پژوهش های حبوبات ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2016-7) , صفحات (81-92)

عنوان : ( تأثیر آب مغناطیسی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , مریم جوادی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختار مولکولی آب تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار میگیرد، بهطوریکه باعث تغییراتی در روابط آب و رشد گیاه میشود. بهمنظور بررسی اثراتمتقابل آب مغناطیس و شوری بر صفات جوانهزنی گیاهچه لوبیا رقم درخشان، آزمایشی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 1393 ، اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل نوع آب (مغناطیس و غیرمغناطیس) و پنجسطح شوری (غلظتهای صفر (شاهد)، 4 9 دسیزیمنس بر متر) بودند. نتایج نشانداد که با افزایش تیمار شوری صفاتی مانند درصد و متوسط زمان / 8/5 ، و 5 ،6/5 جوانهزنی، طول و وزنخشک ریشهچه و ساقهچه و همچنین زیستتوده و شاخص بنیه بذر کاهش یافت. اما کاربرد آب مغناطیس، باعث بهبود کلیه صفات شد. کاربرد آب مغناطیس زیستتوده و شاخص بنیه بذر را 52 و 24 درصد در شرایط گردید، اما کار برد آب مغناطیس میزان b و a تنش شوری بهبود داد. اگرچه اثر ساده شوری باعث کاهش مقادیر کلروفیل را در شرایط شوری بهبود بخشید. بهطورکلی نتایج نشان داد که قرار گرفتن آب آبیاری با تیمارهای شوری a کلروفیل درمعرض میدانمغناطیسی میتواند اثرات شوری ناشی از کلرورسدیم را بر شاخصهای جوانهزنی کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, واژهه ای کلیدی: تیمار فیزیکی, کلروفیل, متوسط زمان جوانهزنی , b کلروفیل , a
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058724,
author = {گلدانی, مرتضی and جوادی, مریم and نظامی, احمد},
title = {تأثیر آب مغناطیسی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2016},
volume = {7},
number = {1},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۵X},
pages = {81--92},
numpages = {11},
keywords = {واژهه ای کلیدی: تیمار فیزیکی، کلروفیل، متوسط زمان جوانهزنی ،b کلروفیل ،a},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر آب مغناطیسی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)
%A گلدانی, مرتضی
%A جوادی, مریم
%A نظامی, احمد
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۲۵X
%D 2016

[Download]