مشتری, رضایت مشتریان, فناوری اطلاعات, اعتماد, تحویل خدمات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058274,
author = {خوراکیان, علیرضا and جهانگیر, مصطفی and توتونچی صراف, الناز and قطب شریف, سیده ریحانه},
title = {بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد},
journal = {انرژی ایران},
year = {2017},
volume = {19},
number = {4},
month = {July},
issn = {1028-3706},
pages = {33--48},
numpages = {15},
keywords = {سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، رضایت مشتریان، فناوری اطلاعات، اعتماد، تحویل خدمات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد
%A خوراکیان, علیرضا
%A جهانگیر, مصطفی
%A توتونچی صراف, الناز
%A قطب شریف, سیده ریحانه
%J انرژی ایران
%@ 1028-3706
%D 2017

[Download]