ژنتیک نوین, دوره (12), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بررسی الگوی بیان ژن متیل چاویکول O-متیل ترانسفراز (CVOMTs)، تعیین توالی و مشخصه یابی پروموتر ژن CVOMTsدر گیاه ریحانتحت تنش خشکی )

نویسندگان: فاطمه خاکدان , فرج اله شهریاری احمدی , مجتبی رنجبر , عبدالرضا باقری , هوشنگ علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریحان((Ocimumbasilicum L.، گیاهی از خانواده نعناعیان است که به عنوان یک گیاه دارویی در طب سنتی ایران مورد استفاده قرار می¬گیرد. اسانس ریحان منبع غنی از ترکیبات ترپنوئیدی و فنیل پروپانوئیدی است و در درمان بیماری¬هایی مانند اسهال، سرفه، انگل¬های روده و تاراحتی¬های کلیه و کبد مورد اهمیت می¬باشد. ترکیب با ارزش متیل¬چاویکول حجم عمده اسانس ریحان را تشکیل می¬دهد که اخیرا توجه زیادی به علت ارزش دارویی و فعالیت¬های فارماکولوژیکی خصوصا به عنوان پیشگیری کننده میگرن به خود جلب کرده است. آنزیم متیل چاویکول O-متیل ترانسفراز (CVOMTs) یک آنزیم کلیدی در مسیر بیوسنتز فنیل پروپانوئید است و با انجام عمل متیلاسیون، چاویکول را به متیل چاویکول تبدیل می¬کند. در تحقیق حاضر، برای بررسی تاثیر تنش خشکی بر شکل¬گیری و کنترل تنظیم نسخه¬برداری بر مسیر بیوسنتز ترکیب متیل-چاویکول در سه کموتیپ دارویی ریحان، پروفیل مقادیر mRNA ژن¬ کلیدی متیل چاویکول O-متیل ترانسفراز (CVOMTs) در سه سطح تنش خشکی (%75:1S، %50 :2 Sو %25 :3S ظرفیت زراعی) با استفاده از واکنش زنجیره¬ای پلیمراز در زمان واقعی (qRT-PCR) اندازه¬گیری شد. به منظور ارتباط دقیق¬تر الگوی بیان ژن CVOMTs در شرایط تنش خشکی؛ جداسازی، مشخصه¬یابی و تجزیه عملکردی پروموتر pCVOMTs نیز انجام گرفت. بررسی الگوی بیان ژن CVOMTsنشان داد که مقادیر نسخه¬های این ژن به طور معنی¬داری تحت تاثیر کموتیپ و سطوح تنش قرار دارد. سطح نسخه¬های ژن CVOMTs در شرایط تنش خشکی افزایش تدریجی نشان داد و در کولتیوار 3 بیشترین میزان بیان این ژن در 2S مشاهده شد. نتایج تجزیه پروموتر ژن CVOMTs نشان داد که این توالی شامل عناصر مهم تنظیمی پاسخ¬دهنده به دمای بالا و تنش خشکی از جمله MYB، MYC وHSE می¬باشد. بنابراین افزایش بیان این ژن در در سطوح بالای تنش مربوط به جایگاه¬های اتصال فاکتورهای نسخه-برداری است که در شرایط تنش خشکی موجب افزایش بیان این ژن می¬شود.

کلمات کلیدی

, ژن CVOMTs, تنش خشکی, بیان ژن, پروموتر, عناصر تنظیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058636,
author = {خاکدان, فاطمه and شهریاری احمدی, فرج اله and مجتبی رنجبر and باقری, عبدالرضا and هوشنگ علیزاده},
title = {بررسی الگوی بیان ژن متیل چاویکول O-متیل ترانسفراز (CVOMTs)، تعیین توالی و مشخصه یابی پروموتر ژن CVOMTsدر گیاه ریحانتحت تنش خشکی},
journal = {ژنتیک نوین},
year = {2017},
volume = {12},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4439},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {ژن CVOMTs، تنش خشکی، بیان ژن، پروموتر، عناصر تنظیمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الگوی بیان ژن متیل چاویکول O-متیل ترانسفراز (CVOMTs)، تعیین توالی و مشخصه یابی پروموتر ژن CVOMTsدر گیاه ریحانتحت تنش خشکی
%A خاکدان, فاطمه
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A مجتبی رنجبر
%A باقری, عبدالرضا
%A هوشنگ علیزاده
%J ژنتیک نوین
%@ 2008-4439
%D 2017

[Download]