بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: a


موارد یافت شده: 37730

1 - Drying Kinetics and Quality Characteristics of Saffron Driedwith a Combined Hot Air-Infrared Dryer (چکیده)
2 - Survey of Bibliotherapy in Hospital Libraries of Iran Based on SWOT Model (چکیده)
3 - INTERACTION IN ARGUMENTATIVE ESSAYS: THE CASE OF ENGAGEMENT (چکیده)
4 - Ergodic shadowing of non-autonomous discrete-time dynamical systems (چکیده)
5 - بررسی پارامترهای سیاسی-امنیتی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان به ایران؛ با تاکید بر منطقه‌ی خودمختار نخجوان (چکیده)
6 - Polyethylenimine-associated cerium oxide nanoparticles: A novel promising gene delivery vector (چکیده)
7 - Determination of the Product Selectivity Model from the Fischer Tropsch Synthesis in a Fixed Bed Reactor (چکیده)
8 - بررسی زمان ماندگاری آب‌های زیرزمینی (آبرفتی و کارستی) محدوده پل ذهاب با توجه به تغییرات زمانی و مکانی ترکیب ایزوتوپی (δ2H و δ18O ) (چکیده)
9 - Specification and Thermodynamic Properties of Topological Time-Dependent Dynamical Systems (چکیده)
10 - ارائه یک مدل یکپارچه و روش حل برای زمان‌بندی تولید و مسیریابی وسائل نقلیه در یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با هدف کاهش مصرف سوخت (چکیده)
11 - Optimization of convective drying by response surface methodology (چکیده)
12 - Origin of Rosa x binaloudensis (Rosaceae), a new natural hybrid species from Iran (چکیده)
13 - Effectiveness of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment in Reducing Depression Associated with Marital Problems (چکیده)
14 - Comparing the Artificial Neural Networks and Multi Linear Regression Models to Predict the Energy Output of Fruit Production (چکیده)
15 - Integration of Principal Component Analysis and Artificial Neural Networks to Better Predict Agricultural Energy Flows (چکیده)
16 - Comprehensive Assessment of Phytochemical Potential of Tanacetum parthenium (L.): Phenolic Compounds, Antioxidant Activity, Essential Oil and Parthenolide (چکیده)
17 - A simple and efficient synthesis of novel pyranothiadiazolopyrimidine derivatives by three component reactions in solvent-free conditions (چکیده)
18 - ساخت و هنجاریابی پرسشنامة افزایش خلاقیت زبان آموزان در آموزش زبان به شیوة کاربردمحور، با روش مدلسازی رش (چکیده)
19 - تبیین و طبقه بندی اختالفات مرزی در منطقه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی (چکیده)
20 - رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی با واسطه گری سلامت روان در معلمان کودکان کم توان ذهنی (چکیده)
21 - Economic optimization of stacked microbial fuel cells to maximize power generation and treatment of wastewater with minimal operating costs (چکیده)
22 - ارزیابی کمّی و کیفی وزن فرهنگی شش واژة مصوب فرهنگستان و متناظر بیگانة آنها در پرتو الگوی هَیجامَد (چکیده)
23 - Relative Belief and Bayes Factor as Measures for Evidence (چکیده)
24 - Linear and geometrically nonlinear analysis of plane structures by using a new locking free triangular element (چکیده)
25 - اثر منابع تامین‌کننده نیتروژن بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در برنج (.Oryza sativa L) رقم شیرودی (چکیده)
26 - Bayesian Conditional Estimation of Weibull Distributions Under Type-II Censored Order Statistics (چکیده)
27 - مطالعه ارتباط میان نابرابری درآمدی و جرم در ایران (چکیده)
28 - An efficient neural network for solving convex optimization problems with a nonlinear complementarity problem function (چکیده)
29 - A general fuzzy TOPSIS model in multiple criteria decision making (چکیده)
30 - Niche modelling of the potential distribution of the Egyptian Vulture Neophron percnopterus during summer and winter in Iran, to identify gaps in protected area coverage (چکیده)
31 - Zirconium (IV) porphyrin graphene oxide: a new and efficient catalyst for the synthesis of 3,4‐dihydropyrimidin‐2(1H)‐ones (چکیده)
32 - معرفی عوامل باکتریایی آنتاگونیست به عنوان کنترل کننده های زیستی بیماری سوختگی غلاف برنج در استان مازندران (چکیده)
33 - معرفی صفات بیوکنترلی و القاء کنندگی سودوموناسهای فلورسنت فراریشه در کنترل بیماری سوختگی غلاف برنج (چکیده)
34 - مطالعه فعالیت لیپوکسیژناز و فنیلآمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری آنتاگونیست و القاءکنندههای مقاومت (چکیده)
35 - Efficient target tracking in directional sensor networks with selective target area’s coverage (چکیده)
36 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش روستای قلعه زو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
37 - استفاده از شکل هندسی و معادلات تعیین عمق در سازند آبدراز، برش چینهشناسی روستای قلعه زو، ناودیس شیخ، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
38 - Experimental study on thermal analysis of a novel shell and tube heat exchanger with corrugated tubes (چکیده)
39 - مروری بر نمودارهای کنترل آماری فرایند در محیط فازی (چکیده)
40 - A reconfigurable multi-band, multi-bias THz absorber (چکیده)
41 - Coherence-based correntropy spectral density: A novel coherence measure for functional connectivity of EEG signals (چکیده)
42 - مطالعه اثر محافظت کروموزومی گیاه مریم گلی( Salvia limbata ) در برابر صدمات ناشی از تابش اشعه ایکس در مقایسه با ویتامین E در لنفوسیت های محیطی خون انسان (چکیده)
43 - An Efficient Eigen-Solver and Some of Its Applications (چکیده)
44 - An efficient mixed interpolated curved beam element for geometrically nonlinear analysis (چکیده)
45 - Nonlinear vibration analysis of carbon nanotube reinforced composite plane structures (چکیده)
46 - Three stress-based triangular elements (چکیده)
47 - Light and scanning electron microscopic study of the tongue in the guinea fowl (Numida meleagris) (چکیده)
48 - A simple thermodynamics model for estimation and comparison the concentration of oxygen vacancies generated in oxide powders synthesized via the solution combustion method (چکیده)
49 - Rolling contact fatigue analysis of rails under the in uence of residual stresses induced by manufacturing (چکیده)
50 - حس آگاهی‌مدرس‌ و‌ تأثیر‌ آن‌ بر‌تدریس‌ آواهای‌ زبان‌فارسی‌ به‌ زبان‌ آموزان‌ غیرفارسی‌ زبان‌‌ ‌در‌ پرتوی‌ الگوی‌ هَیَجامَد (چکیده)
51 - A group multiple dependent state sampling plan using truncated life test for the Weibull distribution (چکیده)
52 - مطالعه رفتار خاک ماسه‌ای گچ‌دار شهر نجف در حضور مکش بافتی با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع (چکیده)
53 - The Effects of Regulated Deficit Irrigation in Growth Response to Büchloe dactyloides (Bowie and Cody) Compared with Festuca arundinacea (چکیده)
54 - Geological parameters affected land subsidence in Mashhad plain, north-east of Iran (چکیده)
55 - Evaluation of Antioxidant Properties, Total Phenol and Flavonoid Content of some Herbal Tea (چکیده)
56 - بررسی نقش خودکارآمدی و نوع سبک فرزندپروری مادر در پیش بینی اضطراب کودکان پیش دبستانی (چکیده)
57 - بررسی تأثیر آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر تهوع و استفراغ در زنان باردار (چکیده)
58 - INTEGRATED BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) WITH SUPPLY CHAIN AND FEED-FORWARD CONTROL (چکیده)
59 - A STUDY OF THE CONCEPT OF DYNAMIC EQUIPMENT IN THE EARTHMOVING PROCESS BY A CONSIDERATION OF TIME, COST AND EMISSIONS (چکیده)
60 - ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
61 - Exploring syntactic complexity and its relationship with writing quality in EFL argumentative essays (چکیده)
62 - An Examination of Relative Clauses in Argumentative Essays Written by EFL Learners (چکیده)
63 - On the role of structural variables in magnetic properties of Co(1-x)NixFe2O4 nanoferrites (چکیده)
64 - Comprehensive assessment of newly-developed slip-jump boundary conditions in high-speed rarefied gas flow simulations (چکیده)
65 - Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy in Reducing Disappointment, Psychological Distress, and Psychasthenia among Systemic lupus Erythematosus (SLE) Patients (چکیده)
66 - Assessing the Accuracy of Expert-Based Decisions in Dispatching Ready Mixed Concrete (چکیده)
67 - Feasibility study of automatically performing the concrete delivery dispatching through machine learning techniques (چکیده)
68 - Optimality gap of experts' decisions in concrete delivery dispatching (چکیده)
69 - Predicting the Duration of Concrete Operations Via Artificial Neural Network and by Focusing on Supply Chain Parameters (چکیده)
70 - Using Lagrangian Relaxation to Solve Ready Mixed Concrete Dispatching Problems (چکیده)
71 - بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی (چکیده)
72 - A nanohybrid composed of polyoxotungstate and graphene oxide for dispersive micro solid-phase extraction of non-steroidal anti-inflammatory drugs prior to their quantitation by HPLC (چکیده)
73 - The bidual of a Banach algebra associated with a bilinear map (چکیده)
74 - An efficient solid phase extraction of Pb2+ using tannic acid-coated cerium oxide nanoparticles followed by electrothermal atomic absorption spectrometry (چکیده)
75 - WETTING CHALLENGES ON THE GYPSIFEROUS SOILS (چکیده)
76 - Modeling of osmotic treatment of ostrich meat coated by tragacanth and salep (چکیده)
77 - Inhibitory Effect of Nano-gel/emulsion of Chitosan Coating Incorporated with Ziziphora Clinopodioides Essential Oil and Nisin on Escherichia Coli O157:H7 Inoculated in Beef at Cold Storage Condition (چکیده)
78 - Effects of alginate coating incorporated with Bunium persicum essential oil and Lactoperoxidase system on inoculated Listeria monocytogenes in chicken breast fillets (چکیده)
79 - The effects of business cycle indicators on stock market indices of food industry in Iran (چکیده)
80 - Antimicrobial and antioxidant efficiency of nano emulsion-based edible coating containing ginger (Zingiber officinale) essential oil and its effect on safety and quality attributes of chicken breast fillets (چکیده)
81 - An Investigation into Metadiscourse Elements Used by Native vs. Non-native University Students across Genders (چکیده)
82 - The Language and Culture of a Dream: A Case Study (چکیده)
83 - Genomic, phylogenetic and catabolic re-assessment of the Pseudomonas putida clade supports the delineation of Pseudomonas alloputida sp. nov., Pseudomonas inefficax sp. nov., Pseudomonas persica sp. nov., and Pseudomonas shirazica sp. nov (چکیده)
84 - Numerical Analysis of Hydraulic Flow Characteristics in Prismatic Compound Channels Using Flow3D Software (چکیده)
85 - استفاده از رویکرد نقطه تغییر برای پایش پروفایلهای دو جملهای منفی در فاز 1 (چکیده)
86 - Paleopedology and magnetic properties of Sari loess-paleosol sequence in Caspian lowland, northern Iran (چکیده)
87 - The design and application of a bacterial ghost vaccine to evaluate immune response and defense against avian pathogenic Escherichia coli O2:K1 serotype (چکیده)
88 - Depositional Environment and Sequence Stratigraphy of the Oligocene-Miocene Deposits North and East of Dehdasht, Izeh Zone, Zagros Basin, Iran (چکیده)
89 - Nutlet micro‐morphology of selected species of Nepeta (Lamiaceae) in Iran (چکیده)
90 - Kinetic Modeling of Lime-Enhanced Biomass Steam Gasification in a Dual Fluidized Bed Reactor (چکیده)
91 - Irankuh lead-zinc mining district, southern Isfahan, Iran: Evidences of geology, fluid inclusion and isotope geochemistry (چکیده)
92 - Geochemistry of metamorphic rocks and mineralization in the Golgohar iron ore deposit (No. 1), Sirjan, SE Iran: Implications for paleotectonic setting and ore genesis (چکیده)
93 - CHARACTERIZATION OF SYMMETRIC DISTRIBUTIONS BASED ON CONCOMITANTS (چکیده)
94 - Ecological assessment of shallot (Allium altissimum Regel) habitats using fuzzy logic approach (case study: Khorasan Razavi, Iran) (چکیده)
95 - Zircon U-Pb geochronology, geochemistry, Sr-Nd isotopic compositions, and tectonomagmatic implications of Nay (NE Iran) postcollisional intrusives in the Sabzevar zone (چکیده)
96 - Variants of Ando–Hiai inequality for operator power means (چکیده)
97 - The impacts of magnetized water treatment on different morphological and physiological factors of plant species in arid regions (چکیده)
98 - Carbon aerogel/carboxylated carbon nanotubes: porous structure and electrical conductivity properties (چکیده)
99 - Shear strengthening of RC beams using EBRIG CFRP strips: a comparative study (چکیده)
100 - GENOTYPIC AND BIOCHEMICAL VARIATION IN THE RESPONSE OF BARLEY TO THE ROOT-KNOT NEMATODE (MELOIDOGYNE JAVANICA) AT SEEDLING STAGE (چکیده)
101 - Application of nonlinear photonic crystal ring resonators in realizing all optical OR/NOT/AND gates (چکیده)
102 - Mechanical Behavior of Dam Foundation with Vertical Sand Drain, Case Study: Sombar Dam (چکیده)
103 - Ag3[PMo12O40]: An efficient and green catalyst for the synthesis of highly functionalized pyran-annulated heterocycles via multicomponent reaction (چکیده)
104 - Synthesis of Pyrazolo‐[4́,3́:5,6]pyrido[2,3‐d]pyrimidine‐diones Catalyzed by a Nano‐sized Surface‐Grafted Neodymium Complex of the Tungstosilicate via Multicomponent Reaction (چکیده)
105 - Determining the Economic Value of Water Using Production Functions and Selecting the Optimal Model for Sugar Beet Crop: Case Study of the Gharehghom and Namakzar Basins in Iran (چکیده)
106 - Dietary administration of ferula (Ferula asafoetida) powder as a feed additive in diet of koi carp, Cyprinus carpio koi: effects on hemato-immunological parameters, mucosal antibacterial activity, digestive enzymes, and growth performance (چکیده)
107 - Determination and measurement of solid–liquid equilibrium for binary fatty acid mixtures based on NRTL and UNIQUAC activity models (چکیده)
108 - Application of Artificial Neural Networks (ANN) and Image Processing for Prediction of the Geometrical Properties of Roasted Pistachio Nuts and Kernels (چکیده)
109 - synthesis of Zeolite from coal waste ash by hydrothermal method using alkaline source (چکیده)
110 - Earnings Quality, Earnings Management and Financial Bankruptcy (چکیده)
111 - On the material characteristics of a high carbon cast austenitic stainless steel after solution annealing followed by quenching in a CNT nanofluid (چکیده)
112 - Improvement in volume resistivity and morphology of a blend of polyolefin elastomer with linear low-density polyethylene (چکیده)
113 - The effects of psychological factors on the performance of independent auditors in Iran (چکیده)
114 - The impact of financial crisis on audit quality and audit fee stickiness: evidence from Iran (چکیده)
115 - A meta-analysis approach for determinants of effective factors on audit quality (چکیده)
116 - Empirical study on the effective factors of social responsibility disclosure of Iranian companies (چکیده)
117 - The impact of auditor conservatism on accruals and going concern opinion: Iranian angle (چکیده)
118 - Association between the availability of financial resources and working capital management with stock surplus returns in Iran (چکیده)
119 - The effect of managerial ability on tax avoidance by classical and Bayesian econometrics in multilevel models (چکیده)
120 - Relationship between Cash Flow Management and Financial Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
121 - شناسایی عوامل موثر بر شکست کسب و کارهای کارآفرینان محلی با روش تئوری بنیانی و رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: گلخانه داران مناطق روستایی شهرستان جیرفت) (چکیده)
122 - Microbiological Spectrum of Infection-Related Febrile Episodes in Adult Patients With Hematologic Malignancies (چکیده)
123 - Uncovering the Relationship between EFL Teachers’ Big Five Personality Traits and Their Self-Concept (چکیده)
124 - Chiral phosphoric triamide‐based polymers for enantioseparation (چکیده)
125 - Transcriptome analysis identified aberrant gene expression in pollen developmental pathways leading to CGMS in cotton (Gossypium hirsutum L.) (چکیده)
126 - An extension of orthogonality relations based on norm derivatives (چکیده)
127 - Effects of livestock grazing on soil, plant functional diversity, and ecological traits vary between regions with different climates in northeastern Iran (چکیده)
128 - Use of Molecular Dynamic Tools in Engineering of Onconase Enzyme to Increase Cellular Uptake and Evade RI (چکیده)
129 - Strong Convergence Rates of the Product-limit Estimator for Left Truncated and Right Censored Data under Association (چکیده)
130 - سازوکار­های محیطی القاکننده­‌ی درد نوروپاتیک (چکیده)
131 - Synthesis of mesoporous nickel iron oxide as a new anode material for high performance lithium ion batteries (چکیده)
132 - JB-algebras of rank zero (چکیده)
133 - اثر فرسایش آبی بر تنوع زیستی خاک در اکوسیستم های خشک (چکیده)
134 - The Late Permian araxoceratid ammonoids: a case of repetitive temporal and spatial unfolding of homoplastic conch characters (چکیده)
135 - Effect of Age-Dependent Parasitism in Eggs of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) on Intraguild Predation Between Nabis pseudoferus (Hemiptera: Nabidae) and Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) (چکیده)
136 - محاسبه انتروپی کاهش حجم آمینو اسید ها در سنتز پروتئین و کران بالای ترمودینامیکی اندازه سلول (چکیده)
137 - The Role of Social Goals in Iranian Undergraduate Students\\\' Cognitive, Emotional, and Behavioral Engagement (چکیده)
138 - Effect of Marketing Strategies on Export Performance of Agricultural Products: The Case of Saffron in Iran (چکیده)
139 - Psychological Consequences of Breast Cancer in Iran: A Meta-Analysis (چکیده)
140 - Effects of Physical and Observational Practice on Intermanual Transfer (چکیده)
141 - ژئوشیمی نهشته‌های کواترنری رودخانه کال شور بینالود (چکیده)
142 - Genetic Characterization of Argas persicus From Iran by Sequencing of Mitochondrial Cytochrome Oxidase I (COX1) and 16s rRNA Genes (چکیده)
143 - Molecular Detection and Genotyping of Intestinal Microsporid-ia from Stray Dogs in Iran (چکیده)
144 - Effect of fibers and hybrid fibers on the shear strength of lightweight concrete beams reinforced with GFRP bars (چکیده)
145 - بررسی هوادیدگی کانی بیوتیت توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر (چکیده)
146 - Non-professional subtitling in a dubbing country: The reception of Iranian audience (چکیده)
147 - سنجش زیستی گیاهان چغندرقند تراریخت حاوی ژن ScFV بر علیه پوشش پروتئینی ویروس BNYVV (چکیده)
148 - Applying evolutionary optimization algorithms for improving fuzzy C-mean clustering performance to predict the deformation modulus of rock mass (چکیده)
149 - Employ of magnetic polyaniline coated chitosan nanocomposite for extraction and determination of phthalate esters in diapers and wipes using gas chromatography (چکیده)
150 - Nutritive Value of Rangeland Plants Compared to Medicago sativa (چکیده)
151 - Valorization of organic additions in restorative lime mortars: Spent cooking oil and albumen (چکیده)
152 - Effects of hot-air and hybrid hot air-microwave drying on drying kinetics and textural quality of nectarine slices (چکیده)
153 - Kheyr-on-Nessa Amoli, An Iranian Lady Physician in the Gurkani Court of India (چکیده)
154 - Cardinal temperatures for seed germination of wild barley, barley grass and hoary cress (چکیده)
155 - Estimation of punch strength index and static properties of sedimentary rocks using neural networks in south west of Iran (چکیده)
156 - Modelling Study on Internal Energy Loss Due to Entropy Generation for Non-Darcy Poiseuille Flow of Silver-Water Nanofluid: An Application of Purification (چکیده)
157 - c-capability of Lie algebras with the derived subalgebra of dimension two (چکیده)
158 - تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک (چکیده)
159 - آسیب شناسی قوانین و مقرّرات تأمین و توزیع منابع انسانی در آموزش و پرورش (چکیده)
160 - Review of Orrego-Carmona & Lee (2017) Non-Professional Subtitling (چکیده)
161 - Projections of future soil temperature in northeast Iran (چکیده)
162 - Curcumin loaded magnetic graphene oxide solid-phase extraction for the determination of parabens in toothpaste and mouthwash coupled with high performance liquid chromatography (چکیده)
163 - Hydrochemical characteristics of inland rivers in Khorasan Razavi Province, North-Eastern Iran (چکیده)
164 - بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست‌فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری‌های مولد ورم‌پستان درگونه‌های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی (چکیده)
165 - The Combination of TGF-β3 and BMP-6 Synergistically Promotes the Chondrogenic Differentiation of Equine Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
166 - Linkage between EMT and stemness state through molecular association between TWIST1 and NY-ESO1 in esophageal squamous cell carcinoma (چکیده)
167 - MEIS1 knockdown may promote differentiation of esophageal squamous carcinoma cell line KYSE‐30 (چکیده)
168 - TWIST1, MMP‐21, and HLAG‐1 co‐overexpression is associated with ESCC aggressiveness (چکیده)
169 - Academic buoyancy in higher education (چکیده)
170 - Stage-discharge estimation in compound open channels with composite roughness (چکیده)
171 - Impact of geomorphic disturbance on spatial variability of soil CO 2 flux within a depositional landform (چکیده)
172 - Effect of silica nanotubes on characteristic and performance of PVDF nanocomposite membrane for nitrate removal application (چکیده)
173 - The effect of FIFA warm -up program (11+) on the trunk, glexion and lateral flexion in women Futsal players and risk of ACL injury occucernce (چکیده)
174 - 2-Aminoethanesulfonic acid immobilized on epichlorohydrin functionalized Fe3O4@WO3 (Fe3O4@WO3-EAE-SO3H (III)): A heterogeneous and reusable nanocatalyst for synthesis of α,α\\\'-bis (substituted-benzylidene) cycloalkanones in solvent-free conditions (چکیده)
175 - Experimental and numerical study of the RC beams shear-strengthened with NSM technique (چکیده)
176 - Optimization of gamma-aminobutyric acid production in a model system containing soy protein and inulin by Lactobacillus brevis fermentation (چکیده)
177 - Boundary characteristic orthogonal polynomials method in the vibration analysis of multi-span plates acting upon a moving mass (چکیده)
178 - Estimation of the current stress field and fault reactivation analysis in the Asmari reservoir, SW Iran (چکیده)
179 - A simple innovative method for calibration of Manning’s roughness coefficient in rivers using a similarity concept (چکیده)
180 - Development and Comparison of Two New Methods for Quantifying Uncertainty in Analysis of Flow Through Rockfill Structures (چکیده)
181 - On the Properties of a Reliability Dependent Model (چکیده)
182 - c; 1,...,1) 1Polynilpotent Multiplier of some Nilpotent Products of Groups (چکیده)
183 - Textual Engagement of Native English Speakers in Doctoral Dissertation Discussion Sections (چکیده)
184 - بررسی تاثیر خود آرایی بر عزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی (چکیده)
185 - ویژگیهایی از تبدیل کل زمان آزمون (چکیده)
186 - Effects of methionine and guanidinoacetic acid supplementation on performance and energy metabolites in breast muscle of male broiler chickens fed corn-soybean diets (چکیده)
187 - Fuzzy double variable sampling plan (چکیده)
188 - Modified Fuzzy Multiple Deferred State Sampling Plan (چکیده)
189 - نمودار کنترل آماری کیفیت فازی برای داده های طول عمر (چکیده)
190 - Plant community responses to environmentally friendly piste management in northeast Iran (چکیده)
191 - PLANT COMMUNITY RESPONSES TO MULTIPLE DISTURBANCES IN AN ARID REGION OF NORTHEAST IRAN (چکیده)
192 - Protective effects of M8‑B, a TRPM8 antagonist, on febrile‑ and pentylenetetrazol‑induced seizures (چکیده)
193 - ساخت و آنالیز بیان ناقل جفتی گیاهی pCaBGi - (Construction and expression analysis of plant binary vector pCaBGi) (چکیده)
194 - ردیابی همولوگ ژن توماتیناز در ژنوم قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis (چکیده)
195 - Two new species and an additional record of eriophyoids (Acari: Trombidiformes: Eriophyidae) from semi-arid and arid environments in East Iran (چکیده)
196 - Strategies of tenogenic differentiation of equine stem cells for tendon repair: current status and challenges (چکیده)
197 - Molecular characterizations of the entomopathogenic nematodes, Heterorhabditis bacteriophora and Oscheius myriophilus from Iraq (چکیده)
198 - تداعی آزاد در روان‌تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه (چکیده)
199 - Radon transfer from water to milk (چکیده)
200 - Evaluation of Potential New Opportunities for Herbal Plants as Natural Products on Rumen Fermentation Patterns in vitro (چکیده)
201 - Loop-mediated isothermal amplification combined with PCR for specific identification of injurious mite, Tetranychus urticae (Trombidiformes: Tetranychidae) (چکیده)
202 - A study on the potential of carbon-based nanomaterials for enhancement of evaporation and water production (چکیده)
203 - Effects of serpentinization degree on the geotechnical characteristics of ultramafic rocks in the southwest of Mashhad city (Iran) (چکیده)
204 - دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی در آینه تضمین کیفیت: تجارب کارشناسان نظارت و ارزیابی (چکیده)
205 - بررسی حافظه بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
206 - Application of hetero junction CNTs as mass nanosensor using nonlocal strain gradient theory: An analytical solution (چکیده)
207 - بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار (چکیده)
208 - Efficiency of essential oils against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum causing potato soft rot and their possible application as coatings in storage (چکیده)
209 - نقش استاتین ها در بیماری آلزایمر (چکیده)
210 - اشتباهات رایج آماری (چکیده)
211 - Mother corm origin and planting depth affect physiological responses in saffron (Crocus sativus L.) under controlled freezing conditions (چکیده)
212 - مطالعه‌ی عددی و تجربی تولید آنتروپی در یک ورودی هوای فراصوتی در عدد ماخ طراحی (چکیده)
213 - Fe3O4@Boehmite-NH2-CoII NPs: An Environment Friendly Nanocatalyst for Solvent Free Synthesis of Coumarin Derivatives Through Pechmann Condensation Reaction (چکیده)
214 - Electrochemical behavior of polyaniline nanoparticles suspension: Adsorption and diffusion (چکیده)
215 - Goodness of fit test based on statistical evidence for scale family with censored data (چکیده)
216 - Accounting Conservatism and Long-Run Stock Return: Some Evidence of Initial Offering in Tehran Stock Exchange (چکیده)
217 - مطالعه اثر ژن Rf3 برای بازگردانندگی باروری به برنج در زمینه ژنتیکی لاین ندا-A (چکیده)
218 - Distribution of global defensive k-alliances over some graph products (چکیده)
219 - A Self-propagating high-temperature synthesis process for the fabrication of Fe(Cr)–Al2O3 nanocomposite (چکیده)
220 - Kinetic pattern and microbial population dynamic characterization of Escherichia coli and Salmonella enteritidis in Frankfurter sausage: An experimental and modeling study (چکیده)
221 - Optimization of pulse processing parameters for digital neutron-gamma discrimination (چکیده)
222 - Enhancement of visible and UV light photocatalytic activity of rGO-TiO2 nanocomposites: The effect of TiO2/Graphene oxide weight ratio (چکیده)
223 - بررسی آلودگی جیوه در آب های سطحی محدوده معدن طلای زرشوران- تکاب (چکیده)
224 - توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ایجاد توالی هدف ریز RNA های سرکوب گر در UTR 3\\\' ژن میوستاتین برخی گوسفندان بومی ایران (چکیده)
225 - The relationship between burnout and personality (چکیده)
226 - Accessibility on iterated function systems (چکیده)
227 - Microencapsulation of probiotics in yogurt: A Review (چکیده)
228 - Four-derivative couplings via the T-duality invariance constraint (چکیده)
229 - HSA-interaction studies of uranyl complexes of alkyl substituted isothiosemicarbazone (چکیده)
230 - Evaluation response of photosynthesis of stevia plant (Stevia rebaudiana Var. Bertoni) to potassium humate and photoperiod (چکیده)
231 - An Operator Inequality for Bounded Linear Maps Between C^* C ∗ -Algebras (چکیده)
232 - Performance and structural features of LaNi0.5Co0.5O3 perovskite oxides for the dry reforming of methane: influence of the preparation method (چکیده)
233 - سنجش فضایی ظرفیت تاب‌آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS (چکیده)
234 - RNA aptasensor based on gold nanoparticles for selective detection of neomycin B, molecular approach (چکیده)
235 - Antioxidant potential and antimicrobial activity of chitosan–inulin conjugates obtained through the Maillard reaction (چکیده)
236 - Elliptical generalized Maxwell fish-eye lens using conformal mapping (چکیده)
237 - اثر بیوچار بر خصوصیات رشدی و نسبت پتاسیم به سدیم مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش کلرید سدیم (چکیده)
238 - CuI anchored onto mesoporous SBA-16 functionalized by aminated 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane with thiosemicarbazide (SBA-16/GPTMS-TSC-CuI): a heterogeneous mesostructured catalyst for S-arylation reaction under solvent-free conditions (چکیده)
239 - Effect of Vermicompost on Essential Oil Composition of (Satureja hortensis L.) Under Water Stress Condition (چکیده)
240 - واکاوی مبانی قرآنی نظر امام خمینی درباره ی غده ی سرطانی بودن اسرائیل (چکیده)
241 - Characterization of bovine (Bos taurus) imprinted genes from genomic to amino acid attributes by data mining approaches (چکیده)
242 - Assessment of maternal and parent of origin effects in genetic variation of economic traits in Iranian native fowl (چکیده)
243 - Theoretical design and experimental study of new aptamers with the improved target-affinity: New insights into the Pb2+-specific aptamers as a case study (چکیده)
244 - Plant fertilization helps plants to compensate for aphid damage, positively affects predator efficiency and improves canola yield (چکیده)
245 - The antigenicity performance of divalent recombinant B. melitensis vaccines versus univalent ones (چکیده)
246 - Nanoparticle or conventional adjuvants: which one improves immune response against Brucellosis? (چکیده)
247 - Production of Brucella lumazine Synthase Recombinant Protein to Design a Subunit Vaccine against Undulant Fever (چکیده)
248 - Effects of dexamethasone and insulin alone or in combination on energy and protein metabolism, reproduction and milk production in dairy cows in early lactation (چکیده)
249 - بهینه سازی مقاوم و دینامیکی فرایند تزریق آب براساس نمونه گیری از توزیع ها (چکیده)
250 - بهینه سازی مقاوم فرایند تزریق آب بصورت چند هدفی و محاسبه جبهه پرتو (چکیده)
251 - Numerical study of the effects of nanofluids and phase-change materials in photovoltaic thermal (PVT) systems (چکیده)
252 - Oxidation behavior of a nanostructured compositionally graded layer (CGL) thermal barrier coating (TBC) deposited on IN-738LC (چکیده)
253 - Predicting the relative density and hardness of 3YPSZ/316L composites using adaptive neuro-fuzzy inference system and support vector regression models (چکیده)
254 - New Inner Bounds for the Gaussian Interference Channel with a Cognitive Relay (چکیده)
255 - A wideband 45° inclined linear polarization travelling-wave slot array antenna with broadside radiation pattern (چکیده)
256 - L-Cysteine-functionalized ZnS Nanoparticles as a Catalyst for the Synthesis of β-amino Carbonyl Compound via MCR Mannich Reaction (چکیده)
257 - Teacher as envolver: a new role to play in English language discussion classes (چکیده)
258 - N-Relatively Invariant and N-Invariant Measure on Double Coset Spaces (چکیده)
259 - The Role of G-proteins in Biology and Physiology of Eukaryotes (چکیده)
260 - Importance of GPCR Receptors in Fungi (چکیده)
261 - Isogeometric analysis of in-plane functionally graded porous microplates using modified couple stress theory (چکیده)
262 - بررسی تأثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایه ها (چکیده)
263 - Donor Willingness to Accept Selling a Kidney for Transplantation: Evidence from Iran (چکیده)
264 - CEO ability and regulatory review risk (چکیده)
265 - پیامدهای روانشناختی-تحصیلی موسسات آموزشی کنکور: مطالعه‌ای مبتنی بر نظریه زمینه‌ای (چکیده)
266 - The synchronization of chaotic systems applying the parallel synchronization method (چکیده)
267 - Assessing the effect of 3D-Printing on the economic pillar of sustainability: A causal loop model (چکیده)
268 - Slaughterhouse wastewater treatment using biological anaerobic and coagulation-flocculation hybrid process (چکیده)
269 - Comparison of the effects of perceptual-motor exercises, vitamin D supplementation and the combination of these interventions on decreasing stereotypical behavior in children with autism disorder (چکیده)
270 - Some Structural Properties of Upper and Lower Central Series of Pairs of Groups (چکیده)
271 - Increased electric field enhancement and broad wavelength tunability by plasmonic bow-tie nano-antenna based on fractal geometry with grid (چکیده)
272 - On c-capability and n-isoclinic families of a specific class of groups (چکیده)
273 - Enriching the Construct Structure of L2 Reading Motivation: Learners’ Attitudes in Focus (چکیده)
274 - Crystal structure, characterization, Hirshfeld surface analysis and DFT studies of two [propane 3-bromo-1-(triphenyl phosphonium)] cations containing bromide (I) and tribromide (II) anions: The anion (II) as a new brominating agent for unsaturated compounds (چکیده)
275 - Tunable two-dimensional optical filter based on guided-mode resonance (چکیده)
276 - Solving Fractional Variational Problem Via an Orthonormal Function (چکیده)
277 - Generalized Variant Support Vector Machine (چکیده)
278 - The influence of the crevice induced IR drop on polarization measurement of localized corrosion behavior of 316L stainless steel (چکیده)
279 - Coping Strategies of Pregnant Women with Detected Fetal Anomalies in Iran: A Qualitative Study (چکیده)
280 - جلال آل احمد و فلسفه پوچی آلبر کامو (چکیده)
281 - راهبردهای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی (چکیده)
282 - On wavelet multipliers and Landau–Pollak–Slepian operators on locally compact abelian topological groups (چکیده)
283 - Performance Evaluation of External and Mixed Compression Supersonic Air Intakes: Parametric Study (چکیده)
284 - Prospective Effects of Regrouping, Number of Animals in Each Group and Concentrate Specificity on Profitability of Lactating Dairy Cows (چکیده)
285 - بررسی و مطالعه عددی انتقال حرارت در سیل های مکانیکی (چکیده)
286 - Preparation and characterization of a novel hydrophilic PVDF/PVA/Al 2 O 3 nanocomposite membrane for removal of As(V) from aqueous solutions (چکیده)
287 - Optimization of mucilage extraction conditions from Plantago major L. seed using response surface methodology (چکیده)
288 - بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
289 - Fatty acid composition, rheological and thermal properties of butter from sheep’s and omega-3 cow’s milks (چکیده)
290 - Influence of Ultrasound-Assisted Extraction on Bioavailibity of Bene Hull (Pistacia Atlantica Subsp. Mutica) Extract: Testing Optimal Conditions and Antioxidant Activity (چکیده)
291 - Theoretical study on alkaloid encapsulating via monohydroxy-cucurbit[n]uril (n = 8,10)/graphene oxide composite (چکیده)
292 - EFFECT OF SOAKING ON UNSATURATED GYPSEOUS SAND SOILS (چکیده)
293 - Different scenarios for udder health management during dry period in dairy cattle (چکیده)
294 - Application of adaptive neuro-fuzzy inference systems to estimate digestible critical amino acid requirements in young broiler chicks (چکیده)
295 - Effect of Rolled or Extruded Flaxseeds in Finisher Diet on Pellet Quality, Performance, and n-3 Fatty Acids in Breast and ThighMuscles of Broiler Chickens (چکیده)
296 - Preconcentration of morphine in urine sample using a green and solvent-free microextraction method (چکیده)
297 - Thin film composite membranes with desirable support layer for MeOH/MTBE pervaporation (چکیده)
298 - The Effect of Teaching Mowlana\\\'s Thoughts on the Peaceful Coexistence of Foreign Students of Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
299 - Amino Acid and Droplet Effect on Methylene Blue: Optical Properties (چکیده)
300 - CRITERION FOR NONEXISTENCE HORSESHOE-LIKE IN C1 TOPOLOGY (چکیده)
301 - Simulation of rarefied gas flow in a microchannel with backward facing step by two relaxation times using Lattice Boltzmann method – Slip and transient flow regimes (چکیده)
302 - Method of Production and Assessment of an Encapsulated Choline Chloride and Its Effects on Growth Performance and Serum Lipid Indices in Broilers (چکیده)
303 - The effect of a selective exercise program on motor competence and pulmonary function of asthmatic children: a clinical study (چکیده)
304 - Investigating the Vinblastine Induced-Chromosomal Abnormality in the Already Gamma Irradiated L929 Cell Line Using Micronucleus Assay in Cytokinesis Blocked Binucleated Cells (چکیده)
305 - Projecting climate change impacts on rainfed wheat yield, water demand, and water use efficiency in northeast Iran (چکیده)
306 - بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای مورفولوژویکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب (چکیده)
307 - بررسی تاثیرآب مغناطیسی بربرخی پارامترهای فیزیولوژیکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب (چکیده)
308 - Orientation-dependent conformational polymorphs in two similar pyridine/pyrazine phenolic esters (چکیده)
309 - Single-Phase Dual-Mode Interleaved Multilevel Inverter (DMIMI) for PV Applications (چکیده)
310 - MORPHOLOGICAL RESPONSES OF ORNAMENTAL SUNFLOWER TO PUTRESCINE TREATMENT UNDER DROUGHT CONDITIONS (چکیده)
311 - بررسى عوامل مؤثر برگرفته از تئورى شناختى– اجتماعى بر پذیرش سامانه هاى عملیات الکترونیکى مالیاتى (چکیده)
312 - Antagonistic activity of recombinant Lactococcus lactis NZ1330 on the adhesion properties of Escherichia coli causing urinary tract infection (چکیده)
313 - Improving steam generation and distilled water production by volumetric solar heating (چکیده)
314 - How to Differentiate Generalized Anxiety Disorder from Worry: The Role of Cognitive Strategies (چکیده)
315 - Effect of potassium to bivalent cations ratio in irrigation water on some physical and hydraulic properties of sandy loam soil (چکیده)
316 - Soil Moisture Monitoring in Iran by Implementing Satellite Data into the Root-Zone SMAR Model (چکیده)
317 - بررسی اسانس آویشن شیرازی و پوشش آلوئه ورا بر ویژگی های ارگتنولپتیکی سیب گلاب در شرایط سرد (چکیده)
318 - Kernel density estimation under negative superadditive dependence and its application for real data (چکیده)
319 - The effect of acoustic feedback in an auditory Posner paradigm: delay effect and bias in ERP (چکیده)
320 - Neuroticism and Frontal EEG Asymmetry Correlated With Dynamic Facial Emotional Processing in Adolescents (چکیده)
321 - تأثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یک (چکیده)
322 - نقش کارکردی همگام‌‌سازی فعالیت امواج آلفا در تفکر واگرا و همگرا (چکیده)
323 - Extracting voltage-dependent series resistance of single diode model for organic solar cells (چکیده)
324 - اولین گزارش بایوزوناسیون و شناسایی گونه های شاخص تعیین GSSP قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین در حوضه کپه داغ (چکیده)
325 - بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش روستای جوزک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
326 - A note on the smallest connected non-traceable cubic bipartite planar graph (چکیده)
327 - A New Method for Decolorization Study of Trypan Blue and Methylene Blue by Bacterial Laccase: Nonlinear Optic (چکیده)
328 - Instrumental measurement of pomegranate texture during four maturity stages (چکیده)
329 - Plant–plant interactions influence phylogenetic diversity at multiple spatial scales in a semi-arid mountain rangeland (چکیده)
