هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07

عنوان : ( تاثیر اسانسهای گیاهی آویشن، پونه و مرزه بختیاری بر فراسنجههای تولید گاز و تولیدنیتروژن میکروبی در شرایط برون تنی )

نویسندگان: سیدمسعود داودی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسیتاثیراسانسهای مختلف گیاهی شامل آویشن، پونه و مرزه بختیاری ) 055 میکروگرم در لیتر محیط کشت( بر فراسنجههای تولید گاز و سنتز پروتئین میکروبی در شرایط برون تنی صورت پذیرفت. از جیره آزمایشی شامل 05 درصد کنسانتره و 05 درصد علوفه جهت بررسی تاثیر اسانسها استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل 1( تیمار شاهد )فاقد اسانس(، 2( اسانس آویشن، 3( اسانس پونه، 0( اسانس مرزه و 0( مخلوط اسانسهای آویشن، پونه و مرزه به نسبت 1:1:1 بودند. GP=b( با استفاده از مدل نمایی - 1 )c( و ثابت نرخ تولید گاز )b( تولید گاز تا 60 ساعت ثبت و فراسنجههای بخش قابل تخمیر e-ctبین تیمارها مشاهده )c( و نرخ ثابت تولید گاز t1/2 ،)b( ( تعیین شدند. تفاوت معنیداری از لحاظ بخش قابل تخمیر میزان غلظت آمونیاک )میلیگرم بر دسیلیتر( در مخلوط اسانسهای استفاده شده کمترین و ناپدید شدن ماده .)P>5/ نگردید) 50 0(. نتایج / 115 و 26 /00 ،5/ خشک و تولید نیتروژن میکروبی نسبت به افزودن اسانسها به صورت مجزا بالاترین بود )بترتیب 22 این آزمایش نشان داد که مخلوط اسانسهای گیاهی آویشن، پونه و مرزه به نسبت مساوی میتواند منجر به افزایش تولید نیتروژن میکروبی و ناپدید شدن ماد خشک در جیره حاوی 05 درصد کنسانتره در شرایط برون تنی گردد و ارزش تغذیهای خوراک را بهبود دهد.

کلمات کلیدی

, اسانس, آویشن, پونه, مرزه, تولید نیتروژن میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058475,
author = {داودی, سیدمسعود and دانش مسگران, محسن and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {تاثیر اسانسهای گیاهی آویشن، پونه و مرزه بختیاری بر فراسنجههای تولید گاز و تولیدنیتروژن میکروبی در شرایط برون تنی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی},
year = {2016},
location = {تهران- کرج, ايران},
keywords = {اسانس- آویشن- پونه- مرزه- تولید نیتروژن میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اسانسهای گیاهی آویشن، پونه و مرزه بختیاری بر فراسنجههای تولید گاز و تولیدنیتروژن میکروبی در شرایط برون تنی
%A داودی, سیدمسعود
%A دانش مسگران, محسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی
%D 2016

[Download]