هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07

عنوان : ( Bassia ( تأثیر مرحله رشد بلوغ گیاه بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تخمیرپذیری شکمبه ای علوفه کوشیا اسکوپاریا با استفاده از روش های برون تنی )scoparia (L.) A.J.Scott )

نویسندگان: جواد فلاحتی زو , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت تولیدگاز و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای گیاه کوشیااسکوپاریا در مراحل مختلف بلوغ و مقایسه آن با علف خشک یونجه و سیلاژ ذرت انجام شد. نمونه های علوفه گیاه کوشیا، بوم جور اصفهان و بیرجند در مراحل قبل از گل دهی، ابتدای گل دهی، پایان گل دهی و ابتدای مغزگیری دانه برداشت شد و براساس ترکیب شیمیایی، نمونه های مربوط به مراحل قبل از گل دهی و ابتدای گل دهی جهت انجام آزمایش های تولیدگاز و تجزیه پذیری انتخاب شدند. مقدار پروتئین خام و خاکستر کوشیا در مرحله قبل از گل دهی بالاتر و مقدار الیاف نامحلول در شوینده از نظر فراسنجه های تولیدگاز تفاوت معنی داری بین مرحله قبل از .)P> 5/ خنثای آن پایین تر از سایر مراحل بلوغ بود ) 50 اما پتانسیل تولیدگاز علوفه کوشیا در مقایسه با علف خشک یونجه و ،)P< 5/ گل دهی و ابتدای گل دهی وجود نداشت ) 50 از نظر فراسنجه های تجزیه پذیری تفاوت معنی داری میان نمونه های علوفه کوشیا وجود .)P> 5/ سیلاژ ذرت پایین تر بود ) 50 اما با نمونه های ،)P> 5/ تجزیه پذیری مؤثر حقیقی ماده خشک کوشیا و بالاتر از سیلاژ ذرت بود ) 50 .)P< 5/ نداشت ) 50 تجزیه پذیری مؤثر الیاف نامحلول در شوینده خنثای سیلاژ ذرت .)P< 5/ علف خشک یونجه تفاوت معنی داری نداشت) 50 5/ اما تفاوت آن با علوفه کوشیا در مرحله ابتدای گل دهی معنی دار نبود ) 50 ،)P> 5/ بالاتر از علف خشک یونجه بود ) 50 بر اساس ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تولیدگاز و تجزیه پذیری و تولید ماده خشک بیش تر در واحد سطح، برداشت .)P< علوفه کوشیا در مرحله ابتدای گل دهی نسبت به سایر مراحل بلوغ بهتر می باشد.

کلمات کلیدی

, کوشیا, علوفه, تجزیه پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058478,
author = {فلاحتی زو, جواد and دانش مسگران, محسن and وکیلی, سیدعلیرضا and کافی, محمد},
title = {Bassia ( تأثیر مرحله رشد بلوغ گیاه بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تخمیرپذیری شکمبه ای علوفه کوشیا اسکوپاریا با استفاده از روش های برون تنی )scoparia (L.) A.J.Scott},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی},
year = {2016},
location = {تهران- کرج, ايران},
keywords = {کوشیا- علوفه-تجزیه پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Bassia ( تأثیر مرحله رشد بلوغ گیاه بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تخمیرپذیری شکمبه ای علوفه کوشیا اسکوپاریا با استفاده از روش های برون تنی )scoparia (L.) A.J.Scott
%A فلاحتی زو, جواد
%A دانش مسگران, محسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A کافی, محمد
%J هفتمین کنگره علوم دامی
%D 2016

[Download]