330 - واکاوی تکرار عبارت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم در قرآن کریم و ارزیابی برگردان فرانسوی آن (چکیده)
331 - Parametric NCP-Based Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Fuzzy Nonconvex Optimization Problems (چکیده)
332 - Maps preserving quadratic product between positive cones of JBW-algebras (چکیده)
333 - Mechanical Improvements of Multi-Walled Carbon Nanotube-Epoxy Composite: Covalent Functionalization of Multi-Walled Carbon Nanotube by Epoxy Chains (چکیده)
334 - گونه شناسی نهاد آمبودزمان: رهیافتی بر بازشناسی آمبودزمان اصیل (چکیده)
335 - بیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت شهروندان (چکیده)
336 - Investigating factors affecting bicycle sharing system acceptability in a developing country: The case of Mashhad, Iran (چکیده)
337 - Systems analysis of implementing an electronic city in Bojnord, Iran (چکیده)
338 - تأثیر کاربرد کودآلی و دور آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) (چکیده)
339 - Evaluation of the effect of wastewater contamination on the geotechnical and electrical resistivity properties of a silty clay (چکیده)
340 - آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده (چکیده)
341 - استفاده از شکل هندسی و معادلات تعیین عمق در سازند آبدراز، برش چینه شناسی روستای قلعه زو، ناودیس شیخ، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
342 - بررسی تطبیقی زمان افعال فارسی و فرانسه از خلال رمان بیگانه اثر آلبر کامو و ترجمه‌های آن (چکیده)
343 - پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن ماهی کیلکا با استفاده از خواص عملکردی هیدرولیز پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) (چکیده)
344 - بایواستراتیگرافی سازند ابدراز در برش روستای قلعه زو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک, غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
345 - مدل بهینه سازی میزان تزریق کلر در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده ازالگوریتم تکامل تفاضلی با مرتب سازی نامغلوب (مطالعه موردی: زون E شبکه توزیع آب شرب بیرجند، خراسان جنوبی) (چکیده)
346 - مدیریت کمی منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از مدل عددی MODFLOW (مطالعه موردی: دشت بیرجند خراسان جنوبی) (چکیده)
347 - گزارش تحلیلی بخش آموزش و ارتباطات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (سال1396) (چکیده)
348 - بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین به همراه وین بلاستین در القای ناهنجاری های کروموزومی در سلول های L929 با استفاده از روش آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای (چکیده)
349 - ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه (چکیده)
350 - The Effect of Good Governance on Increasing the Quality of the Physical Environment of Rural Settlements (Case Study: Central District of Neyshabur County) (چکیده)
351 - بررسی موانع و چالش های بازاریابی محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان پلدختر با استفاده از تحلیل شبکه فازی (چکیده)
352 - تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر اشتغال زایی فعالیت های کشت و صنعت در مناطق روستایی شهرستان جیرفت (چکیده)
353 - بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقه سیستان (چکیده)
354 - Translation and the Media in Iran: Issues in Research and Didactics (چکیده)
355 - Climate data clustering effects on arid and semi-arid rainfed wheat yield: a comparison of artificial intelligence and K-means approaches (چکیده)
356 - ON THE CONVERSE OF BAER\\\'S THEOREM FOR GENERALIZATIONS OF GROUPS WITH TRIVIAL FRATTINI SUBGROUPS (چکیده)
357 - اثر گرد و غبار بر خصوصیات مرفولوژیکی، ترکیبات و عملکرد گیاهان دارویی (چکیده)
358 - Study on Adjustment of the Effects of Salt Stress by Azomite Application on Mexican Marigold (Tagetes minuta L.) (چکیده)
359 - Vibration attenuation of rotor-bearing systems using smart electro-rheological elastomer supports (چکیده)
360 - Energy harvesting from unimorph piezoelectric circular plates under random acoustic and base acceleration excitations (چکیده)
361 - Hydrogen-bonded 3D network of d10-metal halide coordination polymer containing N--3-pyridinyl- nicotinamide: influence of ligand conformation, halide anions and solvent (چکیده)
362 - Insertion or voice-off in rendition of graphic codes: an experiment in Persian dubbing (چکیده)
363 - Iranian Literary Translators’ Emotional Intelligence: Description of Facets (چکیده)
364 - Examining the Role of Emotioncy in Willingness to Communicate: A Structural Equation Modeling Approach (چکیده)
365 - بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر پارامتر‏های کیفی آب در زیرحوضه‌های حوضۀ آبخیز حبله‌رود با استفاده از آنالیزهای چندمتغیرۀ آماری و مدل‌های سری زمانی -ARIMA- (چکیده)
366 - کاربست داده‌های بازتحلیل و دیده‌بانی جهت مقایسه شاخص‌های خشکسالی هواشناسی -مطالعه موردی: منطقه اسفراین – سبزوار- (چکیده)
367 - Alleviating negative effects of salinity stress in summer savory -Satureja hortensis L.- by biochar application (چکیده)
368 - ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در گیاه دارویی بادرشبی -Dracocephalum moldavica L.- (چکیده)
369 - بررسی برخی ویژگی های آت اکولوژی گونه انار شیطان -Tecomella undulata- در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
370 - Supply function Nash equilibrium of joint day-ahead electricity markets and forward contracts (چکیده)
371 - Organizational Learning And Psychological Empowerment (چکیده)
372 - Phenotypic and genotypic study on antimicrobial resistance patterns of E. coli isolates from bovine mastitis (چکیده)
373 - -Pistacia vera L.- ارزیابی تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاکدر پسته (چکیده)
374 - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته -Pistacia vera L. var. Sarakhs- (چکیده)
375 - اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیب (چکیده)
376 - Phenolic profile and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
377 - تاثیر کاربرد قارچهای مایکوریزا در کاهش اثرات مضر تنش عنصر سنگین کادمیوم در - Coriandrum sativum L. گیاه دارویی گشنیز - (چکیده)
378 - Green biosynthesis of magnetic iron oxide nanoparticle using crocus sativus L. petal hydro-alcoholic extract (چکیده)
379 - Characteristics evaluation of SiC/Si nanocomposites produced by spark plasma sintering (چکیده)
380 - Histomorphogenesis on hindbrain in Huso huso -Beluga sturgeon- larvae (چکیده)
381 - Semi-partitioned Scheduling Hard Real-timePeriodic DAGs in Multicores (چکیده)
382 - زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، خاور حوضه کپه داغ بر مبنای استراکدها (چکیده)
383 - Parametrization of quantum states based on the quantum state discrimination problem (چکیده)
384 - Relevance-based entity selection for ad hoc retrieval (چکیده)
385 - Generalizing the Convolution Operator in Convolutional Neural Networks (چکیده)
386 - Highly Efficient Single-Phase Buck-Boost Variable-Frequency AC-AC Converter with Inherent Commutation Capability (چکیده)
387 - Exact and Asymptotic Analysis of Partial Relay Selection for Cognitive RF-FSO Systems With Non-Zero Boresight Pointing Errors (چکیده)
388 - گونه شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم (چکیده)
389 - Investigation of the mechanical and physical properties of bio-modified cold asphalt emulsion mixtures by microbial carbonate precipitation (چکیده)
390 - بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک (چکیده)
391 - Design of Nonlinear Conformable Fractional-Order Sliding Mode Controller for a Class of Nonlinear Systems (چکیده)
392 - Modeling of uniaxial compressive strength using P and S waves in dry and saturated sandstone: a case study on sandstones in Kashafrud and Shurijeh Formation in Kopet Dagh basin (چکیده)
393 - Modeling of S wave, P Wave velocity and petrographic properties: Case study on sandstones in Pestehleigh Formation in Kopet Dagh basin (چکیده)
394 - The Distance between Auditor and Client (چکیده)
395 - Pinless tool for FSSW of AA 6061-T6 aluminum alloy (چکیده)
396 - Active tuning and maximization of natural frequency in three-dimensional functionally graded shape memory alloy composite structures using meshless local Petrov–Galerkin method (چکیده)
397 - تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم (چکیده)
398 - How Does Large-scale Wind Power Generation Affect Energy and Reserve Prices? (چکیده)
399 - مروری بر فناوری های تولید جیره غذایی آبزیان (چکیده)
400 - مروری بر استفاده از رنگدانه‌های گیاهی در صنعت تولید غذای آبزیان با تأکید بر ترکیب شیمیایی (چکیده)
401 - Positivity of $2\\\\times 2$ block matrices of operators (چکیده)
402 - A representation of noncommutative BMO spaces (چکیده)
403 - مقایسه تجربی اثرات اسید اسکوربیک و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافتهای ماهی کپور - Cyprinus carpio - (چکیده)
404 - Strengthening of circular RC column-foundation connections with GFRP/SMA bars and CFRP wraps (چکیده)
405 - Evaluation of testis hormonal and histopathological alterations in type I and type II diabetic rats (چکیده)
406 - Time-constrained maximal covering routing problem (چکیده)
407 - Improved dynamic performance of a thermally efficient reactor through water removal and defining new objective functions (چکیده)
408 - بررسی تأثیر استراتژی‌های نوآوری بر عملکرد کسب‌ و کارهای صادراتی (چکیده)
409 - Measurement of Liver Stiffness with 2D-Shear Wave Elastography -2D-SWE- in Bariatric Surgery Candidates Reveals Acceptable Diagnostic Yield Compared to Liver Biopsy (چکیده)
410 - A comprehensive study on methane storage capacity of anthracites based activated carbons; a compromise between BET surface area and bulk density (چکیده)
411 - Iranian EFL learners use of condolence expressions in English: From pragmatic awareness to intercultural sensitivity (چکیده)
412 - Virulence factors of Fusarium spp., causing wheat crown and root rot in Iran (چکیده)
413 - Performance intensification of turbulent flow through heat exchanger tube using double V-cut twisted tape inserts (چکیده)
414 - An economic-operational framework for optimum agricultural water distribution in irrigation districts without water marketing (چکیده)
415 - بررسی وابستگی مشخص های حلقه های هیَسترزیس مغىاطیسی به اندازه دانه به منظور مشخصه یٍابی غیرمخرب ریزساختار قطعات فولادی (چکیده)
416 - Using an Artificial Neural Network for Nondestructive Evaluation of the Heat Treating Processes for D2 Tool Steels (چکیده)
417 - Multi-successive-step pH sensitive procedure: Survey of dominant formation mechanism of therapeutic SPIONs (چکیده)
418 - Microscale investigation of the correlation between microstructure and galvanic corrosion of low alloy steel A508 and its welded 309/308L stainless steel overlayer (چکیده)
419 - The effectiveness of group reality therapy on personal identity crisis improvement with an emphasis on Life expectancy (چکیده)
420 - Experimental and computational chemistry studies of two imidazole-based compounds as corrosion inhibitors for mild steel in HCl solution (چکیده)
421 - Effect of prostaglandin F2α and GnRH at the time of artificial insemination on reproductive performance of dairy cows (چکیده)
422 - Measurements and Prediction of Melting Temperature and Eutectic Point of Binary Fatty Acids Based on Wilson Activity Model (چکیده)
423 - Numerical and Experimental Study of Buckling of Rectangular Steel Plates with a Cutout (چکیده)
424 - An investigation of the required vigilance for different occupations (چکیده)
425 - Potential use of algae for heavy metal bioremediation, a critical review (چکیده)
426 - On the minimal path cover sets of union of certain graphs (چکیده)
427 - Sufficient Conditions for Stabilization of Interval Uncertain LTI Switched Systems with Unstable Subsystems (چکیده)
428 - اعتبارسنجی مدل زمینه‌ای اثرگذار بر رفتار خادمانۀ کارگزاران سازمان حج و زیارت (چکیده)
429 - Applied Ecology and Environmental Research (چکیده)
430 - More on phase transition and Rényi entropy (چکیده)
431 - Time trends in gender-specific incidence rates of road traffic injuries in Iran (چکیده)
432 - Investigation of Pre-buckling Stress Effect on Buckling Load Determination of Finite Rectangular Plates with Circular Cutout (چکیده)
433 - تأثیر تمرینات پیلاتس بر شدت درد و شاخص های تعادلی زنان مبتلا به آرتروز زانو (چکیده)
434 - بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر آرایش آرماتورهای کششی بر عملکرد تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP (چکیده)
435 - Nano-sized ZnS functionalized with dioxa-dithio ligands for removal of Pb-II- from aqueous solution (چکیده)
436 - On shape loop spaces (چکیده)
437 - Transformation to a fixed domain in LP modelling for a class of optimal shape design problems (چکیده)
438 - Aerodynamic Analysis of a Three-Bladed Pivoted Savonius Wind Turbine: Wind Tunnel Testing and Numerical Simulation (چکیده)
439 - Investigation and comparison of performance of some air gun projectiles with nose shape modifications (چکیده)
440 - Trajectory modication of a transonic spherical projectile under hop-up mechanism (چکیده)
441 - PEBA/PS blend pervaporation membranes: preparation, characterization and performance investigation (چکیده)
442 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی MDA، SOD و TAC در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 (چکیده)
443 - The optimization of resilience and sustainability using mathematical programming models and metaheuristic algorithms (چکیده)
444 - Z-scheme design of Ag@g-C3N4/ZnS photoanode device for efficient solar water oxidation: An organic-inorganic electronic interface (چکیده)
445 - Thymosin alpha‐1; a natural peptide inhibits cellular proliferation, cell migration, the level of reactive oxygen species and promotes the activity of antioxidant enzymes in human lung epithelial adenocarcinoma cell line -A549- (چکیده)
446 - An experimental study on heat transfer performance and pressure drop of nanofluids using graphene and multi-walled carbon nanotubes based on diesel oil (چکیده)
447 - بهبود مقاومت و نفوذپذیری بتن سنگدانه بازیافتی با استفاده از فناوری آب مغناطیسی (چکیده)
448 - Semi Analytical Analysis of FGM Thick-Walled Cylindrical Pressure Vessel with Longitudinal Variation of Elastic Modulus under Internal Pressure (چکیده)
449 - Relationship Between Depositional Facies and Reservoir Characteristics of the Oligo-Miocene Asmari Formation, Aghajari Oilfield, SW Iran (چکیده)
450 - Facies analysis, sedimentary environment and sequence stratigraphy of the Khan Formation in the Kalmard Sub-Block, Central Iran: implications for Lower Permian palaeogeography (چکیده)
451 - Glutathione foliar fertilisation prevents lime-induced iron chlorosis in soil grown Medicago scutellata (چکیده)
452 - The effect of compression ratio and alternative fuels on performance and exhaust emission in a diesel engine by modelling engine (چکیده)
453 - Preharvest Application Effect of Salicylic Acid and Calcium Nitrate on Physicochemical Characteristics of Fresh Jujube Fruit -Ziziphus jujuba. Mill- During Storage (چکیده)
454 - Investigation of injection timing and different fuels on the diesel engine performance and emissions (چکیده)
455 - Non-abelian tensor absolute centre of a group (چکیده)
456 - Theoretical study on ionic liquids based on DBUH + : Molecular engineering and hydrogen bond evaluation (چکیده)
457 - The Flotation by Selected Depressants as an Efficient Technique for Separation of a Mixed Acrylonitrile Butadiene Styrene, Polycarbonate and Polyoxymethyleneplastics in Waste Streams (چکیده)
458 - بهره برداری از سد گلستان در شرایط سیلابی جهت حداقل نمودن خسارات ناشی از سیل در پایین دست سد (چکیده)
459 - A study of clinical and pathological findings in an ovine experimental theileriosis (چکیده)
460 - Protein-Protein Interaction Networks Alignment using Mathematical Model Approximation (چکیده)
461 - Clonostachys rosea, a new and promising entomopathogenic fungus infecting pupa of jujube fruit fly, Carpomya vesuviana (چکیده)
462 - Gall-inducing Aphids -Hemiptera: Aphidoidea: Eriosomatinae- Associated with Salicaceae and Ulmaceae in Razavi Khorasan Province, with New Records for Fauna of Iran (چکیده)
463 - Characterization, Release Profile and Antimicrobial Properties of Bioactive Polyvinyl Alcohol-Alyssum homolocarpum Seed Gum- Nisin Composite Film (چکیده)
464 - A Healthy Approach to the Urban Environment of Kurdish Cities in Iran (چکیده)
465 - تحلیل میزان پایداری محیط زیست شهری در کلان شهر مشهد با استفاده از رویکرد زمینه یاب گام طبیعی (چکیده)
466 - Immunogenic evaluation of FMD virus immuno-dominant epitopes coupled with IL-2/FcIgG in BALB/c mice (چکیده)
467 - Production and Purification of Specific IgY Against InvG Protein of Salmonella typhimurium (چکیده)
468 - Crowd analysis using Bayesian Risk Kernel Density Estimation (چکیده)
469 - Evaluation of Biological Response of Lettuce -Lactuca sativa L.- and Weeds to Safranal Allelochemical of Saffron -Crocus sativus- by Using Static Exposure Method (چکیده)
470 - Parametric Molecular Dynamics Study of dsDNA Stretching (چکیده)
471 - The effects of fillers on properties of automotive nanocomposite clear coats: Type, content and surface functionalization (چکیده)
472 - ارائه مدل تولید- سودآوری نیروگاههای برقابی با رویکرد پویایی سیستم (چکیده)
473 - Effect of Aerobic Exercise with and without Green Coffee Supplementation on Serum Apolipoprotein B and Atherogenic Indices of Overweight Men (چکیده)
474 - A study on the concentration of heavy metals and histopathological changes in Persian jirds -Mammals; Rodentia-, affected by mining activities in an iron ore mine in Iran (چکیده)
475 - BR2 and CyLoP1 enhance in-vivo SN38 delivery using pegylated PAMAM dendrimers (چکیده)
476 - Emotioncy-Based Language Instruction: A Key to Enhancing EFL Learners' Vocabulary Retention (چکیده)
477 - Optimization of Laser Power for Laser-Induced Hyperthermia in the Presence of Nanoparticles using MATLAB and COMSOL Multiphysics (چکیده)
478 - <p class=\\\"Body\\\">Two new species of Eriophyidae -Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea- on Tilia begoniifolia Steven -Tiliaceae- in Golestan province of Iran</p> (چکیده)
479 - TiO 2 ‐nanoparticles as efficient catalysts for the synthesis of pyridine dicarbonitriles (چکیده)
480 - Synthesis of single-layer graphene oxide/alumina nanocomposite from commercially grade graphite flakes (چکیده)
481 - A green approach toward synthesis of large-surface ligands based on cellulose extracted from plant (چکیده)
482 - Noncommutative versions of inequalities in quantum information theory (چکیده)
483 - Halmos\\\' two projections theorem for Hilbert C⁎-module operators and the Friedrichs angle of two closed submodules (چکیده)
484 - بررسی تاثیر روش SLAUجهت بهبود حل عددی جریان دو بعدی تراکم پذیر داخل پره های ثابت توربین بخار (چکیده)
485 - Organizational empowerment: A vital step toward intrapreneurship (چکیده)
486 - معناشناسی ساختاری مفهوم عِصیان در قرآن با تاکید بر چگونگی انتساب آن به حضرت آدم -ع- (چکیده)
487 - Zinc-Grafted Functionalized SBA-15: A Novel and Highly Efficient Heterogeneous Mesoporous Catalyst for the One-Pot Synthesis of Tetrahydrobenzo[a]xanthenes (چکیده)
488 - بررسی حساسیت فرآیند حذف CO2 در یک تماس دهنده غشایی با استفاده از جاذب منواتیل آمین: شبیه سازی با کامسول (چکیده)
489 - شبیه سازی دینامیکی گروه ریز شمع تحت بار دینامیکی به روش دوفازی (چکیده)
490 - زمان‌بندی آگاه از انرژی مصرفی برای سیستم‌های بی‌درنگ تک‌پردازنده‌ای بحرانی-مختلط (چکیده)
491 - NH4+-K+ co-loaded clinoptilolite as a binary fertilizer (چکیده)
492 - ارزیابی اثر آزادسازی تجاری بر فساد کشورهای منتخب منطقه منا (چکیده)
493 - Experimental Investigation on Fatigue Evaluation of Orthopaedic Locking Compression Plate (چکیده)
494 - تهیه آزمایشگاهی غشای نانوفیلتراسیون ارتقا یافته از جنس پلیمر PVC برای حذف رنگ از آب (چکیده)
495 - Variations of kidney, liver and spleen total sialic acid levels in immunized rainbow trout -Oncorhynchus mykiss- against Ichthyophthirius multifiliis (چکیده)
496 - Compounding effects of human activities and climatic changes on surface water availability in Iran (چکیده)
497 - Studying the effect of salicylic acid on some physiological and biochemical characteristics of Lippia citroidora under NaCl stress (چکیده)
498 - Taguchi optimization for natural convection heat transfer of Al2O3 nanofluid in a partially heated cavity using LBM (چکیده)
499 - Alleviating negative effects of cadmium stress in basil -Ocimum basilicum L. cv. Keshkeni Luvelou- by using two types of mycorrhizal fungi (چکیده)
500 - ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی، میزان فنل کل، میزان اسانس و امکان‌سنجی اثر دگرآسیبی جمعیت های رازیانه-Foeniculum vulgare Mill.-جمع آوری شده از استان اردبیل (چکیده)
501 - زمین شناسی و مطالعات مغناطیس سنجی در اکتشاف رخداد آهن چاه کلیدانک -جنوب غرب بردسکن، خراسان جنوبی- (چکیده)
502 - رخداد کانه زایی آهن و زمین شیمی چاه کلیدانک -جنوب غرب بردسکن، خراسان جنوبی- (چکیده)
503 - Sparse Bayesian approach for metric learning in latent space (چکیده)
504 - Excess conductivity in nano-carbon doped MgB2 superconductor (چکیده)
505 - Sandstone petrography and geochemistry of the Nayband Formation -Upper Triassic, Central Iran-: Implications for provenance and tectonic setting (چکیده)
506 - Some properties of double truncated distributions and their application in view of income inequality (چکیده)
507 - Statistical models for multi-step-ahead forecasting of fine particulate matter in urban areas (چکیده)
508 - Regioselective synthesis of new 5H,10H-dipyrimido[2,1-b:4′,5′-d][1,3]thiazine: a combined experimental and computational study (چکیده)
509 - Electromagnetic characterisation of multi-wall carbon nanotube–doped fluorine tin oxide for transparent antenna applications (چکیده)
510 - مطالعه اثر همزمان دما و هیدروژن‌پراکسید بر پایداری آنتوسیانین‌های عصاره سه گونه زرشک (چکیده)
511 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس مرزه -.L hortensis Satureja -بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماریزا و عامل فساد (چکیده)
512 - Optimization of limonene microencapsulation based on native and fibril soy protein isolate by VIKOR method (چکیده)
513 - Application of extended elastic impedance in seismic geomechanics (چکیده)
514 - Evacuating liquid coatings from a diffusive oblique fin in micro-/mini-channels (چکیده)
515 - The Effect of Induced Positive and Negative Mood on Creativity (چکیده)
516 - A new digital control of four-leg inverters in the natural reference frame for renewable energy-based distributed generation (چکیده)
517 - The role of evidence in proving the crime: the perspective of Sunnis (چکیده)
518 - Evaluation of antibacterial properties of camel lactoferrampin-lactoferricin recombinant peptide on the growth rate of Staphylococcus aureus bacteria causes of mastitis in Holstein dairy cows (چکیده)
519 - Dicyclohexylammonium O,O’-Diphenyl Phosphate, [-C6H11-2NH2][-C6H5O-2P-O--O-]: Spectroscopic Study, Crystal Structure, and Hirshfeld Surface Analysis (چکیده)
520 - A first report of Canuellina insignis Gurrney, 1927 -Canuellidae: Copepoda- from The Persian Gulf and Gulf of Oman (چکیده)
521 - Melissa officinalis Essential Oil: Chemical Compositions, Antioxidant Potential, Total Phenolic Content and Antimicrobial Activity (چکیده)
522 - Biological detoxification of Monascus purpureus pigments by heat‐treated Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
523 - Spatiotemporal changes in aridity index and reference evapotranspiration over semi-arid and humid regions of Iran: trend, cause, and sensitivity analyses (چکیده)
524 - Identifying and ranking knowledge management tools and techniques affecting organisational information security improvement (چکیده)
525 - Effect of Ignition Timing and Hydrogen Fraction in Natural Gas Blend on Performance and Exhaust Emissions in a DI Engine (چکیده)
526 - Cell culture medium and nano-confined water on nonlinear optical properties of Congo Red (چکیده)
527 - پیرولیز زیست‌پلاستیک‌های بر پایه آمیخته‌های ژلاتین گاوی-آرد سیب‌زمینی و پروتئین آب پنیر-آرد سیب‌زمینی و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی آن‌ها (چکیده)
528 - Identifying of Intrapreneurship Behaviors: Case of Country in Transition Economy (چکیده)
529 - Effective Leadership in Successful Implementation of Change Plans in Auto Part Manufacturers: A Content Analysis (چکیده)
530 - SNHG15 is a bifunctional MYC-regulated noncoding locus encoding a lncRNA that promotes cell proliferation, invasion and drug resistance in colorectal cancer by interacting with AIF (چکیده)
531 - Factors influencing beliefs for adoption of a learning analytics tool: An empirical study (چکیده)
532 - Developing Semantically-Enabled Families of Method-Oriented Architectures (چکیده)
533 - Combining service-orientation and software product line engineering: A systematic mapping study (چکیده)
534 - Validation of user intentions in process orchestration and choreography (چکیده)
535 - Toward automated feature model configuration with optimizing non-functional requirements (چکیده)
536 - Development and validation of customized process models (چکیده)
537 - Addressing Non-Functional Properties in Feature Models: A Goal-Oriented Approach (چکیده)
538 - Goal-oriented modeling and verification of feature-oriented product lines (چکیده)
539 - The effects of visualization and interaction techniques on feature model configuration (چکیده)
540 - Farnesol altered morphogenesis and induced oxidative burst–related responses in Rhizoctonia solani AG1-IA (چکیده)
541 - Effect of some essential oils on Rhizopus rot and Some Quality Factors of Peach -Prunus persica- (چکیده)
542 - Investigation of zinc as a scale and corrosion inhibitor of carbon steel in artificial seawater (چکیده)
543 - Screening of Amaryllidaceae alkaloids in bulbs and tissue cultures of Narcissus papyraceus and four varieties of N. tazetta (چکیده)
544 - The Effect of Planting Seasons on Quantitative and Qualitative Characteristics of Black cumin -Nigella sativa L.- (چکیده)
545 - An analytical and approximate solution for linear volterra partial integro-differential equation with a weakly singular kernel using the fractional differential transform method (چکیده)
546 - A numerical approximation for solving the fractional-order Riccati equation (چکیده)
547 - Detection of reaching intention using EEG signals and nonlinear dynamic system identification (چکیده)
548 - On the non-parametric multivariate control charts in fuzzy environment (چکیده)
549 - A Simple Paper-based Aptasensor for Ultrasensitive Detection of Lead -II- Ion (چکیده)
550 - Effect of swim bladder matrix treated with hyaluronic acid on wound healing: an animal model evaluation (چکیده)
551 - Improvement of hydrogen storage capacity on the palladium-decorated N-doped graphene sheets as a novel adsorbent: A hybrid MD-GCMC simulation study (چکیده)
552 - Numerical investigation of turbulent Cu-water nanofluid in heat exchanger tube equipped with perforated conical rings (چکیده)
553 - Comparison three moment methods of parameter estimation for FGM copula in presence of outlier (چکیده)
554 - Equal channel angular pressing of spheroidal graphite cast iron (چکیده)
555 - Biostratigraphy of Large Benthic Foraminifera from Cuisian and Bartonian Limestones from the Torbat-e- Heydarieh region -Central Iran- (چکیده)
556 - ILERDIAN–CUISIAN ALVEOLINIDS FROM THE WESTERN ALBORZ AND EASTERN IRAN ZONES: SYSTEMATIC AND BIOSTRATIGRAPHIC IMPLICATIONS (چکیده)
557 - Larger foraminiferal biostratigraphy and microfacies analysis from the Ypresian (Ilerdian-Cuisian) limestones in the Sistan Suture Zone (eastern Iran) (چکیده)
558 - Thermal Cyclic Fatigue Behavior of Nanostructured YSZ/NiCrAlY Compositionally Graded Thermal Barrier Coatings (چکیده)
559 - گناه آدمی در ساحت فعل خداوند -تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی- (چکیده)
560 - POSSIBILITY OF THE BIOCONTROL OF MELOIDOGYNE JAVANICA USING THE FUNGUS TRICHODERMA HARZIANUM UNDER GREENHOUSE CONDITION (چکیده)
561 - Heat dissipation in slab gel electrophoresis: The effect of embedded TiO2 nanoparticles on the thermal profiles (چکیده)
562 - تبیین راهبردهای آموزش شناختی در محیط های یادگیری (چکیده)
563 - Study of Effective Factors on biochemical properties and Antioxidant Activity of Spray Dried Barberry -Berberis vulgaris- powder (چکیده)
564 - On the Groups with Trivial Frattini Subgroups (چکیده)
565 - مطالعه برخی خصوصیات بنه های دختری گیاه داروییزعفران تحت شرایط کنترل آبیاری و کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک (چکیده)
566 - کاربرد سنجش از دور در آمایش و سازماندهی منابع مشترک مناطق مرزی (چکیده)
567 - Energy consumption forecasting in agriculture by artificial intelligence and mathematical models (چکیده)
568 - Theoretical Investigation of Ethane Oxidative Dehydrogenation Over MoVTeNbO Catalyst in Fixed-bed Reactors with Intermediate Water Removal (چکیده)
569 - Direct and Indirect Effects of Aphis gossypii -Hemi.: Aphididae- and Lasius brunneus -Hym.: Formicidae- Mutualism on Cotton Yield in Field Condition (چکیده)
570 - Analyzing trends of days with low atmospheric visibility in Iran during 1968–2013 (چکیده)
571 - Additional notes with detailed biometric data on Brachycaudus cerasicola -Mordvilko, 1929- -Hemiptera: Aphididae-, a new record for Iran (چکیده)
572 - Joint modelling of longitudinal and survival data using copulas (چکیده)
573 - Aberrant Driving Behaviour, Risk Involvement, and Their Related Factors Among Taxi Drivers (چکیده)
574 - تغییرات سطح سرمی ارکسین A وشاخص های مقاومت به انسولین و آنترومتریک زنان دارای اضافه وزن پس از شش هفته تمرینات هوازی (چکیده)
575 - A novel low-cost microcontroller-based implementation of SVM algorithm for an indirect matrix converter (چکیده)
576 - Survey the Effect of Insulin on Modulating Feed Intake Via NPY Receptors in 5-Day-Old Chickens (چکیده)
577 - بررسی تغییرات لیپوپروتئین a ، فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون به دنبال تمرینات هوازی در زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
578 - EVALUATING THE ABSORPTION RATE OF MACRO AND MICROELEMENTS IN THE LEAF OF GRAPE Sefid Bidaneh cv. UNDER DROUGHT CONDITIONS (چکیده)
579 - INVESTIGATION OF THE SHOOT LENGTH, NUMBER OF LEAVES, LEAF AREA, FRESH AND DRY WEIGHT OF BRANCH, ROOT, AND LEAF OF THE WHITE SEEDLESS GRAPE (چکیده)
580 - Factors affecting the unplanned use behavior of academic libraries users (چکیده)
581 - Wavelet analysis and frequency spectrum of cloud cavitation around a sphere (چکیده)
582 - The first X-ray crystal structure of a mercury-II- complex with an SP-N-3-based ligand: Synthesis and crystal structure of SP-NC5H10-3 and [Hg{SP-NC5H10-3}Cl2]2 (چکیده)
583 - The -CF3C-O-NH--C6H5CH2NH-2P-O- phosphoric triamide as a novel carrier with excellent efficiency for Cu-ii- in a liquid membrane transport system (چکیده)
584 - Cooperative effect through different bridges in nickel catalysts for polymerization of ethylene (چکیده)
585 - بررسی ریز رخسارهها و محیط رسوبی سازند آسماری در یکی از چاههای میدان نفتی مارون (چکیده)
586 - General Equation for Advance and Recession of Water in Border Irrigation (چکیده)
587 - SURVIVAL FUNCTION ESTIMATION IN LENGTH-BIASED AND RIGHT CENSORED DATA (چکیده)
588 - Today's Biggest Threat: The Polarized Mind (چکیده)
589 - Dinuclear Fe-based catalysts for polymerization of ethylene; Effect of Spacer (چکیده)
590 - Bridge Effect on Dinuclear α-diimine Ni-based Catalysts for Polymerization of Ethylene (چکیده)
591 - Theoretical and empirical investigation on Ni-based catalyst structures for olefin polymerization (چکیده)
592 - Polymerization of 1-hexene using binuclear LTM catalysts (چکیده)
593 - Novel binuclear Ni-based FI catalysts for polymerization of 1-hexene (چکیده)
594 - Thermal and morphological properties of polyethylene reactor alloys using ZN/BLTM catalytic system (چکیده)
595 - Phenylene spacer between nickel centers in α-diimine binuclear catalysts for ethylene polymerization (چکیده)
596 - Binuclear late transition metal catalysts for α-olefin polymerization (چکیده)
597 - MODULATING GUT MICROBIOTA OF Artemia urmiana BY ADMINISTRATION OF DIFFERENT LEVELS OF Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis (چکیده)
598 - ٍeffects of inactivated yeast Saccharomyces cerevisiae ON MUDELUATING GUT MICROBIOTA AND SURVIVAL RATE OF Heros severus (چکیده)
599 - effects of different levels of Bacillus subtilis and B. licheniformis on digestive enzymes activities in Artemia urmiana (چکیده)
600 - Plasmonic nano bow-tie arrays with enhanced LSPR refractive index sensing (چکیده)
601 - دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما - Ferula ovina - در شرایط درون شیشهای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم (چکیده)
602 - The effects of manure application and branch management methods on some agroecological aspects of summer squash -Cucurbitapepo L.- in a low input cropping system (چکیده)
603 - Effect of Charge and Dielectric Constant on Linear and Nonlinear Optical Properties of Two Dyes (چکیده)
604 - Catalyst-free green synthesis of tetrahydro-benzo[b]pyrans in magnetized water: experimental aspects and molecular dynamics simulation (چکیده)
605 - A NEW NUMERICAL METHOD FOR FRACTIONAL WAVE EQUATION WITH RIESZ SPACE FRACTIONAL DERIVATIVES (چکیده)
606 - Sonority Sequencing Principle in initial cluster consonant in Sistani Dialect (چکیده)
607 - An Investigation into the Behavior of Persian Multiple Interrogatives with Respect to the Superiority Effect (چکیده)
608 - The Role of EFL Teachers in Increasing High School S tudents’ Motivation in Classroom (چکیده)
609 - Synthesis of Reduced Graphene oxide/Silicate from Industrial Grade Graphite Flakes (چکیده)
610 - Synthesis and Characterization of Crosslinked Cellulose Schiff base as a Novel Bio Based Polymer Ligand (چکیده)
611 - The genus Harmonia -Coleoptera, Coccinellidae- in the Middle East region (چکیده)
612 - Covariant Poisson’s equation in torsional Newton-Cartan gravity (چکیده)
613 - Dietary sources and levels of selenium supplements affect growth performance, carcass yield, meat quality and tissue selenium deposition in broilers (چکیده)
614 - The Status of Librarians’ Communication Skills and the Effective Factors in Public Libraries (چکیده)
615 - Simulation of Quality Death Spirals based on Human Resources Dynamics (چکیده)
616 - Two-step heating transient liquid phase bonding of Inconel 738LC (چکیده)
617 - PRESENTATION AND VALIDATION OF EMPLOYEE PRO SOCIAL VOICE MODEL IN INTERACTION WITH THE MUNICIPALITY EMPLOYEES OF MASHHAD (چکیده)
618 - Renormalization scale and coupling constant on different flavors (چکیده)
619 - فرآیندهای دیاژنزی سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان چهاربیشه (چکیده)
620 - پالئوتوپوگرافی و فرآیندهای کنترل کننده آن در توالی آواری کرتاسه زیرین حوضه رسوبی کپه داغ- آمودریا (چکیده)
621 - Cloning the complimentary DNA of bovine somatotropin -bST- gene in E.coli (چکیده)
622 - Formulation, clinical and histopathological assessment of microemulsion based hydrogel for UV protection of skin (چکیده)
623 - Innovative Work Behavior in Public Organizations: The Roles of Ethical and Knowledge Sharing Behaviors (چکیده)
624 - Synthesis of 2-Amino-5-hydroxy Pyrimidines as the Novel Analogues of Tyrosinase Substrate (چکیده)
625 - Enhancement of perovskite solar cells characteristics by incorporating mixed sodium/cesium cations (چکیده)
626 - Analysis of intense dust storms over the eastern Mediterranean in March 2018: Impact on radiative forcing and Athens air quality (چکیده)
627 - Dietary supplementation effects of Pediococcus acidilactici as probiotic on growth performance, digestive enzyme activities and immunity response in zebrafish ( Danio rerio ) (چکیده)
628 - Experimental study and mathematical modeling for encapsulation of fentanyl citrate drug in nanostructured lipid carrier (چکیده)
629 - شناسایی خطوط زمانی مخزن آسماری میدان قلعه نار جهت استفاده در زونبندی مخزنی با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ (چکیده)
630 - تخمین پتانسیل مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری بر اساس شواهد ماکروسکوپی در مغزه های حفاری، (چکیده)
631 - Home Cultural Attachment and Self-regulated Strategies among Iranian EFL learners (چکیده)
632 - An Alternative High-Density Ratio Pseudo-potential Lattice Boltzmann Model with Surface Tension Adjustment Capability (چکیده)
633 - تعیین مقادیر ترکیبات فنولی و فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره با تکنیک -Ferulagoangulata- استخراج شده از برگهای گیاه چویل مایکروویو و روش غرقابی (چکیده)
634 - Modeling and Optimization of Creep Behavior of Ni-Based Superalloys GTD-111 and IN-738LC Using Central Composite Design (چکیده)
635 - An investigation into the relationship between the electrical conductivity and particle size of polyaniline in nano scale (چکیده)
636 - Mechanical behavior of double-stranded DNA at atomistic scale (چکیده)
637 - Effects of Fasting on Glucagon-like peptide-1 hormone -GLP-1-, and Lipid Profile Indices in Obese and Thin Women (چکیده)
638 - New generation of α-MnO2 nanowires @PDMS composite as a hydrogen gas sensor (چکیده)
639 - LiMn2O4 nanopowders synthesized via gelatin-assisted sol–gel method: Optimization of pH and calcination temperature (چکیده)
640 - Anaerobic co-digestion of poultry slaughterhouse wastes with sewage sludge in batch-mode bioreactors (effect of inoculum-substrate ratio and total solids) (چکیده)
641 - Designing a smart risk analysis method for gas chlorination units of water treatment plants with combination of Failure Mode E ff ects Analysis, Shannon Entropy, and Petri Net Modeling (چکیده)
642 - An economic analysis of industrial wastewater treatment systems using multi-attribute decision-making methods -case study: Toos Industrial Estate, Mashhad, Iran- (چکیده)
643 - Response Surface Optimization of Reduced Fat o/w Emulsions Formulated with Cornstarch Nanocrystal as a Novel Fat Replacer (چکیده)
644 - Trophic transfer of CuO nanoparticles from brine shrimp -Artemia salina- nauplii to convict cichlid -Amatitlania nigrofasciata- larvae: uptake, accumulation and elimination (چکیده)
645 - Optimization of complete RB-5 azo dye decolorization using novel cold-adapted and mesophilic bacterial consortia (چکیده)
646 - Two-dimensional analytical investigation of conjugate heat transfer in a finite-length planar micro-combustor for a hydrogen-air mixture (چکیده)
647 - Linear Modal Analysis of Doubly-Fed Induction Generator -DFIG- Torsional Interaction: Effect of DFIG Controllers and System Parameters (چکیده)
648 - New High Gain DC-DC Boost Converter with Continuous Input and Output Currents (چکیده)
649 - Anti-leishmanial activity of Brevinin 2R and its Lauric acid conjugate type against L. major: In vitro mechanism of actions and in vivo treatment potentials (چکیده)
650 - Geochemistry, Sr-Nd isotopes and zircon U-Pb geochronology of intrusive rocks: Constraint on the genesis of the Cheshmeh Khuri Cu mineralization and its link with granitoids in the Lut Block, Eastern Iran (چکیده)
651 - Antioxidant and angiotensin-converting enzyme -ACE- inhibitory activity of thymosin alpha-1 -Thα1- peptide (چکیده)
652 - Concentration-Dependent Dual Effects of Ciprofloxacin on SB-590885-Resistant BRAFV600E A375 Melanoma Cells (چکیده)
653 - بیان موقت فرم نوترکیب آنزیم اندونوکلئا PARSII ز با روش آگرواینفیلتراسیون در گیاه توتون (چکیده)
654 - Bioethanol facility location selection using best-worst method (چکیده)
655 - Improving the resistance to moisture damage of cold mix asphalt modified by eco-friendly Microbial Carbonate Precipitation -MCP- (چکیده)
656 - Mechanistic Investigation on the Effect of Molybdate on the Critical Pitting Temperature of 2205 Duplex Stainless Steel (چکیده)
