هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07

عنوان : ( مقایس ریش اَی بزین تىی س مزحل ای آوزیمی ی بخص بىذی ویتزیژن بزای تخمیه ویتزیژن غیز قابل استفاد مىابع خ رًاکی وطخ اًرکىىذگان )

نویسندگان: فاطمه ولی زاده دالنجان , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پض صٍّ حبضز بب ذّف هقبیس بزآ رٍد بخص یًتز صٍى غیز قببل استفبد بزخی ه بٌبغ خ رَاکی ضبهل ک جٌبل س یَب،ک جٌبل س یَب ػول آ رٍی ضذ ب ر شٍ ضیویبیی بب سایل سَ،س یَب فلیک،آرد ج بب استفبد اس ر شٍ بّی ضیویبیی بخص ب ذٌی یًتز صٍى) CNCPS ( س هزحل ای آ شًیوی) Three Step (ص رَت پذیزفت.هیشاى یًتز صٍى غیز قببل استفبد در ک جٌبل س یَب ب تزتیب در ر ضٍ بْی CNCPS Three Step 13/77 هی ببضذ 13/10 ک طًبى د ذٌّ هیشاى ببلای یًتز صٍى غیز قببل استفبد در ر شٍ Three Step هی ببضذ.هیشاى یًتز صٍى غیز قببل استفبد در ک جٌبل س یَب فزآ رٍی ضذ آرد ج س یَب فلیک ب تزتیب در ر شٍ CNCPS 5 هی /32،12/57 ،10/ 6/30،2/19 دٍرر شٍ س هزحل ای آ شًیوی ب تزتیب 87 ،13/44 ببضذک طًبى د ذٌّ هیشاى ببلای یًتز صٍى غیز قببل استفبد در ک جٌبل س یَبی فزآ رٍی ضذ س یَب فلیک در ر شٍ CNCPS سًبت ب س هزحل ای آ شًیوی هی ببضذ اهب تفب تٍ هؼ بٌداری بیی تیوبر بّ هطب ذّ طًذ .بب ایی جٍ دَ در ه رَد آرد ج هیشاى یًتز صٍى غیز قببل استفبد بذست آهذ اس طزیق ر شٍ س هزحل ای آ شًیوی بیطتز هی ببضذ. ایی پش صٍّ طًبى هیذ ذّ ک هیشاى یًتز صٍى غیز قببل استفبد در خ رَاک دام هی ت اَ ذً بز اسبط عًَ خ رَاک، ر شٍ آسهبیص، ضزایط آسهبیص،ر شٍ فزآ رٍی خ رَاک ،هیشاى پز تٍئیی سبیز ػ اَهل هتفب تٍ ببضذ.

کلمات کلیدی

, CNCPS , Three Step نیتروژن غیر قابل استفاده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058479,
author = {ولی زاده دالنجان, فاطمه and دانش مسگران, محسن and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {مقایس ریش اَی بزین تىی س مزحل ای آوزیمی ی بخص بىذی ویتزیژن بزای تخمیه ویتزیژن غیز قابل استفاد مىابع خ رًاکی وطخ اًرکىىذگان},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی},
year = {2016},
location = {تهران- کرج, ايران},
keywords = {CNCPS - Three Step نیتروژن غیر قابل استفاده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایس ریش اَی بزین تىی س مزحل ای آوزیمی ی بخص بىذی ویتزیژن بزای تخمیه ویتزیژن غیز قابل استفاد مىابع خ رًاکی وطخ اًرکىىذگان
%A ولی زاده دالنجان, فاطمه
%A دانش مسگران, محسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی
%D 2016

[Download]