هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( تاثیر فراوری دانه جو پرک شده در مقابل آردی بر تولید پروتئین میکروبی حاصل از جیره های گلوکوژنیک و مقایسه )

نویسندگان: بهناز عینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر فراوری دانه جوپرک شده در مقابل آردی در جیره های گلوکوژنیک، و مقایسه آن با جیره لیپوژنیک، بر فراسنجه های تخمیرپذیری شکمبه ای و تولید پروتئین میکروبی در شرایط برون تنی یک آزمایش انجام شد. بدین منظور جیره های آزمایشی شامل: 1- جیره گلوکوژنیک حاوی جو آرد شده 2- جیره گلوکوژنیک حاوی جوپرک شده -3 جیره لیپوژنیک بر مبنای سیلاژ ذرت تهیه شد. پروتئین میکروبی تولید شده و فراسنجه های تولید گاز در شرایط برون تنی 77 میلیلیتربه ازای ماده / اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تولید گاز از بخش قابل تخمیر در جیره حاوی جو پرک شده ) 11 4/ همچنین میزان پروتئین میکروبی در این تیمار ) 14 .)p< 5/ خشک نمونه( به طور معنی داری بیشتر از بقیه تیمارها بود ) 50 در حالی که میزان آمونیاک در جیره بر مبنای . )p< 5/ میلیگرم به ازای ماده خشک نمونه( بیشتر از سایر تیمارها بود ) 50 این نتایج نشان داد که پرک .)p< 5/ 3 میلیگرم به ازای ماده خشک نمونه( بالاتراز باقی تیمارها بود ) 50 / سیلاژ ذرت ) 10 کردن دانه جو سبب بهبود تولید پروتئین میکروبی شده و جیره های گلوکوژنیک به میزان بیشتری سبب تحریک تولید پروتئین میکروبی محیط کشت شدند.

کلمات کلیدی

, فراوری, دانه جو, پروتئین میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058468,
author = {عینی, بهناز and دانش مسگران, محسن and وکیلی, سیدعلیرضا and ولی زاده, رضا},
title = {تاثیر فراوری دانه جو پرک شده در مقابل آردی بر تولید پروتئین میکروبی حاصل از جیره های گلوکوژنیک و مقایسه},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {فراوری- دانه جو- پروتئین میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فراوری دانه جو پرک شده در مقابل آردی بر تولید پروتئین میکروبی حاصل از جیره های گلوکوژنیک و مقایسه
%A عینی, بهناز
%A دانش مسگران, محسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A ولی زاده, رضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]