657 - Electrochemical generation of palladium volatile species enhanced with Sn-ii-: application for detection of Pd-ii- by pyrolytic graphite-coated furnace atomic absorption spectrometry (چکیده)
658 - تاثیر سطوح مختلف نانوذرات کورکومین بر کیفیت تخم مرغ، فرآسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخمگذار (چکیده)
659 - Use of cerium oxide nanoparticles: a good candidate to improve skin tissue engineering (چکیده)
660 - Optimal Inspection and Repair Strategy for a Repairable System (چکیده)
661 - Crosstalk analysis of multi-microstrip coupled lines using transmission line modeling (چکیده)
662 - Investigating the mediating role of job embeddedness: evidence of Iranian context (چکیده)
663 - اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آن (چکیده)
664 - Physiological and Biochemical Changes Induced by UV-B Radiation in Rosemary Plants Grown Under Salinity Stress (چکیده)
665 - Uniform Copper Nanoparticles on Tunable Porous N-Doped Carbon Nanospheres for Esterification of Various Aryl Aldehydes with Alcohols (چکیده)
666 - ALLOCATING TWO REDUNDANCIES IN SERIES SYSTEMS WITH DEPENDENT COMPONENT LIFETIMES (چکیده)
667 - Survey on Natural Enemies of White Grub Larvae, Polyphylla adspersa (Coleoptera: Melolonthidae) from Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
668 - Design and Development of High Gain SIW H-Plane Horn Antenna Loaded with Waveguide, Dipole Array and Reflector Nails Using Thin Substrate (چکیده)
669 - ارزیابی تاثیر استفاده از قیر امولسیون در بتن غلتکی روسازی بر واکنش شیمیایی سیلیس قلیا-ASR- با استفاده از آزمایش خمش نیم دایره-SCB- (چکیده)
670 - Quantum chemical study of the mechanism of the palladium-catalysed C−H acetoxylation of benzene (چکیده)
671 - Major and minor toxins of Clostridium perfringens isolated from healthy and diseased sheep (چکیده)
672 - The theoretical conceptual investigation of intramolecular hydrogen bond strength in the O-H…O=C systems (چکیده)
673 - Estimating the intramolecular hydrogen bonds strength in the O-H…O=C systems using experimental 1H NMR results and QTAIM calculations (چکیده)
674 - جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی استرپتوکوکوسهای گروه PCR غیرانتروکوکی- در برخی پرندگان با روشهای کشت و - D و C (چکیده)
675 - Anatomy and histomorpholoy of Thyroid, Parathyroid and Ultimobranchial glands in Guinea fowl -Numida meleagris- (چکیده)
676 - A novel synthesis of forest like BiFeO3 thin film: Photo-electrochemical studies and its application as a photocatalyst for phenol degradation (چکیده)
677 - اثرات انسولین و سوماتوستاتین بر اخذ آب در جوجه های نوزاد (چکیده)
678 - Antimicrobial Susceptibility Profile of Enterococcus Species Isolated from Companion Birds and Poultry in the Northeast of Iran (چکیده)
679 - Direct product vs direct sum (چکیده)
680 - ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی (چکیده)
681 - راهبردهای دستیابی مدیریت پایدار آب زیرزمینی (چکیده)
682 - Persistent homology for prediction of protein folding (چکیده)
683 - Persistent homology for protein folding analysis (چکیده)
684 - Damping capacity in pseudo-elastic and ferro-elastic shape memory alloy-reinforced hybrid composite beam (چکیده)
685 - Comparative toxicity of silver nanoparticles (AgNPs) and silver nanowires (AgNWs) on saltwater microcrustacean, Artemia salina (چکیده)
686 - Attenuation of radiative heat transfer in natural convection from a heated plate by scattering properties of Al2O3 nanofluid: LBM simulation (چکیده)
687 - Analytical layerwise solution of nonlinear thermal instability of SMA hybrid composite beam under nonuniform temperature condition (چکیده)
688 - Layerwise/FSDT comparative studies on nonlinear transient response of SMA hybrid composite beam (چکیده)
689 - A nonlinear study on structural damping of SMA hybrid composite beam (چکیده)
690 - The magnetic nanostructured natural hydroxyapatite (HAP/Fe3O4 NPs): an efficient, green and recyclable nanocatalyst for the synthesis of biscoumarin derivatives under solvent-free conditions (چکیده)
691 - Goodness of Fit Tests for Rayleigh Distribution Based on Progressively Type-II Right Censored via a New Divergence (چکیده)
692 - A Current Observer based on Fourier Series in Model Predictive Control System for DVR (چکیده)
693 - Population Genetic Analysis of Zucchini yellow mosaic virus based on the CI Gene Sequence (چکیده)
694 - شبیه‌سازی عددی پدیده روانگرایی و تأثیر آن بر شمع و دیواره اسکله (چکیده)
695 - Proteolysis of sodium caseinate using Withania coagulans extract: An optimization study (چکیده)
696 - Comparison the Effect of Ferutinin and 17β-Estradiol on Bone Mineralization of Developing Zebrafish -Danio rerio- Larvae (چکیده)
697 - رابطه هوش اجتماعی و رفتار مدنی تحصیلی با اثر بخشی آموزشی دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
698 - Joint Slip Formulation Based on Experimental Results in Wind Turbine Lattice Towers (چکیده)
699 - بررسی تأثیر ریشه گز در افزایش چسبندگی و مقاومت برشی خاک کناره های رودخانه کشف رود (چکیده)
700 - Evaluating the correlation between adrenal gland dimensions and aortic diameter in healthy dogs (چکیده)
701 - بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسیدهای جنتیسیک و آلفا-رزورسیلیک در محیطهای روغنی و امولسیونهای روغن در آب آنها (چکیده)
702 - Opposite effect of motivated forgetting on sleep spindles during stage 2 and slow wave sleep (چکیده)
703 - وجودشناسی مغربی هایدگر و حکمت شرقی سبزواری (چکیده)
704 - Investigating the Genotoxic Effect of Gamma Irradiation on L929 Cells after Vinblastine Treatment Using Micronucleus Assay on Cytokinesis-blocked Binucleated Cells (چکیده)
705 - The Comparison of Library Classification Systems: A Survey of the Viewpoint of Professors and Librarians (چکیده)
706 - MD/QM modeling of the modified gold nanoparticles and investigation of their sensing ability for selective detection of melamine (چکیده)
707 - بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر قابلیت ماشینکاری فولاد ابزار AISI D3 (چکیده)
708 - Association of body mass index with serum calcium and phosphate levels (چکیده)
709 - Lattice Boltzmann simulation of combined volumetric radiation/natural convection to consider optical properties of nanoparticles (چکیده)
710 - Applicability of connectionist methods to predict dynamic viscosity of silver/water nanofluid by using ANN-MLP, MARS and MPR algorithms (چکیده)
711 - A comprehensive expression analysis of GH-IGF1 axis transcripts in bovine pre- and postnatal tissues (چکیده)
712 - بهینه‌سازی ابعاد هندسی فایرتیوب و هیت‌کویل گرمکن‌های ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز (چکیده)
713 - Analysis of expression data of Holstein Cow mammary tissue (چکیده)
714 - Study of differentially expressed genes and related pathways in fetal muscle tissue of Texel and Ujumqin sheep breeds (چکیده)
715 - Targeted delivery of adenosine 5′-triphosphate using chitosan-coated mesoporous hydroxyapatite: A theranostic pH-sensitive nanoplatform with enhanced anti-cancer effect (چکیده)
716 - Mesoporous superparamagnetic hydroxyapatite nanocomposite: A multifunctional platform for synergistic targeted chemo-magnetotherapy (چکیده)
717 - Exploring Self-confidence and Educational Motivation and their Relation to Oral Translation Quality of Iraqi EFL Students: A Case Study of Najaf and Karbala (چکیده)
718 - The Relationship Between Iraqi EFL Teachers’ Creativity and Designing Multiple-Choice Questions: A Case Study of Najaf (چکیده)
719 - Evaluation of adherence and anti-infective properties of probiotic Lactobacillus fermentum strain 4-17 against Escherichia coli causing urinary tract infection in humans (چکیده)
720 - Combined effect of micro silica with clay, and gypsum as mulches on shear strength and wind erosion rate of sands (چکیده)
721 - Long term effects of deforestation on soil attributes: case study, Northern Iran (چکیده)
722 - Climate vulnerability index fluctuation: a case of Iran (چکیده)
723 - Investigating the effect of engine speed and flight altitude on the performance of throttle body injection (TBI) system of a two-stroke air-powered engine (چکیده)
724 - نظریه تکامل در تفسیر المیزان (چکیده)
725 - دین دنیوی شده (چکیده)
726 - Genetic variability in beta-lactoglobulin, calpastain and calpain loci in Kurdi sheep (چکیده)
727 - Study of Growth Hormone Receptor -GHR- and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor -GHRHR- genes polymorphism and their association to average daily gain in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
728 - Study the PIT-1 gene polymorphism and association to average daily gain In Iranian Baluchi sheep (چکیده)
729 - Fraud identification in fishmeal by 12s rRNA and 16s rRNA of mtDNA sequence (چکیده)
730 - Fraud detection in sausages, cold cut and ground meat by Multiplex PCR method (چکیده)
731 - Analysis and Frequency of Bovine lymphocyte Antigen BoLA-DRB3.2 Alleles in Iranian Sistani cattle (چکیده)
732 - An Iranian Perspective on Iran–US Relations: Idealists Versus Materialists (چکیده)
733 - Genetic polymorphism at the Calpastatin, K-Casein, Leptin and BoLA-DRB3 loci in Iranian Sistani cattle -Bos Indicus- (چکیده)
734 - Realization of a broadband Hybrid X-Band Power Amplifier Based on fT -Doubler Technique (چکیده)
735 - Development a new wideband substrate integrated waveguide H-plane horn antenna loaded with periodically diamond patches (چکیده)
736 - Association of leptin polymorphisms with production and reproduction traits in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
737 - Ultra-desulfurization of sulfur recovery unit wastewater using thin film nanocomposite membrane (چکیده)
738 - تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه -.Nigella sativa L- تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
739 - Experimental investigation of a novel type of two-phase closed thermosyphon filled with functionalized carbon nanotubes/water nanofluids for electronic cooling application (چکیده)
740 - Electrophoretic size fractionation of graphene oxide nanosheets (چکیده)
741 - Heat transfer enhancement in solidification process by change of fins arrangements in a heat exchanger containing phase-change materials (چکیده)
742 - Improving heat transfer in triplex tube heat exchanger containing phase-change materials by modifications of length and position of fins (چکیده)
743 - Single- and two-phase water jet impingement heat transfer on a hot moving surface (چکیده)
744 - Nanofluid flow and MHD mixed convection inside a vertical annulus with moving walls and transpiration considering the effect of Brownian motion and shape factor (چکیده)
745 - On the preferences of five-membered chelate rings in coordination chemistry: insights from the Cambridge Structural Database and theoretical calculations (چکیده)
746 - Substantiation to structure-property of pyrazine-based compounds by undeniable impress of its different connectivities (چکیده)
747 - Computational microscopy study of the granular structure and pH dependence of PEDOT:PSS (چکیده)
748 - The novel host associations for the aphid parasitoid, Pauesia hazratbalensis -Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae- (چکیده)
749 - Phenotypic Characterization of Sink-source Relationship Between Mother and Daughter Corms in Saffron -Crocus sativus- (چکیده)
750 - Effect of the angle of oblique stagnation-point flow impinging axisymmetrically on a vertical circular cylinder with mixed convection heat transfer (چکیده)
751 - A MODIFIED METHOD FOR MODELLING OF SPREAD FOOTING UNDER UNIFORM DISTRIBUTED LOAD USING WINKLER S MODEL (چکیده)
752 - Multi-Target State Estimation Using Interactive Kalman Filter for Multi-Vehicle Tracking (چکیده)
753 - A novel beta-1,4 glucanase produced by symbiotic Bacillus sp. CF96 isolated from termite -Anacanthotermes- (چکیده)
754 - Modeling of nucleate boiling heat transfer of a stagnation-point flow impinging on a hot surface (چکیده)
755 - Self-Similar Solution of Radial Stagnation Point Flow and Heat Transfer of a Viscous, Compressible Fluid Impinging on a Rotating Cylinder (چکیده)
756 - Novel modeling of circular piezoelectric devices as vibration suppresser and energy harvester† (چکیده)
757 - Effect of stacking sequence on the temperature distribution in a composite multy-layered vessel (چکیده)
758 - Compact Finite Difference Investigation of Pressure Field Governed by a Three Dimensional Wave Equation (چکیده)
759 - Effects of Different Parameters on The Crack Growth of Rotary Disks with Eccentricity Hole Using Emulator and Finite Element Techniques (چکیده)
760 - An Experimental Investigation of Initiation, Propagation and the Fatigue Life of Modified Coach Peel -MCP- Spot Weld Specimens (چکیده)
761 - Calculation of Stress Intensity Factor by Algebraic Emulator Based on Statistical Resultants of FRANC2D in Rotary Cracked Disks (چکیده)
762 - Mean velocity and turbulent characteristics of flow over half-cycle cosine sharp-crested weirs (چکیده)
763 - Characterization of nutrients uptake and enzymes activity in Khatouni melon -Cucumis melo var. inodorus- seedlings under different concentrations of nitrogen, potassium and phosphorus of nutrient solution (چکیده)
764 - Non-linear effects of suspension 0n hunting and critical velocity of railway wheelset (چکیده)
765 - Investigation of Buckling of Steel Cylindrical Shells with Elliptical Cutout Under Bending Moment (چکیده)
766 - Buckling and Post-Buckling of Cracked Plates under Axial Compression Load in Elastic-Plastic Mode (چکیده)
767 - علم و دین از دیدگاه سید جمال (چکیده)
768 - Calculation of Stress Intensity Factor in Rotary Cracked Disks with Central Hole by Using Emulator Technology (چکیده)
769 - Genotyping of GDF8 in cattle by High Resolution Melt method (چکیده)
770 - Detection of polymorphism in Booroola gene -FecB- in sheep breeds in Iran by HRM (چکیده)
771 - Detection and Identification of Salmonella Typhimurium in Chicken Gizzard Using Conventional PCR (چکیده)
772 - Diagenetic features, stable isotope and dolomitization of the Lower Cretaceous carbonate rocks in west Kopet-Dagh Basin, Northeast Iran (چکیده)
773 - An inorganic–organic hybrid supra­molecular framework based on the γ-[Mo8O26]4− cluster and cobalt complex of aspartic acid: X-ray structure and DFT study (چکیده)
774 - منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی (چکیده)
775 - Resilience improvement planning of power-water distribution systems with multiple microgrids agianst hurricanes using clean strategies (چکیده)
776 - Prediction of fatigue crack propagation and fractography of rail steel (چکیده)
777 - Insights on the superior performance of nanostructured nitrogendoped reduced graphene oxide in comparison with commercial Pt/C as cathode electrocatalyst layer of passive direct methanol fuel cell (چکیده)
778 - Exploring instructional leadership in Iran: A mixed methods study of high- and low-performing principals (چکیده)
779 - Application of artificial intelligence for separation of live and dead rainbow trout fish eggs (چکیده)
780 - بررسی ابعاد معنایی رشوه در آیات و روایات و نقش آن در رکود اقتصادی (چکیده)
781 - نقش قرائت و خواندن آگاهانهء متون در آموزش و یادگیری زبان عربی (چکیده)
782 - بلاغت نماز و نقش روان درمانی آن (چکیده)
783 - عناصر زیبایی معنا و مضمون در شعر نیما یوشیج و آدونیس (چکیده)
784 - نظریه نظم از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی (چکیده)
785 - مهدویت و مدینه فاضله (چکیده)
786 - A rapid method for separating and concentration of food-borne pathogenes using elution from ready-to-eat vegetables (چکیده)
787 - شیوه ها و تکنیک های روان درمانی از دیدگاه قرآن، (چکیده)
788 - تجلی قرآن در دیوان عبدالغنی النابلسی (چکیده)
789 - تناسب و هماهنگی در فواصل آیات قرآنی (چکیده)
790 - مدیریت ریسک ابرخشکسالی‏ (چکیده)
791 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند (چکیده)
792 - Comparative evaluation of energy dissipation over short stepped gabion and rigid spillways (چکیده)
793 - Water-gas-shift reaction over nickel catalysts: DFT studiesand kinetic modeling (چکیده)
794 - Probe-induced resistive switching memory based on organic-inorganic lead halide perovskite materials (چکیده)
795 - Absorption, Fluorescence and Z-Scan Study of Anion and Dianion Structure of Fluorescein Sodium Salt (چکیده)
796 - Effect of Environment on Protoporphyrin IX: Absorbance, Fluorescence and Nonlinear Optical Properties (چکیده)
797 - تعیین زوایای بهینه آرایه های خوشیدی برای دریافت بیشترین انرژی -مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد- (چکیده)
798 - A heterodinuclear complex of s-d block containing sodium-I-, manganese-II- and the enrofloxacinate anion: Preparation, crystal structure and antibacterial activity (چکیده)
799 - Toward a bio-inspired rehabilitation aid: sEMG-CPG approach for online generation of jaw trajectories for a chewing robot (چکیده)
800 - تاثیر برهمکنش تنش شوری و پلیمرهای سوپرجاذب بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ریحان رقم کشکنی لولو (چکیده)
801 - The effect of harmaline on seizures induced by amygdala kindling in rats (چکیده)
802 - Study on Antiviral Activity of Two Recombinant Antimicrobial Peptides Against Tobacco Mosaic Virus (چکیده)
803 - Hydrogen storage on graphitic carbon nitride and its palladium nanocomposites: A multiscale computational approach (چکیده)
804 - بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام قبل و بعد از اعلان آیین نامه نظام راهبری شرکتی (چکیده)
805 - بررسی آرا و اندیشه های خیام و ابوالعلاء معری (چکیده)
806 - نگاهی گذرا به اسلوب استثناء به إلاّ در قرآن (چکیده)
807 - منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانة تاریخ ایران (قرون پنجم تا نهم هجری) (چکیده)
808 - Comparing the performance of dynamical and statistical downscaling on historical run precipitation data over a semi-arid region (چکیده)
809 - Geodetic interpretation of InSAR time series for the M w 6.1 Iran Earthquake, April 5, 2017 (چکیده)
810 - Integrating seismic source inversion, hypocenter relocation, and geodetic data to resolve the source of the M w 6.1 earthquake near Fariman, Iran on 5 April 2017 (چکیده)
811 - The effects of lead on the development of somites in chick embryos -Gallus gallus domesticus- under in vitro conditions: a histological study (چکیده)
812 - ارایه الگوریتم جدید جهت ارزیابی پیشامدها با دیدگاه ابشاری و محاسبه ریسک شاخه ها در سیستم قدرت .... (چکیده)
813 - Density and rheological properties of different nanofluids based on diesel oil at different mass concentrations (چکیده)
814 - Virtual Aging and Langerian Psychology of Possibility (Revisiting the Medical Disempowering Models of Aging) (چکیده)
815 - From Kierkegaard to Langer (From Kierkegaard’s paradox to Langer’s psychology of possibility) (چکیده)
816 - Questioning the Unquestionability of the Expert’s Perspective in Psychology (چکیده)
817 - Creativity and Symmetry Restoration: Toward a Cognitive Account of Mindfulness (چکیده)
818 - مداخله مبتنی بر شواهد برای اختلال نارساییی توجه/ فزون کنشی: مرور توصیفی آموزش فرزندپروری (چکیده)
819 - بررسی عددی تاثیر نسبت تراکم به همراه توربوشارژر بر عملکرد و گازهای خروجی موتور دیزل (چکیده)
820 - EFFECT OF MYCORRHIZAL FUNGI ON MACRONUTRIENTS AND MICRONUTRIENTS IN THE WHITE SEEDLESS GRAPE ROOTS UNDER THE DROUGHT CONDITIONS (چکیده)
821 - Transformation optics for perfect two-dimensional non-magnetic all-mode waveguide couplers (چکیده)
822 - Symmetric and right-hand-side hesitant fuzzy linear programming (چکیده)
823 - خواص مجانبی برآوردگرهای کاپلان مه-یر و نلسون آلن برای داده های سانسور شده ی وابسته (چکیده)
824 - برآورد طول دوره کمون در بیماران مبتلا به HIV در استان خراسان رضوی (چکیده)
825 - ضرورت تصحیح دوبارۀ زاد آخرت (چکیده)
826 - An Islamic (Shia) Psychological Perspective on Humanism Journal of Theoretical and Philosophical Psychology (چکیده)
827 - انواع دولومیت های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه (چکیده)
828 - Synthesis of Various Derivatives of a Novel Heterocyclic System of Tetrazolo[1,5-a][1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidine (چکیده)
829 - A One-Pot Procedure for the Synthesis of Highly Functionalized Derivatives of a Novel Five-Cyclic Scaffold: Pyrazolo[ 5\'\',1\'\':2\',3\']pyrimido[4\',5\':5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxaline (چکیده)
830 - بازسازی و آنالیز شبکه متابولیکی مبتنی بر ژنوم باکتری استرپتوکوکوس بویس B315 دخیل در تولید اسید لاکتیک در محیط شکمبه (چکیده)
831 - Stem anatomy and its systematic implication in Bufonia (Caryophyllaceae, Sagineae) and related genera (چکیده)
832 - بررسی پدیده دستورنویسی برای زبان‏‌های خارجی در ایران (چکیده)
833 - انتهاهای بدیهی گراف کیلی گروه‌ها (چکیده)
834 - Neutron–gamma discrimination based on quantum clustering technique (چکیده)
835 - Effects of packaging and storage conditions on Iranian wild pistachio kernels and assessment of oxidative stability of edible extracted oil (چکیده)
836 - The Role of Temporal Intelligence in Language Learners’ Self-regulation and Self-efficacy (چکیده)
837 - A fuel for generation IV nuclear energy system: Isotopic composition and radiation characteristics (چکیده)
838 - On the high temperature limit of the Casimir energy (چکیده)
839 - Comment on “Intestinal Helminths in Different Species of Rodents in North Khorasan Province, Northeast of Iran” (چکیده)
840 - A two-stage stochastic programming approach for a multi-objective course timetabling problem with courses cancelation risk (چکیده)
841 - بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران (چکیده)
842 - Effect of IL-2 co-expressed or co-inoculated with immunodominant epitopes from VP1 protein of FMD virus on immune responses in BALB/c mice (چکیده)
843 - Preparation and Evaluation of Polyethylenimine Coated Cerium Oxide Nanoparticles as a Novel Gene Delivery Vector (چکیده)
844 - بررسی منابع تولید گرد و غبار در آسیای مرکزی و جنوب غرب آسیا (چکیده)
845 - Distorted copulas: constructions, properties and some applications (چکیده)
846 - Valorization of municipal solid wastes through biogas production in Iran (چکیده)
847 - Preliminary results of the effect of the Iranian snake; montivipera albicornuta (zanjani) and montivipera latifii venoms on mesenchymal stem cells behavior (چکیده)
848 - The Facilitatory Action of Snake Venom Phospholipase A2 Neurotoxins By Which Increase the Release of Acetylcholine, May Improve Alzheimer\'s Disease Symptoms (چکیده)
849 - The relationship between tax avoidance and firm value with income smoothing: A comparison between classical and Bayesian econometric in multilevel models (چکیده)
850 - The Effect of Job and Motivation on the Knowledge Sharing of Librarians in Public Libraries (چکیده)
851 - ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ (چکیده)
852 - تاثیر مصرف آب زرشک بر مقادیر سرمی آنزیم های کبدی پیرو فعالیت خسته کننده در دختران (چکیده)
853 - Investigation of the antimicrobial activity of a short cationic peptide against promastigote and amastigote forms of Leishmania major -MHRO/IR/75/ER-: An in vitro study (چکیده)
854 - Professional Identity and Social role of Pregnant Women: An Ethno Phenomenological Study (چکیده)
855 - Investigation the possible antagonestiv effect of prosopis farcta aganist the venom of Iranian snake Naja naja oxiana in mice (چکیده)
856 - Tumor paint a method to improve brain cance surgery (چکیده)
857 - شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری به روش PCR-duplex (چکیده)
858 - Experimental and Numerical Characterization of Drop Impact on a Hydrophobic Cylinder (چکیده)
859 - Identification of Alternaria spp. associated with tomato early blight in Iran and investigating some of their virulence factors (چکیده)
860 - Synergistic effect of a crystal modifier and screw dislocation step defects on the formation mechanism of nickel micro-nanocone (چکیده)
861 - A new concept of MOF-based PMM by modification of conventional dense film casting method: Significant impact on the performance of FO process (چکیده)
862 - Assessment of Signal Peptides to Optimize Interleukin 2 -IL-2- Folding and Expression (چکیده)
863 - Influences of mechanical activation and heating rate on reaction processes in combustion synthesis of NiAl-Al2O3 composites (چکیده)
864 - Synthesis and characterization of molecular-crystal structure of a coordination complex based on zinc and pyridine-2,5-dicarboxylic acid N-oxide (چکیده)
865 - Synthesis and characterization of a supramolecular structure bearing manganese-II- and pyridine-2,5-dicarboxylic acid N-oxide (چکیده)
866 - Effect of low dose gamma ray on the plasmonic behavior of gold nanoparticle (چکیده)
867 - Analysis of dependent risk models based on Sarmanov copula (چکیده)
868 - Effects of a Motor Intervention Program on Motor Skills and Executive Functions in Children With Learning Disabilities (چکیده)
869 - C-P bond construction catalyzed by NiII immobilized on aminated Fe3O4@TiO2 yolk-shell NPs functionalized by -3- glycidyloxypropyl-trimethoxysilane -Fe3O4@TiO2 YS-GLYMOUNNiII- in green media (چکیده)
870 - اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع سبز --Mentha spicata تحت تنش خشکی (چکیده)
871 - Design and Preparation of Hallow Mesoporous Silica Spheres Include CuO and Its Catalytic Performance for Synthesis of 1,2,3-Triazole Compounds via the Click Reaction in Water (چکیده)
872 - Celecoxib, indomethacin and ibuprofen prevent 6-hydroxydopamine-induced PC12 cell death through the inhibition of NFκB and SAPK/JNK pathways (چکیده)
873 - جداسازی وشناسایی گونه های Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مبتنی بر کشت ومولکولی و بررسی اثر بریکس بر رشد باکتری های Alicyclobacillus (چکیده)
874 - -SME-آسیب شناسی توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد: سفالسازی روستای مند گناباد (چکیده)
875 - A numerical investigation of magnetic field effect on blood flow as biomagnetic fluid in a bend vessel (چکیده)
876 - A new electrochemical aptasensor based on MWCNT-SiO2@Au core-shell nanocomposite for ultrasensitive detection of bisphenol A (چکیده)
877 - Solvent Effects on Intra/Intermolecular Charge Transfer in Indoloquinoxaline-Based Dyes (چکیده)
878 - The Necessity of Inter-Religious Dialogue and Its Philosophical and Dogmatic Obstacles (چکیده)
879 - FUZZY BASED PREDICTION OF MODIFIED RANKINE SCALE -MRS- OF PATIENTS WITH INTRACRANIAL ANEURYSM (چکیده)
880 - Subspace-Based Approaches for Hybrid Millimeter-Wave Channel Estimation (چکیده)
881 - دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختلافات آبی دو کشور -با کاربست رویکرد اقتصادِ نهادگرا- (چکیده)
882 - Global optimum economic designing of grid-connected photovoltaic systems with multiple inverters using binary linear programming (چکیده)
883 - Optimizing cropping area by proposing a combined water-energy productivity function for Neyshabur Basin, Iran (چکیده)
884 - بررسی آلودگی فلز سنگین کادمیوم در خاک و گیاه گندم در اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد (چکیده)
885 - بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد (چکیده)
886 - بررسی مبانی نظری اندیشه های آیزنر و دلالت های تربیتی آن: با نقدی بر نظرات وی (چکیده)
887 - Assessment of AgriculturalWater Resources Sustainability in Arid Regions Using VirtualWater Concept: Case of South Khorasan Province, Iran (چکیده)
888 - تهیه حامل لیپیدی نانوساختار-NLC-حاوی داروی سفتریاکسون با روش نفوذ حلال (چکیده)
889 - تاثیر دو نوع ریکاوری فعال و غوطه وری در آب سرد متعاقب تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی آیریزین زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
890 - Metric Selection for GPU Kernel Classification (چکیده)
891 - Simultaneous fault detection and control design for robots with linear fractional-order model (چکیده)
892 - Using Conformable Fractional Order Operators in the Design of Sliding Mode Controller (چکیده)
893 - Design of Fractional Order Sliding Mode Controller for a class of nonlinear systems (چکیده)
894 - Milk Production and Composition, and Intake of Holstein Lactating Cows Fed Diets with Partial Substitution of Soybean Meal with Flaked Field Pea (چکیده)
895 - Mixed Convective Flow of Electrically Conducting Fluid in a Vertical Cylindrical Annulus with Moving Walls Adjacent to a Radial Magnetic Field along with Transpiration (چکیده)
896 - Extruded soy protein as a novel emulsifier: Structure, interfacial activity and emulsifying property (چکیده)
897 - Automorphism groups of some generalized Cayley graphs (چکیده)
898 - روشهای نوین کمک به استقرار گیاهان در پروژه های احیا طبیعت (چکیده)
899 - Evaluating the lifetime performance index of products based on generalized order statistics from two-parameter exponential model (چکیده)
900 - Modeling and optimization of ultimate tensile strength in TIG welding process using simulated annealing algorithm- A case study for Shirvan combined cycle power plant (چکیده)
901 - ارزیابی سبک های حل تعارض مدرسان مراکز آموزش زبان فارسی در مواجه با چالش های فرهنگی ـ اجتماعی فارسی آموزان مطالعه موردی: مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
902 - تبیین نقش راهبردهای مؤثر بر توسعة منابع انسانی، میزان کارآفرینی سازمانی و توسعة سازمانی: مورد مطالعه کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور ایران (چکیده)
903 - Binding of Safranal to Whey Proteins in Aqueous Solution: Combination of Headspace Solid-Phase Microextraction/Gas Chromatography with Multi Spectroscopic Techniques and Docking Studies (چکیده)
904 - Transboundary Wetlands and International Environmental Security Case Study: Hamoon Wetland (چکیده)
905 - Transboundary Wetlands and International Environmental Security Case Study: Hamoon Wetland (چکیده)
906 - Ethnomedicinal uses of plants for the treatment of nervous disorders at the herbal markets of Bojnord, North Khorasan Province, Iran. (چکیده)
907 - Strengthening of Two-way RC Slabs with Central Opening (چکیده)
908 - Estimation of water demand function in agricultural, urban and industrial sectors in Mashhad Plain (چکیده)
909 - The Contrast between the Pitting Corrosion of 316 SS in NaCl and NaBr Solutions: Part I. Evolution of Metastable Pitting and Stable Pitting (چکیده)
910 - A combined MD/QM study on the sensing mechanism of Pb 2+ by glutathione functionalized gold nanoparticles (چکیده)
911 - Evaluation of the Common Bed Bug, Cimex lectularius -Insecta: Hemiptera: Cimicidae- Susceptibility to λ- Cyhalothrin, Malathion, and Diazinon in Northeastern Iran (چکیده)
912 - Uniform copper nanoparticles as an inexpensive and efficient catalyst for synthesis of novel β-carbonyl-1, 2, 3-triazoles in water medium (چکیده)
913 - A Numerical Investigation on the Performance of the Brick Stair Wall as a Supporting Structure by Considering Adjacent Building (چکیده)
914 - میانگین مانده عمر سیستم های مرکب دو مؤلفه ای با تعدادی مؤلفه فعال (چکیده)
915 - ورود و ظرفیّت: نوگفتار یا آینده‌شناسی؟ (چکیده)
916 - TRLG: Fragile blind quad watermarking for image tamper detection and recovery by providing compact digests with optimized quality using LWT and GA (چکیده)
917 - بررسی امکان افزایش دقت تخصیص نیاز آبی در تهیه مدل شبیه سازی هیدرولیکی شبکه آب (چکیده)
918 - زیست چینه نگاری سازند هجدک در منطقه کالشور، جنوب غرب طبس بر مبنای ماکروفسیل‌های گیاهی و تحلیل آب و هوای دیرینه (چکیده)
919 - Facile synthesis of mesoporous carbon aerogel for the removal of ibuprofen from aqueous solution by central composite experimental design -CCD- (چکیده)
920 - Iranian Adult and Young EFL learners\\\' perceptions of learning strategies and effective teaching in English Language (چکیده)
921 - Language learning strategies: adult\\\' and young\\\' perceptions (چکیده)
922 - A survey of interactions in crystal structures of pyrazine-based compounds (چکیده)
923 - رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP در مقاطع با فولاد کم و زیاد (چکیده)
924 - Evaluation of the accuracy of Demirjian\\\'s method for estimating chronological age from dental age in Shiraz, Iran: Using geometric morphometrics method (چکیده)
925 - On detecting outliers in the Pareto distribution (چکیده)
926 - Implementing Project-based Learning in a Persian Translation Class: A Mixed-methods Study (چکیده)
927 - Using statistical analysis and laboratory testing to evaluate the effect of magnetized water on the stability of foaming agents and foam concrete (چکیده)
928 - Audiovisual Retranslation in Iran and the Socio-cultural Premises of the Time (چکیده)
929 - Association of information technology and internal controls of Iranian state agencies (چکیده)
930 - A New Two-Parameter Lifetime Distribution: Properties, Applications and Different Method of Estimations (چکیده)
931 - سنتز نانوکاتالیزور هسته-پوسته جدید تیتانیوم دی اکسید دوپ شده با سولفور بر بستر اکسید آهن مغناطیسی و مقایسه کارآیی آن با همتای دوپ نشده خود در سنتز ترکیبات آلی (چکیده)
932 - بررسی کیفیت آب شرب گاوها در گاوداری‎های صنعتی حومه مشهد از نظر مقادیر برخی عناصر (چکیده)
933 - Antagonistic Effects of Suramin Against the Venom of Snake, Echis Carinatus, on the Circulatory System of Developing Chicken Embryos (چکیده)
934 - a mixed-integer linear programming approach for energy-constrained mobile anchor path planning in wireless sensor networks localization (چکیده)
935 - ابعاد طرح‌های ارائه شده برای ایجاد شهر هوشمند در تجارب بین‌المللی (چکیده)
936 - کاهش آلودگی های زیست محیطی منطقه 14 تهران با رویکرد برنامه ریزی شهری بیوفیلیک (چکیده)
937 - Physiological impact of extracellular vesicles on female reproductive system; highlights to possible restorative effects on female age-related fertility (چکیده)
938 - HD-tDCS in patients with refractory left focal LTE: cognitive performance (چکیده)
939 - GlobeLand30 maps show four times larger gross than net land change from 2000 to 2010 in Asia (چکیده)
940 - زمینه های پیدایش قرآن بسندگی در میان قاریان صدر اسلام (چکیده)
941 - ابعاد طرح‌های ارائه شده برای ایجاد شهر هوشمند در تجارب بین‌المللی (چکیده)
942 - دیابت ملیتوس: تشخیص و یافته های آزمایشگاهی در سگ و گربه (چکیده)
943 - غده تیروئید: بیماریها و روشهای تشخیص آزمایشگاهی در دام کوچک (چکیده)
944 - غدد آدرنال، بیماری های و روش های تشخیص آزمایشگاهی در دام کوچک (چکیده)
945 - Ring-opening polymerization of poly -D,L-lactide-co-glycolide--poly-ethylene glycol- diblock copolymer using supercritical CO2 (چکیده)
946 - New stratigraphic data for the Lower Cretaceous Tirgan Formation, Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
947 - A continuous frame representation for an abstract shearlet group (چکیده)
948 - Phononic Casimir corrections for Graphene resonator (چکیده)
949 - A Quaternary study by mineral compositions along salty-clay surfaces of Sabzavar dry-lake playa (چکیده)
950 - تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و شناسایی باکتری های گرم مثبت در آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله های نوزادگاو (چکیده)
951 - تعیین میزان آلودگی کلیفرمی و شناسایی انواع کلیفرم ها و سالمونلای جدا شده از آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله های نوزاد گاوداری های شیری مشهد (چکیده)
952 - Studying the Effects of Irrigation Management, Organic Fertilizer and Nano composite Superabsorbent Polymers on Some Quantitative and Qualitative Characteristics of Daughter Corms of Saffron -Crocus Sativus L.- (چکیده)
953 - Protective Role of Selenium on Cucumber -Cucumis sativusL.- Exposed to Cadmium and Lead Stress During Reproductive Stage (چکیده)
954 - Biological soil crusts, plant functional groups, and soil parameters in arid areas of Iran (چکیده)
955 - اثر بسته بندی با اتمسفراصلاح شده بر ماندگاری کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو و تخمین ماندگاری محصول نهایی با استفاده از روش ASLT (چکیده)
956 - تحلیل آرای نادر فقهی شیعه در باره حجاب زن مسلمان (چکیده)
957 - بررسی اثرپوشش خوراکی -ژل آلورا- و نوع بسته بندی بر کیفیت کیوی رقم هایوارد (چکیده)
958 - Comparing the Effect of 12 Weeks of Bariatric and Aerobic Exercises on Metabolic Syn - drome Indices in Women With Knee Osteoarthritis (چکیده)
959 - مقایسه دامنه حرکتی زانو و شاخص های فضایی - زمانی پس از بازسازی لیگامنت صلیبی قدامی در ورزشکاران نخبه مرد با دو نوع عمل جراحی به هنگام راه رفتن (چکیده)
960 - Study the Physicochemical and Sensory Attributes of Seedless Barberries Treated by Edible Coating and Packaging of During Storage (چکیده)
961 - بررسی تأثیر پوشش آلوئه ورا و بسته بندی بر ویژگی های کیفی و زمان ماندگاری زرشک بی دانه Berberis vulgaris (چکیده)
962 - Localized surface plasmon resonance biosensing of tomato yellow leaf curl virus (چکیده)
963 - evaluation of anti-cancer effect of almond hull extractagainst osteosarcoma cells (چکیده)
964 - Electrode Materials for Lithium Ion Batteries: A Review (چکیده)
965 - Conformable Fractional Order Sliding Mode Control for a Class of Fractional Order Chaotic Systems (چکیده)
966 - Design of Fractional Order Sliding Mode Controller for Chaos Suppression of Atomic Force Microscope System (چکیده)
967 - A Fuzzy optimal planned replacement time based on availability and cost functions (چکیده)
968 - طرح نمونه گیری برای پذیرش دنباله ای برای مشخصه طول عمر در محیط فازی (چکیده)
969 - Highly accurate family of time integration method (چکیده)
970 - Lateral-torsional buckling of functionally graded tapered I-beams considering lateral bracing (چکیده)
971 - On the Geometrically Nonlinear Analysis of Composite Axisymmetric Shells (چکیده)
972 - Tapered beam–column analysis by analytical solution (چکیده)
973 - Thermo-mechanical stability analysis of functionally graded shells (چکیده)
974 - Deflection of axially functionally graded rectangular plates by Green’s function method (چکیده)
975 - Geometrical nonlinear analysis of structures using residual variables (چکیده)
976 - Size dependent buckling analysis of nano sandwich beams by two schemes (چکیده)
977 - Two Triangular Membrane Element Based on Strain (چکیده)
978 - Vibration and static analysis of cracked and non-cracked non-prismatic frames by force formulation (چکیده)
979 - اصلاح سطح نایلون با استفاده از مخلوط مونومرهای 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات و متیل آکریلات (چکیده)
980 - بررسی تطبیقی زن مدارانه ی قصه های هزار و یک شب و داستانهای آسیایی گوبینو (چکیده)
981 - Using quantile regression for fitting lactation curve in dairy cows (چکیده)
982 - Gold Nanoparticles@ -Cyclodextrin@Nanodiamond Crowned Nanoporous Gold DVD Platform as a Disposable Electrochemical Sensor for Detection of Bisphenol A (چکیده)
983 - Simulation of conjugate radiation–forced convection heat transfer in a porous medium using the lattice Boltzmann method (چکیده)
984 - ارزیابی و انتخاب روش برتر برای توزیع مکانی دما -مطالعه موردی: استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارون بزرگ- (چکیده)
985 - Genetic variability and molecular evolution of Bean common mosaic virus populations in Iran: comparison with the populations in the world (چکیده)
986 - Design and fabrication of a 2D-isotropic flexible ultra-thin metasurface for ambient electromagnetic energy harvesting (چکیده)
987 - Molecular structure and intramolecular hydrogen bond strength of 3-methyl-4-amino-3-penten-2-one and its NMe and N-Ph substitutions by experimental and theoretical methods (چکیده)
988 - مسئولیت ارسال‌کننده در حمل ‌و ‌نقل جاده‌ای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا (چکیده)
989 - Optimization and Sensitivity Analysis of a Heat Exchanger Tube Fitted with Cross-cut Twisted Tape with Alternate Axis (چکیده)
990 - The effect of how to perform movement sequences on absolute and relative timing transfer (چکیده)
991 - Synthesis of low to high molecular weight poly-1-hexene-; rigid/flexible structures in a di- and mononuclear Ni-based catalyst series (چکیده)
