هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07

عنوان : ( بزرسی ییضگی بَی گ اًرش پذیزی شکمب ای ی پس اس شکمب ای پزیتئیه کزم خبکی)آیشیىیب ف تًیدا( بب استفبد اس ریش بَی بزین تىی )

نویسندگان: رضوان صمصامی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پض ؼٍّ حبضز ث ه ظٌ رَ ثزرعی عًَ ر ػٍ خؾک کزدى کزم خبکی )آیشی یٌب ف تَیذا( ثز ر یٍ تزکیجبت ؽیویبیی، ثخؼ بّی یًتز صٍى دار پز تٍئیی ) CNCPS (، پز تٍثیی هحل لَ ت لَیذ پز تٍئیی هیکز ثٍی در ؽزایظ ثز ىٍ ت یٌ ص رَت پذیزفت. تیوبر بّی آسهبیؾی ؽبهل 1( کزم خؾک ؽذ درآ ىٍ ثب دهبی 65 درج عب تًی گزاد 2( کزم خؾک ؽذ در Freeze dry ثب ر ػٍ تصؼیذ. تًبیج ؾًبى داد ک اختلاف هؼ یٌ داری اس ظًز تزکیت ؽیویبیی ثیی عًَ ر ػٍ خؾک کزدى جٍ دَ ذًاؽت. نّ چ یٌی هقذار ثخؼ یًتز صٍى غیز پز تٍئی یٌ) NPN (، ثخؼ هحل لَ در ثبفز فغفبت ث رَات ) BSP (، ثخؼ هحل لَ در ؽ یَ ذٌ خ ثٌی) NDSP ( ثخؼ بًهحل لَ در ؽ یَ ذٌ اعیذی ) ADIP (، تحت تبثیز عًَ ر ػٍ خؾک کزدى قزار گزفت در کزم خؾک ؽذ ث ر ػٍ تصؼیذ ثخؼ) NPN ) 40 % ثخؼ هحل لَ در ؽ یَ ذٌ اعیذی) / ثیؾتزیی ثب 55 ADSP 3% ث دَ در کزم خؾک ؽذ در آ ىٍ ) / ( کوتزیی ثب 26 BSP ) ( %31/ ثیؾتزیی ثب 7 ADSP 1% ث دَ . در راثغ ثب ت لَیذ آه یًَبک اس تخویز کزم در هحل لَ ثبفز،اس سهبى 0 تب 48 / ( کوتزیی ثب 034 عبػت ، تب سهبى 3 عبػت تفب تٍ هؼ یٌ داری ثیی آ بًْ هؾب ذّ ؽذ اهب ثؼذ اس ایی سهبى تفب تٍ هؼ یٌ داری ذًاؽت ذٌ دٍر راثغ ثب ت لَیذ آه یًَبک اس تخویز کزم در هبیغ ؽکوج هحل لَ ثبفز، اس سهبى 0 تب 48 عبػت ، تفب تٍ هؼ یٌ داری ثیی آ بًْ هؾب ذّ ؾًذ.

کلمات کلیدی

ایشی یٌب ف تَیذا ثخؾ بْی یًتز صٍى دار پز تٍئیی پز تٍثیی هحل لَ ت لَیذ پز تٍئیی هیکز ثٍی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058476,
author = {صمصامی, رضوان and دانش مسگران, محسن and وکیلی, سیدعلیرضا and ولی زاده, رضا},
title = {بزرسی ییضگی بَی گ اًرش پذیزی شکمب ای ی پس اس شکمب ای پزیتئیه کزم خبکی)آیشیىیب ف تًیدا( بب استفبد اس ریش بَی بزین تىی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی},
year = {2016},
location = {تهران- کرج, ايران},
keywords = {ایشی یٌب ف تَیذا ثخؾ بْی یًتز صٍى دار پز تٍئیی پز تٍثیی هحل لَ ت لَیذ پز تٍئیی هیکز ثٍی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بزرسی ییضگی بَی گ اًرش پذیزی شکمب ای ی پس اس شکمب ای پزیتئیه کزم خبکی)آیشیىیب ف تًیدا( بب استفبد اس ریش بَی بزین تىی
%A صمصامی, رضوان
%A دانش مسگران, محسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A ولی زاده, رضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی
%D 2016

[Download]