چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-10-12

عنوان : ( اثر پلی ساکارید کیتوزان و صمغ بنه بعنوان پوشش خوراکی بر کاهش پوسیدگی و تغییر خواص کیفی گیلاس رقم سیاه مشهد )

نویسندگان: مرضیه راه چمنی , محمدحسین حدادخداپرست , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تقاضا برای محصولات با کیفیت مشابه تازه و ماندگاری بالا در حال افزایش است. استفاده از ترکیبات طبیعی برای کنترل پاتوژن های گیاهی باعث کاهش استفاده از قارچ کش‌ها می گردد. صمغ بنه و پلی ساکارید کیتوزان با قابلیت دوگانه کنترل میکروارگانیسم های بیماری زا و فعال سازی پاسخ های دفاعی القایی، به عنوان ماده غیرسمی قابل اطمینان در برخورد با پاتوژن ها شناخته شده اند. هدف از این تحقیق بررسی اثر پوشش کیتوزان (در سطوح صفر، 5/0 و 1 درصد) و صمغ بنه (در سطوح صفر، 5/0 و 1 درصد) بر پوسیدگی و ویژگی های کیفی گیلاس رقم سیاه مشهد در قالب یک طرح کاملا تصادفی بر پایه فاکتوریل بود. صفات مورد بررسی شامل سفتی بافت، میزان اسیدهای آلی، میزان تلفات وزنی و درصد پوسیدگی بود که در طول 21 روز نگهداری میوه گیلاس در دمای 20 درجه سانتیگراد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار کیتوزان و صمغ بنه در غلظت 5/0 درصد باعث تثبیت مواد جامد کل، اسیدیته آبمیوه، وزن میوه و کاهش پوسیدگی میوه گیلاس در طول زمان نگهداری نسبت به نمونه فاقد پوشش گردید. طبق نتایج، محلول 1 درصد صمغ بنه نیز نتایج مطلوبی را در راستای افزایش ماندگاری گیلاس و جلوگیری از تنفس زیاد و تسریع فساد میوه گیلاس نشان داد در حالیکه غلظت 1 درصد کیتوزان به دلیل صدمه احتمالی که در پوست میوه ایجاد می کند در بین تیمارها تاثیر کمتری در جهت بهبود افزایش عمر تازه خوری میوه گیلاس داشت. در مجموع با بررسی نتایج خواص فیزیکوشیمیایی گیلاس رقم سیاه مشهد در طول زمان نگهداری در دمای محیط میتوان نتیجه گیری کرد که استفاده از پوشش خوراکی صمغ بنه یا کیتوزان به تنهایی در حفظ خصوصیات کمی و کیفی گیلاس موثر تر از اثر ترکیبی این ترکیبات می باشد و با بکار بردن محلول صمغ بنه با غلظت 1-5/0 درصد و یا کیتوزان 5/0 درصد میتوان عمر تازه خوری گیلاس را دردمای محیط تا حدود سه هفته افزایش داد.

کلمات کلیدی

, کیتوزان, صمغ بنه, گیلاس, پوسیدگی, اسیدیته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058275,
author = {راه چمنی, مرضیه and حدادخداپرست, محمدحسین and صداقت, ناصر},
title = {اثر پلی ساکارید کیتوزان و صمغ بنه بعنوان پوشش خوراکی بر کاهش پوسیدگی و تغییر خواص کیفی گیلاس رقم سیاه مشهد},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیتوزان، صمغ بنه، گیلاس، پوسیدگی، اسیدیته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر پلی ساکارید کیتوزان و صمغ بنه بعنوان پوشش خوراکی بر کاهش پوسیدگی و تغییر خواص کیفی گیلاس رقم سیاه مشهد
%A راه چمنی, مرضیه
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A صداقت, ناصر
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2016

[Download]