992 - Cu nanoparticles immobilized on modified magnetic zeolite for the synthesis of 1,2,3‐triazoles under ultrasonic conditions (چکیده)
993 - Feasibility study of waste vegetable oil as an alternative cooling medium in transformers (چکیده)
994 - Effects of Time and Frequency of Clipping on Production and Regrowth of Agropyron trichophorum -Link- Richt in Emam Gholi Summer Rangelands, Ghochan, Iran (چکیده)
995 - Using the red-near infrared spectral to estimate ground cover based on vegetative indices (چکیده)
996 - A new species, a redescription of Aceria lamii -Liro, 1943- and two new records of eriophyoid mites -Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea- on weeds in Golestan province, Iran (چکیده)
997 - ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل آماری نسبت فراوانی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی- (چکیده)
998 - پتانسیل سنجی مناطق مستعد به خشکسالی آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور- (چکیده)
999 - On the capacity of additive white mixture Gaussian noise channels (چکیده)
1000 - Mycorrhiza inoculation effects on seedling establishment, survival and morphological properties of Ziziphora clinopodioides Lam. (چکیده)
1001 - Controlled release of nisin from polyvinyl alcohol - Alyssum homolocarpum seed gum composite films: Nisin kinetics (چکیده)
1002 - Sequence stratigraphic significance of shell concentrations in the Mobarak Formation -Mississippian-, Alborz Zone, Northern Iran (چکیده)
1003 - Anticonvulsant and ameliorative effects of pioglitazone on cognitive deficits, inflammation and apoptosis in the hippocampus of rat pups exposed to febrile seizure (چکیده)
1004 - ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی- (چکیده)
1005 - Effects of dietary supplementation of bentonite and Saccharomyces cerevisiae cell wall on acute-phase protein and liver function in high-producing dairy cows during transition period (چکیده)
1006 - A novel disposable sensor based on gold digital versatile disc chip modifed with graphene oxide decorated with Ag nanoparticles/β-cyclodextrin for voltammetric measurement of naproxen (چکیده)
1007 - Using electronic nose to recognize fish spoilage with an optimum classifier (چکیده)
1008 - Optimizing culture medium ingredients and micrografting devices can promote in vitro micrografting of cut roses on different rootstocks (چکیده)
1009 - Effect of interactionist dynamic assessment on English vocabulary learning: Cultural perspectives in focus (چکیده)
1010 - Addition of Swarf to Produce a Semi-Solid Slurry during High Pressure Die-Casting of AS9U3 Aluminum Alloy (چکیده)
1011 - A survey on Toxocara cati eggs on the hair of stray cats: A potential risk factor for human toxocariasis in Northeastern Iran (چکیده)
1012 - Predicted Changes in Climatic Niche of Alburnus Species -Teleostei:Cyprinidae- in Iran Until 2050 (چکیده)
1013 - Size‑Dependent Pull‑In Instability Analysis of Electrically Actuated Packaged FG Micro‑Cantilevers under the Effect of Mechanical Shock (چکیده)
1014 - An economic design of rectifying single sampling plans via maxima nomination sampling in the presence of inspection errors (چکیده)
1015 - Discrimination between Arabica and Robusta coffee brews according to their diterpene esters profile - application of deconvolution approach (چکیده)
1016 - Recent advances in modeling and simulation of nanofluid flows—Part I: Fundamentals and theory (چکیده)
1017 - A 3-D numerical simulation of non-Newtonian blood flow through femoral artery bifurcation with a moderate arteriosclerosis investigating Newtonian/non-Newtonian flow and its effects on elastic vessel walls (چکیده)
1018 - WACA: a new blind robust watermarking method based on Arnold Cat map and amplified pseudo-noise strings with weak correlation (چکیده)
1019 - اثر توأم تنش سرما و خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب برخی از هیبریدهای ذرت -Zea mays L (چکیده)
1020 - Investigating The Effect Of Global Brand On Willingness To Pay More By Mediation Of Brand Perceived Quality, Brand Image, And Brand Prestige (چکیده)
1021 - تولید فاز آمورف در سیستم Al80Fe20 به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی پایداری حرارتی آن (چکیده)
1022 - Sintering of a nano-crystalline tungsten heavy alloy powder (چکیده)
1023 - Molecular modeling and experimental study of a new peptide-based microextraction fiber for preconcentrating morphine in urine samples (چکیده)
1024 - Use of a maximum entropy model to identify the key factors that influence groundwater availability on the Gonabad Plain, Iran (چکیده)
1025 - Accretion flows with comparable radiation and gas pressures (چکیده)
1026 - Pharmaceutical and food applications of gamma-amino butyric acid -GABA- (چکیده)
1027 - Biologically active gamma-amino butyric acid -GABA-: Microbial synthesis and detection methods (چکیده)
1028 - Effect of Training on Communication Skills of Nurses with Child through Small Groups Discussion (چکیده)
1029 - Emotional and Cognitive Experiences of Pregnant Women Following Prenatal Diagnosis of Fetal Anomalies: A Qualitative Study in Iran (چکیده)
1030 - Uniform silver nanoparticles on tunable porous N‐doped carbon nanospheres for aerobic oxidative synthesis of aryl nitriles from benzylic alcohols (چکیده)
1031 - واکاوی و تطابق اصول حکمرانی خوب با دانش بومی مدیریت منابع آبی (چکیده)
1032 - Weaknesses in the Reporting of Cross-sectional Studies in Accordance with the STROBE Report -The Case of Congenital Anomaly among Infants in Iran-: A Review Article (چکیده)
1033 - Trichostatin A -TSA- levels in response to treatment of rainbow trout with gamma-irradiated trophonts against Ichthyophthirius multifiliis (چکیده)
1034 - Evolution of spiral galaxies in modified gravity (چکیده)
1035 - A variable neighborhood search algorithm for solving fuzzy number linear programming problems using modified Kerre’s method (چکیده)
1036 - Removal of Cu2+, Cd2+ and Ni2+ ions from aqueous solution using a novel chitosan/polyvinyl alcohol adsorptive membrane (چکیده)
1037 - Inflationary magneto--non--genesis, increasing kinetic couplings, and the strong coupling problem (چکیده)
1038 - Mechanical earth modeling and fault reactivation analysis for CO2- enhanced oil recovery in Gachsaran oil field, south-west of Iran (چکیده)
1039 - بهبود مدیریت درآمد در صنعت هتلداری با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پارامتر احتمالی یک مدل رزرو مازاد (چکیده)
1040 - An Experimental Study on Robustness and Responsiveness Testing of Iranian Android Games (چکیده)
1041 - ارزیابی شدت بیابان‌زایی مبتنی بر تغییرات زمانی-مکانی آب زیرزمینی حاصل از توسعۀ اراضی کشاورزی در دشت درگز خراسان رضوی (چکیده)
1042 - A resilient supply portfolio considering political and disruption risks (چکیده)
1043 - Semi-inner product reproducing kernel Banach spaces (چکیده)
1044 - Frame of translates a different point of view (چکیده)
1045 - An projection recurrent neural network model to solve the fuzzy shortest path problem (چکیده)
1046 - A capable neural network model for fuzzy quadratic optimization problems (چکیده)
1047 - A projection neural network for linear vector optimization problems (چکیده)
1048 - A dynamic model to solve fuzzy nonlinear optimization (چکیده)
1049 - Antioxidant activity and mechanism of action of sesamol in triacylglycerols and fatty acid methyl esters of sesame, olive, and canola oils (چکیده)
1050 - اثر تاریخ کاشت و فواصل مختلف بین ردیف بوته بر شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش -L. Hibiscus sabdariffa- (چکیده)
1051 - Evaluation of the serum fructosamine concentrations in transition period and its relationship with serum proteins and energy characteristics in dairy cows (چکیده)
1052 - Statistical analysis of effective variables on the performance of waste storage service using geographical information system and response surface (چکیده)
1053 - Influence of CO 2 concentration and N:P ratio on Chlorella vulgaris -assisted nutrient bioremediation, CO 2 biofixation and biomass production in a lagoon treatment plant (چکیده)
1054 - Outlier detection for support vector machine using minimum covariance determinant estimator (چکیده)
1055 - Impact of Heat Stress on Dairy Cattle Reproduction (چکیده)
1056 - Groundwater potential mapping using C5.0, random forest, and multivariate adaptive regression spline models in GIS (چکیده)
1057 - The Effect of Explicit and Implicit Instructions and Sleep on Consolidation of the Accuracy of Elements of a Fine Motor Skill (چکیده)
1058 - A limited resource assignment problem with shortage in the fire department (چکیده)
1059 - Quantification of Energy and Environmental Aspects of Iranian Dairy Farms based on Optimal Nutrition (چکیده)
1060 - Different modelling approaches for predicting titanium dioxide nanoparticles mobility in intact soil media (چکیده)
1061 - Online measuring of quality changes of banana slabs during convective drying (چکیده)
1062 - اولویت بندی توانمندی های سازمانی در پیاده سازی BPM (چکیده)
1063 - زیست چینه نگاری نهشته های شمال غرب جیرفت برمبنای نانوفسیل‌های آهکی (چکیده)
1064 - Flow simulation over a triangular labyrinth side weir in a rectangular channel (چکیده)
1065 - Evaluating the impact of the transcranial direct current stimulation -tDCS- on internet addicts (چکیده)
1066 - pantheism in ebn arabi,s and molla sadra,s viewpoint (چکیده)
1067 - A Conceptual Model for a Safety-Based Theory of Lean Construction (چکیده)
1068 - اثر هشت هفته تمرینات هوازی بربرخی شاخص های استرس اکسیداتیو زنان سالمند (چکیده)
1069 - The effects of different gums and their interactions on the rheological properties of instant camel yogurt: a mixture design approach (چکیده)
1070 - Seismic Behavior of High-Performance Fiber-Reinforced Cement Composites Beam-Column Connection with High Damage Tolerance (چکیده)
1071 - Evaluation of the effect of irrigation timing on root zone soil temperature, moisture and yield of tomat (چکیده)
1072 - ارزیابی شیوه های سفر به کلانشهرهای توریستی و مذهبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی -AHP -، مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
1073 - تجزیه وتحلیل چنده معیاره -GIS- براى انتخاب مکان مناسب جهت احداث مدارس (چکیده)
1074 - ارزیابی مکانی سدها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مکانی -GIS- (چکیده)
1075 - ارزیابی روش‌های کانتور و دسترسی بالقوه جهت محاسبه MAG در محیط GIS -محدوده مورد مطالعه: منطقه یک شهر مشهد- (چکیده)
1076 - Ceftriaxone Chronic Administration Can Upregulate Glutamate/Cysteine Anti-porter -xCT- and Reduce Seizure Severity in an Animal Model of Temporal Lobe Epilepsy (چکیده)
1077 - Effects of GLT-1 upregulation by Ceftriaxone on anxiety disorders in pilocarpine model of temporal lobe epilepsy (چکیده)
1078 - معرفی الگوی »هَیجامَد« و شیوه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان آموزان غیرفارسی زبان (چکیده)
1079 - The Role of Personal Best Goals in EFL Learners’ Behavioural, Cognitive, and Emotional Engagement (چکیده)
1080 - ارزیابی مخاطرات رایجترین علفکشهای مورد استفاده در ایران (چکیده)
1081 - Supersonic inlet buzz detection using pressure measurement on wind tunnel wall (چکیده)
1082 - FMMWCNTs@CPA@SMTU@PdII NPs: As a Versatile Ferromagnetic Nanostructured Catalyst for Sonogashira-Hagihara Cross-Coupling Reaction in Solvent-Free Conditions (چکیده)
1083 - The effect ofsupport membrane hydrolysis on the characteristics and performance of polyacrylonitrile supported thin film composite membranes (چکیده)
1084 - Propagation of surface plasmon modes through discontinuities (چکیده)
1085 - Impact of MPD/TMC concentration ratio on the performance of TFC membrane in organic solvents pervaporation (چکیده)
1086 - بررسی نقش مزاج بر سطوح شاخص‌های آسیب عضلانی پس از فعالیت حاد مقاومتی در مردان غیرورزشکار (چکیده)
1087 - شبیه‌سازی تصفیه‌خانه‌ی پساب صنایع لبنی در محیط نرم‌افزار GPS-X با استفاده از مطالعه موردی (چکیده)
1088 - چالش میان فارسی و عربی؛ رویکردی ادبی یا تاریخی (چکیده)
1089 - field of education as an irreductible functional affairs: analysis of the field of education position in the field of power in Iran (چکیده)
1090 - Modulating gut microbiota and digestive enzyme activities of Artemia urmiana by administration of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis (چکیده)
1091 - شبیه سازی تصفیه خانه ی پساب صنایع لبنی در محیط نرم افزار GPS-X با استفاده از مطالعه موردی (چکیده)
1092 - Chemical composition and in vitro rumen fermentation of ensiled sugar industry coproducts (چکیده)
1093 - EFFECTS OF USING DIFFERENT LEVELS OF Saccharomyces cerevisiae ON GROWTH FACTORS, CARACASS COMPOSITION AND FOOD EFFICIENCY RATIO OF Heros severus (چکیده)
1094 - تصمیم گیری در مدیریت تولید به کمک سامانه های شبیه ساز: مطالعه موردی یک شرکت خودروسازی (چکیده)
1095 - طرح جدید سرریزهای لبه تیز کسینوسی با هدف افزایش دقت اندازه گیری دبی و جلوگیری از رسوبگذاری در شبکه های آبیاری (چکیده)
1096 - تحلیل رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف برق در ایران (چکیده)
1097 - بررسی رابطه بین مصرف انرژی تجدید پذیر با تولید و تجارت در ایران (چکیده)
1098 - The Effect of Eight Weeks Resistance Training With and Without Vascular Occlusion on Physical Fitness Indexes, Growth Hormone, and Insulin-like Growth Factor in Male Judokas (چکیده)
1099 - Anxiolytic Activity of Pioglitazone in Rat Pups Exposed to Febrile Seizure (چکیده)
1100 - Effect of curcumin and hesperidin administrations during pregnancy on adulthood memory behaviors -double Y-maze test- of rat pups undergone hyperthermia-induced febrile seizure (چکیده)
1101 - Effect of Toll-like Receptor 4 antagonist on seizure severity and hippocampal protein expression caused by febrile seizure in the Rat pups (چکیده)
1102 - Scale breaking in quark and gluon jets in electron positron annihilations using AMY data (چکیده)
1103 - The effects of aerobic training before and after the induction of Alzheimer’s disease on ABCA1 and APOE mRNA expression and the level of soluble Aβ1-42 in the hippocampus of male Wistar rats (چکیده)
1104 - ارزشیابی برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی برمبنای الگوی هدف آزاد (چکیده)
1105 - پهنه‌بندی شدت فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا با استفاده از مدل PSIAC و GIS (چکیده)
1106 - Corm weight or number per unit of land: Which one is more effective when planting corm, based on the age of the field from which corms were selected? (چکیده)
1107 - Smart Hybrid AC-DC Microgrid Test-bed for Power System Studies &amp; Restructuring Laboratory - Part II (چکیده)
1108 - Smart Hybrid AC-DC Microgrid Test-bed for Power System Studies &amp; Restructuring Laboratory - Part I (چکیده)
1109 - Synthesis and Characterization of Betti Bases Derivatives via Green Mannich Reaction by NS-PCS and FHS as the Catalyst (چکیده)
1110 - پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکاGIS (چکیده)
1111 - تاثیر زئولیت و کود گاوی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک (چکیده)
1112 - Use of socioeconomic indicators to control desertification (چکیده)
1113 - Relative Cayley graphs of finite groups (چکیده)
1114 - An improvement on feature extraction via time series modeling for structural health monitoring based on unsupervised learning methods (چکیده)
1115 - بررسی اثرات خشکسالی هواشناسی و هیدروژئولوژیکی بر بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان (چکیده)
1116 - Analysis the Relation between Emotional Intelligence Components and Employee Performance (چکیده)
1117 - EVALUATION OF DEGRADATION IN CHEMICAL COMPOUNDS OF WOOD IN HISTORICAL BUILDINGS USING FT-IR AND FT-RAMAN VIBRATIONAL SPECTROSCOPY (چکیده)
1118 - A New Benchmark for Evaluating Pattern Mining Methods Based on the Automatic Generation of Testbeds (چکیده)
1119 - Reservoir rock typing using integrating geological and petrophysical properties for the Asmari Formation in the Gachsaran oil field, Zagros basin (چکیده)
1120 - A serological and parasitological study of Toxoplasma gondii infection in stray cats of Mashhad area, Khorasan Razavi Province (چکیده)
1121 - Performance enhancement of heat exchangers using eccentric tape inserts and nanofluids (چکیده)
1122 - بررسی نقش عوامل فردی و فنآوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی (چکیده)
1123 - 3D spatial model of Biot’s effective stress coefficient using well logs, laboratory experiments, and geostatistical method in the Gachsaran oil field, southwest of Iran (چکیده)
1124 - بررسی عوامل موثر بر نابرابری سطوح درآمدی روستاییان در چهارچوب مدل سه شاخگی -موردمطالعه: روستاهای شهرستان اسلامشهر- (چکیده)
1125 - بهینه سازی شبکه توزیع آب با رویکرد بیشینه سازی سود -مطالعه موردی: هماشهر استان کرمان- (چکیده)
1126 - Investigating the behavior factor of coupled concrete shear walls with steel coupling beam (چکیده)
1127 - Preparation and characterization of Polycaprolactone/Extra virgin olive oil membranes by immersion precipitation for tissue engineering application (چکیده)
1128 - The Role of Implicit and Explicit Knowledge Sharing in Improving Financial and Executive Performance: Mediating Role of Innovation Speed and Quality (چکیده)
1129 - The study on titanium dioxide-silica binary mixture coated SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ phosphor as a photoluminescence pigment in a waterborne paint (چکیده)
1130 - بررسی اثربخشی مدیریت دانش بر نوآوری و یادگیری سازمانی - مدیران بیمه سلامت خراسان رضوی (چکیده)
1131 - بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر قصد خرید محصول سبز با نقش تعدیل گری ارزش‌های اسلامی (چکیده)
1132 - Poly-L-arginine: Enhancing Cytotoxicity and Cellular Uptake of Doxorubicin and Necrotic Cell Death (چکیده)
1133 - Evaluation of growth rate and migration potential of A375 resistant cells to a low concentration of ciprofloxacin (چکیده)
1134 - بررسی نقش مدیریت فناوری اطلاعات در کنترل کیفیت کارخانجات صنایع غذایی ایران مطالعه موردی محصولات صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
1135 - تحلیل وضعیت توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی با رویکرد SWOT (چکیده)
1136 - تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی-Zataria multiflora- بر بازدارندگی از رشد عوامل پوسیدگی قارچی Aspergillus niger ، Aspergillus ochraceus و flavus Aspergillus (چکیده)
1137 - Geochronological and geochemical characteristics of the Dehzaman intrusive and volcanic rocks -NE Iran-: Implication for a Cadomian magmatism (چکیده)
1138 - The haematological, proinflammatory cytokines and IgG changes during an ovine experimental theileriosis (چکیده)
1139 - Sexual dimorphism, allometry, and interspecific variation in the cranial morphology of seven Meriones species -Gerbillinae, Rodentia (چکیده)
1140 - Visual Quality and Morphological Responses of Rosemary Plants to UV-B Radiation and Salinity Stress (چکیده)
1141 - Improving early growing stage of Festuca arundinacea Schreb. using media amendments under water stress conditions (چکیده)
1142 - α ′ -Corrections to DBI action via T-duality constraint (چکیده)
1143 - Operational reliability evaluation-based maintenance planning for automotive production line (چکیده)
1144 - Discrimination between Arabica and Robusta coffee brews according to their diterpene esters profile - application of deconvolution approach (چکیده)
1145 - Semi-volatile organic contaminants -SVOCs- in pine needles from Iceland (چکیده)
1146 - A probe into EFL learners’ emotioncy as a source of test bias: Insights from differential item functioning analysis (چکیده)
1147 - نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری (چکیده)
1148 - U-Pb zircon geochronology, geochemistry, and petrogenesis of the Hamech intrusions in the Kuh-e-Shah volcano-plutonic complex, Eastern Iran (چکیده)
1149 - تحلیل عددی آزمایش سه محوری به روش اجزاء مجزای سه بعدی و مطالعه تأثیر فرضیات مدلسازی (چکیده)
1150 - Effect of direct electric current on anti-biofouling properties in electrodialysis processes (چکیده)
1151 - The effect of polydopamine coating on anti-biofouling properties in electrodialysis processes (چکیده)
1152 - Preparation of Temperature-Responsive Core-Shell Polymer Nanoparticles for Enhanced Oil Recovery Application (چکیده)
1153 - Poly-ethylene chlorotrifluoroethylene- hollow fiber membranes fabrication via thermally induced phase separation -TIPS- (چکیده)
1154 - Anti-biofouling enhancement of anion-exchange membrane by polydopamine coating in electrodialysis process (چکیده)
1155 - مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای میکرومکانیکی مصالح بر نتایج آزمایش سه محوری با استفاده از روش اجزاء مجزای سه بعدی (چکیده)
1156 - تغییرات مدول الاستیسیته مصالح سد خاکی چندیر با سطح تنش (چکیده)
1157 - A new nested ensemble technique for automated diagnosis of breast cancer (چکیده)
1158 - تأثیر رطوبت اولیه بر مدول الاستیسیته مصالح هسته سد خاکی چندیر (چکیده)
1159 - بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
1160 - Preparation of Poly-ethylene-co-vinyl-alcohol- Hollow Fiber Membranes via Thermally Induced Phase Separation process (چکیده)
1161 - ECTFE hollow fiber membranes preparation via thermally induced phase separation -TIPS- (چکیده)
1162 - Analysis of ECTFE/diluent miscibility using molecular dynamics simulation (چکیده)
1163 - تعیین فرونشست شهر مشهد به روش تداخل‌سنجی راداری پراکنشگر دائمی (چکیده)
1164 - مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
1165 - Study of Oxidative Stress in Dairy Calf Pneumonia (چکیده)
1166 - Diagnostic Approach towards Camel Diseases (چکیده)
1167 - 電気透析及び逆電気透析プロセスにおけるバイオファウリング挙動 (چکیده)
1168 - Preparation and characterization of PVDF-CTFE hollow fibre membranes using thermal induced phase separation -TIPS- (چکیده)
1169 - The effect of surface modification on biofouling of anion exchange membrane under reverse electrodialysis process (چکیده)
1170 - Porous membrane for water treatment based on thermal induced phase separation and non-solvent induced phase separation (چکیده)
1171 - Rumi’s Message of All-embracing Love and Tolerance: A Case Study of Rumi’s Values and Their Role as ResourceCultures for the Achievement of a Good Life (چکیده)
1172 - Value Contextualization in the Road of Translation: The Conference of the Birds in Circulation between Iran and the West (چکیده)
1173 - Contemporary Reception of Rumi in the West as a Resource in Creating Space for Pluralism and the Promotion of the Good Life (چکیده)
1174 - Towards A Theory of Comparative Literature: From West To The Arab World (چکیده)
1175 - Towards a Theory of Adaptation (چکیده)
1176 - Arabic Poetry through The Lens of Comparative Literature: The Literature of Iraq and Libya (چکیده)
1177 - A Victim or a Victimizer: A Study of Disintegration in Mustaf\'s Character in Tayeb Salih\'s Season of Migration to the North (چکیده)
1178 - Uffe Haagerup His life and mathematics (چکیده)
1179 - Influence of vitamin C on the viability, colony formation and migration ability of ciprofloxcacin-resistant A375 melanoma cells (چکیده)
1180 - Expression of interleukin-15 in canine mammary carcinoma: relationships with histologic grades, Bcl-2, recurrence, and overall survival (چکیده)
1181 - طراحی ساختار کنترلی خودبهینه برج تقطیر با جریان جانبی (چکیده)
1182 - تهیه کامپوزیت پایه آلومینیوم تقویت شده با نانوکامپوزیت Al/CNT (چکیده)
1183 - Fuzzy classification as a decision making problem in hesitant environments (چکیده)
1184 - The Thousand and One Nights and Twentieth-Century Fiction: Intertextual Readings (چکیده)
1185 - Effect of direct electric current and field on biofouling in ED and RED (چکیده)
1186 - First report of Wisteria vein mosaic virus on Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
1187 - Assessing the effects of social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
1188 - مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roe (چکیده)
1189 - Seismic control of buildings with active tuned mass damper through interval type-2 fuzzy logic controller including soil–structure interaction (چکیده)
1190 - نظریه جدید در خصوص زمان و گرادیان حرارتی پوسته اقیانوسی فرورانده شده با تاکید بر سنگ میزبان دولومیت و شیل در تشکیل کانسارهای سرب و روی کمربند ایرانکوه- آهنگران (چکیده)
1191 - دگرسانی، کانی سازی، زمین‌شیمی و مطالعه سیالات درگیر در معدن فیروزه، شمال‌غرب نیشابور (چکیده)
1192 - New insights into the effects of surface nanocrystallization on the oxidation of 321 austenitic stainless steel in a humid oxygen environment at 1000 °C (چکیده)
1193 - Immunology of Language Learners: A Social Psychological Perspective (چکیده)
1194 - Carbide Fragmentation and Dissolution in a High-Carbon High-Chromium Steel Using Hot Rolling Process: Microstructure Evolution, Wear, High-Temperature Oxidation, and Chloride-Induced Corrosion Properties (چکیده)
1195 - Hydroxyapatite coating containing multi-walled carbon nanotubes on AZ31 magnesium: Mechanical-electrochemical degradation in a physiological environment (چکیده)
1196 - اثر هشت هفته تمرین ایروبیک همراه با مصرف قهوه سبز بر بیان ژن ABCG8، سطح سرمی لپتین و HDL زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
1197 - اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا بر سطوح آیریزین، IL-15، IL-6 و TNF-α پلاسمایی زنان جوان کم تحرک (چکیده)
1198 - Integration of principal component analysis and artificial neural networks to more effectively predict agricultural energy flows (چکیده)
1199 - Synthesis and molecular docking of novel N-2 -chloroquinolin-3-yl-methylene-4-methylbenzenamine derivatives as anti -HIV-1 reverse transcriptase inhibitors nhibitorsnhibitors (چکیده)
1200 - An efficient neurodynamic model to solve nonlinear programming problems with fuzzy parameters (چکیده)
1201 - Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Fuzzy Matrix Games (چکیده)
1202 - Dynamic Model Development and Control for Multiple-Output Flyback Converters in DCM and CCM (چکیده)
1203 - Understanding the effects of different social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
1204 - سنتز، پوشش دهی و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی -4O3-HAP@Fe و بررسی اثر سمیت آن ها بر زیستایی سلول های سرطان استخوان (چکیده)
1205 - سنتز نانوکامپوزیت ZnO@HAP بارگیری شده با داروی دوکسوروبیسین و بررسی اثرات سمیت آن بر سلولهای سرطان پستان (چکیده)
1206 - Planning for the future: combining spatially-explicit public preferences with tenure policies to support land-use planning (چکیده)
1207 - Migratory waterfowls as indicators to assess the protection efficiency in Iran (چکیده)
1208 - تأثیر الیاف فولادی بر ترک خمشی و گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح دارای وصله (چکیده)
1209 - Effects of phonon scattering on the electron transport and photocurrent of graphene quantum dot structures (چکیده)
1210 - Analysis the Role of Women’s Participation in the Safety of Urban Spaces Using Strategic Planning Approach -A Case of Saqqez City, Iran- (چکیده)
1211 - An iterative method for damage identification of skeletal structures utilizing biconjugate gradient method and reduction of search space (چکیده)
1212 - شناسایی آر اِن اِ های کوچک تولید شده در پاسخ به آلودگی ویروئید پنج مرکبات در گیاهان گوجه فرنگی (چکیده)
1213 - Identification of Experimental Herbaceous Host Range of Citrus viroid V (چکیده)
1214 - بررسی توسعه زمانی آبشستگی اطراف خطوط لوله با بهینه یابی موقعیت نصب پیگیبک لاین (چکیده)
1215 - بررسی اثرهم زمان صفحات مستغرق و شکاف بر میزان آبشستگی پایه پل (چکیده)
1216 - On the generalized covering of a graph (چکیده)
1217 - جایگاه دیپلماسی آب در مناسبات هیدروپلیتیک شمال شرق ایران -مطالعه موردی:حوضه ی آبی هریرود- (چکیده)
1218 - بحران آب و اهمیت آب های فرا مرزی با تاکید بر روابط ایران و همسایگان (چکیده)
1219 - تأثیر مالچهای آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دمای خاک، هدایت روزنهای و دمای برگ درختان پسته -Pistacia vera L.- در اقلیم خشک و نیمه خشک (چکیده)
1220 - Robust Diffusion LMS over Adaptive Networks (چکیده)
1221 - Solving optimal control problem using Hermite wavelet (چکیده)
1222 - بررسی هم‏آیندها در شفافیت و روانی متن ترجمه‌شده -موردپژوهی کتاب بیست داستان از بیست نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات- (چکیده)
1223 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی حوضه ی آبخیز تویسرکان به کمک مدل های گردش عمومی جو (چکیده)
1224 - Responses of Two Rangeland Noxious Plants Species to a Seasonal Drought (چکیده)
1225 - شناسایی مولکولی استرین C ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) از گوجه فرنگی در استان مازندران (چکیده)
1226 - A Generalization of Normal Sets (چکیده)
1227 - Investigation of the Protective Effect of β-carotene in the Prevention of Lipid and Protein Oxidation in Carp Meat during Different Storage Times (چکیده)
1228 - Topological complexity and fundamental group (چکیده)
1229 - مدل یابی رابطه بین خلاقیت و خودکارآمدی در مشاوران مدارس: نقش واسطه ای مسئولیت پذیری (چکیده)
1230 - The Association between functional-emotional development and creative thinking in preschool children (چکیده)
1231 - Proposing a Model for Work Meaningfulness Concept at Business and Technology Incubators (چکیده)
1232 - تاثیر استفاده از کشت های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1233 - ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه (چکیده)
1234 - Developing a Family-based Floor Time Therapy and Evaluation its Effectiveness on the Developmental Profile of Children with Interactive Disorders Anxiety and Depression (چکیده)
1235 - مطالعات ژئوشیمیایی سنگهای نفوذی منطقه کلاته ناصر، خراسان جنوبی (چکیده)
1236 - مطالعه زمینشناسی، پتروگرافی و پترولوژی سنگهای نفوذی منطقه کلاته ناصر (خراسان جنوبی) (چکیده)
1237 - Estimating Heat Release due to Phase Change of High-Pressure Condensing Steam Using Buckingham Pi Theorem (چکیده)
1238 - ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد دستور اموزشی (چکیده)
1239 - ارزیابی روشهای تلفیقی فازی GAMMA , و SUM ,OR ,AND به همراه روش TOPSIS به منظور تعیین محل مناسب جهت دفن پسماند در شهر تایباد (چکیده)
1240 - Topological complexity of some configuration space (چکیده)
1241 - The effects of the 8 week back brace on electromyography activity of individuals with chronic back pain in midstance of young women walking (چکیده)
1242 - ارزیابی تاثیر استفاده از صمغ کتیرا در خمیرابه بر ویژگی های ناگت بوقلمون و مقایسه آن با صمغ کربوکسی متیل سلولز (چکیده)
1243 - نقش مکمل روی بر عملکرد بره های پرواری: فراتحلیل (چکیده)
1244 - Loss model based efficiency optimized control of brushless DC motor drive (چکیده)
1245 - TREATMENT OF FORGING INDUSTRY WASTEWATER USING NON-HYBRID AND HYBRID PROCESSES (چکیده)
1246 - Online Maximum Torque per Power Losses Strategy for Indirect Rotor Flux Oriented Control based Induction Motor Drives (چکیده)
1247 - Enhanced Emotional and speed deviation control of Synchronous Reluctance Motor Drives (چکیده)
1248 - Deviation Model-Based Control of Synchronous Reluctance Motor Drives with Reduced Parameter Dependency (چکیده)
1249 - بررسی روند و آنالیز نقطه شکست مقادیر بارش در حوضه های آبریز ایران (چکیده)
1250 - Attribute selection and model evaluation for the maternal and paternal imprinted genes in bovine -Bos Taurus - using supervised machine learning algorithms (چکیده)
1251 - Assessing multiple approaches for modelling land-use conflict potential from participatory mapping data (چکیده)
1252 - Experimental measurement of radius of circular hydraulic jumps: Effect of radius of convex target plate (چکیده)
1253 - Evaluate the Inhibitory Activity of Thymus Vulgaris Essential Oil on Standard Strain and Ruminal Isolated Lactobacillus (چکیده)
1254 - the effect of knowledge management on the organiztional innovation by considering the miditator role of organiztional learning (چکیده)
1255 - تعیین توالی کامل و خصوصیات مولکولی آر ان ا یک جدایه ایرانی ویروس برگ باد بزنی مو (چکیده)
1256 - مقایسه اثرات سمیت سلولی پارتنولید، ملفالان و پروکاربازین در سلولهای سرطانی کولون و کبد (چکیده)
1257 - Optical and electrochemical aptasensors for the detection of amphenicols (چکیده)
1258 - Determination of the optimal 2,4-D concentration for callus induction from different Salvia tebesana Bunge explants (چکیده)
1259 - An Investigation on Thermal Stability Of Fe5C2 Nanoparticles (چکیده)
1260 - کاربرد نانوسنسورها در روش رنگ سنجی و شناسایی سریع آلاینده ها (چکیده)
1261 - Synthesis and characterization of magnetic poly(acrylonitrile-coacrylic acid) nanofibers for dispersive solid phase extraction and pre-concentration of malachite green from water samples (چکیده)
1262 - Toughening of unsaturated polyester resins by CTBN liquid rubber (چکیده)
1263 - A comparison between digital camera and spectrophotometer for sensitive and selective kinetic determination of brilliant green in wastewaters (چکیده)
1264 - Prediction of long-term creep behavior of blade by time-stress superposition principle(TSSP) modeling (چکیده)
1265 - Evaluation of digital camera as a portable colorimetric sensor for low-cost determination of inorganic arsenic (III) in industrial wastewaters by chemical hydride generation assisted-Fe(III) − 1, 10-phenanthroline as a green color agent (چکیده)
1266 - تأثیر آرایش تمرین آشکار و ضمنی (پنهان) بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلاژی اسپاستیک (چکیده)
1267 - Incorporating Prior Knowledge of Principal Components in Genomic Prediction (چکیده)
1268 - Biosystematics Study of Golunda ellioti Gray, 1837 (Rodentia: Muridae) From Jiroft and Anbarabad Townships in Southeast of Iran (چکیده)
1269 - Increasing Energy Capture from Partially Shaded PV String Using Differential Power Processing (چکیده)
1270 - Accounting for breed origin of alleles increase accuracy of genomic prediction in admixed populations (چکیده)
1271 - Effect of amount of tetra ethyl orthosilicate and thermal treatment temperatureon mechanical and biological properties of gelatin calcium phosphate scaffolds (چکیده)
1272 - بررسی تأثیر نسبت تراکم و نوع سوخت بر عملکرد موتور دیزل دارای توربو‌شارژ با نرم‌افزار GT-Power (چکیده)
1273 - Dressed-up gold nanoparticles as the colorimetric nano-sensor for simple assay of acetaminophen in biological samples (چکیده)
1274 - Engineering properties of Japanese quail eggs in different levels of dietary calcium (چکیده)
1275 - Valuation of Syringe Pump’s Performance for Reproducible Synthesis of Gold Nanoparticles using Sodium Borohydride as-Reducer (چکیده)
1276 - بررسی انتشار گاز آمونیاک از سالن‌های پرورش جوجه گوشتی و تأثیرات دما، رطوبت و سن جوجه‌ها بر آن (چکیده)
1277 - تحلیل عددی جریان آشفته شتاب‌دار بر روی هیدروفویلNACA0015 (چکیده)
1278 - Design of headspace paper sensor for determination of Arsenic (III) in drinking waters using smart mobile phone based on chemical hydride generation (چکیده)
1279 - Dispersive solid phase extraction and preconcentration of Reactive blue194 using magnetic carbon nanotube and utilization of smart Mobile Phone for colorimetric analysis (چکیده)
1280 - Simultaneous Evaluation of Factors Affecting the Size of Gold Nanoparticles by Response Surface methodology (چکیده)
1281 - Strategies and consequences resulted from management context of Mashhad city& aquatic water parks: A qualitative approach (چکیده)
1282 - Application of smart camera phone for End point detection of precipitation titration technique (چکیده)
1283 - Evolution of paper based analytical devices for fire assay- fluorimetric determination of gold in geological samples using camera smart phone (چکیده)
1284 - Market research in sports businesses: Creating entrepreneurial marketing and brand image in the minds of customers (چکیده)
1285 - Grounded Approach of Developmental Strategies and Implications of Physical Education Course in Primary Schools of Tehran (چکیده)
1286 - A simple visual and highly selective colorimetric analysis of Dopamine based on gold nanoparticles decorated- Polyoxometalate using smart camera phone (چکیده)
1287 - Rethinking the Recall Measure in Appraising Information Retrieval Systems and Providing a New Measure by Using Persian Search Engines (چکیده)
1288 - Direct Torque Control of Dual Stator Winding Induction Machine Based on PI-Sliding Mode Control (چکیده)
1289 - Designing paper biosensors to the colorimetric measurement of bisphenol A by using gold nanoparticles modified with aptamer (چکیده)
1290 - Pathology of South Khorasan Province Sports Board (چکیده)
1291 - تحلیل عددی و مطالعه تجربی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (مطالعات موردی روی آلیاژ آلومینیوم 6061 و آلیاژ فولاد 1018) (چکیده)
1292 - پایش خشکسالی هواشناسی بر مبنای متغیرهای مختلف آب و هوایی در شرق استان گلستان (چکیده)
1293 - Optimal Design of a Single-Phase TwoValue Capacitor Induction Motor with Fan Load (چکیده)
1294 - Using Design of Experiments Approach and Simulated Annealing Algorithm for Modeling and Optimization of EDM Process Parameters (چکیده)
1295 - Designing a Paradigm Model for Soccer Schools Management (چکیده)
1296 - Qualitative analysis of managerial challenges for Mashhad private swimming pools (چکیده)
1297 - Mass transfer estimation during friction stir welding of aluminum alloy using smoothed particle hydrodynamics method (چکیده)
1298 - Effect of different carbon and nitrogen source on amylase production by a newly cold tolerant bacterium isolated from Binaloud Mountain soil (چکیده)
1299 - Optimization of cold active amylase production by the cold tolerant bacterium BTR209 isolated from Binaloud Mountain soil (چکیده)
1300 - A novel microfluidic paper – based device with colorimetric assay for determination of catechol using poly(N-vinylpyrrolidone) -capped silver nanoparticles (چکیده)
1301 - High-performance controller design and evaluation for active vibration control in boring (چکیده)
1302 - Lost in music: Neural signature of pleasure and its role in modulating attentional resources (چکیده)
1303 - As, Sb, and Fe removal from industrial copper electrolyte by solvent displacement crystallisation technique (چکیده)
1304 - Microstructural and Diametral Tensile Strength of Zirconia-Mullite Composites (چکیده)
1305 - Challenging the Spodoptera exigua Immune System With Symbiotic Bacteria: A Comparison of Xenorhabdus nematophila and Photorhabdus luminescens (چکیده)
1306 - Experimental investigation on heat transfer enhancement for a ferrofluid in a helically coiled pipe under constant magnetic field (چکیده)
1307 - Abu Mansur Hasan Qamari (چکیده)
1308 - Lineament mapping and fractal analysis using SPOT-ASTER satellite imagery for evaluating the severity of slope weathering process (چکیده)
1309 - Centrifuge modeling of reverse fault rupture propagation through singlelayered and stratified soil (چکیده)
1310 - INVESTIGATION OF FLEXIBILITY CONSTANTS FOR A MULTI-SPRING MODEL: A SOLUTION FOR BUCKLING OF CRACKED MICRO/NANOBEAMS (چکیده)
1311 - Introduction of hand writing manuscript of Bah Nameh (چکیده)
1312 - Convolutional kernel networks based on a convex combination of cosine kernels (چکیده)
1313 - The effect of thymosin alpha-1 on the activity of catalase and glutathione peroxidase in a549 lung cancer (چکیده)
1314 - The antioxidant effect of thymosin alpha-1 on a549 lung cancer (چکیده)
1315 - بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی صفات گیاه کلزا (Brassica napus L.) (چکیده)
1316 - تشخیص مولکولی جدایه های درماتوفیتی از سگ ها و گربه های مبتلا به درماتوفیتوزیس در شهر مشهد (چکیده)
1317 - Co-Delivery of Epirubicin and siRNA Using Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles Enhances In vitro and In vivo Drug Efficacy (چکیده)
1318 - اثر دمای پایین بر خصوصیات فیزیولوژی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپهای شبه پرتقال در شمال کشور (چکیده)
