هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده )

نویسندگان: زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم و تولید توده زنده میکروبی فیبر نامحلول در شوینده خنثی جداسازی شده با استفاده از روش تولید گاز در شرایط برون تنی بود. تیمار های مورد استفاده عبارت بودند از: کاه جو عمل آوری شده با اوره و شیره نبات (BSURC)، کاه جو عمل آوری شده با اوره و ملاس(BSUM)، کاه جو بدون عمل آوری (BS). فیبر نامحلول در شوینده خنثی هر یک از تیمارهای فوق نیز پس از جداسازی در آزمایش برون تنی استفاده شد که به ترتیب با عناوین INDF BSURC ، INDF BSUM و INDF BS نام گذاری شدند. . نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که مقدار گاز تولید شده از INDF سیلاژهای کاه جو در مقایسه با سیلوهای غنی شده به طور قابل ملاحظه ای بیشتر بود (01/0>p). با توجه به افزایش تولید گاز از بخش INDF ، قابلیت هضم بخش فیبری تیمارهای آزمایشی بهبود یافت. قابلیت هضم NDF در بخش فیبری جدا شده از سیلوها در مقایسه با تیمارهای عمل آوری شده به طور معنی داری افزایش یافت (01/0>p). فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی در سیلاژهای کاه جو غنی شده با ملاس و شیره نبات بیشتر از کاه جو بدون عمل آوری و INDF حاصل از آن ها بود (01/0>p). به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که می توان از شیره نبات مانند ملاس به عنوان یک منبع انرژی سریع التخمیر به منظور غنی سازی بقایای گیاهی در جهت بهبود افزایش قابلیت هضم، فراهمی انرژی و افزایش پروتئین میکروبی در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, کربوهیدرات های محلول, جدا سازی فیبر نامحلول در شوینده خنثی, تخمیر شکمبه ای, قابلیت هضم NDF
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058327,
author = {زرنگار, زهره and ابراهیمی, سیدهادی and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کربوهیدرات های محلول- جدا سازی فیبر نامحلول در شوینده خنثی- تخمیر شکمبه ای- قابلیت هضم NDF},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده
%A زرنگار, زهره
%A ابراهیمی, سیدهادی
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]