مطالعات ترجمه, دوره (13), شماره (51), سال (2015-12) , صفحات (21-37)

عنوان : ( هنجارهای انتظاری بینندگان ایرانی درباره برنامه‌های دوبله‌شده به فارسی: پژوهش اکتشافی )

نویسندگان: سعید عامری اختیارآبادی , مسعود خوش سلیقه , علی خزاعی فرید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگرچه دوبله شیوه مرسوم پخش برنامه‌های دیداری‌شنیداری در ایران است، بینندگان به طور عمده در پژوهش از نظر دور مانده‌اند و به نظر می‌رسد پرداختن به یک رشته مطالعات در خصوص بینندگان دوبله ضرورت داشته باشد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی هنجارهای انتظاری بینندگان حرفه‌ای برنامه‌های دوبله‌شده به فارسی در سطح کلان بود. بر این اساس، دیدگاه و نظرات 15 شرکت‌کننده به ‌صورت کیفی جمع‌آوری شد و این نظرات با کمک نظریه داده بنیاد تحلیل و کدگذاری شده و درنهایت به پنج دسته اصلی تقسیم شدند. یافته‌ها شامل هنجارهای انتظاری مرتبط با گویندگان، ترجمه، مترجم، مدیر دوبلاژ و دیگر عوامل است. آنچه از یافته‌های پژوهش به‌ دست ‌آمده، نشان‌ دهنده آن است بینندگان حرفه‌ای توجه ویژه‌ای به برنامه‌های دوبله‌شده دارند، به این ترتیب، توجه به انتظارات ایشان می‌تواند نقش قابل توجهی در ارتقای کیفیت دوبله داشته باشد. همه این‌ها می‌تواند دستمایه مناسبی برای آموزش ترجمه دیداری‌شنیداری و بخصوص دوبله در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور باشد.

کلمات کلیدی

, دوبله, بیننده حرفه‌ای, ترجمه دیداری‌شنیداری, هنجارهای انتظاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058677,
author = {عامری اختیارآبادی, سعید and خوش سلیقه, مسعود and خزاعی فرید, علی},
title = {هنجارهای انتظاری بینندگان ایرانی درباره برنامه‌های دوبله‌شده به فارسی: پژوهش اکتشافی},
journal = {مطالعات ترجمه},
year = {2015},
volume = {13},
number = {51},
month = {December},
issn = {1735-0212},
pages = {21--37},
numpages = {16},
keywords = {دوبله، بیننده حرفه‌ای، ترجمه دیداری‌شنیداری، هنجارهای انتظاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هنجارهای انتظاری بینندگان ایرانی درباره برنامه‌های دوبله‌شده به فارسی: پژوهش اکتشافی
%A عامری اختیارآبادی, سعید
%A خوش سلیقه, مسعود
%A خزاعی فرید, علی
%J مطالعات ترجمه
%@ 1735-0212
%D 2015

[Download]