1319 - تحلیل وضعیت استراتژیک استان خراسان رضوی در راستای برنامه ریزی آمایش سرزمین (چکیده)
1320 - Investigation of Donor/acceptor Composition Ratio and Annealing Effects on Performances of Organic Solar Cells based on P3HT:C60 (چکیده)
1321 - Credibility of the Pattern of Educational Qualification of Faculty Members (چکیده)
1322 - مقایسه اقتصادی دو روش آبیاری تناوبی و غرقابی در زراعت برنج (چکیده)
1323 - ارزیابی آمادگی الکترونیکی مناطق شهرداری مشهد در راستای تحقق شهرداری الکترونیک (چکیده)
1324 - Application of local conditional autoregressive models for development of zonal crash prediction models and identification of crash risk boundaries (چکیده)
1325 - Identifying The Selection Criteria Which Are Employed To Choose Applicant Companies In Incubator Centers (Incubator Center of Ferdowsi University of Mashhad) (چکیده)
1326 - γ‐aminobutyric acid synthesis as a bioactive compound by lactic acid bacteria (چکیده)
1327 - Production of medicinal bio-active amino acid (چکیده)
1328 - یررسی رفتار صوتی مصالح ساختمانی رایج به عنوان پوسته خارجی ساختمان (چکیده)
1329 - Competitive Cross-Entropy Loss: A Study on Training Single-Layer Neural Networks for Solving Nonlinearly Separable Classification Problems (چکیده)
1330 - Investigation of the Pitting Corrosion Behavior of 403 Martensitic Stainless Steel in Bromide and Iodide Solutions (چکیده)
1331 - Effect of coating method and feed pressure and temperature on CO2/CH4 gas separation performance of Pebax/PES composite membranes (چکیده)
1332 - Steam Gasification Integrated with CO2Capture by Solid Sorbent (چکیده)
1333 - Expression and purification of a subfamily-2 dromedary-derived nanobody by affinity purification of tag-free proteins (چکیده)
1334 - Evaluation of linoleic acid on lipid peroxidative/ antioxidative parameters, motility and viability of rooster spermatozoa during cold storage (چکیده)
1335 - Kinetic modeling of biomass pyrolysis in a bubbling fluidized bed reactor (چکیده)
1336 - بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار آب سیب با استفاده از روش خوشه بندی (چکیده)
1337 - تعیین شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی در سازمان آب منطقهای خراسان شمالی با استفاده از مدل دنیسون (چکیده)
1338 - اثر هوش معنوی برعملکرد شغلی کارکنان بانک: بررسی نقش واسط نوآوری فردی -مورد مطالعه: یکی از بانک های استان خراسان رضوی- (چکیده)
1339 - Fuzzy nonparametric estimation of capability index Cpk (چکیده)
1340 - Exterior Concrete Beam-column Connection Reinforced with Glass Fiber Reinforced Polymers -GFRP- bars under CyclicL loading (چکیده)
1341 - The existence of a unimodal or monotonic pattern in species richness and diversity along an elevational gradient: a case study in Heydari Wildlife Refuge, NE Iran (چکیده)
1342 - پاره حقیقت گویی در تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی نظام آموزشی ایران (چکیده)
1343 - بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد (چکیده)
1344 - Analysis of Erosion and Sedimentation of the Karkheh River Using CCHE2D Software (چکیده)
1345 - Macroscopic evaluation of the effect of somatic antigens of Marshallagia marshalli on full thickness skin wound healing in mouse (چکیده)
1346 - شبیه‌سازی تخصیص تلفیقی کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی شرب شهر مشهد (چکیده)
1347 - تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس (مطالعه موردی: محدوده دشت مشهد) (چکیده)
1348 - نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب (چکیده)
1349 - پیاده سازیِ «مدیریت راهبردی منابع آب»؛ یک چارچوب پیشنهادی با استفاده از ابزار «نقشه راه» (چکیده)
1350 - ارزیابی شاخص‏ های بهره ‏وری آب در شرکت ‏های تحت نظارت آستان قدس رضوی (چکیده)
1351 - بررسی و تحلیل صنایع بدیعی در کلام امام رضا و امام سجاد(ع) (چکیده)
1352 - ارزیابی سیستم منابع آب محدوده‌ی مطالعاتی آبخوان مشهد با رویکرد به ‌هم ‌پیوسته براساس چارچوب حسابداری آب (چکیده)
1353 - حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی (چکیده)
1354 - بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بمنظور استفاده مجدد از پساب جهت کشت ذرت علوفه ایی (مطالعه ی موردی: تصفیه خانه ی فاضلاب نیشابور) (چکیده)
1355 - Influence of As-Formed Metal-Oxide in Non-Activated Water-Unstable Organometallic Framework Pores as Hydrolysis Delay Agent: Interplay Between Experiments and DFT Modeling (چکیده)
1356 - اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری مادران دارای فرزند سندرم داون (چکیده)
1357 - FUMBOT: Design, Implementation and Detectoin (چکیده)
1358 - Trust and Privacy Challenges in Social Participatory Networks (چکیده)
1359 - A Game-Theoretic Approach to Quality Improvement in Crowdsourcing Tasks (چکیده)
1360 - تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
1361 - DNS Tunneling Detection Method Based on Multilabel Support Vector Machine (چکیده)
1362 - نسبیت حسی « و تأثیر آن بر مهارت نوشتاری زبان آموزان غیرفارسی زبان (چکیده)
1363 - Potential application of amino acids in analytical toxicology (چکیده)
1364 - Synthesis & crystal structures of four new biochemical active Ni(II) complexes of thiosemicarbazone and isothiosemicarbazone-based ligands: In vitro antimicrobial study (چکیده)
1365 - A modified staining protocol to study early development of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) skull (چکیده)
1366 - کاربرد فناوری نانو در سنجش سلامت گوشت ماهیان (چکیده)
1367 - Extending the Boundaries of Multisensory Teaching: An Introduction to the Dual-Continuum Model of Sensorial Education (چکیده)
1368 - Visual working memory performance based on fixations and saccades in children with and without specific learning disorder: An eye - tracking study (چکیده)
1369 - Comparing psychological disorders in addicts treated under NA Association and TC Centers (چکیده)
1370 - Slow spindles are associated with cortical high frequency activity (چکیده)
1371 - Gas permeation properties of cellulose acetate/silica nanocomposite membrane (چکیده)
1372 - بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum cv. Keshkeni luvelou) تحت سطوح مختلف متیل جاسمونات و سمیت سرب (چکیده)
1373 - بررسی و مقایسه خصوصیات ریختی، محتوای فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی جمعیت های مختلف سه گونه از گیاه دارویی Prangos spp. در رویشگاههای مختلف استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد (چکیده)
1374 - Modified nonelectrolyte Wilson-NRF: A new model for strong and weak electrolyte solutions (چکیده)
1375 - Fabrication of Homogenous Polymer-Zeolite Nanocomposites as Mixed-Matrix Membranes for Gas Separation (چکیده)
1376 - Improvement of antibiofouling performance of a reverse osmosis membrane through biocide release and adhesion resistance (چکیده)
1377 - Enhancing the antibiofouling performance of RO membranes using Cu(OH)2 as an antibacterial agent (چکیده)
1378 - Biofouling resistance of reverse osmosis membrane modified with polydopamine (چکیده)
1379 - Improved antifouling of anion-exchange membrane by polydopamine coating in electrodialysis process (چکیده)
1380 - Multiple directorships and managerial ability (چکیده)
1381 - Are the individual and collective roles of financial reporting quality measures the same? Evidence in the context of information uncertainty (چکیده)
1382 - بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار (چکیده)
1383 - مروری بر فناوری مخلوط های آسفالتی گرم (چکیده)
1384 - Systematic significance of seed morphology in Acanthophyllum (Caryophyllaceae: tribe Caryophylleae) in Iran (چکیده)
1385 - تحلیل رفتار خستگی و مدل سازی آن برای مخلوط های آسفالتی گرم دارای استخوان بندی سنگدانه ای(WSMA) حاوی افزودنی ساسوبیت (چکیده)
1386 - تاثیر رفتار ویسکو الاستیک مخلوط های آسفالتی بر عمر خستگی روسازی های انعطاف پذیر (چکیده)
1387 - بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) با استخوان بندی سنگدانه ای حاوی سرباره EAF (چکیده)
1388 - ارزیابی اثر رطوبت موجود در سنگدانه ها بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی گرم دارای استخوان بندی سنگدانه ای حاوی سرباره فولادی و افزودنی مخلوط آسفالتی گرم (چکیده)
1389 - ارزیابی عملکرد مخلوط های آسفالتی گرم با استخوان بندی سنگدانه ای(WSMA) حاوی افزودنی سرباره کوره قوس الکتریک (EAF) در برابر خرابی های ناشی از شیارشدگی (چکیده)
1390 - The effect of transverse and flexural reinforcement on deflection and cracking of GFRP bar reinforced concrete beams (چکیده)
1391 - تاثیر تراکم ترافیک در مکان یابی مراکز اورژانس و مقایسه دو روش AHP و Network Analyst (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
1392 - Landfill biogas treatment simulation: Mashhad landfill case study (چکیده)
1393 - هیدرولوژی اجتماعی (چکیده)
1394 - تحلیل مسیر دینداری و منبع کنترل دانشجویان و نگرش به آینده شغلی (چکیده)
1395 - Energy Harvesting from Microbial Fuel Cell Using a Power Management System: A Review (چکیده)
1396 - Comparative volatile composition, antioxidant and cytotoxic evaluation of the essential oil of Zhumeria majdae from south of Iran (چکیده)
1397 - Ce–promoted Na2WO4/TiO2 catalysts for the oxidative coupling of methane (چکیده)
1398 - تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فر مهای ژن های مرتبط با باقیمانده خوراک مصر فشده RNA-Seq در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داد ههای (چکیده)
1399 - بررسی اثر ژن های مرتبط با میتوپروتئوم بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان بوسیله داده RNA-seq (چکیده)
1400 - Enhanced antibiofouling of RO membranes via polydopamine coating and polyzwitterion immobilization (چکیده)
1401 - Surface modification of an anion exchange membrane to improve the selectivity for monovalent anions in electrodialysis - experimental verification of theoretical predictions (چکیده)
1402 - Effect of operating conditions on biofouling in reverse osmosis membrane processes: bacterial adhesion, biofilm formation, and permeate flux decrease (چکیده)
1403 - Effect of polydopamine coating and direct electric current application on anti-biofouling properties of anion exchange membranes in electrodialysis (چکیده)
1404 - Dynamic Modeling of the Electromyographic and Masticatory Force Relation Through Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Principal Dynamic Mode Analysis (چکیده)
1405 - Different types of theoretical methods for small beamcolumn mass guided energy harvesting system (چکیده)
1406 - Two single-enantiomer amidophosphoesters: a database study on the chirality of (O)2P(O)(N)-based structures (چکیده)
1407 - علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران (چکیده)
1408 - Investigating the Effect of Brand Equity on Customer’s Lifetime Value (Household Goods of LG Company in Mashhad City) (چکیده)
1409 - Effect of temperature on activity and stability of cellulose of termite’s gut bacteria (چکیده)
1410 - Sporadoceratid ammonoids from the Shotori Range -east-central Iran- – a case of putative gigantism caused by hydraulic sorting? (چکیده)
1411 - Shielding Effectiveness Measurement for Extremely Small Dimension Enclosures (چکیده)
1412 - Thermal analysis of microwave GaN-HEMTs in conventional and flip-chip assemblies (چکیده)
1413 - A prediction model for valuing players in the Premier football league of Iran; International sports studies (چکیده)
1414 - Structural Model of the Role of Brand Trust on Brand Identity through the Mediating Role of Brand Love among Fans of Futsal Premier League Clubs in Iran (چکیده)
1415 - اثر رنگ کریستال ویولت بر تخمیر شکمبه‌ای در شرایط in vitro (چکیده)
1416 - (Dietary cosupplementation with curcumin and different selenium sources (nanoparticulate, organic, and inorganic selenium): influence on growth performance, body composition, immune responses, and glutathione peroxidase activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss (چکیده)
1417 - Effects of dietary supplementation of bentonite and yeast cell wall on serum blood urea nitrogen, triglyceride, alkaline phosphatase, and calcium in high-producing dairy cattle during the transition period (چکیده)
1418 - Numerical investigation of aerodynamic effects of opposite wrap-around fins at supersonic speeds (چکیده)
1419 - اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی (چکیده)
1420 - ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ اهک های دولومیتی سازندهای مزدوران و آسماری (چکیده)
1421 - تخمین مقاومت فشاری تراکمی تک محوری سنگ آهک های دولومیتی سازندهای مزدوران و آسماری با استفاده از سرعت موج تراکمی و خصوصیات فیزیکی (چکیده)
1422 - Dynamic Analysis of Rectangular Micro-plates Under Mechanical Shock in Presence of Electrostatic Actuation (چکیده)
1423 - تأثیر میزان تنش و ابعاد صفحه بر مدول تغییر شکل توده سنگ در آزمایش بارگذاری صفحه‌ای (چکیده)
1424 - بررسی تاثیر کاربرد سوپر جاذب ها بر میزان وزن خشک غده گیاه تربچه (چکیده)
1425 - ساخت نانوکامپوزیت پایه Ni تقویت‌شده با ذرات ZrO2 با ترکیب گرادیانی و بررسی رفتار خوردگی و ریزساختاری آن (چکیده)
1426 - Recent advances in modeling and simulation of nanofluid flows-part II: Applications (چکیده)
1427 - Investigation of chromosomal instability in human amniotic fluid cells by FISH technique (چکیده)
1428 - Comparative Ethylene Polymerization via Imino-Quinolinol Catalysts (چکیده)
1429 - Fuzzy process capability indices for simple linear profile (چکیده)
1430 - طرح اصلاحی نمونه گیری یک مرحله ای متغیر فازی (چکیده)
1431 - Mechanism of nanostructured florapatite formation from CaO, CaF2 and P2O5 precursors by mechanochemical synthesis (چکیده)
1432 - بررسی خواص روکش های ایجادشده بر روی سطح فولاد ابزار کم آلیاژ W500 به روش جوشکاری GTAW (چکیده)
1433 - Impact of Document Representation on Neural Ad hoc Retrieval (چکیده)
1434 - Mouth advertising, an effective tool for loyalty of sport customers, case study: women's health clubs in Mashhad (چکیده)
1435 - Comparison of Kinetic biodegradation of potato starch based and corn starch based low density polyethylene compound in aerated sludge (چکیده)
1436 - Foreword to the Special Issue on Mining Actionable Insights from Social Networks (چکیده)
1437 - Limited-stop bus service: A strategy to reduce the unused capacity of a transit network (چکیده)
1438 - تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی با استفاده از (Helianthus annuus L.) نشانگرهای ریزماهواره تحت شرایط مزرعه ای (چکیده)
1439 - The Mediating Role of Innovative Supportive Environment in the Relationship between Organizational Climate and Entrepreneurship in Physical Education Male Students (چکیده)
1440 - A New Multicomponent Synthetic Route to Hexahydropyrido[2,3-d]pyrimidine Derivatives (چکیده)
1441 - Steam gasification of biomass coupled with lime-based CO2 capture in a dual fluidized bed reactor: A modeling study (چکیده)
1442 - The Effect of Knowledge Management through Human Resources Information Systems on Customer Relationship Management in Aquatic Sport Centers (چکیده)
1443 - Coupled reactor and particle model of biomass drying and pyrolysis in a bubbling fluidized bed reactor (چکیده)
1444 - Atomistic simulation of proton transfer ability of Isopoly acid (IPA)/Heteropoly acid (HPA) doped Nafion® 117 for high-temperature fuel cell applications (چکیده)
1445 - Effect of Family Support on Children's Participation in Recreational Sports Activities of Torbat-e-Jam (چکیده)
1446 - تبیین استراتژی‌های ورود به بازار غرب آسیا از طریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایران (چکیده)
1447 - رابطه سازی کرنش کامپوزیتهای نوین الیافی در آزمونهای خمشی (چکیده)
1448 - Kinetic Model of Steam Gasification of Biomass in a Bubbling Fluidized Bed Reactor (چکیده)
1449 - Kinetic Model of Steam Gasification of Biomass in a Dual Fluidized Bed Reactor: Comparison with Pilot-Plant Experimental Results (چکیده)
1450 - آموزش علوم سیاسی در دانشگاه‌های آمریکا (چکیده)
1451 - Inhibitory Effect of Biologically Synthesized Silver Nanoparticle on Growth and Virulence of E. coli (چکیده)
1452 - تشخیص آزمایشگاهی اختلالات مرتبط با متابولیسم آهن در سگ و گربه (چکیده)
1453 - اثرات آهن بر دژنراسیون نورونی گانگلیــون ریشه خلفی L4 در مدل حیوانی قطع عصب سیاتیک (چکیده)
1454 - یافته های آزمایشگاهی پانکراتیت حاد در سگ و گربه (چکیده)
1455 - In vivo effects of allogeneic mesenchymal stem cells in a rat model of acute ischemic kidney injury (چکیده)
1456 - The therapeutic effect of autologous bone marrow mesenchymal stem cells to prevent the progress of chronic allograft nephropathy (چکیده)
1457 - تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای کبد در دامهای کوچک (چکیده)
1458 - Colpoclypeus florus -Walker, 1938- -Hymenoptera: -Eulophidae- record a new genus from Iran (چکیده)
1459 - Taxonomic revision of the spider geckos of the genus gamura senso lato Blanford, 1874 (Sauria: Gekkonidae) in the Iranian Plateau (چکیده)
1460 - اثر عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب آور از غیر تاب آور (چکیده)
1461 - Photovoltaic behavior of isorhamnetin pigment in dye-sensitized solar cell: A theoretical study (چکیده)
1462 - Charge transfer processes in dye-sensitized solar cells based on flavonoid derivatives: A computational study (چکیده)
1463 - DFT Study on CO2 Absorption by a New Generation of Ionic Liquids (چکیده)
1464 - بررسی استفاده از آب شور مغناطیس شده در ساخت بتن (چکیده)
1465 - Numerical investigation and simultaneous optimization of geometry and zeta-potential in electroosmotic mixing flows (چکیده)
1466 - Optimization of tillage and sowing operations using discrete event simulation (چکیده)
1467 - Theoretical Design of Aptasensor Based on the Gold nanoparticles (چکیده)
1468 - Evaluation of the effect of gasoline fumigation on performance and emission characteristics of a diesel engine fueled with B20 using an experimental investigation and TOPSIS method (چکیده)
1469 - مروری بر اثرات اسانس و عصاره های گیاهی در کنترل بیماری پوسیدگی نرم غده سیب زمینی (چکیده)
1470 - بررسی اثر کاربرد کرم خاکی Eisenia fetida و قارچ میکوریزا آربوسکولار Funneliformis mosseae بر برخی از خصوصیات میکروبی خاک و جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرت Zea mays (چکیده)
1471 - Influence of chevron fin interruption on thermo-fluidic transport characteristics of nanofluid-cooled electronic heat sink (چکیده)
1472 - Prediction of intention to continue sport in athlete students; A self- determination theory approach (چکیده)
1473 - جذب عناصر غذایی کم‌مصرف تحت تأثیر برهمکنش کرم‌های خاکی (Eisenia fetida ) و قارچ مایکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae) در ذرت (چکیده)
1474 - Preparation and characterization of ECTFE hollow fiber membranes via thermally induced phase separation (TIPS) (چکیده)
1475 - Quantum Mechanical and Molecular Dynamics Simulations of Dual-Amino-Acid Ionic Liquids for CO2 Capture (چکیده)
1476 - Biofouling Phenomena on Anion Exchange Membranes under the Reverse Electrodialysis Process (چکیده)
1477 - A novel preparation and fundamental characterization of polyamide self-supporting hollow fiber membranes via thermally induced phase separation (TIPS) (چکیده)
1478 - Electrochemical determination of anticancer drug, flutamide in human plasma sample using a microfabricated sensor based on hyperbranched polyglycerol modified graphene oxide reinforced hollow fiber-pencil graphite electrode (چکیده)
1479 - ارایه روشی در تعیین پارامترهای موثر در کاهش ضریب آبگذری سرریزهای نوک اردکی تحت تاثیر افزایش بزرگنمایی (چکیده)
1480 - چارچوب ارزش گذاری اقتصادی و قیمت گذاری آب در ایران (چکیده)
1481 - A novel electrochemical imprinted sensor for ultrasensitive detection of the new psychoactive substance “Mephedrone” (چکیده)
1482 - Adsorption of Bovine serum albumin at PVDF surface: A Molecular Dynamics Simulations (چکیده)
1483 - Electrochemical Sensor Based on TiO2 Nanoparticles/Nafion Biocompatible Film Modified Glassy Carbon Electrode for Carbamazepine Determination in Pharmaceutical and Urine Samples (چکیده)
1484 - A model for predicting flash point of alkane-alkane and water-alcohol mixtures by the Cubic-Plus-Association Equation of State (چکیده)
1485 - Eco‐friendly magnetic clinoptilolite containing Cu(0) nanoparticles (CuNPs/MZN): as a new efficient catalyst for the synthesis of propargylamines via A3 and KA2 coupling reactions (چکیده)
1486 - Life history responses of Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) to changes in the nutritional content of its prey, Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae), mediated by nitrogen fertilization (چکیده)
1487 - typology review of open and semi opne spaces as a link between nature and health in healthcare environments (چکیده)
1488 - Adaptive Iterating learning sliding mode control for output tracking of incommensurate fractional-order systems (چکیده)
1489 - شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در خصوص کاهش گرایش دانش آموزان به فعالیت بدنی در مدرسه( با استفاده از روش شناسی کیو) (چکیده)
1490 - تحلیل آمیختة بازاریابی سبز در ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه با رویکرد ورزشی-تفریحی (مطالعة موردی: سامانة دوچرخة عمومی شهر مشهد) (چکیده)
1491 - Development of shelf life kinetic model for fresh rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets stored under modified atmosphere packaging (چکیده)
1492 - Investigating chemical, physical and mechanical properties of eco-cement produced using dry sewage sludge and traditional raw materials (چکیده)
1493 - Effect of four local anesthetics -tetracaine, proparacaine, lidocaine, and bupivacaine- on intraocular pressure in dogs. (چکیده)
1494 - The Effect of Physical Activity on Adipose Tissue and Skeletal Muscles: A Literature Review (چکیده)
1495 - Hydrophobic Impact of a Droplet on a Solid Cylinder: Experiments and Simulations (چکیده)
1496 - اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و شیوه حل مسئله در افراد افسرده (چکیده)
1497 - تحلیل تاب آوری کسب وکارهای گردشگری در نواحی روستایی مورد: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
1498 - بررسی و تحلیل تأثیر رسانه های جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان (مورد مطالعه: روستاهای دهستان کنویست شهرستان مشهد) (چکیده)
1499 - بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 (چکیده)
1500 - تخصیص بهینه سهمیه‎های انتشار CO2 بین ایران و اقتصادهای نوظهور (چکیده)
1501 - Improved design of a SIW long slot leaky wave antenna with low SLL (چکیده)
1502 - Effect of Six Months of Aerobic Exercise on Lipid Profile, Inflammatory Markers and Risk Factors of Cardiovascular Disease in Obese Women (چکیده)
1503 - Survey of Fluoride, Chlorine, Potassium, Sodium, and Trihalomethane contents in the drinking water of five major universities in Iran (چکیده)
1504 - Inner Voices of Memory: An Investigation of Tony Morrison’s Beloved (چکیده)
1505 - Effect of Six Months of Aerobic Exercise on Serum Levels of Insulin, Growth Hormone and Insulin-Like Growth Hormone 1 in Sedentary Obese Women (چکیده)
1506 - Towards the Theory of Adaptation (چکیده)
1507 - The Analysis of Plath’s The Bell Jar Based on Friedan’s Views (چکیده)
1508 - Society and Family in America: Analysis of Plath’s The Bell Jar Based on Murdock’s Views (چکیده)
1509 - Biodegradation of Phenol by Cold-Tolerant Bacteria Isolated from Alpine Soils of Binaloud Mountains in Iran (چکیده)
1510 - Antimicrobial activity of an antimicrobial peptide against amastigote forms of Leishmania major (چکیده)
1511 - Effect of Cu 2+ ion on biological performance of nanostructured uorapatite doped with copper (چکیده)
1512 - استفاده از مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی جریان ماهانه (مطالعه موردی حوضه آبریز سد طرق) (چکیده)
1513 - Synchronisation of fractional-order complex systems and its application (چکیده)
1514 - A Power-Efficient CMOS Active Rectifier with Circuit Delay Compensation for Wireless Power Transfer Systems (چکیده)
1515 - Genetic basis of Autism a neurogenetic complex disease (چکیده)
1516 - Effect of lactic acid and ajwain (Carum copticum) on the biogenic amines and quality of refrigerated common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
1517 - تاثیر خاکپوش‌های مختلف بر محتوای آب خاک و شاخص رشد مریم‌گلی سهندی (Salvia sahandica) (چکیده)
1518 - An enhanced dissolution rate of molybdenite and variable activation energy (چکیده)
1519 - Numerical investigation of rectangular-cut twisted tape insert on performance improvement of heat exchangers (چکیده)
1520 - امکان‌سنجی و شرایط اقامۀ دعوای جبران خسارات ناشی از اعتراضات داخلی علیه امریکا در دادگاه‌های ایران (چکیده)
1521 - A novel fault diagnosis technique based on model and computational intelligence applied to vehicle active suspension systems (چکیده)
1522 - Designing of a Functional Chimeric Protein for Production of Nanobodies Against Human CD20: Molecular Dynamics Simulation and In Vitro Verification (چکیده)
1523 - Secretory Expression of a Chimeric Peptide in Lactococcus lactis: Assessment of its Cytotoxic Activity and a Deep View on Its Interaction with Cell-Surface Glycosaminoglycans by Molecular Modeling (چکیده)
1524 - The decoration of multi-walled carbon nanotubes with nickel oxide nanoparticles using chemical method (چکیده)
1525 - مدل‌سازی و حل مسئله چیدمان پایگاه های آتش (چکیده)
1526 - بررسی تولید دو آنزیم پکتیناز و سلولاز در گونه های آلترناریای عامل لکه موجی گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی (چکیده)
1527 - The Risk of Developing Obesity, Insulin Resistance, and Metabolic Syndrome in Former Power‑sports Athletes ‑ Does Sports Career Termination Increase the Risk (چکیده)
1528 - Monitoring particle transport at above threshold flow conditions (چکیده)
1529 - Potentiometric of bioethanol production from cantaloupe waste (Magassi Neishabouri Cultivar) (چکیده)
1530 - Rheological and structural characteristics of whey protein-pectin complex coacervates (چکیده)
1531 - Sustainable production process: An application of reliability, availability, and maintainability methodologies in automotive manufacturing (چکیده)
1532 - Combination of competitive PCR and cultivation methods for differential enumeration of viable Lactobacillus acidophilus in bio-yoghurts (چکیده)
1533 - Comparison of SO2 and CO2 absorption by diamines (چکیده)
1534 - شناسایی و تحلیل ریسک حوادث ناخواسته درفرآیند پاکسازی لوله تراشه بیماران وابسته به ونتیلاتور با استفاده از روش Bow-Tie (چکیده)
1535 - پتروگرافی دولومیت های سازند آسماری در یکی از چاه های میدان نفتی مارون (چکیده)
1536 - Effects of Gasoline Fumigation on Exhaust Emission and Performance Characteristics of a Diesel Engine with Mechanically-Controlled Fuel Injection Pump (چکیده)
1537 - Genotyping of human cystic echinococcosis in Northeastern Iran (چکیده)
1538 - Application of the bacterial cellulose as a bioscaffold (چکیده)
1539 - طراحی و ساخت حامل لنتی ویروسی بیان کننده miRNA-499 و انتقال آن به سلول های بنیادی مزانشیمی انسان (چکیده)
1540 - Extended and rational Hessenberg methods for the evaluation of matrix functions (چکیده)
1541 - A study on carbon nanotubes/nanofibers production via SHS method in C-Al-Fe2O3 system (چکیده)
1542 - Comparing the reactivity of SO2-amine and CO2-amine compounds (چکیده)
1543 - The effect of earthworm and arbuscular mycorrhizal fungi on availability and chemical distribution of Zn, Fe and Mn in a calcareous soil (چکیده)
1544 - Extra-lymphatic lymphoma located in the breast, liver and thyroid (چکیده)
1545 - Study on single and binary catalytic systems of pyridine-imine catalysts based on nickel and iron in synthesis of reactor blends and low-density polyethylene nanocomposites (چکیده)
1546 - Transduced Mesenchymal Stem Cells and Cardiomyogenic Differentiation (چکیده)
1547 - شناسایی و تعیین ویژگیهای مولکولی فیتوپلاسمای همراه زردی و ریز برگی هلو در استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
1548 - Cardiomyogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells transduced with Tbx20-encoding lentiviral vectors. (چکیده)
1549 - MicroRNA-499a-5p Promotes Differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to Cardiomyocytes (چکیده)
1550 - Genetic characterisation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Staphylococcus pseudintermedius in pets and veterinary personnel in Iran: new insights into emerging methicillin-resistant S. pseudintermedius (MRSP) (چکیده)
1551 - عملکرد برههای پرواری بلوچی تغذیه شده با جیرههای حاوی سیلاژ پوسته و ضایعات آلوی عمل آوری شده با اوره (چکیده)
1552 - Two single-enantiomer (R and S) Amidophosphoesters (چکیده)
1553 - Design and Optimization of a Multi-Stage Synthesis Reactor for Production of Dimethyl Ether -DME- (چکیده)
1554 - تاثیر نوع عمل آوری دانه کتان و سطح پروتئین غیرقابل تجزیه شکمبهای در جیره دوره انتقال بر عملکرد، تولید شیر و آغوز میشهای بلوچی (چکیده)
1555 - تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز (چکیده)
1556 - A new phosphoric triamide structure: (CF3C(O)NH)P(O)(NHC6H4-4-CH3)2 (چکیده)
1557 - بررسی خصوصیات تجزیه پذیری شکمبه ای و روده ای، ساختار گرانول های نشاسته و میزان آسیب دیدگی آن در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 و ارقام مختلف ذرت وارداتی (چکیده)
1558 - Isolation, purification and biochemical characterization laccase enzyme from microorganisms of gut extract of termit (چکیده)
1559 - Synergistic effects of ALCAR and adipose-derived stromal cells to improving regenerative capacity of acellular nerve allograft in sciatic nerve defect (چکیده)
1560 - Synthesis of poly-a-olefins- containing rare shortchain branches by dinuclear Ni-based catalysts (چکیده)
1561 - In Silico Interactome Network Analysis and Phylogenetic Relationship of Potato Peroxidases and Catalases (چکیده)
1562 - EVOLVING TOWARD NORMALCY AMID ANOMALY: NORTH KOREA’S MIDDLE EAST POLICY SINCE THE DEMISE OF KIM IL-SUNG (چکیده)
1563 - In Quest of a Second Boom: South Korea’s Middle East Policy under Park Geun-hye (چکیده)
1564 - A novel variant of C1orf-ncRNA is upregulated in breast cancer cell lines and tissues (چکیده)
1565 - CRISPR/Cas9 targeting of SNHG15 as an oncogenic lncRNA inhibits cell proliferation capacity in colorectal cancer (چکیده)
1566 - بررسی تاثیر کشت‌های‌آغازگر‌لاکتیکی بر رشد میکروارگانیسم‌های هوازی مزوفیلیک و خواص ‌ارگانولپتیکی گوشت مرغ نگهداری‌ شده در یخچال (چکیده)
1567 - Preparation and characterization of polyvinylidenedifluoride-co-chlorotrifluoroethylene (PVDF-CTFE) hollow fiber membranes with high alkaline resistance (چکیده)
1568 - بررسی تاثیر عدم قطعیت پارامترهای مدل ایبار-مدینا-کراوینکلر بر ظرفیت فروریزش لرزه ای قابهای خمشی فولادی (چکیده)
1569 - اثر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد هشت توده  بومی شنبلیله (.Trigonella foenum- graecum L) (چکیده)
1570 - شناسایی، الویت بندی ومقایسه عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان شاغل درفرماندهی انتظامی -مورد مطالعه شهرستان مشهد و تایباد- (چکیده)
1571 - بررسی اثر نوآوری فردی بر تعهد سازمانی ادراک شده در سازمان مهندسی و مشاور طوس آب (چکیده)
1572 - Enhancing the convergence speed of numerical solution using the flow rate control in a novel lattice Boltzmann method (چکیده)
1573 - بررسی اثر تکنواسترس بر تعهد سازمانی ادراک شده در سازمان مهندسی و مشاور طوس آب (چکیده)
1574 - بررسی کارایی مدل IHACRES در شبیه سازی رواناب ورودی به مخزن سد طرق (چکیده)
1575 - A Geometrically Non-linear Stochastic Analysis of Two-dimensional Structures made of Neo-hookean Hyperelastic Materials Uusing MLPG Method: Considering Uncertainty in Mechanical Properties (چکیده)
1576 - Optimization of lipid production in Chlorella vulgaris for biodiesel production using flux balance analysis (چکیده)
1577 - بیست و پنج بیت نویافته از همام تبریزی در سفینة یحیی توفیق (مورّخ 754 ق.) و جُنگ شمارة 534 کتابخانة مجلس (سدة 10 ق.) (چکیده)
1578 - تاثیر مکمل غذایی اسپیرولینا (Spirulia Platensis) بر آسیب اکسیداتیو بافتی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1785 در مواجهه با سیانید (چکیده)
1579 - مدیریت سیلاب شهری با احداث حوضچه های ذخیره ای (مطالعه موردی :منطقه 10 شهرداری مشهد) (چکیده)
1580 - ارزیابی کفایت سیستم جمع آوری رواناب سطحی (مطالعه موردی :منطقه 10 مشهد) (چکیده)
1581 - Morphological variation and molecular study of the root lesion nematode Pratylenchus thornei (چکیده)
1582 - A review of solar absorption cooling systems combined with various auxiliary energy devices (چکیده)
1583 - توسعه چارچوبی برای ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی بر گندم دیم (چکیده)
1584 - تبیین معیار، راه حلی کلیدی‏ برای بهره‏ برداری پایدار از آب‏ زیرزمینی (چکیده)
1585 - An inversion formula for the transport equation in ℝ3 using complex analysis in several variables (چکیده)
1586 - Étude de la portée ontologique de l’écriture leclézienne à travers Le Procès - verbal (چکیده)
1587 - Designing the competitive advantage model to Iranian football club based on team reputation (چکیده)
1588 - Mediators of Development of Brand Personality in Iran Football League (چکیده)
1589 - Weather-Based Index Insurance Pricing- Canonical Vine Copula Function Approach (چکیده)
1590 - آنالیزآماری بیان آنتی‌ژن MAGE-A4 درسرطان های وابسته وپیش بینی عرضه آنتی ژن بامولکول HLA-B37 مبتنی برروش های بیوانفورماتیکی (چکیده)
1591 - تأثیر باورهای مبتنی بر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی (چکیده)
1592 - Effect of dietary inclusion of date seed (Phoenix dactylifera L.) on intake, digestibility, milk production, and milk fatty acid profile of Holstein dairy cows (چکیده)
1593 - Effects of Adding Coated Urea on in vitro Gas Production of Dairy Cow (چکیده)
1594 - امرای حج در دوره بویهیان ( 379-403 ق ) (چکیده)
1595 - Brand Personality of the Premier League of Iran's Soccer - Strategies and Consequences (چکیده)
1596 - Effects of Using Mentha pulegium and Ziziphora clinopodioides Essential Oils as Additive on in vitro study (چکیده)
1597 - اثر استفاده از سطوح مختلف ساپونین بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآی شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
1598 - اثر جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو بر تولید شیر و برخی فراسنجه های خون بزهای شیری سانن (چکیده)
1599 - Potential use of brush-tailed mice for evolutionary developmental biology studies: Calomyscus elburzensis as an appropriate rodent model (چکیده)
1600 - تعهدات فرارشته‌ای در برنامه درسی دانشگاهی (چکیده)
1601 - بررسی تاکسونومی و بیماریزایی جدایه های قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه و ریشه لوبیا در استان خراسان شمالی (چکیده)
1602 - Recycled Cobalt from Spent Li-ion Batteries as a Superhydrophobic Coating for Corrosion Protection of Plain Carbon Steel (چکیده)
1603 - فقر شهری و توزیع آسیب‌ها و جرایم اجتماعی (چکیده)
1604 - An agent-based simulation with NetLogo platform to evaluate forward osmosis process (PRO Mode) (چکیده)
1605 - Experimental investigation of flapping mechanism of the black-headed gull in forward flight (چکیده)
1606 - Modeling and optimization of drying process of paddy in infrared and warm air fluidized bed dryer (چکیده)
1607 - Comparison of block-based stereo and semi-global algorithm and effects of pre-processing and imaging parameters on tree disparity map (چکیده)
1608 - بررسی عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد دیمتل و سیستم پویا (چکیده)
1609 - Investigation of recombinant thanatin effects on the growth inhibition of e. coli mastitis in dairy cows (چکیده)
1610 - In silico comparison of binding of lactoferrin from different species to receptors involved in the development of cognitive function in infants (چکیده)
1611 - A Methods to Study of L-Phenylalanine Concentration in Mediums: Nonlinear Optics (چکیده)
1612 - Effects of different magnesium levels on some morphophysiological characteristics and nutrient elements uptake in Khatouni melons (cucumis melo var. inodorus) (چکیده)
1613 - Biochemical features of an alkaline protease for symbiotic bacterium of bacillus sp CH96 (چکیده)
1614 - Reservoir Zonation of the Kangan Formation: A Case Study one of Wells of the Gas Fields in the Folded Zagros Subzone (چکیده)
1615 - Effect of Training Based on Choice Theory on Health-Promoting Lifestyle Behaviors among Menopausal Women (چکیده)
1616 - Hereditary breast cancer; Genetic penetrance and current status with BRCA (چکیده)
1617 - رویکرد دولت‌مدار به بازآفرینی شهری و اعیانی‌سازی وابسته: تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی در نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در مشهد (چکیده)
1618 - زیست چینه نگاری گذر سازندهای پروده و بغمشاه برمبنای نانو فسیلهای آهکی در حاشیه باختری طبس (برش ریزو) (چکیده)
1619 - ماکروفسیل‌های گیاهی انتهای تریاس پسین - ژوراسیک میانی در برش پابدانای جنوبی (شمال کرمان) (چکیده)
1620 - Effects of Pre-processing on the ECG Signal Sparsity and Compression Quality (چکیده)
1621 - Fresh and mechanical properties of roller compacted concrete containing Cationic Asphalt Emulsion admixture (چکیده)
1622 - بررسی تاثیر اصلاح سطح و درصد نانولوله ی کربنی برروی ریز ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT (چکیده)
1623 - Maximum Degree Based Heuristics for Influence Maximization (چکیده)
1624 - خوشه بندی انرژی کارا با بکارگیری PSO در شبکه های حسگری (چکیده)
1625 - بررسی تغییرات تیتر آنتیبادی بر علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم مرغ در دوره انکوباسیون و تاثیر آن بر تکثیر داخل تخم مرغی ویروسﻫا (چکیده)
1626 - تعیین تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیری شهرستان مشهد و حومه (چکیده)
1627 - شناسایی پروتئینهای کرم بالغ توکسوکارا کتی به روش پروتئومیکس (چکیده)
1628 - بررسی انگلهای داخلی آلاکتاگاالاتردرمنطقه ی شمال شرقی ایران (چکیده)
1629 - بررسی شیوع انگلهای گوارشی در نمونه های مدفوع انسانی شهرستان مشگین شهر طی تیرماه 97 (چکیده)
1630 - اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور (چکیده)
1631 - Interferon-alpha Reduced Inflammatory Effects of Filgrastim -G-CSF- in Liver of Syrian Mice (چکیده)
1632 - Effects of the Timing of Foliar Application and Concentrations of Growth Regulators on the Mineral Content of Pistachio Leaves (چکیده)
1633 - Applications of inorganic-organic hybrid architectures based on polyoxometalates in catalyzed and photocatalyzed chemical transformations (چکیده)
1634 - Chemical Characteristics, and Effect of Inulin Extracted from Artichoke (Cynara scolymus L.) Root on Biochemical Properties of Synbiotic Yogurt at the End of Fermentation (چکیده)
1635 - خالص سازی و بررسی برخی خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم آلفا آمیلاز مقاوم به حرارت باکتری Bacillus cereus (چکیده)
1636 - Morpho-physiological and biochemical responses of four ornamental herbaceous species to water stress (چکیده)
1637 - The Computational Complexity of and Approximation Algorithms for Variants of the Component Selection Problem (چکیده)
1638 - Effect of betaine versus arsenite‐induced alterations of testicular oxidative stress and circulating androgenic indices in rats (چکیده)
1639 - A Study about the Distribution of the Spanning Ratios of Yao Graphs (چکیده)
1640 - Response of summer savory at two different growth stages to biochar amendment under NaCl stress (چکیده)
1641 - بررسی اثر تلقیح بذور نخود با ریزوبیوم، میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) (چکیده)
1642 - تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) (چکیده)
1643 - Molecular cloning, expression and characterization of poxa1b gene from Pleurotus ostreatus (چکیده)
1644 - In vitro shoot Proliferation of Hypericum perforatum L. through Indirect and Direct Plant Regeneration (چکیده)
1645 - Effects of Methyl Jasmonate and Chitosanon Shoot and Callus Growth of Iranian Hypericum perforatum L. in vitro Cultures (چکیده)
1646 - The comparative analysis of phenotypic and whole transcriptome gene expression data of ascites susceptible versus ascites resistant chickens (چکیده)
1647 - Seismic response modification factor for steel slit panel-frames (چکیده)
1648 - Nonparametric estimators for quantile density function under length-biased sampling (چکیده)
1649 - تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای کلیه در دامهای کوچک (چکیده)
