چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2016-09-15

عنوان : ( توزیع قدرت در سازمان با تاکید بر دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی )

نویسندگان: زهرا قاسمی , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این نوشتار ارائه یک چهارچوب مفهومی از چگونگی توزیع قدرت در شبکه سازمان می¬باشد. مفروضه اصلی این است که توزیع قدرت در سازمان تحت تاثیر ویژگی¬های ساختاری و رفتاری و همچنین موقعیت فرد در شبکه سازمان قرار دارد. قدرت رسمی به فرد اقتدار و اختیار سازمانی اعطا می¬کند و منابع قدرت شخصی باعث می¬شود تا فرد در سازمان صاحب نفوذ گردد. در این میان موقعیت افراد در شبکه تعاملات رسمی و غیررسمی سازمان تعیین کننده میزان دسترسی افراد به منابع قدرت است. نتایج حاصل از مطالعات در این زمینه نشان می¬دهد که توزیع قدرت در سازمان¬ها هم تحت تاثیر سلسله مراتب سازمانی و هم تابعی از محیط سازمان، شکل سازمانی و ویژگی¬های شخصیتی افراد است، همچنین عوامل شبکه در شکل دادن به تصورات مربوط به شغل و بالاتر از آن ویژگی¬های فردی و موقعیت رسمی موثر است.

کلمات کلیدی

, توزیع قدرت, قدرت رسمی, ‌ قدرت شخصی, تحلیل شبکه اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058451,
author = {قاسمی, زهرا and حسین قلی زاده, رضوان and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {توزیع قدرت در سازمان با تاکید بر دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توزیع قدرت، قدرت رسمی،‌ قدرت شخصی، تحلیل شبکه اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توزیع قدرت در سازمان با تاکید بر دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی
%A قاسمی, زهرا
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]