اولین کنگره بین المللی زبان شناسی و ادبیات خارجی , 2016-01-30

عنوان : ( شیوه متداول نامیدن در گویش سیستانی )

نویسندگان: ریحانه نورائی نیا , محمدرضا پهلوان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر سعی دارد تا شیوه های خاصی که سخنگویان در گویش سیستانی برای نامیدن یکدیگر بکار می برند را معرفی کند؛ چرا که این گویشوران برای نامیدن و فراخواندن یکدیگر نام افراد را بکار نمی برند و چه بسا این شیوه نامیدن نوعی بی احترامی به افراد است.بدین ترتیب در موقعیت های اجتماعی متفاوت شیوه های مختلفی را برای نامیدن و فراخواندن یکدیگر مورد استفاده قرار می دهند. هدفاین مقاله توصیف و تحلیل همین شیوه های خاص نامیدن و فراخواندن در میان این گویشوران است. شیوه های نامیدن و فراخواندن دراین گویش بسیار تحت تاثیر فرهنگ اجتماعی گویشوران این منطقه است و عدم تبعیت از آن هنجارشکنی و به نوعی توهین به افراد به شمار می آید و از این روست که بررسی آن هم به حوزه کاربردشناسی و هم به حوزه جامعه شناسی زبان مرتبط است.

کلمات کلیدی

, نام گریزی, گویش سیستانی, نامیدن, کاربردشناسی, جامعه شناسی زبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058437,
author = {نورائی نیا, ریحانه and پهلوان نژاد, محمدرضا},
title = {شیوه متداول نامیدن در گویش سیستانی},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی زبان شناسی و ادبیات خارجی},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {نام گریزی، گویش سیستانی، نامیدن، کاربردشناسی، جامعه شناسی زبان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شیوه متداول نامیدن در گویش سیستانی
%A نورائی نیا, ریحانه
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%J اولین کنگره بین المللی زبان شناسی و ادبیات خارجی
%D 2016

[Download]