1650 - A Critical Survey of Comparative Studies conducted about Rūmī and Mathnawi (چکیده)
1651 - بررسی مقایسه ای تأثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخص های مالی (چکیده)
1652 - Froth Flotation Classification of Antimony Based on Histogram of Bubbles Perimeters (چکیده)
1653 - Optimal Camera Placement Using Sine-Cosine Algorithm (چکیده)
1654 - INVESTIGATING UNIVERSITY TEACHERS’ BEHAVIOR: A COMPARATIVE STUDY OF STATE AND AZAD TEACHERS’ EVALUATION STANDARDS; GRADING PRACTICES IN FOCUS (چکیده)
1655 - In vitro effect of heat processed flaxseed on ruminal fermentation and methane emission response (چکیده)
1656 - Effect of various silage additives applied in corn, alfalfa and whole barley on in vitro duodenum utilizable crude protein in dairy cows (چکیده)
1657 - Effect of varying sources of protein in glucogenic dairy diets on in vitro rumen microbial nitrogen yield (چکیده)
1658 - ANALYSIS OF BIOLOGICAL PRETREATMENT OF RAPESEED STRAW WITH WHITE ROT FUNGI FOR ENZYMATIC HYDROLYSIS (چکیده)
1659 - Optimal electric vehicle charging station placing with integration of renewable energy (چکیده)
1660 - تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه کرخه با استفاده از تحلیل آماری دو متغیره (چکیده)
1661 - NUMERICAL STUDY OF TURBULENCE KINETIC ENERGY BUDGET IN ACCELERATED CHANNEL FLOW (چکیده)
1662 - ارزیابی کیفی پساب های حاصل از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و منابع آب مجاور آن جهت مصارف کشاورزی (چکیده)
1663 - Plantago lagocephala (Plantaginaceae), a new record for the flora of Iran (چکیده)
1664 - Efficacy of hyperthermia in human colon adenocarcinoma cells is improved by auraptene (چکیده)
1665 - Application of mesenchymal stem cells to enhance non-union bone fracture healing (چکیده)
1666 - An image quality assessment algorithm based on saliency and sparsity (چکیده)
1667 - Using paracrine effects of Ad-MSCs on keratinocyte cultivation and fabrication of epidermal sheets for improving clinical applications (چکیده)
1668 - Exosomes and their importance in metastasis, diagnosis, and therapy of colorectal cancer (چکیده)
1669 - Perception of Chinese Art in Iranian Historiography (14th -17th Centuries) (چکیده)
1670 - تحلیل مهارت‌های کارآفرینی زنان در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فریمان) (چکیده)
1671 - The Role of Correlation Factors with Promotion of Sport Entrepreneurship on Attitude of Sport Science Students (چکیده)
1672 - The effect of vitamin K2 (Menaquinone-4) on the cognitive impairments and anxiety in transient cerebral global Ischemia (چکیده)
1673 - The effect of intraperitoneal administration of vitamin K2 on thermal and chemical pain following global cerebral ischemia in male Wistar rats (چکیده)
1674 - Pharmacological Upregulation of Glutamate Transporter 1 Improves Cognitive Deficits in an Animal Model of Temporal Lobe Epilepsy (چکیده)
1675 - GLT1 Glutamate Transporter Upregulation by Ceftriaxone Can Increase Glutamine Synthetase Expression In Acute Phase of Epileptogenesis (چکیده)
1676 - زیست‌بوم شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین (چکیده)
1677 - Elucidating the morphological aspects and proton dynamics in a hybrid perfluorosulfonic acid membrane for medium-temperature fuel cell applications (چکیده)
1678 - بررسی تاثیر سیاست های قیمتی و سرمایه گذاری در فنآوری های آب اندوز بر کسری مخازن آب زیرزمینی و هزینه های اجتماعی در استان خراسان رضوی (چکیده)
1679 - Effects of saffron petals ethanolic extract and vitamin E on plasma antioxidant status in Baluchi male lambs (چکیده)
1680 - To estimate intestinal truly absorbed protein of alfalfa hay and alfalfa silage using new Dutch System (DVE/OEB) (چکیده)
1681 - User interest prediction over future unobserved topics on social networks (چکیده)
1682 - A new species of Paracedicus Fet, 1993 from Iran (Aranei: Cybaeidae) (چکیده)
1683 - Two new species and a new record of the genus Astragalus (Fabaceae) from NE Iran (چکیده)
1684 - Altering undigested neutral detergent fiber through additives applied in corn, whole barley crop, and alfalfa silages, and its effect on performance of lactating Holstein dairy cows (چکیده)
1685 - Cornstarch nanocrystals as a potential fat replacer in reduced fat O/W emulsions: A rheological and physical study (چکیده)
1686 - بررسی عددی اثر افزودن ذرات آلومینیومی به بستر جاذب بر عملکرد سیستم‌های تبرید جذب سطحی (چکیده)
1687 - Effects of elevated CO2 and water stress on population growth of the twospotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae), on sweet pepper under environmentally controlled conditions (چکیده)
1688 - Effects of grain size and shape distribution on pore-scale numerical simulation of two-phase flow in a heterogeneous porous medium (چکیده)
1689 - Global analysis on determination of fracture functions considering sea quark asymmetries in the nucleon (چکیده)
1690 - ارتباط آمیخته بازاریابی با عملکرد اقتصادی شرکت‌های گروه قند و شکر در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
1691 - ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با شرکای تجاری آسیایی (چکیده)
1692 - تأثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرایی نر (چکیده)
1693 - بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران (چکیده)
1694 - The effect of phase transformation route on the intergranular corrosion susceptibility of 2205 duplex stainless steel (چکیده)
1695 - ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه های فردوسی و پیام نور مشهد (چکیده)
1696 - Biocomponents and Antioxidant Activity of Ribes khorasanicum (چکیده)
1697 - Theoretical and Experimental Study of Potato Shoot Gasification in Fluidized- and Fixed-Bed Gasifier (چکیده)
1698 - Investigation of Biodiversity and Some of the Ecosystem Services in the Intercropping of Corn, Soybean and Marshmallow (چکیده)
1699 - Atmospheric dynamics associated with exceptionally dusty conditions over the eastern Mediterranean and Greece in March 2018 (چکیده)
1700 - اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج (چکیده)
1701 - امکان سنجی فقهی تولید فرآورده حلال از اجزای حرام؛ بررسی موردی: خون (چکیده)
1702 - Anisotropic Minimum-Dissipation (AMD) Subgrid-Scale Model Implemented in OpenFOAM: Verification and Assessment in Single-phase and Multi-phase Flows (چکیده)
1703 - برآورد غلظت ریزگردها با استفاده از متغیرهای آب و هوایی (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (چکیده)
1704 - Assessment of CALIOP and MODIS aerosol products over Iran to explore air quality (چکیده)
1705 - An adaptive-resolution signal-specific ADC for sensor-interface applications (چکیده)
1706 - Modeling and Optimization of EDM process parameters for Inconel 718 super alloy parts using regression modeling based on design of experiments approach and simulated annealing algorithm (چکیده)
1707 - Disparity map computation of tree using stereo vision system and effects of canopy shapes and foliage density (چکیده)
1708 - جذب کادمیم در سطح نانو ذرات دی اکسید تیتانیم در سوسپانسیون های خاک (چکیده)
1709 - Improvement of biogas production from slaughterhouse wastewater using biosynthesized iron nanoparticles from water treatment sludge (چکیده)
1710 - بهینه سازی شرایط رشد و تولید آنزیم آمیلاز در باکتری sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روش Response Surface Methodology (چکیده)
1711 - Semi-Federated Scheduling of Multiple Periodic Real-Time DAGs of Non-Preemptable Tasks (چکیده)
1712 - Fast Motif Discovery Using a New Motif Extension Algorithm (چکیده)
1713 - Synthesis of chitosan/zeolite/silver nanoparticles composites and its antibacterial activity against aquatic bacteria (چکیده)
1714 - Antibacterial properties of polyethylene containing thymol and silver nanoparticles against Aeromonas hydrophila (چکیده)
1715 - Comparative study on flexibility based methods for damage diagnosis of bridge structures (چکیده)
1716 - Isogeometric analysis of shear refined delaminated composite beams using (چکیده)
1717 - Enhancement of Protein β-sheet Topology Prediction using Maximum Weight Disjoint Path Cover (چکیده)
1718 - The Investigation of the T30695 Aptamer Selectivity toward Pb2+ Ion: A Molecular Dynamic Simulation Study (چکیده)
1719 - A New Algorithm for Detection of Vegetation Regions in High Resolution Aerial and Satellite Images (چکیده)
1720 - A macroscopic and histological study of the effect of bovine vitreous humor on accelerating wound healing in healthy Wistar rats (چکیده)
1721 - حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟ (چکیده)
1722 - GPU Parallelization of Physical Optics on Parametric Surfaces-A MATLAB-Based Implementation (چکیده)
1723 - بررسی مقدار تریتیوم (3H) در نزولات جوی و تعیین سن نسبی منابع آبهای زیرزمینی در غرب کرمانشاه (چکیده)
1724 - Voice-over Translation of News Programs on Television: Evidence from Iran (چکیده)
1725 - Intra-vitreal injection of methotrexate in experimental endotoxin-induced uveitis in rabbit (چکیده)
1726 - Exhaust emission characteristics of a diesel engine on gasoline fumigation: an experimental investigation and evaluation using the MCDM method (چکیده)
1727 - Role of Ribes khorasanicum in the biosynthesis of silver nanoparticles and their antibacterial properties (چکیده)
1728 - Evaluating single nucleotide polymorphism rs6983267 in Iranian esophageal cancer patients (چکیده)
1729 - Factor analysis of yield and yield components of bean affected by organic acids and water superabsorbent (چکیده)
1730 - Effect of water stress on yield and yield components of bean, sesame, and maize in conditions of superabsorbent application (چکیده)
1731 - Effect of Plant Density, Planting Date and Method on Yield and Yield Components and Some Phytochemical Characteristics of Echium amoenum (چکیده)
1732 - Prediction of chlortetracycline adsorption on the Fe3O4 nanoparticle using molecular dynamics simulation (چکیده)
1733 - نقش اسید سالیسیلیک در بهبود کارآیی مصرف آب کنجد، ذرت و لوبیا در شرایط تنش رطوبتی (چکیده)
1734 - بررسی صفات مرتبط با کارآیی مصرف آب در کنجد، ذرت و لوبیا با استفاده از تجزیه به عامل‎ها (چکیده)
1735 - استفاده از روش باکس بنکن در تعیین سطوح بهینه هیدروژل سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در ذرت (چکیده)
1736 - اثر کودهای زیستی و کاربرد اسیدهای هیومیک و فولویک بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی گاوزبان ایرانی (چکیده)
1737 - The protective role of cyanobacteria on soil stability in two Aridisols in northeastern Iran (چکیده)
1738 - A discussion on the formation mechanism of tungsten carbides during mechanical milling of CaWO4MgC mixtures (چکیده)
1739 - Perturbative approach to the self-focusing of intense X-ray laser beam propagating in thermal quantum plasma (چکیده)
1740 - neuromuscular responses during jump-landing tasks in an aquatic environment: implication for injury prevention in young female adults (چکیده)
1741 - Converting sports diplomacy to diplomatic outcomes: Introducing a sports diplomacy model (چکیده)
1742 - ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی در نهاد آب در حوضه آبریز طشک – بختگان (چکیده)
1743 - ارزیابی اثرات زیست‌‌ محیطی ارقام مختلف شلتوک برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان کردکوی (چکیده)
1744 - An entropic structure in capability indices (چکیده)
1745 - بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم (چکیده)
1746 - Comparing networked and linear risk assessments: From theory to evidence (چکیده)
1747 - Public preferences towards bicycle sharing system in developing countries: The case of Mashhad, Iran (چکیده)
1748 - بررسی تأثیر جدایه های باکتری (Pseudomonas putida) بر عملکرد قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) (چکیده)
1749 - Connection of Generalized Failure Rate and Generalized Reversed Failure Rate with Inequality Curves (چکیده)
1750 - Comparison of Different selenium Sources on Performance, Serum Attributes and Cellular Immunity in Broiler Chickens (چکیده)
1751 - بررسی عملکرد دیپلماسی فرهنگی آمریکا در قبال چین (چکیده)
1752 - High Prevalence of Prototheca spp. in Milk Samples from Cows Suffering from Mastitis in Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
1753 - Survey on prevalence rate of fungal and algal species in dairy cows with clinical and subclinical mastitis (چکیده)
1754 - Investigating cytotoxic and anticancer properties of coumarin derivatives containing geranyl groups at different positions on cervical cancer (چکیده)
1755 - تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) (چکیده)
1756 - Understanding the role of noncovalent interactions on the rate of some Diels-Alder reactions in different solvents (چکیده)
1757 - DFT studies on the Structure and metal-ligand bond strength in bis (trifluoroacetylacetonato)copper (II (چکیده)
1758 - زیست چینه نگاری بخش فوقانی سازند آیتامیر و بخش تحتانی-میانی سازند آبدراز بر اساس روزن داران شناور در برش الگو شرق حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
1759 - Evaluation of polymer injection, near-wellbore and in-depth gel treatments in a stratified porous medium (چکیده)
1760 - Techno-Economic Improvement of the Gas Recovery Process through Integrating Processes (چکیده)
1761 - African American Twelver Shia Community of New York (چکیده)
1762 - Early Muslims in America (چکیده)
1763 - A 2D curvilinear coupled surface–subsurface flow model for simulation of basin/border irrigation: theory, validation and application (چکیده)
1764 - Evaluating plasma expression of miR-21 in colorectal cancer patients in Khorasan population (چکیده)
1765 - Interactions between polyols and wheat biopolymers in a bread model system fortified with inulin: A Fourier transform infrared study (چکیده)
1766 - Investigating the association of rs6982267 polymorphism in CCAT2 long non-coding RNA with gastric cancer risk (چکیده)
1767 - تحلیل خطاهای زبان‌آموزان ایرانی در استفاده از آرتیکل‌های زبان فرانسه (چکیده)
1768 - بررسی تأثیر یادگیری دانشجو محور بر کم‌رویی کلاس مکالمۀ زبان خارجی و عملکرد زبان‌آموزان (چکیده)
1769 - Energy-exergy modeling of solar radiation with most influencing input parameters (چکیده)
1770 - Synthesis of nanoparticles within the modified pores of SBA-15: An efficient catalyst for reduction reaction (چکیده)
1771 - A novel electrochemical sensor for determination of morphine in a submicroliter of human urine sample (چکیده)
1772 - BetaDL: A protein beta-sheet predictor utilizing a deep learning model and independent set solution (چکیده)
1773 - بررسی آلایندگی فلزات سنگین در پایین دست محل دفن زباله های شهری اردبیل (چکیده)
1774 - Adsorptive desulfurization of model gasoline by using modified bentonite (چکیده)
1775 - An ocean wave-based piezoelectric energy harvesting system using breaking wave force (چکیده)
1776 - Effects of bentonite application and urea fertilization time on growth, development and nitrate accumulation in spinach (Spinacia oleraceae L.) (چکیده)
1777 - Development and application of a new lake evaporation estimation approach based on energy balance (چکیده)
1778 - Application and comparison of NSGA-II and MOPSO in multi-objective optimization of water resources systems (چکیده)
1779 - آسیب شناسی سیاست های آموزش عالی در نسبت با بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران (چکیده)
1780 - تعامل دانشگاه و صنعت: نقش شتابدهنده‌ها در توسعه کارآفرینی دانشگاهی (چکیده)
1781 - ROUTING PROTOCOL FOR SDN-CLUSTER BASED MANET (چکیده)
1782 - تغییرات محتوی سولفورافان و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان گیاهچه های ازمک (Lepidium draba L.) در پاسخ به جاسمونات (چکیده)
1783 - Genetic Analysis of Populations of the Peach Fruit Fly, Bactrocera zonata (Diptera: Tephritidae), in Iran (چکیده)
1784 - Chitosan / bentonite / ZnO nanoparticles composites: From synthesis to antibacterial properties (چکیده)
1785 - Prevalence of Newcastle Disease Antibodies in Egg Yolk of Layers after Chloroform and Ammonium Sulfate Extraction (چکیده)
1786 - A serosurvey of Avian influenza virus (H9N2) antibodies in turkey flocks of Gilan province (چکیده)
1787 - Effect of Cu doping on the structural and electrochemical properties of lithium-rich Li1.25Mn0.50Ni0.125Co0.125O2 nanopowders as a cathode material (چکیده)
1788 - Practical wisdom in Islamic philosophical tradition, an investigation of causes of imperfect growth (چکیده)
1789 - ارائه برنامه‌های راهبردی جهت مدیریت بحران بیابان‌زایی با استفاده از علم آینده‌پژوهی (چکیده)
1790 - Fair multiple-workflow scheduling with different quality-of-service goals (چکیده)
1791 - بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت فرنگی با کاربرد اسید آمینه ها در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
1792 - Early Permian Tabulate Corals from the Jamal Formation, East-Central Iran (چکیده)
1793 - Parameterization via Time-Scale Separation Adaptive Control oF Pure-Feedback Systems with Nonlinear (چکیده)
1794 - پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب آوری سازمانی: ترغیب کننده هایی برای حرکت به سمت تاب آورشدن سازمان ه (چکیده)
1795 - ارائه مدلی برای تبیین DNA برند (چکیده)
1796 - The effect of gelatin as a chelating agent on the synthesis and characterization of LiMn2O4 nanopowders prepared via sol–gel method (چکیده)
1797 - Microbial degradation of low-density polyethylene and synthesis of polyhydroxyalkanoate polymers (چکیده)
1798 - Application of Machine Learning Approaches in Rainfall-Runoff Modeling (Case Study: Zayandeh_Rood Basin in Iran) (چکیده)
1799 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیه گاه پل در کانال آب مرکب (چکیده)
1800 - Effect of silane curing conditions on properties of the metallocene-based polyethylene-octene copolymers compound (چکیده)
1801 - بازتاب فضای سیاسی - اجتماعی حیات استرآبادی در تاریخ جهانگشای نادری (چکیده)
1802 - Controlling poly(1-hexene) microstructure by polymerization conditions (چکیده)
1803 - c-Nilpotent multiplier and c-capability of the direct sum of Lie algebras (چکیده)
1804 - Quaternary Lake playa In Iran; Significant source of windblown dust (چکیده)
1805 - Dinuclear catalysts with two adjacent Ni centers for ethylene polymerization (چکیده)
1806 - Effect of polymers on the damping capacity of automotive bitumen anti-vibration insulators (چکیده)
1807 - Viscoelastic and textural properties of canary seed starch gels in comparison with wheat starch gel (چکیده)
1808 - Hydrocolloid clustering based on their rheological properties (چکیده)
1809 - تحلیل عددی انتقال حرارت و انجماد در فرآیند ریخته گری پیوسته (چکیده)
1810 - روش اکسرژی برای بهینه‌سازی گردآورنده‌های خورشیدی صفحه- تخت با مجاری مارپیچ (چکیده)
1811 - بهینه سازی سیستم پاششسوخت موتورهای دیزلی به منظور کاهشآلایندگی و بهبودپارامترهای عملکردی (چکیده)
1812 - Prevalence of Avian influenza virus antibodies in broiler chickens of Gilan province. (چکیده)
1813 - Antimicrobial Susceptibility Pattern of Escherichia Coli Isolates to Antibacterial Agents in Urmia, Iran (چکیده)
1814 - Effect of rooster semen enrichment with oleic acid onthe quality of semen during thein vitrostorage (چکیده)
1815 - Effect of Palmitoleic acid on quality of rooster semen during chilled storage (چکیده)
1816 - Determination of calcium and phosphorus concentration in the seminal plasma and their relationships with semen characteristics in rooster (چکیده)
1817 - بهینه سازی ایرفویل RAE2822 در جریان مغشوش با استفاده از روش الحاقی بر روی شبکه ی نامنظم (چکیده)
1818 - Seroprevalence of Newcastle disease virus and Avian influenza virus antibodies in breeder flocks of West Azarbayjan (چکیده)
1819 - Molecular screening of one week old broilers for Mycoplasma gallisepticum contamination (چکیده)
1820 - Survey on Tetracycline resistance gene (tetA) in Escherichia coli isolates from broilers in Urmia (چکیده)
1821 - Survey on Sulfonamide resistance gene (sul1) in Escherichia coli isolates from broilers in Urmia (چکیده)
1822 - Antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated from broiler chicken carcasses from poultry farms in North and Northwest of Iran (چکیده)
1823 - Seroprevalence of Avian influenza virus and Newcastle disease virus antibodies in broiler flocks of West Azarbayjan (چکیده)
1824 - A survey of alimentaryparasitic infestation in ostrich flocks ofNorth and Northwest of Iran (چکیده)
1825 - Seroprevalence of Avian influenza (H9N2) in broilers of Northwest of Iran (چکیده)
1826 - A report of several Aspergillosis cases in ostrich flocks of Iran (چکیده)
1827 - Seroprevalence of Avian influenza (H9N2) in broilers of Northwest of Iran (چکیده)
1828 - اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب (چکیده)
1829 - بهره گیری از رویکرد طراحی آزمایشات برای مدل سازی و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 (چکیده)
1830 - بکارگیری رویکرد طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی استحکام کششی و ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز محافظ (چکیده)
1831 - اثر تغییر کاربری بر ویژگی های فیزیکی و حاصل‌خیزی خاک های منطقه نهبندان (چکیده)
1832 - Effect of Ethylene Monomer Pressure on BCE Ziegler-Nata Catalyst Fragmentation in the Early Stage of Polymerization (چکیده)
1833 - Effect of MF and UF/MF on pressure sensitive adhesives based on copoly(butyl acrylate/acrylic acid) (چکیده)
1834 - A revised dosimetric characterization of 60Co BEBIG source: From single-source data to clinical dose distribution (چکیده)
1835 - A combined X-ray crystallography and theoretical study of N—H…OX (X is ═P and —C) hydrogen bonds in two new structures with a (C—O)2(N)P(═Y)(Y is O and S) skeleton (چکیده)
1836 - تاریخ بیهق اثری ملخص (چکیده)
1837 - Reliability and sensitivity of magnetic particle nondestructive testing in detecting the surface cracks of welded components (چکیده)
1838 - An efficient method to induce regeneration and callogenesis in Crataegus microphylla L. (چکیده)
1839 - Ferula hindukushensis (Apiaceae), a new record for the flora of Iran from Khorassan (چکیده)
1840 - Investigating the Effect of Organic and Biological Fertilizers on Yield and Some Quantity and Quality Chracteristics of Medicinal Plant Mallow (چکیده)
1841 - Comparative Study of Antioxidant Properties and Total Phenolic Content of Thirteen Wild Iranian Medicinal plants Using DPPH and FRAP Methods. (چکیده)
1842 - Effect of Cultivation Date and Plant Spacing on the Control of Diseases of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) (چکیده)
1843 - Spin-dependent transport of trans-polyacetylene in the presence of polarons (چکیده)
1844 - High piezoelectricity in the buckled V-structure monolayers of group III-V: An Ab initio calculation (چکیده)
1845 - Determination of rigidities, stiffness coefficients and elastic constants of multi-layer graphene sheets by an asymptotic homogenization method (چکیده)
1846 - Prioritising employee performance evaluation indicators based on a combined FAHP-TOPSIS approach to intellectu al capital development (چکیده)
1847 - بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجههای گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید (چکیده)
1848 - Determination of calcium, magnesium, phosphorus, iron, and copper contents in rooster seminal plasma and their effects on semen quality (چکیده)
1849 - Antimicrobial resistance profile and prevalence of tetracycline resistance genes in Escherichia coli isolates from broiler chickens, Northwestern Iran. (چکیده)
1850 - Survey of poultry carcass condemnations in abattoirs of West Azerbaijan province (North west of Iran) (چکیده)
1851 - Molecular characterization of Mycoplasma synoviae isolated from broiler chickens of West Azarbaijan province by PCR of vlhA gene (چکیده)
1852 - Effect of the rooster semen enrichment with oleic acid on the quality of semen during chilled storage (چکیده)
1853 - Palmitoleate enhances quality of rooster semen duringchilled storage (چکیده)
1854 - Sequence analasis of the VP1 gene in three very virulent Iranian infectious bursal disease virus strains (چکیده)
1855 - Enzyme activity, phenolic and flavonoid compounds in leaves of Iranian red flesh apple cultivars grown on different rootstocks (چکیده)
1856 - Aspergillosis outbreaks in ostrich flocks of eastern Iran during 2010–2012 (چکیده)
1857 - آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده) (چکیده)
1858 - بررسی تاثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشورهای برگزیده صادرکننده نفت با تاکید بر حکمرانی خوب (چکیده)
1859 - Seroprevalence of avian influenza (H9N2) in broiler chickens in Northwest of Iran (چکیده)
1860 - Antimicrobial susceptibility of one thousand bacterial isolates to five commonly used antibacterial agents in Iranian poultry industry (چکیده)
1861 - Development a New Array Factor Synthesizing Technique by Pattern Integration and Least Square Method (چکیده)
1862 - The role of wing bending deflection in the aerodynamics of flapping micro aerial vehicles in hovering flight (چکیده)
1863 - شناسایی ویروس های فوق حاد بیماری بورس عفونی به روش RT-PCR بر روی ژن VP1 و بررسی حضور احتمال ویروس های بازآرایی شده (چکیده)
1864 - Tensile modeling of steel fiber reinforced concrete (چکیده)
1865 - Antidiabetic and antihyperlipidemic effects of ethanolic Ferula assa-foetida oleo-gum-resin extract in streptozotocin-induced diabetic wistar rats (چکیده)
1866 - Theory of Mind in Adults with Traumatic Brain Injury (چکیده)
1867 - Rumen Fermentation Responses to Dairy Diets Differing in Protein Degradation Potential and Processed Barley Grain (چکیده)
1868 - مقایسه توزیع مقادیر بارندگی برآورد شده ماهواره GPM و ایستگاه‌های زمینی حوضه گرگانرود (چکیده)
1869 - Facile construction of novel fused chromeno[2,3-d]thiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives in biocompatible ionic liquid under solvent-free conditions (چکیده)
1870 - تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه¬زنی، موروفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تحمل به شوری ریحان (Ocimum basilicum L.) (رقم کشکنی لولو) (چکیده)
1871 - A cloud-based open automated demand response protocol with AMI support (چکیده)
1872 - Design and Implementation of an Internet of Things Based Smart Energy Metering (چکیده)
1873 - Comparing Bhattacharyya and Kshirsagar bounds with bootstrap method (چکیده)
1874 - آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان (چکیده)
1875 - Identification of Bacterial Isolates of Pseudomonas fluorescens siderophore from Rhizosphere of Corn Fields and Evaluation of Iron Absorption by Corn (چکیده)
1876 - Parallel plumage color evolution and introgressive hybridization in wheatears (چکیده)
1877 - Simulation and Stability Assessment of Anti-EpCAM Immunotoxin for Cancer Therapy (چکیده)
1878 - Antibacterial Activity of Zataria multiflora Boiss Essential Oil against Some Fish Spoilage Bacteria (چکیده)
1879 - Effect of Supplementation With Omega-3 Fatty Acids, Magnesium, and Zinc on Canine Behavioral Disorders: Results of a Pilot Study (چکیده)
1880 - Study on the Behavior of RC Beams Strengthened with CFRP Laminates under pure Torsion Using Finite Element Analysis and fib Bulletin 14 Method (چکیده)
1881 - Effect of magnetized water on foam stability and compressive strength of foam concrete (چکیده)
1882 - Constraining the timing of palaeosol development in Iranian arid environments using OSL dating (چکیده)
1883 - Post-Newtonian Magnetohydrodynamics (چکیده)
1884 - امکان سنجی و ارائه الگوی مدیریت بهینه درآمدهای نفتی مورد مطالعه ایران (چکیده)
1885 - Normal Deformed Structures in Hafnium Isotopes (چکیده)
1886 - Heterologous expression of Thrombocidin-1 in Pichia pastoris: evaluation of its antibacterial and antioxidant activity (چکیده)
1887 - Recombinant production of a chimeric antimicrobial peptide in E. coli and assessment of its activity against some avian clinically isolated pathogens (چکیده)
1888 - اثرات مولفه های بایوژئومورفیک بر روی کنترل فرسایش در محیط های بیابانی (چکیده)
1889 - A new hypothesis on parameters controlling the formation and size of porphyry copper deposits: Implications on thermal gradient of subducted oceanic slab, depth of dehydration and partial melting along the Kerman copper belt in Iran (چکیده)
1890 - Sedimentology and hydro-geochemistry of Garab travertines in southeast of Mashhad, Iran (چکیده)
1891 - Differential carbon partitioning and fatty acid composition in mixotrophic and autotrophic cultures of a new marine isolate Tetraselmis sp. KY114885 (چکیده)
1892 - Investigation and comparison of ECG signal sparsity and features variations due to pre-processing steps (چکیده)
1893 - تمایل به تغییر الگوی کشت برای زراعت زعفران، راهکاری کاربردی برای مقابله با بی آبی (مطالعه موردی دشت نیشابور) (چکیده)
1894 - Investigation of utilizing hybrid fiber-reinforced concrete for pavement (چکیده)
1895 - ارزیابی اثر پوشش زیست تخریب پذیر کنسانتره پروتئین آب پنیرو بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌ شده بر ویژگی های کیفی نارنگی (رقم دنسی) طی زمان تگهداری (چکیده)
1896 - Cu nano particles supported on graphene oxide nano sheets (CuNPs@GO) for novel synthesis of N-(phenyl(4-phenyl-1H- 1,2,3- triazol yl) methyl) benzamine (چکیده)
1897 - بزرسی عوامل تأثیزگذار بز آمادگی دانشگاه ها بزای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفزینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فزدوسی مشهد) (چکیده)
1898 - WATER CRIMES (چکیده)
1899 - Road Map of Social-Ecological Strategic Water Studies (چکیده)
1900 - Thiol-Capped Gold Nanoparticle Biosensors for Rapid and Sensitive Visual Colorimetric Detection of Klebsiella pneumoniae (چکیده)
1901 - Effect of Bacterial Biofilm on Pathogenicity and Antibiotic Resistance in Urinary Tract Infections (چکیده)
1902 - Has vaccination been successful in control of Brucellosis? (چکیده)
1903 - Epidemiological typing of Brucella strains isolated from livestock by enterobacterial repetitive intergenic consensus (ERIC) PCR (چکیده)
1904 - بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان طلاق در شهر یزد(1394-1395) (چکیده)
1905 - Fabrication of a new electrochemical sensor based on AuePt bimetallic nanoparticles decorated multi-walled carbon nanotubes for determination of diclofenac (چکیده)
1906 - ANALYZING THE REGIONAL DEVELOPMENT OF KURDISH BORDER CITIES OF IRAN USING SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT INDICES (STUDY AREA: KURDISTAN PROVINCE) (چکیده)
1907 - Synthesis of New Benzothiazole Derivatives and Evaluation of Cytotoxicity of N-(6-Substitued-1,3-benzothiazol-2-yl)-4-phenyl-1,3-thiazol-2(3H)-imine Compounds (چکیده)
1908 - Comparison of the two Western and Islamic traditions by analyzing the concept and feature of justice from Rawls, Farabi, and Khajeh Nasir Toosi (چکیده)
1909 - بررسی کارایی روش AHP در تعیین مناطق مستعد خطر سیلاب شهری (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهر تربت‌ حیدریه) (چکیده)
1910 - Thermal modelling of gas generation and retention in the Jurassic organic-rich intervals in the Darquain field, Abadan Plain, SW Iran (چکیده)
1911 - بررسی تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه های سیب زمینی (چکیده)
1912 - Spin transport properties of Fe, Co and Ni doped hydrogenated zigzag silicene nanoribbons: Negative di ff erential resistance and spin fi ltering e ff ect (چکیده)
1913 - The Effect of Fluctuations in Climate Parameters on Wheat Market (چکیده)
1914 - QUANTIFICATION OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF IRANIAN DAIRY FARMS BASED ON OPTIMAL NUTRITION (چکیده)
1915 - ترکیب بهینه شبکه عصبی آشوب گون با پسخوراند خودی، نمای لیاپانوف و تبرید تدریجی در حل مسئله فروشنده دوره گرد (چکیده)
1916 - The Charge Transport Mechanisms in Conducting Polymer Polypyrrole Films and Fibers (چکیده)
1917 - Revised Bloom’s taxonomy and major theories and frameworks that influence the teaching, learning, and assessment of mathematics: a comparison (چکیده)
1918 - La peur du temps chez Alfred de Musset (چکیده)
1919 - the effect of eight weeks of aerobic training in water and on land of Total antioxidant capacity in elderly women (چکیده)
1920 - The effect of eight weeks of aerobic training and training in water on DNA oxidative damage in elderly women (چکیده)
1921 - Isolation and Purification of the Schizont Stage of Theileria annulata from Host Leukocytes through Novel Biochemical Techniques (چکیده)
1922 - Evaluating land suitability for spatial planning in arid regions of eastern Iran using fuzzy logic and multi-criteria analysis (چکیده)
1923 - Symmetric quaternary phosphonium cation and perchlorate/chlorate anions: Crystal structure, Database study and Hirshfeld surface analysis (چکیده)
1924 - The modified permutation entropy-based independence test of time series (چکیده)
1925 - Perception of biological motions is preserved in people with autism spectrum disorder: electrophysiological and behavioural evidences (چکیده)
1926 - Geostatistical Modeling of Air Temperature Using Thermal Remote Sensing (چکیده)
1927 - The Effectiveness of Group Emotional Schema Therapy on Emotional Regulation and Social Anxiety Symptoms (چکیده)
1928 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک (چکیده)
1929 - زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون با تاکید بر مرز کرتاسه - پالئوژن در برش جهانگیرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌غرب ایران (چکیده)
1930 - روزن‌داران کف‌زی و جلبک‌های آهکی سازند تیرگان در برش‌های طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق): محدودیت‌ها و کاربردهای آن‌ها در مطالعات زیست چینه‌ای (چکیده)
1931 - Optimal design of water distribution networks using simple modified particle swarm optimization approach (چکیده)
1932 - STUDYING EFFECTIVE SOCIAL FACTORS ON CULTURAL BELIEFS IMPEDING DEVELOPMENT (CASE STUDY: YASOOJ CITY), 2016 FALL (چکیده)
1933 - Texture evolution of a dilute aluminum alloy subjected to tube channel pressing (چکیده)
1934 - Synthesis, characterization and first application of covalently immobilized nickel-porphyrin on graphene oxide for Suzuki cross-coupling reaction (چکیده)
1935 - Assessment of groundwater suitability for irrigation in a gold mine surrounding area, NE Iran (چکیده)
1936 - A recurrent neural network model to solve the fuzzy shortest path problem (چکیده)
1937 - Solving shortest path problem with neural network (چکیده)
1938 - A recurrent neural network model to solve nonlinear programming problems with fuzzy parameters (چکیده)
1939 - Disease occurrence, culling rate and production profile in Iranian Holstein dairy cattle during the early postpartum period (چکیده)
1940 - Interaction of neuropeptide Y receptors (NPY1, NPY2 and NPY5) with somatostatin on somatostatin- induced feeding behaviour in neonatal chicken (چکیده)
1941 - Ultrastructure of ovarian germ cells in the ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
1942 - On Free Ends of Groups (چکیده)
1943 - مقایسه مدلسازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت های مختلف جانمایی سرریز (چکیده)
1944 - On Reliability Analysis of k-Out-of-n:F Systems Equipped With a Single Cold Standby Component Under Degradation Performance (چکیده)
1945 - Numerical ANFIS-Based Formulation for Prediction of the Ultimate Axial Load Bearing Capacity of Piles Through CPT Data (چکیده)
1946 - The I–V Characteristics of acetylacetone Nano-Molecular Wire Induced by Hydrogen Transfer (چکیده)
1947 - Mirza Ali Hamedani: An Influential Physician in the Qajar Period, Iran (چکیده)
1948 - موسیقی عربی و قرائت قرآن (چکیده)
1949 - بررسی تاثیر نانو ‌امولسیون و عرق آویشن شیرازی -Zataria multiflora- همراه با آلبندازول بر هیستوپاتولوژی بافت کبد در موش‌های آلوده شده با کیست هیداتید (چکیده)
1950 - مدل سازی و حل مسئله تخصیص و زمان بندی آتش پایگاه های توزیع شده (چکیده)
1951 - Geometric and kinematic analysis of Dorbadam anticline, North of Quchan, Iran (چکیده)
1952 - Comparing Logistic and Michaelis-Menten Multiphasic Models for Analysis of in vitro Gas Production Profiles of some Starchy Feedstuffs (چکیده)
1953 - The Effects of Phenolic Compounds in Iranian Propolis Extracts on in vitro Rumen Fermentation, Methane Production and Microbial Population (چکیده)
1954 - Radiometric flow in periodically patterned channels: fluid physics and improved configurations (چکیده)
1955 - بررسی مقایسه ای آسکوربیک اسید و تیامین در جلوگیری از ضایعات ناشی از سرب در بافت آبشش ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
1956 - Selenium improves physiological responses and nutrient absorption in wheat (Triticum aestivum L.) grown under salinity (چکیده)
1957 - Enhanced Photocatalytic Performance of Al-Doped ZnO NPs-Reduced Graphene Oxide Nanocomposite for Removing of Methyl Orange Dye from Water Under Visible-Light Irradiation (چکیده)
1958 - Attachment style and history of childhood abuse in suicide attempters (چکیده)
1959 - Effect of different K:Na ratios in soil on dispersive charge, cation exchange and zeta potential (چکیده)
1960 - Frequency of Different Types of Diagnostic Errors in Patients with Central Nervous System Infections: A Cross-Sectional Observational Study (چکیده)
1961 - Formation of Micro Shear Bands During Severe Plastic Deformation of BCC Alloys (چکیده)
1962 - اقتباس قرآنی در شعر شیخ احمد کور موکریانی (چکیده)
1963 - مطالعه عددی و تجربی اثرات تزریق بر جریان سوپرکاویتاسیون مصنوعی (چکیده)
1964 - مطالعه تجربی و عددی پارامترهای سوپرکاویتاسیون مصنوعی حول کاواکزا 30 درجه (چکیده)
1965 - Spatial scale-dependent phylogenetic signal in species distributions along geographic and elevation gradients in a mountainous rangeland (چکیده)
1966 - Solution of two-dimensional Volterra integral equations using shearlets (چکیده)
1967 - FRAME DUALITY PROPERTIES FOR PROJECTIVE UNITARY REPRESENTATIONS (چکیده)
1968 - Preparation of fish waste silage and its effect on the growth performance and meat quality of broiler chickens (چکیده)
1969 - A Review on the Effects of Hydrogen/Natural Gas Blending on the Industrial and Domestic Gas Burning Devices (چکیده)
1970 - Effects of feeding fermented rapeseed meal on growth performance, gastrointestinal microflora population, blood metabolites, meat quality, and lipid metabolism in broiler chickens (چکیده)
1971 - Effect of thermomechanical processing on hydrogen permeation in API X70 pipeline steel (چکیده)
1972 - Evaluating the association of single nucleotide polymorphism (SNP) rs6983267 with esophageal cancer in Iranian patients (چکیده)
1973 - Effects of Monsoon, Shamal and Levar winds on dust accumulation over the Arabian Sea during summer – The July 2016 case (چکیده)
1974 - Some new results on Jacobson graphs (چکیده)
1975 - A bipartite graph associated to a Bi-module of a ring (چکیده)
1976 - Investigation of Akermanite /wollastonite preparedby sol-gel metod (چکیده)
1977 - A social-ecological approach to land-use conflict to inform regional and conservation planning and management (چکیده)
1978 - Adsorption of Nickel from Wastewater by Coal, Tailing and their Ashes (چکیده)
1979 - اثر فعال‌سازی مکانیکی بر فرآیند آلومینو-کربوترمی سلستین به منظور تولید کربنات استرانسیم (چکیده)
1980 - Double stiffness vibration suppressor and energy harvester: An experimental study (چکیده)
1981 - حذف گوگرد از زغال سنگ توسط فرایند مکانو شیمیایی (چکیده)
1982 - L’imaginaire face à l’angoisse : Étude de l’imaginaire de l’héroïne de Poisson d’or selon la méthode critique de Gilbert Durand (چکیده)
1983 - Numerical Investigation of Tsunami Wave Generation Using a Piston-Type Wavemaker (چکیده)
1984 - بررسی ترکیب شیمیایی و ریزساختار کامپوزیت نانوساختار Fe18Cr8Ni/Al2O3 تولید شده به روش آلومینو-کربوترمی اکسیدهای فلزی (چکیده)
1985 - The effect of Trichoderma isolates on morpho-physiological changes of Polianthes tuberose under drought stress conditions (چکیده)
1986 - Conformance control in oil reservoir based on magnetorheological behavior of nanoparticle suspension (چکیده)
1987 - Approche « innovante » du mythe d’Orphée : Étude de la transition du monde antique au XXème siècle par l’Eurydice de Jean Anouilh d’après la mythanalyse de Gilbert Durand (چکیده)
1988 - Modeling of the Functionalized Gold Nanoparticle Aggregation in the Presence of Dopamine: A Joint MD/QM Study (چکیده)
1989 - Sustainability and determining the optimal population based on water resources in Mashhad, Iran (چکیده)
1990 - On the weak topology of quaternionic Hilbert spaces (چکیده)
1991 - Application of statistical analysis to evaluate the corrosion resistance of steel rebars embedded in concrete with marble and granite waste dust (چکیده)
1992 - Damage localization under ambient excitations and non-stationary vibration signals by a new hybrid algorithm for feature extraction and multivariate distance correlation methods (چکیده)
1993 - Biodegradation of n-alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons using novel indigenous bacteria isolated from contaminated soils (چکیده)
1994 - Designing a Meta-Synthesis Model of affecting Drivers of Land Use Changes by Systematic Review of Previous Studies (چکیده)
1995 - Data-driven damage diagnosis under environmental and operational variability by novel statistical pattern recognition methods (چکیده)
1996 - Electronic structure and optical properties of novel monolayer gallium nitride and boron phosphide heterobilayers (چکیده)
1997 - Structural health monitoring by a new hybrid feature extraction and dynamic time warping methods under ambient vibration and nonstationary signals (چکیده)
1998 - Enhancement of seismic performance of beam-column joint connections using high performance fiber reinforced cementitious composites (چکیده)
1999 - مطالعه‌ی عددی اثر پارامترهای هندسی یخ شاخی شکل بر روی خصوصیات آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 3415 (چکیده)
2000 - Performance Analysis of Multithreaded IoT Gateway (چکیده)
2001 - مطالعه‌ی عددی اثر موقعیت مکانی یخ پشته‌ای بر روی خصوصیات آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 3415 (چکیده)
2002 - Probable Molecular Mechanism for Restricted Adipogenic Differentiation Potential of Equine MSCs (چکیده)
2003 - Effect of Speed and Load on Exergetic Parameters of a Diesel Engine Fueled with Diesel and Biodiesel Blends (چکیده)
2004 - بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده شیر بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع (چکیده)
2005 - تاثیر سطوح مختلف ویتامین E بر شاخص پراکسیداسیون چربی گوشت و فراسنجههای بیوشیمیایی سرم در بلدرچین ژاپنی (چکیده)
2006 - شناسایی مولکولی گونه های ایمریا در جوجه های گوشتی ، تخم گذار و مادر شهرستان مشهد (چکیده)
2007 - مقایسه منابع نمونه ایلئوم و فضولات برروی میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری سطوح مختلف آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور در جوجه های گوشتی (چکیده)
2008 - بررسی تأثیر عمل‌آوری کود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست انار بر فعالیت هضمی و تخمیری میکروارگانیسم‌های شکمبه گاو در شرایط برون‌تنی (چکیده)
2009 - Meta-Cognitive Neural Network for Classification Problems (چکیده)
2010 - Heat transfer in an eight-pass oscillating loop heat pipe equipped with cooling tower (چکیده)
2011 - A Stacked Autoencoders Approach for a P300 Speller BCI (چکیده)
2012 - برآورد آمارههای توصیفی صفات کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی (چکیده)
2013 - مدلسازی دینامیکی ابزار داخل تراش با استفاده از آزمون مودال تجربی و شبیه سازی کنترل فعال ارتعاشات (چکیده)
2014 - تعیین ترکیب شیمیائی و محتوی مواد معدنی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور استان گلستان (چکیده)
2015 - بررسی امکان استفاده از گیاه دارواش Viscum album در تغذیه بره های پرواری نر نژاد کردی (چکیده)
2016 - The effect of measurement error on the process incapability index (چکیده)
2017 - تعیین درختان ترکیبات شیمیایی و بررسی روند تجزیه پذیری دارواش Viscum album از درختان مختلف و مراحل رشد متفاوت با استفاده از روش کیسه های نایلونی (چکیده)
2018 - تاثیر تغذیه جیره حاوی سطوح مختلف گیاه دارواش Viscum album برروی برخی فراسنجه های خونی بره های پرواری نر نژاد کردی (چکیده)
2019 - بررسی تنوع ژنتیکی زنبورهای عسل با استفاده از نشانگر ریزماهوارهایی و ارتباط آن با میزان مقاومت به کنه واروآ (چکیده)
2020 - تحلیل نتایج آزمون های مقدماتی در بررسی های مولکولی صفات تولیدی مرغان بومی اصفهان (چکیده)
2021 - بررسی مقاومت ژنتیکی زنبور عسل به کنه واروآ با استفاده از مارکر مولکولی ISSR (چکیده)
2022 - Monitoring of linear profiles using generalized likelihood ratio control chart with variable sampling interva (چکیده)
2023 - Improving seismic performance of composite steel plate shear walls containing openings (چکیده)
2024 - Observer-based Adaptive Optimal Output Containment Control problem of Linear Heterogeneous Multi-agent Systems with Relative Output Measurements (چکیده)
2025 - بررسی تاثیر درصد استفاده ازساسوبیت در مقاومت کششی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) (چکیده)
2026 - بررسی تاثیر دما برمدول برجهندگی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (EAF) (چکیده)
2027 - تاثیر درصد استفاده ازساسوبیت بر مدول برجهندگی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) (چکیده)
2028 - تاثیر درصد استفاده ازساسوبیت در استقامت مارشال وروانی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) (چکیده)
2029 - ارزیابی و بررسی آماری شاخص سختی مارشال مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (چکیده)
2030 - ارزیابی آزمایشگاهی مدول برجهندگی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA)حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی(EAF) (چکیده)
2031 - ارزیابی استقامت مارشال وروانی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA)حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی(EAF) (چکیده)
2032 - بررسی عملکرد چسب بلوک در اتصال نمونه‌های منشوری بتنی سبک ACC (چکیده)
2033 - مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی (چکیده)
2034 - ForMatIon MechanISM oF Fe-Mo MaSter alloy By aluMInotherMIc reductIon oF MoS 2-Fe2o3 In the preSence oF lIMe (چکیده)
2035 - Size-dependent analysis of FG microplates with temperature-dependent material properties using modified strain gradient theory and isogeometric approach (چکیده)
2036 - Thermal and mechanical buckling analysis of FG carbon nanotube reinforced composite plates using modified couple stress theory and isogeometric approach (چکیده)
2037 - A cross-disciplinary investigation of multi-word expressions in the moves of research article abstracts (چکیده)
2038 - بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش CA-Markov در دشت درگز استان خراسان رضوی (چکیده)
2039 - ارزیابی اثرات آبیاری در شور شدن خاک اراضی دشت درگز استان خراسان رضوی (چکیده)
2040 - Nilpotent groups related to an automorphism (چکیده)
2041 - Rarefied transitional flow through diverging nano- and microchannels: A TRT lattice Boltzmann study (چکیده)
2042 - Goodness of fit test using Lin-Wong divergence based on Type-I censored data (چکیده)
2043 - Investigation of local scour around tandem piers for different skew-angles (چکیده)
2044 - Weak convergence of TJW product-limit estimator under association (چکیده)
2045 - Hydrochemical assessment of surface and ground waters used for drinking and irrigation in Kardeh Dam Basin (NE Iran) (چکیده)
2046 - On the structure of isoclinism classes of the non-commuting graphs (چکیده)
2047 - On dominated coloring of graphs and some Nordhaus–Gaddum-type relations (چکیده)
2048 - Synthesis of new tetrahydropyridines catalyzed by Fe3O4@S-doped TiO2 via one-pot multi component Mannich reaction (چکیده)
2049 - Diastereoselective three-component Mannich reaction catalyzed by prolinated MWCNTs (چکیده)
2050 - Palladium nanoparticles supported on natural polymer (silk fibroin): the efficient and recyclable catalyst for Heck reaction (چکیده)
2051 - RELF: Robust Regression Extended with Ensemble Loss Function (چکیده)
2052 - The role of Veterinary Medicine in controlling of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) (چکیده)
2053 - The association of crop production and precipitation; a comparison of two methodologies (چکیده)
2054 - APPROXIMATELY ANGLE PRESERVING MAPPINGS (چکیده)
2055 - بررسی نقش تحریم‌های تجاری و بحران اقتصادی جهانی بر صادرات زعفران ایران (چکیده)
2056 - Investigating the Effect of Sedimentary Basin on Consolidation of the Kerman Fine-Grained Soils (چکیده)
2057 - نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بالندگی اعضای هیئت علمی (چکیده)
2058 - Perceptions and Experiences of the Teachers and Educational Administrators of the Strengths and Weaknesses of the Professional Rankings Plan of Teachers (چکیده)
2059 - Efficacy of metformin in mediating cellular uptake and inducing apoptosis activity of doxorubicin (چکیده)
2060 - Poly(styrene-alt-maleic anhydride) Conjugated with Spermine: Synthesis, Antibacterial Activity and Antibiotic Susceptibility (چکیده)
2061 - In vitro antibacterial activity of ceftazidime, unlike ciprofloxacin, improves in the presence of ZnO nanofluids under acidic condition (چکیده)
2062 - Investigating the role of collective memory in urban renewal plans (case study: Shohada square's Great Project-Mashhad-Iran) (چکیده)
2063 - Religious tourism in urban spaces or commodification of urban spaces? Case study: Central Area surrounding the Holy Shrine, Mashhad, Iran (چکیده)
2064 - بررسی اثر امواج فراصدا بر فعالیت اوره آز محلول و تثبیت‌شده بر روی مواد نانو ساختار و سیلیکاژل (چکیده)
2065 - Mechanical and durability behaviour of concrete with granite waste dust as partial cement replacement under adverse exposure conditions (چکیده)
2066 - Ag Nanoparticles Loaded on Porous Graphitic Carbon Nitride Nanosheets with Enhanced Photocatalytic Activity for Degradation of an Azo dye, RB5 Under Visible Ight Irradiation (چکیده)
2067 - Partial Feedback Analysis on Achievable Rate in Relay Channels (چکیده)
2068 - Assessment of failures of nitrile rubber vulcanizates in rapid gas decompression (RGD) testing: Effect of physico-mechanical properties (چکیده)
2069 - AgNPs GO nano sheets for Aerobic Aqueous Oxidations of Alcohols (چکیده)
2070 - Heteroatom-doped porous carbon nanospheres for selective oxidation of alcohols (چکیده)
2071 - بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره برگ گیاه قاصدک -Taraxacum pseudocalocephalum- بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط برون تنی (چکیده)
2072 - Threonine stabilizer controlled well dispersed small palladium nanoparticles onto the modified magnetic nanocatalyst for Heck cross-coupling process in water (چکیده)
2073 - Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 1,2-Ethylene-bis -para-methyl pyridinium- dichromate as a new selective and mild agent in oxidation of alcohols (چکیده)
2074 - An applied method for fatigue life assessment of engineering components using rigid-insert crack closure model (چکیده)
2075 - An Assistive Strategy for Compliantly Actuated Exoskeletons Using Non-Linear Model Predictive Control Method (چکیده)
2076 - کنترل بدون سنسور توربین بادی مبتنی بر PMSG با استفاده از تخمینگرهای EKF ، Iterated EKF ، second-order EKF و UKF (چکیده)
2077 - Characterization of symmetric distributions based on some information measures properties of order statistics (چکیده)
2078 - A repair and replacement policy for repairable systems based on probability and mean of profits (چکیده)
2079 - Switching time of the standby component to the k-out-of-n:G system in the stress-strength setup (چکیده)
2080 - Islamic World Science Citation Center (ISC): Evaluating Scholary Journals Based on Citation Analysis (چکیده)
2081 - The Art of Making Mutual Benefit through Saving Time. (چکیده)
2082 - نگاهی آسیب‏ شناسانه به آیین‏نامه ارتقای اعضای هیئت علمی و پیامدهای منفی حاصل از آن در زمینه تولید علم (چکیده)
2083 - Effect of sonication on osmotic dehydration and subsequent air-drying of pomegranate arils (چکیده)
2084 - The Maillard reaction products as food-born antioxidant and antibrowning agents in model and real food systems (چکیده)
2085 - Binding of β-carotene to whey proteins: Multi-spectroscopic techniques and docking studies (چکیده)
2086 - ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره برداری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند (چکیده)
2087 - An Energy Efficient Data Gathering Framework based Clustering using Multiple UAV in Deadline based WSN Applications. (چکیده)
2088 - Lie generalized derivations on trivial extension algebras (چکیده)
2089 - درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظمجویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (تک‌آزمودنی) (چکیده)
2090 - طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری مایل بروی پی سطحی با زاویه انحراف ثابت و متغیر (چکیده)
2091 - Effect of dietary inclusion of olive leaf (Olea europaea L.) powder on performance, small intestine morphology and nutrient digestibility in broiler chickens (چکیده)
2092 - The effect of hydroalcoholic extract of angelica (Heracleum persicum) fruit on performance, immune response, small intestine histology, haematological parameters and carcass characteristic of broiler chickens (چکیده)
2093 - The effect of different dietary supplementation levels of nucleotide on performance, immune system, small intestine morphology and ileal microbial population of broiler chickens (چکیده)
2094 - Metabolomics analysis revealed metabolic changes in patients with diarrhea predominant irritable bowel syndrome and metabolic responses to a synbiotic yogurt intervention (چکیده)
2095 - ارائه ی چارچوبی جامع جهت ارزیابی آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه در مناطق شهری (چکیده)
2096 - Risk factors associated with human brucellosis in Iran and recommended strategies for the prevention and control of disease (چکیده)
2097 - Investigation of brucellosis as a zoonotic disease in recent ten years in Iran (چکیده)
2098 - Pre-cecal phosphorus digestibility for corn, wheat, soybean meal, and corn gluten meal in growing Japanese quails from 28 to 32 d of age (چکیده)
2099 - توصیه رویکردهای نوین در مدیریت سیلاب شهری (چکیده)
2100 - Antioxidant Activity of Gallic Acid as Affected by an Extra Carboxyl Group than Pyrogallol in Various Oxidative Environments (چکیده)
2101 - effect of Resistance Training with Blood Flow Restriction onfollistatin to myostatin Ratio, Body Composition and Anaerobic Power of Trained-Volleyball Players (چکیده)
2102 - Dynamic rheological and textural properties of acorn (Quercus brantii Lindle.) starch: Effect of single and dual hydrothermal modifications (چکیده)
2103 - The molecular mechanism of protein denaturation in supercritical CO⁠2: The role of exposed lysine residues is explored (چکیده)
2104 - Two new eriophyoid mite species (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) on Quercus castaneifolia in Iran (چکیده)
2105 - Impact of Mean Velocity Accuracy on the Estimation of Rating Curves in Compound Channels (چکیده)
2106 - شناسایی پیشنیازهای پیاده سازی برنامه های کودکان برای کودکان درکتابخانه های آموزشگاهی (چکیده)
2107 - ANTIBIOTIC RESISTANCE PATTERN IN E.COLI ISOLATES IN PATIENTS WITH URINARY TRACT INFECTION IN IMAM REZA HOSPITAL IN MASHHAD (چکیده)
2108 - RECENT ADVANCES IN BRUCELLA PATHOGENESIS AND IMMUNE RESPONSE IN HUMANS (چکیده)
2109 - Leptospirosis and control strategies (چکیده)
2110 - THE SEARCH FOR FIMA AND CSGA GENES IN ESCHERICHIA COLI ISOLATES FROM URINARY TRACT INFECTIONS (UPEC) BY MULTIPLEX PCR (چکیده)
2111 - COMPARISON OF THE PREVALENCE OF METALLO-Β-LACTAMASE RESISTANCE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA BETWEEN 1396 AND 1397 BY DOUBLE DISK SYNERGY TEST AND COMBINE DISK METHODS IN MASHHAD'S HOSPITALS (چکیده)
2112 - آشنایی با مبانی آر دی ای (چکیده)
2113 - تاثیر آموزش های کوتاه مدت بر ارتقای مولفه های سواد اطلاعات درمان بیماران سرطانی (چکیده)
2114 - The Modified VIM for Certain Type of the Nonlinear Two-Point Boundary Value Problems (چکیده)
2115 - A survey on endoparasites in wild rodents of the Jaz Murian depression and adjacent areas, southeast of Iran (چکیده)
2116 - Distribution of benthic foraminifera along the Iranian coast (چکیده)
2117 - محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنزی توالی کربناته بیستون (کرتاسه زیرین) منطقه کرمانشاه، غرب ایران (چکیده)
2118 - Envelope-tracking common-drain CMOS power amplifier with a switching-only supply modulator for LTE applications (چکیده)
2119 - A 0.8–4-GHz Software-Defined Radio Receiver With Improved Harmonic Rejection Through Non-Overlapped Clocking (چکیده)
2120 - Responses of two common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes to deficit irrigation (چکیده)
2121 - Effect of silicon and manganese on the kinetics and morphology of the intermetallic layer growth during hot-dip aluminizing (چکیده)
2122 - A New Approach in Solid State Steelmaking from Thin Cast Iron Sheets through Decarburization in CaCO3 Pack (چکیده)
2123 - Investigating the asymmetric prices and the role of technology and environmental constraints in the oil demand function of the Iran oil importing countries (چکیده)
2124 - Quantum Fisher information matrix for unitary processes: closed relation for SU(2) (چکیده)
2125 - Maximizing the Utilization of Fog Computing in Internet of Vehicle using SDN (چکیده)
2126 - Zoophycos ichnogenus distribution and paleoenvironmental analysis: examples from the Mississippian Mobarak formation (Alborz Basin, Iran) (چکیده)
2127 - Oxidative Desulfurization of Natural Gas Condensate in a Gas-Liquid Oxidation System (چکیده)
2128 - Optimization of oxidative desulfurization of gas condensate via response surface methodology approach (چکیده)
2129 - بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 2- واکاوی استنباطی (چکیده)
2130 - بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 1- واکاوی توصیفی (چکیده)
2131 - Analysis of the impact of interferers on VCO-based continuous time delta-sigma modulators (چکیده)
2132 - Weighted and flexible versions of block CMRH method for solving nonsymmetric linear systems with multiple right-hand sides (چکیده)
2133 - Discussion of an integrated framework of extreme learning machines for predicting scour at pile groups in clear water condition by: I. Ebtehaj (چکیده)
2134 - Antifungal activity of recombinant thanatin in comparison with two plant extracts and a chemical mixture to control fungal plant pathogens (چکیده)
2135 - Next-to-Next-to-Leading Order Calculation of Valence Quark Polarization in the Valon Model (چکیده)
2136 - Single-phase magnetite with high saturation magnetization synthesized via modified solution combustion synthesis procedure (چکیده)
2137 - Precise calculation of natural gas sound speed using neural networks: An application in flow meter calibration (چکیده)
2138 - Distributed unequal clustering algorithm in large-scale wireless sensor networks using fuzzy logic (چکیده)
2139 - Handling startling circumstances with IRM scheduler of real-time systems (چکیده)
2140 - Improvement of Airfoils Aerodynamic Efficiency by Thermal Camber Phenomenon at Low Reynolds Numbers (چکیده)
2141 - UV and IR cut-off filters based on plasmonic crossed-shaped nano-antennas for solar cell applications (چکیده)
2142 - تأثیر انسداد تحت‌فشار روانی بر تغییرپذیری حرکتی و تثبیت (رهاسازی) درجات آزادی در بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز (چکیده)
2143 - Investigation of Psychometric Characteristics of Persian Version of Sport Attributional Style Scale (SASS) Among Elite Athletes (چکیده)
2144 - Forecasting of Intelligent Thermal Performance in Two Types of Solar Air Heater Using Artificial Neural Networks (چکیده)
2145 - A new effective nano-adsorbent and antibacterial material of hydroxyapatite (چکیده)
2146 - بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران (چکیده)
2147 - Effects of van der Waals forces on hygro-thermal vibration and stability of fluid-conveying curved double-walled carbon nanotubes subjected to external magnetic field (چکیده)
2148 - The Impact of the Agricultural Sector in Developing Countries That Produce Natural Gas on Greenhouse Gas Emissions (چکیده)
2149 - Shell concentrations analysis in the Lower Permian carbonate rocks (Khan Formation) in Central Iran (Kalmard area) (چکیده)
2150 - CRISPR/Cas9 Knockout Strategies to Ablate CCAT1 lncRNA Gene in Cancer Cells (چکیده)
2151 - Reply to comments on “Optimization and parametric analysis of a nanofluid based photovoltaic thermal system: 3D numerical model with experimental validation”, energy conversion and management (2018); 160: 93–108, by M. Hosseinzadeh, A. Salari, M. Sardarabadi, M. Passandideh-Fard (چکیده)
2152 - درآمدی بر حمایت کیفری از حقوق آب (چکیده)
2153 - آیا نماتودهای بیمارگر حشرات می توانند نقشی در تغییر مولفه های مرتبط با القای مقاومت گیاه میزبان در برهمکنش گیاه خوار و دشمن طبیعی داشته باشند ؟ (چکیده)
2154 - The effect of insect parasitic nematode, Strelkovimermis spiculatus on behavioural alterations of the mosquito host, Culex pipiens (چکیده)
2155 - تعیین مشخصات و پتانسیل بیماریزایی جدایه ای بومی از نماتودهای بیمارگر حشرات بر روی لاروهای کرم خراط Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) (چکیده)
2156 - بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبی (چکیده)
2157 - Measurable functions approach for approximate solutions of Linear space-time-fractional diffusion problems (چکیده)
2158 - An Artificial Neural Network Model to Solve the Fuzzy Shortest Path Problem (چکیده)
2159 - Performance of lentil and chickpea flour in deep-fried crust model (DFCM): oil barrier and crispy properties (چکیده)
2160 - Experimental investigation of multiwall carbon nanotube/paraffin based heat sink for electronic device thermal management (چکیده)
2161 - Axial vibration of hetero-junction CNTs mass nanosensors by considering the effects of small scale and connecting region: An analytical solution (چکیده)
2162 - Aptamers Can Monitor Ionization Radiation (چکیده)
2163 - The Importance of Recognizing Binding Sites and Introducing Methods for Identification of them (چکیده)
2164 - Random vibration analysis of multi-floor buildings using a distributed parameter model (چکیده)
2165 - Analytical modeling of nonlinear flexural-extensional vibration of flexure beams with an interconnected compliant element (چکیده)
2166 - اثربخشی گروه‌درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و رفتار پرخطر نوجوانان پسر بی ‏سرپرست (چکیده)
2167 - Hypophagic effects of insulin is mediated via NPY1/NPY2 receptors in broiler cockerels (چکیده)
2168 - A New Threshold Selection Method Based on Fuzzy Expert Systems for Separating Text from the Background of Document Images (چکیده)
2169 - Examine the Effect Height on Changing Intermediate Flexural Frames Performance Level after Adding Outward-Oriented Vestibule Braces (چکیده)
2170 - Spatial and temporal dynamics of deep percolation, lag time and recharge in an irrigated semi-arid region (چکیده)
2171 - Comparative proteomics analysis of whitetop (Lepidium draba L.) seedlings in response to exogenous glucose (چکیده)
2172 - Measuring the impact of the (2011-2012) financial crisis on the relationship between financial ratios and bank profits (چکیده)
2173 - Diagnostic Errors in Tuberculous Patients: A Multicenter Study from a Developing Country (چکیده)
2174 - نقش کتابداران و کتابخانه ها در ترویج سواد سلامت مردم: بررسی موردی وضعیت سواد سلامت بیماران دیابتی در مراکز بهداشتی شیراز (چکیده)
2175 - Dual Polarization Synthesis and Optimization of Cylindrical Offset Reflector Antenna for Cosecant-squared Radiation Pattern (چکیده)
2176 - Search Tools through the Glass: a Story of Clustering search Results according to Document Attributes with a Glance on the Web ICADIWT (چکیده)
2177 - Cu(II) Anchored on Modified Magnetic Nanoparticles: As a Green and Efficient Recyclable Nano Catalyst for One Pot Synthesis of 12-Aryl-8,9,10,12tetrahydrobenzo[a]xanthene-11-oneʺ (چکیده)
2178 - Taguchi optimization of combined radiation/natural convection of participating medium in a cavity with a horizontal fin using LBM (چکیده)
2179 - Physiological and anatomical responses of calendula (Calendula officinalis L.) cultivars to heat-stress duration (چکیده)
2180 - Role of chemistry knowledge in know-how development of industrial catalysis; petroleum refinery case study (چکیده)
2181 - شناسایی گونه های جنس Helicotylenchus از باغات مرکبات شمال استان خوزستان (چکیده)
2182 - Targeted Delivery of Medicinal Products in Advanced Therapy using Cellular Knowledge Seeding (چکیده)
2183 - Inhibitory Effect of HL-7 and HL-10 Peptides on Human Breast Cancer Cells by Induction of the Expression of Antioxidant Enzymes (چکیده)
2184 - Advanced Therapy and Cognitive Science: Structure and Infrastructure for having Effective Collaborative Therapy (چکیده)
2185 - مطالعه اثر ضدباکتریایی چند اسانس گیاهی در کنترل باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum عامل بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی (چکیده)
2186 - بررسی برخی فاکتورهای بیماری زایی باکتری زانتوموناس عامل لکه برگی درختان هسته دار (چکیده)
2187 - گزارش گونه های نماتد مولد زخم ریشه در باغات مرکبات شهرستان دزفول و اندیمشک (چکیده)
2188 - بهینه سازی تکثیر انبوه گیاه برگ زینتی Begonia soli-mutata در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
2189 - بهینه سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی به منظور القای جنین زایی سوماتیکی گیاه لادن در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
2190 - Early Mesozoic sedimentary‒tectonic evolution of the Central-East Iranian Microcontinent: Evidence from a provenance study of the Nakhlak Group (چکیده)
2191 - Power distribution system improvement planning under hurricanes based on a new resilience index (چکیده)
2192 - Evaluation of new method for estimation of fracture parameters using conventional petrophysical logs and ANFIS in the carbonate heterogeneous reservoirs (چکیده)
2193 - Effects of gully erosion on soil quality indices in northwestern Iran (چکیده)
2194 - Investigation of merwinite/wollastonite prepared by sol-gel metod (چکیده)
2195 - Molecular mechanism of enzyme tolerance against organic solvents: Insights from molecular dynamics simulation (چکیده)
2196 - بررسی تاثیر پروفیل بادکردگی بر روی خواص مواد لوله ای به روش انرژی (چکیده)
2197 - بررسی تفسیری آیه (وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی) (چکیده)
2198 - Saffron- pumpkin/ watermelon: A clean and sustainable strategy for increasing economic land equivalent ratio under limited irrigation (چکیده)
2199 - مستندات قرآنی روایات باب «صبر» اصول کافی (چکیده)
2200 - تشکیل شبکه متخصصان با هدف تسهیل انتقال دانش در واحدهای مختلف کتابخانه ای: تجربه پیاده سازی در واحد فراهم آوری و مجموعه سازی (چکیده)
2201 - آسیب شناسی اطلاعات موجود درباره محتواهای سرگرم کننده در فضای مجازی ایران: مورد کاوی آثار سینمایی (چکیده)
2202 - PVP assisted synthesis of high efficient BiOI/Graphene oxide nanohybrid and its photocatalytic performance in degradation of organic dye pollutants (چکیده)
2203 - بررسی میزان اطلاع دهی شبکه ها و ابزارهای اجتماعی و نقش آنها در تشویق به مطالعه: موردکاوی 10 اثر برجسته ادبی داخلی و خارجی (چکیده)
2204 - Selenium nanoparticle as a bright promising anti-nanobacterial agent (چکیده)
2205 - The involvement of Western Orientalists in cultural heritage affairs during the Pahlavi Era, Iran -1925–1979- (چکیده)
2206 - Molecular Dynamics Simulation of Crocin and Dimethylcrocetin Interactions with DNA (چکیده)
2207 - Chemical composition and antimicrobial activity of Origanum vulgare subsp. viride essential oils cultivated in two different regions of Iran (چکیده)
2208 - Heterogeneity Evaluation of Soil Engineering Properties Based on Kriging Interpolation Method. Case Study: North East of Iran, West of Mashhad (چکیده)
2209 - A generalized variable neighborhood search algorithm for the talent scheduling problem (چکیده)
2210 - تغییر اقلیم فرصتی برای توسعه کشت ارگانیک گیاه دارویی- مرتعی ریواس در عرصه‌های طبیعی نیشابور (چکیده)
2211 - ارزیابی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای بهبود تولید ارگانیک گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی (چکیده)
2212 - Polynomial-time algorithm for weighted efficient domination problem on diameter three planar graphs (چکیده)
2213 - Effect of whey powder and physical form of feed on humoral immune response and expression of interleukin-4 and interferon-gamma transcripts in jejunum of broiler chickens (چکیده)
2214 - شناسایی مناطق آب گرفتگی ناشی از رواناب های سطحی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر نیشابور) (چکیده)
2215 - A Novel Shortwave Infrared Proximal Sensing Approach to Quantify the Water Stability of Soil Aggregates (چکیده)
2216 - Design and development a wideband SIW based cavity-backed slot antenna using two symmetrical circular corner perturbations (چکیده)
2217 - Navigation of Quadcopter based on Electrooculography Signal (چکیده)
2218 - An Adaptive Spectral Parametric Method for Solving Nonlinear Initial Value Problems (چکیده)
2219 - Received Signal Strength Based Localization in Inhomogeneous Underwater Medium (چکیده)
2220 - Quantile-based generalized dynamic cumulative past entropy (چکیده)
2221 - A Joint MD/QM Study on the Possibility of Alkaloids Detection by Cucurbiturils and Graphene oxide-cucurbituril Composites (چکیده)
2222 - The relationships between fatty acids and heterotrophic seedling growth in winter canola cultivars during accelerated seed aging process (چکیده)
2223 - An unsupervised learning approach by novel damage indices in structural health monitoring for damage localization and quantification (چکیده)
2224 - Improved Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks Using Fuzzy Logic (چکیده)
2225 - Experimental investigation of steel-concrete-steel slabs with stud bolt connectors subjected to punching loading (چکیده)
2226 - The Qur’anic monotheism and its opportunities for building empathy and peace (چکیده)
2227 - Pareto analysis for the lifetime performance index of products on the basis of progressively first-failure-censored batches under balanced symmetric and asymmetric loss functions (چکیده)
2228 - High temperature electrical conductivity and electrochemical investigation of La2-xSrxCoO4 nanoparticles for IT-SOFC cathode (چکیده)
2229 - Zero divisor graph of a lattice with respect to an ideal (چکیده)
2230 - The effect of recovery with cold water immersion on injury and muscle performance indices of young soccer players following four weeks of cold water habituation (چکیده)
2231 - آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
2232 - اثر امواج فراصدا بر پایداری شیمیایی و گرمایی پروتئین آلفا-لاکتالبومین (چکیده)
2233 - Evaluation of Estrogen Receptor α and ß Genes Expression in Normal and Neoplastic Mammary Gland in Dogs by Real-time PCR (چکیده)
2234 - The relationship between cost stickiness and financial reporting quality in Tehran Stock Exchange (چکیده)
2235 - The Relationship between Managerial Entrenchment, Earnings Management, and Firm Innovation (چکیده)
2236 - The impact of board’s human capital on the relationship between board’s characteristics and firm’s performance in Iran (چکیده)
2237 - Corporate social responsibility and future financial performance Evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
2238 - The relationship between cash holdings, investment opportunities and financial constraint with audit fees (چکیده)
2239 - Family ownership and financial reporting quality: Iranian evidence (چکیده)
2240 - Board compensation and disclosure quality: Corporate governance interference (چکیده)
2241 - Jensen inequalities for P-class functions (چکیده)
2242 - ON INDEPENDENT DOMINATION IN PLANAR, CUBIC GRAPHS (چکیده)
2243 - Effect of temperature on length of the lag period and its relationship with field performance of alfalfa (Medicago sativa) seeds (چکیده)
2244 - Effect of Supplementing Mixed Plant Essential Oils on Milk Yield and Composition, Ruminal Fermentation, and Candidate Blood Parameters of Holstein Lactating Dairy Cows (چکیده)
2245 - بررسی طنین معنایی عبارت احتیاط امیز «شاید» در داستان معاصر «باغ بلور» (چکیده)
2246 - Distributed prediction of solar farm status by probabilistic fuzzy opinion formation model (چکیده)
2247 - Review Article: the Art of Making Mutual Benefit through Saving Time (چکیده)
2248 - RDA Implementation Issues in the Iranian National Bibliography: An Analysis of Bibliographic Records (چکیده)
2249 - Acceptance and Viewpoint of Iranian Catalogers Regarding RDA: The Case of the National Library and Archive of Iran (چکیده)
2250 - Malaysian Scholarly Open Access Journals during 2005 – 2012: A Survey (چکیده)
2251 - Mapping Unimarc Fields to FRBR Entities and User Tasks (چکیده)
2252 - Self-Assembly of a Structurally Defined Chiro-Optical Peptide−Oligothiophene Hybrid Material (چکیده)
2253 - آزمون TaqMan Real-Time PCR برای شناسایی سریع Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) (چکیده)
2254 - بررسی روابط تبارشناختی سه خانواده از بالریشکداران (Insecta: Thysanoptera) براساس صفات ریختی (چکیده)
2255 - Behavior Identification of IPMC Actuators Using Laguerre-MLP Network with Consideration of Ambient Temperature and Humidity Effects on Their Performance (چکیده)
2256 - Dynamic Fuzzy Rule-based Source Selection in Distributed Decision Fusion Systems (چکیده)
2257 - Investigation of operating conditions affecting electricity generation of a sediment microbial fuel cell with algae in cathode (چکیده)
2258 - تولید جریان الکتریسیته توسط دو پیل سوختی میکروبی رسوبی در یک کانال جریان رو باز (چکیده)
2259 - Indirect adaptive robust mixed H2/H∞general type-2 fuzzy control ofuncertain nonlinear systems (چکیده)
2260 - Investigation the effect of the light perturbation on Chlorella Vulgaris IG-R-96 microalgae growth using artificially illuminated PBRs (چکیده)
2261 - Sonochemical versus hydrothermal synthesis of bismuth tungstate nanostructures: photocatalytic, sonocatalytic and sonophotocatalytic activities (چکیده)
2262 - مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی (چکیده)
2263 - سنجش تناسب سطح سواد سلامت و میزان خوانایی منابع آموزشی در دسترس بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز (چکیده)
2264 - تحلیل وضعیت پیشینه های کتابشناختی فارسی موجود در کتابشناسی ملی ایران به منظور بررسی به کارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای.) (چکیده)
2265 - دیدگاه فهرست نویسان سازمان اسناد، و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در باره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.) و میزان پذیرش آن (چکیده)
2266 - Noncommutative strong and weak symmetrization maximal inequalities (چکیده)
2267 - Influence of Water Stress on Agro-Morphological Traits and Essential Oil Content Among Iranian Genotypes of Mentha longifolia (چکیده)
2268 - MARTINGALE INEQUALITIES IN THE NONCOMMUTATIVE PROBABILITY SPACES (چکیده)
2269 - RIESZ DECOMPOSITION FOR NONCOMMUTATIVE NEAR-SUBMARTINGALE (چکیده)
2270 - SOME CLASSES OF NON-LINEAR POSITIVE MAPPINGS BETWEEN C∗-ALGEBRAS (چکیده)
2271 - On computational complexity of the constructive-optimizer neural network for the traveling salesman problem (چکیده)
2272 - تأثیر آنتی‌بیوتیک‌های اکسی‌تتراسایکلین (OTC) و سولفامتاکسازول (SMX) بر نیتریفیکاسیون بالقوه و فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز قلیایی و اوره‌آز در یک خاک آهکی (چکیده)
2273 - Activity and stability of lysozyme obtained from Rutilus frisii kutum in the presence of nickel oxide nanoparticles (چکیده)
2274 - Anodic electrophoretic deposition of Bi2WO6 thin film: high photocatalytic activity for degradation of a binary mixture (چکیده)
2275 - Quantumness of quantum channels (چکیده)
2276 - Measuring quantum discord using the most distinguishable steered states (چکیده)
2277 - Effect of Nitrogen Stabilizing and Potassium and Phosphorus Solubilising Bacteria on Mungbean (Vigna radiate L.) Yield (چکیده)
2278 - A fully-integrated 16-channel EEG readout front-end for neural recording applications (چکیده)
2279 - CONSIDERATIONS FOR IN-SITU APPLICATION OF SUSTAINABLE RESTORATIVE MATERIALS IN THE PASARGADAE WORLD HERITAGE SITE (چکیده)
2280 - Green synthesis of iron nanoparticles using Rosmarinus officinalis extract and evaluation of cytotoxicity effect against 4T1 and NIH3T3 cell lines (چکیده)
2281 - تولید سوخت سبز بیودیزل در حین فرایند استری‌کردن اسید اولئیک با استفاده از کاتالیست-های میلیمتری نانوساختار γ-Al2O3 سولفاته (چکیده)
2282 - تحلیل پیامدهای منطقه ای و جهانی بحران ژئوپلیتک سوریه با تاکید بر بحران آوارگان (چکیده)
2283 - مبانى مسؤولیت مأمور در اجراى فرامین غیر قانونى و رویکردهاى قانون گذار (چکیده)
2284 - In vivo therapeutic efficacy of the Allium sativum ME in experimentally Echinococcus granulosus infected mice (چکیده)
2285 - A new spectral element method for numerical solution of partial differential equations on annular-type regions (چکیده)
2286 - تهیه‌ی نقشه‌ی حساسیت به وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه از نوع پیش‌خور پس انتشار (چکیده)
2287 - Application of HKUST-1@GO Nanocomposite for the Removal of Lead from Wastewater (چکیده)
2288 - Synthesis and Characterization of Iron-based Metal-Organic Framework MIL-53 (چکیده)
2289 - Deep oxidative desulfurization of dibenzothiophene with {Mo132} nanoballs supported on activated carbon as an efficient catalyst at room temperature (چکیده)
2290 - Modified Series and Tapped Switched-Coupled-Inductors Quasi-Z-Source Networks (چکیده)
2291 - Exact And Approximate Solution Of A Two-Stock Inventory System With Forecasting Of Demand And Return Rates (چکیده)
2292 - ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در تاقدیس آق‌دربند، برش‌های چینه‌شناسی کال‌ملک و آب‌بلوچ، شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ (چکیده)
2293 - Domain-specific readability measures to improve information retrieval in the Persian language (چکیده)
2294 - آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی در برش جهانگیرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌ غرب ایران (چکیده)
2295 - یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر (چکیده)
2296 - توسعه تاپسیس با درنظر گرفتن پراکندگی بین شاخصهای هر گزینه (چکیده)
2297 - بررسی رخساره ها و پیوستگی رسوبی در رسوبات حوضه آبریز تلخاب (غرب استان ایلام) (چکیده)
2298 - Analyzing the role of social capital in sustainable environmental governance: A case study on Piranshahr (چکیده)
2299 - Enhanced expression and purification of anti-VEGF nanobody in cucurbit plants (چکیده)
2300 - A MODEL OF SOURCES PREDICTING TYPES OF SPORT CONFIDENCE IN FOOTBALL PLAYERS (چکیده)
2301 - Interaction of selenium and cadmium in wheat at different salinities. (چکیده)
2302 - Designing a Communicational Model between the Competitiveness Types of Small and Medium Industries in Iran (چکیده)
2303 - Filter regular sequences and endomorphisms of local cohomology modules (چکیده)
2304 - Preparation of Isotretinoin-loaded chitosan polymeric nanoparticles (چکیده)
2305 - Temperamental Characteristics and Prosocial Behaviour Among Iranian Early Adolescents: The Mediating Role of Prosocial Moral Reasoning, Emotion Regulation, and Emotion Lability (چکیده)
2306 - Preparation of solid lipid nanoparticles containing ferrous sulfate supplement drug (چکیده)
2307 - Some splitting theorems for extension and torsion functors of local cohomology modules (چکیده)
2308 - نقش تعیین کننده خودناتوان سازی در اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی (چکیده)
2309 - آشنایی با سایت های نقد و بررسی آثار (چکیده)
2310 - A neutron scattering soil moisture measurement system with a linear response (چکیده)
2311 - Photophysical and Nonlinear Optical Properties of Azophloxine in Reverse Micelles (چکیده)
2312 - Effects of macronutrient supplementation on physiological, qualitative and quantitative traits of Salvia leriifolia Benth (چکیده)
2313 - اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان (چکیده)
2314 - کارآزمایی بالینی نوروفیدبک اسیمتری آلفا برای بهبود کنش های اجرایی و نشخوارفکری افراد مبتلا به افسردگی واکنشی ناشی از ضربه عشق (چکیده)
2315 - اراِئه الگوریتم جدید جهت ارزیابی پیشامدها با دیدگاه آبشاری و محاسبه ریسک شاخه ها در سیستم قدرت با نفوذ بالای بادی (چکیده)
2316 - Numerical Analyses with an Equivalent Continuum Constitutive Model for Reinforced Soils with Angled Bar Components (چکیده)
2317 - آمار در پژوهش: آشنایی با برخی سایتها در این زمینه (چکیده)
2318 - تحلیل‌حدیث‌ « المؤمن مرآ ة المؤمن » بر‌مبنای‌حکمت‌متعالیه (چکیده)
2319 - Proposing a working definition for the concept of teacher’s pet in the Iranian higher education context (چکیده)
2320 - The effects of Root Zone Temperature and Electrical Conductivity on the Lycopene, β-carotene, Chlorophyll Concentration and Quality of Tomato Fruit grown in Hydroponic Culture. (چکیده)
2321 - Improving the performance measurement using overall equipment effectiveness in an automotive industry (چکیده)
2322 - General curved boundary treatment for two- and three-dimensional stationary and moving walls in flow and nonflow lattice Boltzmann simulations (چکیده)
2323 - Comparative studies on reproductive traits of natural populations of Eisenia andrei Bouché, 1972 from Zagros Mountain, Iran (Annelida: Oligochaeta) (چکیده)
2324 - آموزش ترجمۀ متون مطبوعاتی از روسی به فارسی و فارسی به روسی (چکیده)
2325 - Effects of Conceptions of Intelligence and Ambiguity Tolerance on Teacher Burnout: A Case of Iranian EFL Teachers1 (چکیده)
2326 - Anomaly ‐ based DoS detection and prevention in SIP networks by modeling SIP normal traffic (چکیده)
2327 - پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
2328 - شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss (چکیده)
2329 - ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ماهی قزل آلا در استان آذربایجان شرقی (چکیده)
2330 - تاثیر پذیری فعالیت های عمده اقتصادی از اجرای هم زمان اهداف اسناد بالادستی در ایران (رویکرد تحلیل داده - ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه) (چکیده)
2331 - FEM-based simulation of the mechanical behavior of grapefruit under compressive loading (چکیده)
2332 - Investigating the Effect of Sensation on Second Language Learners' Emotions (چکیده)
2333 - Emotionalization and de-emotionalization in teaching cultural points: EFL in Iran (چکیده)
2334 - بررسی و دسته‌بندی زبانشناختی باهم‌آیی‌های واژگانی در اثر مثنوی معنوی مولانا (چکیده)
2335 - مقایسۀ ساختمان هجایی و الگوهای هجایی حاکم بر اسامی ایرانی زنان با اسامی ایرانی مردان در شاهنامه (چکیده)
2336 - بررسی زبانشناختی باهم آیی های واژگانی در شاهنامۀ فردوسی (چکیده)
2337 - بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی (چکیده)
2338 - بررسی چگونه پیدایش و تغییر اعداد در زبان فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی (چکیده)
2339 - Optical photon transport and geometry contributions to time response of scintillation detectors (چکیده)
2340 - Evaluation of Synchronization and MPPT Algorithms in a DFIG Wind Turbine Controlled by an Indirect Matrix Converter (چکیده)
2341 - State Space Predictive Control System Design to Improve Power Quality Issues in Distributed Power System using DVR (چکیده)
2342 - Coordinated Control of STATCOM and ULTC to Reduce Capacity of STATCOM (چکیده)
2343 - Collaborative linear dynamical system identification by scarce relevant/irrelevant observations (چکیده)
2344 - ویژگی آشوب برای دستگاههای دینامیکی ناخودگردان تابع تکرار (چکیده)
2345 - Simultaneous transport of seven heavy metal cations using phosphoric tri-(4-chloroaniline) carrier by bulk liquid membrane technique and the complexation of a numeral ions conductometry (چکیده)
2346 - شناسایی قارچ های میکوریز همزیست در ریزوسفر آویشن (Thymus kotschyanus var. eriophorus) از خراسان شمالی (رئین) (چکیده)
2347 - Study of cyanobacterial flora of rice- field: A case study in Dargaz, Khorasan Razavi province (چکیده)
2348 - معرفی گونه های گیاه دارویی آویشن (Thymus L) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
2349 - Immunobiologically relevant level of aflatoxin B1 alters transcription of key functional immune genes, phagocytosis and survival of human dendritic cells (چکیده)
2350 - Energy-Efficient Multicast Routing Protocol based on SDN and Fog Computing for Vehicular Networks (چکیده)
2351 - Predicting future personal life events on twitter via recurrent neural networks (چکیده)
2352 - تعیین حساسیت چند توده خربزه به نژادهای 1 و 1.2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis (چکیده)
2353 - Emergency service vehicle location problem with batch arrival of demands (چکیده)
2354 - A novel cable element for nonlinear thermo-elastic analysis (چکیده)
2355 - Optimum fin spacing of finned tube adsorber bed heat exchangers in an exhaust gas-driven adsorption cooling system (چکیده)
2356 - Effect of metal oxide nanoparticles on the ignition characteristics of diesel fuel droplets: an experimental study (چکیده)
2357 - Some Residual Subsets in Iterated Function Systems (چکیده)
2358 - A decomposition-based reliability and makespan optimization technique for hardware task graphs (چکیده)
2359 - New functional forms of Lorenz curves by maximizing Tsallis entropy of income share function under the constraint on generalized Gini index (چکیده)
2360 - Data on environmentally relevant level of aflatoxin B1-induced human dendritic cells' functional alteration (چکیده)
2361 - FABRICATION OF SUPERHYDROPHOBIC SURFACE ON THE fsw ZONE IN FRACTION STIR WELDING OF SIMILAR ALUMINUM ALLOYS (چکیده)
2362 - Invariant Graphs for Chaotically Driven Maps (چکیده)
2363 - بررسی مقاومت سنجی قره داغ Nitraria schoberi با تیمارهای دور و حجم آبیاری در آب یونیزه و شاهد (چکیده)
2364 - On Bi-J-Class Bilinear Mappings on Banach Spaces (چکیده)
2365 - FARMERS' PREFERENCES FOR AGRIENVIRONMENTAL SCHEME DESIGN: A CHOICE EXPERIMENT APPROACH (چکیده)
2366 - جستجوی آثار و متون: الگوی کتابخانه ای برای آموزش مهارت های اطلاع یابی (چکیده)
2367 - Efficient Routing Protocol Algorithm for Wireless Sensor Networks (چکیده)
2368 - Capable Lie algebras with the derived subalgebra of dimension 2 over an arbitrary field (چکیده)
2369 - تحلیل معناشناختی بافت متنی خلود در قرآن کریم (چکیده)
2370 - Optimal Design of a Stable Fuzzy Controller for Beyond Pull-In Stabilization of Electrostatically Actuated Circular Microplates (چکیده)
2371 - شناسایی و بررسی مدل های بلوغ برای سنجش بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار (چکیده)
2372 - شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت فرآیندهای کسب و کار (چکیده)
2373 - Design and Production of a Novel Recombinant Chimeric IL2-Omp31 Antigen against Brucella Infection (چکیده)
2374 - Market-based Customer Reliability Provision in Distribution Systems Based on Game Theory: A Bi-level Optimization Approach (چکیده)
2375 - Study of diagnostic values of serum thyroid hormone and creatinine in acute renal transplant rejection (چکیده)
2376 - (Response of natural gas distribution pipeline networks to ambient temperature variation (unsteady simulation (چکیده)
2377 - An optimal planned replacement time based on availability and cost functions for a system subject to three types of failures (چکیده)
2378 - Sensitivity of iterated function systems (چکیده)
2379 - Molecular investigation of Lawsonia intracellularis in diarrheic and healthy captive ostriches (Struthio camelus) in Iran (چکیده)
2380 - تأثیر زئولیت، ورمی کمپوست و کود حیوانی بر رشد و جذب عناصر کم مصرف در ذرت (چکیده)
2381 - Using Fuzzy FMEA approach to improve decision-making process in CNC machine Electrical and control equipment failure prediction (چکیده)
2382 - Comparative evaluation of the performance of an improved biomass cook stove and the traditional stoves of Iran (چکیده)
2383 - Two new records of vascular plants for the flora of Iran (چکیده)
2384 - نقش ظرفیت حافظه کاری بر یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: باتاکید بر رویکرد یادگیری ضمنی و آشکار (چکیده)
2385 - تأثیر آرایش تمرین پنهان و آشکار بر عملکرد و یادگیری تکلیف هماهنگی دودستی سالمندان (چکیده)
2386 - بررسی اثرات نور تکمیلی و تغذیه بر برخی صفات میوه گوجه فرنگی رقم 240 (چکیده)
2387 - Robust Learning Over Multitask Adaptive Networks With Wireless Communication Links (چکیده)
2388 - Novel natural gas molecular weight calculator equation as a functional of only temperature, pressure and sound speed (چکیده)
2389 - Optimal sizing of power generation unit capacity in ICE-driven CCHP systems for various residential building sizes (چکیده)
2390 - A novel method for calculating natural gas density based on Joule Thomson coefficient (چکیده)
2391 - Optimizing natural gas reciprocating expansion engines for Town Border pressure reduction stations based on AGA8 equation of state (چکیده)
2392 - Thermo-economic analysis and sizing of a PV plant equipped with a compressed air energy storage system (چکیده)
2393 - Timing optimization of single-stage single-acting reciprocating expansion engine based on exergy analysis (چکیده)
2394 - The first and second law analysis of a grid connected photovoltaic plant equipped with a compressed air energy storage unit (چکیده)
2395 - Effects of natural gas compositions on CNG (compressed natural gas) reciprocating compressors performance (چکیده)
2396 - Thermodynamic analysis of natural gas reciprocating compressors based on real and ideal gas models (چکیده)
2397 - Performance assessment of a natural gas expansion plant integrated with a vertical ground-coupled heat pump (چکیده)
2398 - Mathematical modeling of fast filling process at CNG refueling stations considering connecting pipes (چکیده)
2399 - Unsteady natural gas flow within pipeline network, an analytical approach (چکیده)
2400 - In vitro evaluation of acaricidal activity of aqueous ozone against Dermanyssus gallinae (چکیده)
2401 - Thermodynamic analysis of a CNG refueling station considering the reciprocating compressor (چکیده)
2402 - Performance assessment of vortex tube and vertical ground heat exchanger in reducing fuel consumption of conventional pressure drop stations (چکیده)
2403 - Thermodynamic analysis of medium pressure reciprocating natural gas expansion engines (چکیده)
2404 - A new design for natural gas pressure reduction points by employing a turbo expander and a solar heating set (چکیده)
2405 - Fuel Consumption Minimization in Greenhouses by Employing an Innovative System Taking Advantage of Solar and Geothermal Energies (چکیده)
2406 - The Effect of Eight Weeks Aerobic Exercise on the Atherogenic Ratio and ABCG8 Gene Expression in PBMC Globules of Overweight Women (چکیده)
2407 - BORIS: a key regulator of cancer stemness (چکیده)
2408 - Study of sound transmission through single- and double-walled plates with absorbing material: Experimental and analytical investigation (چکیده)
2409 - Performance of Concrete with Waste Granite Powder: The Effect of Superplasticizers (چکیده)
2410 - استفاده از ژلاتین به عنوان ماده اولیه در صنایع بسته بندی و تولید بیوپلاستیک های آمیخته (چکیده)
2411 - Rapid identification of Bactrocera zonata (Dip.: Tephritidae) using TaqMan real-time PCR assay (چکیده)
2412 - Relationship between fructusamine, glucose, total protein, and albumin concentrations of serum in late pregnancy and early lactation of dairy Saanen goat (چکیده)
2413 - Leader-Follower Approach to Gas-Electricity Expansion Planning Problem (چکیده)
2414 - Integrated Expansion Planning of Gas-Electricity System: A Case Study in Iran (چکیده)
2415 - Analyzing the Interaction between Emission Trading Systems and Electricity Market (چکیده)
2416 - A Multi-Attribute Expansion Planning Model for Integrated Gas–Electricity System (چکیده)
2417 - Effects of dietary supplemental methionine source and betaine replacement on the growth performance and activity of mitochondrial respiratory chain enzymes in normal and heat-stressed broiler chickens (چکیده)
2418 - بررسی انسجام واژگانی با هم ایی در قصیده تحفه الافکار امیر علیشیر نوایی (چکیده)
2419 - حس‌آگاهی مدرس و تأثیر آن بر تدریس آواهای زبان فارسی به زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان در پرتوی الگوی هَیَجامَد (چکیده)
2420 - Put Option Pricing and Its Effects on Day-Ahead Electricity Markets (چکیده)
2421 - A Comparative Analysis of Lexical Collocations in Molavi’s Mathnavi and Its Translation (چکیده)
2422 - بررسی زبان‌شناختی باهم‌آیی‌های واژگانی در خمسه نظامی (چکیده)
2423 - An Analysis of English Translation of Collocations in Sa’di’s Orchard: A Comparative Study (چکیده)
2424 - The Investigation of Phonological Processes in Mashhadi Dialect (چکیده)
2425 - Assessing the Diachronic Etymology and Lexical Collocations in Nizami’s Khamseh, The Quintuplet (چکیده)
2426 - On majorization and range inclusion of operators on Hilbert $C^*$-modules (چکیده)
2427 - GENDER DIFFERENCES IN LANGUAGE USEAN ANALYSIS OF SIMIN DANESHVAR’S SAVUSHUN (چکیده)
2428 - Valve fault detection for single-stage reciprocating compressors (چکیده)
2429 - Natural gas compositions variation effect on capillary tube thermal mass flow meter performance (چکیده)
2430 - Energy consumption pattern modification in greenhouses by a hybrid solar–geothermal heating system (چکیده)
2431 - A wavelet approach for the multi-term time fractional diffusion-wave equation (چکیده)
2432 - Selecting optimal volume ratio of reservoir tanks in CNG refueling station with multi-line storage system (چکیده)
2433 - Integration of vertical ground-coupled heat pump into a conventional natural gas pressure drop station: Energy, economic and CO2 emission assessment (چکیده)
2434 - Defining a technical criterion for economic justification of employing CHP technology in city gate stations (چکیده)
2435 - Correlations for estimating natural gas leakage from above-ground and buried urban distribution pipelines (چکیده)
2436 - Tube-in-tube helical heat exchangers performance optimization by entropy generation minimization approach (چکیده)
2437 - شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
2438 - پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
2439 - اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر ساختار انگیزشی دانش آموزان دختر (چکیده)
2440 - مدل‌سازی فرآیند پر شدن سریع با رویکرد مقایسه مدل‌های مختلف جایگاه‌های سوخت‌رسانی گاز طبیعی (چکیده)
2441 - Thermodynamic Analysis of Single Reservoir Filling Process of Hydrogen Vehicle (چکیده)
2442 - اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر ساختار انگیزشی دانش آموزان دختر (چکیده)
2443 - Exergy analysis and entropy generation of a reciprocating compressor applied in CNG stations carried out on the basis models of ideal and real gas (چکیده)
2444 - Protective effects of Nesfatin-1 peptide on cerebral ischemia reperfusion injury via inhibition of neuronal cell death and enhancement of antioxidant defenses (چکیده)
2445 - Optimizing flow properties of the different nanofluids inside a circular tube by using entropy generation minimization approach (چکیده)
2446 - The effect of kernel selection on genome wide prediction of discrete traits by Support Vector Machine (چکیده)
2447 - An energetic and economic analysis of power productive gas expansion stations for employing combined heat and power (چکیده)
2448 - Developing a new sensitive solid-phase microextraction fiber based on carbon nanotubes for preconcentration of morphine (چکیده)
2449 - Toxocara sero-prevalence and its relationship with allergic asthma in asthmatic patients in north-eastern Iran. (چکیده)
2450 - The effect of n-6/ n-3 fatty acid ratios on broiler breeder performance, hatchability, fatty acid profile and reproduction (چکیده)
2451 - Microbial pathology of some written documents of Astane Ghodes Razavi Liberary (چکیده)
2452 - The Relationship Between Brand Perception Dimension with Branding's Top Clubs of Basketball and Handball Iran to Considering the Role of Mediator Fans Commitment (چکیده)
2453 - A Linear Hybridization of the Hestenes–Stiefel Method and the Memoryless BFGS Technique (چکیده)
2454 - Energy and exergy analysis of reciprocating natural gas expansion engine based on valve configurations (چکیده)
2455 - A Direct Method to Compare Bipolar LR Fuzzy Numbers (چکیده)
2456 - Sensitivity of natural gas flow measurement to AGA8 or GERG2008 equation of state utilization (چکیده)
2457 - Measurement of methane emission into environment during natural gas purging process (چکیده)
2458 - Canine visceral leishmaniosis: the relationship of blood serum thyroid hormones, lipids, and lipoproteins with clinical status (چکیده)
2459 - Thermo–Economical Evaluation of Producing Liquefied Natural Gas and Natural Gas Liquids from Flare Gases (چکیده)
2460 - Heterologous expression of a broad-spectrum chimeric antimicrobial peptide in Lactococcus lactis: Its safety and molecular modeling evaluation (چکیده)
2461 - Using artificial neural network and quadratic algorithm for minimizing entropy generation of Al2O-EG/W nanofluid flow inside parabolic trough solar collector (چکیده)
2462 - Heat transfer and entropy generation of the nanofluid flow inside sinusoidal wavy channels (چکیده)
2463 - CFD analysis of natural gas emission from damaged pipelines: Correlation development for leakage estimation (چکیده)
2464 - Anchoring Group and π-Spacer Effects on the Dynamics and Kinetics of the Photovoltaic Processes in the Quinoxaline-Based Organic Dye-Sensitized Solar Cells (چکیده)
2465 - Microstructure evolution of a recycled Al–Fe–Si–Cu alloy processed by tube channel pressing (چکیده)
2466 - Estimating the Validity and Reliability of Gottman Questionnaires of “Couple Trust Measurement” (چکیده)
2467 - Characterization of antagonistic microorganisms against Aspergillus spp. from grapevine leaf and berry surfaces (چکیده)
2468 - Cereal diseases caused by Fusarium graminearum: from biology of the pathogen to oxidative burst-related host defense responses (چکیده)
2469 - FOLIAR ANATOMICAL STUDIES IN SOME OF THE SPECIES OF EUPHOBIA L. IN NORTH-EAST OF IRAN (چکیده)
2470 - Anisotropic transient thermoelasticity analysis in a two-dimensional decagonal quasicrystal using meshless local Petrov–Galerkin (MLPG) method (چکیده)
2471 - Nitrogen Fertilization Increases the Nutritional Quality of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) as Prey for Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) and Alters Predator Foraging Behavior (چکیده)
2472 - Taxonomic revision and phytogeographic studies in Euphorbia (Euphorbiaceae) in the Khorassan provinces of Iran (چکیده)
2473 - مطالعه آناتومی تعدادی از گونه های فرفیون در ایران (چکیده)
2474 - A NEW SPECIES OF ASTRAGALUS L. SECT. CARAGANELLA (PAPILIONACEAE) FROM IRAN (چکیده)
2475 - A NEW ISOLATED SPECIES OF ASTRAGALUS SECT. CAPRINI (FABACEAE) FROM KHORASSAN (چکیده)
2476 - Fentanyl Citrate loaded nanostructured lipid carriers: study of the size distribution and drug loading (چکیده)
2477 - NEW RECORDS AND INTERESTING TAXA OF EUPHORBIACEAE FROM IRAN (KHORASSAN PROVINCE) (چکیده)
2478 - شبیه سازی نسل چهارم تلفن همراه در کانال HAPS (چکیده)
2479 - ERODIUM LITVINOVII WORN. (GERANIACEAE), A NEW RECORD FROM IRAN (چکیده)
2480 - How Quantum is a "Quantum Walk"? (چکیده)
2481 - Equine bone marrow-derived mesenchymal stem cells: optimization of cell density in primary culture (چکیده)
2482 - شناسایی مسیرهای بیولوژیکی دخیل در رشد بدن گاو با استفاده از پروفایل های بیان ژن (چکیده)
2483 - Tenogenic Induction of Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells by Combined Growth Factors (چکیده)
2484 - Differentiation of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells into the Tenocyte by Platelet-Derived Growth Factor-BB (چکیده)
2485 - Tenogenic Differentiation Potential of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
2486 - Enhanced chemical weathering and organic carbon burial as recovery factors for the OAE2 environmental conditions: a case study from Koppeh-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
2487 - Environmental Enrichment Attenuates Morphine-Induced Conditioned Place Preference and Locomotor Sensitization in Maternally Separated Rat Pups (چکیده)
2488 - Aptasensors as the Future of Antibiotics Test Kits-A Case Study of the Aptamer Application in the Chloramphenicol Detection (چکیده)
2489 - An investigation of Afro-Eurasia precipitation anomalies in relation to climate change (چکیده)
2490 - Application of Hammett equation to intramolecular hydrogen bond strength in para-substituted phenyl ring of trifluorobenzoylacetone and 1-aryl-1,3-diketone malonates (چکیده)
2491 - Isolation and identification a protease producing bacterium from the flora of termist (چکیده)
2492 - The Antibacterial Activity of Ethanol Extract of Korasani Propolis isolated from Binaloud Mountains (چکیده)
2493 - Solid Lipid Nanoparticles of Khorasani Propolis Extract: Preparation, Characterization, and Antibacterial Activity (چکیده)
2494 - Spatiotemporal trend analysis of temperature in the northern hemisphere during the years 1982-2016 (چکیده)
2495 - پیش‌بینی احتمال حضور گونه زرده بر (Vormela peregusna) در استان خراسان رضوی با استفاده از روش MaxEnt (چکیده)
2496 - ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش (چکیده)
2497 - معرفی، بررسی و تحلیل نسخۀ شمارۀ 600 از مجموعۀ وارنر در کتابخانۀ دانشگاه لیدن (چکیده)
2498 - Study of Genetic Diversity of Some Persian walnut Genotypes in Khorasan Razavi with ISSR Marker (چکیده)
2499 - TOUR TIME MINIMIZATION FOR MULTIPLE UAV IN DEADLINE BASED WSN APPLICATIONS (چکیده)
2500 - Dynamic Routing Method over Hybrid SDN for Flying Ad Hoc Networks (چکیده)
2501 - An Energy Efficient Data Collection using Multiple UAVs in Wireless Sensor Network: A Survey Study (چکیده)
2502 - Persian leopard's (Panthera pardus saxicolor) unnatural mortality factors analysis in Iran (چکیده)
2503 - Identifying Key Habitats to Conserve the Threatened Brown Bear in Northern Iran (چکیده)
2504 - Effects of models and spatial resolutions on the species distribution model performance (چکیده)
2505 - اثر جایگزینی دانه سویا فرآوری شده با کنجاله سویا بر عملکرد، قابلیت هضم و برخی فراسنجههای خونی و شکمبهای در گاو شیری هلشتاین (چکیده)
2506 - Evaluation of the role of the national parks for Persian leopard (Panther pardus saxicolor, Pocock 1927) habitat conservation (case study: Tandooreh National Park, Iran) (چکیده)
2507 - Modeling of habitat suitability of Asiatic black bear (Ursus thibetanus gedrosianus) in Iran in future (چکیده)
2508 - Description of Soil Evolution in Southern Mashhad City Using Jenny's and Johnson and Watson-Stegner's Conceptual Models (چکیده)
2509 - Novel Chiral Phosphoramide-Modified Hybrid Magnetic Fe3O4/Silica Nanoparticles for Direct Enantioseparation (چکیده)
2510 - A study on the efficiency of a Capped Hardening Elasto-plastic Model for soft clays (چکیده)
2511 - Fischer –Tropsch synthesis over cobalt/CNTs catalysts: Functionalized support and catalyst preparation effect on activity and kinetic parameters (چکیده)
2512 - Enhancing gastrointestinal health in dairy cows (چکیده)
2513 - The capacity of some classes of polyhedra (چکیده)
2514 - Uniform Hyperbolicity on Random Sets (چکیده)
2515 - اولویت بندی مناطق بحرانی تولید رسوب حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل SWAT (چکیده)
2516 - Fe(III), Cu(II) and U(VI) binuclear complexes with a new isothiosemicarbazone ligand: Syntheses, characterization, crystal structures, thermal behavior and theoretical investigations (چکیده)
2517 - A theoretical and experimental study of six novel new complexes of alkyl substituted isothiosemicarbazone (چکیده)
2518 - Modifications and Research Potentials of Acrylonitrile/ Butadiene/Styrene (ABS) Membranes: A Review (چکیده)
2519 - بررسی همبستگی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی با سختی واجهشی چکش اشمیت در ماسه سنگ های حوضه کپه داغ (چکیده)
2520 - Estimation and prediction in the presence of an outlier under Type-II censoring (چکیده)
2521 - Drug-DNA interaction, A joint DFT-D3/MD study on the Safranal as an anticancer and DNA nanostructure model (چکیده)
2522 - O(D,D)-constraint on D-dimensional effective actions (چکیده)
2523 - In Vitro Evaluation of Antimold Activity of Annatto Natural Dye and Its Effects on Microbial, Physicochemical, and Sensory Properties of Bread (چکیده)
2524 - Selective capacitated location-routing problem with incentive-dependent returns in designing used products collection network (چکیده)
2525 - Continuity of generalized Jordan derivations on semisimple Banach algebras (چکیده)
2526 - تأثیر فرایند اکستروژن و شرایط انجماد بر کیفیت خمیر منجمد و کوکی تهیه شده از آرد سورگوم (چکیده)
2527 - ارتباط بین الگوهای پوشش گیاهی با میزان رسوب دهی حوضه با استفاده از مدلسازی هیدرولوژی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد فریمان) (چکیده)
2528 - شبیه سازی جریان و رسوب حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل SWAT و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2529 - Fuzzy Relevance Feedback in the Semantic Image Retrieval (چکیده)
2530 - Significant hemolytic activity of a Bacillus strain isolated from aquaculture water of shrimps farm (چکیده)
2531 - Screening hemolytic activity of luminescent Vibrios with further hemolysin extraction and molecular weight determination (چکیده)
2532 - Augmentation of bacterial cellulose production by various treatments and density alteration of corn steep liquor and beet molasses (چکیده)
2533 - Application of corn steep liquor as factory overplus products and nitrogen source for optimization process of bacterial cellulose production using response surface methodology (چکیده)
2534 - Response surface methodology for modelling and determination of catechin in Pistachio green hull using surfactant-based dispersive liquid–liquid microextraction followed by UV–Vis spectrophotometry (چکیده)
2535 - Improving Hydro-formability of a Ferritic Stainless Steel Tube Through Severe Plastic Deformation (چکیده)
2536 - The Study of Revenge Tragedies and Their Roots (چکیده)
2537 - ارزیابی اثر متغیرهای ترکیب خوراک و دمای اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی اسنک بر پایه آرد جو و تفاله هویج (چکیده)
2538 - Corrosion behavior and optimization of air-entrained reinforced concrete, incorporating microsilica (چکیده)
2539 - Incorporating Nonparametric Knowledge to the Least Mean Square Adaptive Filter (چکیده)
2540 - Emotional maps based on social networks data to analyze cities emotional structure and measure their emotional similarity (چکیده)
2541 - مقایسه قرابت ژنتیکی برخی از نژادهای گوسفند اهلی ایرانی با برخی از نژادهای خاورمیانه با استفاده از توالی یابی DNA (چکیده)
2542 - Insights into Galvanic Corrosion Behavior of Ti-Cu Dissimilar Joint: Effect of Microstructure and Volta Potential (چکیده)
2543 - An Analysis of Female Characters in Osborne's Look Back in Anger (چکیده)
2544 - A study of unhomeliness in house of sand and fog (چکیده)
2545 - A Study on the PAPR of systematic UW-OFDM (چکیده)
2546 - Improved variational iteration method for solving a class of nonlinear Fredholm integral equations (چکیده)
2547 - Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775) a genus and species new to the fauna of Iran, a species from a threatened habitat (چکیده)
2548 - Combination of morphological characters and DNA-barcoding confirms Problepsis cinerea -Butler, 1886- -Geometridae: Sterrhinae: Scopulini- as a new genus and species for the fauna of Iran (چکیده)
2549 - ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑه ﻛﻤﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ از تاخیرهای زﻣﺎﻧﻲ در تحلیل پوششی داده ها با ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ (چکیده)
2550 - Decolorization of indigo carmine by the immobilized spore laccase systems (چکیده)
2551 - Evaluation of entrapment approach for spore laccase immobilization (چکیده)
2552 - رتبه‌بندی و تحلیل شکست سیستم روانکاری ماشین CNC مبتنی بر تکنیک FFMEA (چکیده)
2553 - Post-Newtonian Corrections to Toomreʼs Criterion (چکیده)
2554 - Some Limit Theorems for Weighted Sums of Dependent Random Variables (چکیده)
2555 - مروری بر تولید گاماآمینوبوتیریک اسید توسط باکتریهای اسید لاکتیک (چکیده)
2556 - اثیر قارچ مایکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تغذیه‌ای پایه فلائینگ دراگون تحت تنش شوری (چکیده)
2557 - تشخیص عارضه ی دانه سفیدی انار، با استفاده از روش غیرمخرب صوتی در دوره ی انبارمانی (چکیده)
2558 - فهرست مندرجات مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی به انضمام نمایه پدیدآوران شماره های 1 تا 159 (دوره چهل ساله) (چکیده)
2559 - Developing a CFD-based Approach to Estimate Evaporation from Water Surfaces in (Semi-) Arid Regions (چکیده)
2560 - Monitoring the Water Balance of Small Reservoirs in Semi-arid Regions from Space (چکیده)
2561 - Operational Use of Satellites for Managing African Water Basins - A Case of Small Reservoirs in the Volta Basin (چکیده)
2562 - Antibacterial properties of Eremostachys biosseriana leaf and root extracts Against Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus bacteria (چکیده)
2563 - Investigation of antibacterial properties of Juniperus polycarpus and Geranium robertianum leaf extracts on pathogenic Staphyloccocal strains (چکیده)
2564 - Designing a Local Organizational Unlearning Model Emphasizing the Underlying Factors of a Fundamental Data Theory (چکیده)
2565 - Endocrine and oxidative stress characteristics in different anesthetic methods during pneumoperitoneum in dogs (چکیده)
2566 - The Effect of Aerobic and Resistance Training on Gene Expression and Protein Levels of ANP in Male Wistar Rats (چکیده)
2567 - Simulating Airflow over SmallWater Surfaces with WRF-OpenFOAM Coupled Model in the Upper East Region of Ghana (چکیده)
2568 - Promoting Water and Climate Education through the Trans-African Hydro-Meteorological Observatory (چکیده)
2569 - یافته های آسیب شناسی ولولوس ژژنوم در یک راس گوساله هلشتاین 10 روزه (چکیده)
2570 - Silicon atom and silicon oxide molecule, within the metallic and semiconducting carbon nanotubes as promising centers candidates for hydrogen adsorption: A DFT theoretical study (چکیده)
2571 - بررسی خواص ساختاری و الکترونی تک لایه فسفرین آبی و دو لایه ای فسفرین آبی/گرافن: رهیافت نظریه تابعی چگالی (چکیده)
2572 - بررسی راهکار هایی برای مدیریت منابع آب به روش استحصال آب باران در سایت تکثیر در اسارت گنج آهو در زاوه، خراسان رضوی (چکیده)
2573 - استفاده از رنگدانه‌یار باریم سولفات به عنوان جایگزین رنگدانه تیتانیوم دی اکسید (چکیده)
2574 - استفاده همزمان از رنگدانه یار کائولین و کلسیم کربنات به عنوان جایگزین رنگدانه تیتانیوم دی اکسید در رنگ های آلکیدی (چکیده)
2575 - Synthesis of pressure sensitive adhesive using emulsion polymerization of core-shell technique, effect of acrylic acid monomer on Shear strength (چکیده)
2576 - بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچه های آرامش (چکیده)
2577 - Enhancing the Performance of a Laboratory-scale Solar Chimney by Geometric Modifications (چکیده)
2578 - Staining Ability of Turmeric-Persica Solution and Turmeric-GC-MI Plus Paste on Remnant Adhesive Resin after Bracket Debonding (چکیده)
2579 - Estimation of Soil Organic Carbon in a Small-Scale Loessial Hillslope Using Terrain Derivatives of Northern Iran (چکیده)
2580 - Improving application of galloping-based energy harvesters in realistic condition (چکیده)
2581 - Implementing the homotopy continuation method in a hybrid approach to solve the kinematics problem of spatial parallel robots (چکیده)
2582 - Compliance error modeling for manipulators considering the effects of the component weights and the body and joint flexibilities (چکیده)
2583 - مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق (چکیده)
2584 - Thresholds of land cover to control runoff and soil loss (چکیده)
2585 - بررسی عملکرد عملیات بیولوژیکی آبخیزداری بر ترسیب کربن خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کلستان فارس) (چکیده)
2586 - بررسی مصرف انرژی در واحدهای پرورش ماهی در استان آذربایجان شرقی (چکیده)
2587 - Reliable determination of the induction period and critical reverse micelle concentration of lipid hydroperoxides exploiting a model composed of pseudo-first and -second order reaction kinetics (چکیده)
2588 - ON Commutator of Aluthge transforms and Fuglede-Putnam property (چکیده)
2589 - مبانی زیست معنویت گرا _ خردگرا در حکمت متعالیه صدرایی (چکیده)
2590 - Ordovician mafic magmatism in an Ediacaran arccomplex, Sibak, NE Iran: the eastern tip of the RheicOcean (چکیده)
2591 - Geochemical and geochronological evidence for a Middle Permian oceanic plateau fragment in the Paleo-Tethyan suture zone of NE Iran (چکیده)
2592 - Suppression of dsRNA response genes and innate immunity following Oct4, Stella, and Nanos2 overexpression in mouse embryonic fibroblasts (چکیده)
2593 - موزه های تاریخ طبیعی، فرصتی مغتنم برای فراگیری (چکیده)
2594 - Isolation and antimicrobial susceptibility of Methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) in pets, veterinarians and the environment (چکیده)
2595 - Quantum Fisher information for unitary processes (چکیده)
2596 - بررسی اثر سه تیمار غذایی برگ درخت بر ماندگاری گاماروس کومارکی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2597 - تعیین اثرات غلظتهای مختلف سدیم آب محیط انکوباسیون بر محتویات (Oncorhynchus mykiss) یونی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
2598 - Assessment the lethal dosage of bacterial toxins for designing a series of novel immunotoxins (چکیده)
2599 - Geometrically nonlinear analysis of FG doubly-curved and hyperbolical shells via laminated by new element (چکیده)
2600 - Solving coupled beam-fluid interaction by DTM (چکیده)
2601 - Stability Analysis of Frame Having FG Tapered Beam–Column (چکیده)
2602 - تأثیر پرایمینگ و مدت زمان آن بر خصوصیات جوانه زنی بذر و گیاهچه عدس (چکیده)
2603 - تعدیل اثرات تنش شوری با ترکیبات سیلیسیم (نانو و میکرو) و پتاسیم در سیب زمینی (چکیده)
2604 - Cytotoxic effects of auraptene in mouse colon adenocarcinoma cells (چکیده)
2605 - ساخت های نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آن ها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسی زبانان (چکیده)
2606 - بررسی انواع فرآیندهای دیاژنتیکی موثر بر کیفیت مخزنی سازند کنگان: مطالعه موردی چاه شماره A در میدان گازی تابناک، زاگرس جنوبی (چکیده)
2607 - Extended Cuadras-Auge Model with Reliability Applications (چکیده)
2608 - تاثیر فواصل آبیاری بر رشد رویشی و زایشی علف هرز گاوپنبه -Abutilon theophrasti Medik- درشرایط حضور و عدم حضور سویا -Glycine max L- (چکیده)
2609 - Kernel Distribution Function Estimation Under Negative Superadditive Dependence (چکیده)
2610 - مقایسه چند آزمون استقلال مبتنی بر تابع مفصل (چکیده)
2611 - Evaluation of intravitreal injection of pentoxifylline in experimental endotoxin - induced uveitis in rabbits (چکیده)
2612 - Effect of neurofeedback in improving deaf students reading after cochlear implantation (چکیده)
2613 - Big data in Geohazard; pattern mining and large scale analysis of landslides in Iran (چکیده)
2614 - Impacts of changes in climate and land coverland use on flood characteristics in Gorganrood Watershed (Northeastern Iran) during recent decades (چکیده)
2615 - Spatiotemporal nexus between the pattern of land degradation and land cover dynamics in Iran (چکیده)
2616 - Genetic Evaluation of Some Carcass Characteristics Assessed by in vivo Real Time Ultrasonography in Baluchi Sheep (چکیده)
2617 - پاسخ آنتی اکسیدانی لیموترش نسبت به باکتری Xanthomonas citri subsp. citri (چکیده)
2618 - Topological phases in Bi/Sb planar and buckled honeycomb monolayers (چکیده)
2619 - ُSynthesis, Characterizations Crystal Structures and Hirshfeld surface of two new oxidation agents of 1,2-ethanediylbis (triphenylphosphonium) cation includeing perchlorate and chlorate anions (چکیده)
2620 - Application of Horsetail and Horsetail Ash as a Novel Natural Lewis Acid Catalyst for the One-Pot Synthesis of 2-Amino -4H-Chromene Drivatives (چکیده)
2621 - Bromination of phenol and anillin derivatives in presence of MdPd( Br3)2 (چکیده)
2622 - Catalyst-free method for the synthesis of pyranopyrazoles in magnetized water (چکیده)
2623 - An Efficient Green Method for Synthesis of 1,8 Dioxooctahydroxanthenes in Magnetized Water as a New Solvent (چکیده)
2624 - Longitudinal trajectories of Physical Self-Perception and Self-Esteem processes among Depressed Patients (چکیده)
2625 - Analytical Approaches for Determining Optimal Tilt Angle and Orientation of PV Modules Considering Regional Climate Conditions (چکیده)
2626 - تاثیر پارامترهای مهم بر فرآیندهای آناموکس و شارون در تصفیه پساب نیتروژنی (چکیده)
2627 - عملکرد شکر، خصوصیات مرفولوژیکی و بهره وری آب در کشت بهاره و پاییزه ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) (چکیده)
2628 - One-way classification with random effects: A reversed-hazard-based approach (چکیده)
2629 - بررسی پتانسیل استفاده از بخش های مختلف گیاه انار(Punica granatum) به عنوان محرک رشد و ایمنی در آبزی پروری (چکیده)
2630 - Gene expression profile analysis of residual feed intake for Isfahan native chickens using RNA-SEQ dat (چکیده)
2631 - پایش تغییرات زمانی-مکانی شاخص‌های مؤثر بیابان‌زایی مناطق خشک جنوب خراسان رضوی (چکیده)
2632 - The effect of uniaxial and torsional strains on the density of states of single walled carbon nanotubes (چکیده)
2633 - Targeted delivery of adenosine 5′-triphosphate using chitosan-coated mesoporous hydroxyapatite: A theranostic pH-sensitive nanoplatform with enhanced anti-cancer effect (چکیده)
2634 - اثربخشی مداخله درمانی باز آموزی کارکرد های اجرایی بر وابستگی به سیگار (چکیده)
2635 - بررسی تطبیقی دیدگاه های ناتورالیستی مصطفی در داستان «الهاویه» از لطفی منفلوطی و «آسوموار» اثر امیل زولا (چکیده)
2636 - Economic value of greenhouse gas emissions from crop production in Iran (چکیده)
2637 - Lateral vibrations of embedded hetero-junction carbon nanotubes based on the nonlocal strain gradient theory: Analytical and differential quadrature element (DQE) methods (چکیده)
2638 - بررسی بیان ژن و شبکه های ژنی مرتبط با آپوپتوزیس در مرغان حساس و مقاوم به آسیت والدین جوجه گوشتی آرین با استفاده از RNA-seq (چکیده)
2639 - Exponential goodness of fit test based on Lin-Wong divergence on type-I censored data (چکیده)
2640 - مرورى بر ایمنى و آمار سوانح کاربران تراکتور (چکیده)
2641 - کیفیت سنجی محصولات کشاورزی با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی (چکیده)
2642 - سیستم های بینی الکترونیکی و کاربرد آن در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی (چکیده)
2643 - اثر سیاست قیمت گذاری آب آبیاری بر سطح تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابور (چکیده)
2644 - تاثیر طول آببند قائم بر گرادیان خروجی پاییندست بندهای انحرافی با استفاده از نگاشت همدیس (چکیده)
2645 - Comparison between the circular and square collar in reduction of local scouring around bridge piers (چکیده)
2646 - اثر رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی بر ویژگی های مکانیکی آسفالت سرد (چکیده)
2647 - ارزیابی بیولوژیکی استفاده از رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی جهت بهبود ویژگی های مکانیکی مخلوط های آسفالتی (چکیده)
2648 - Exploring the reinforcing effect of TiC and CNT in dual-reinforced Al-matrix composites (چکیده)
2649 - The stationary regions for the parameter space of unilateral second-order spatial AR model (چکیده)
2650 - Performance comparison of concrete block, porous asphalt and Travertine, as pervious pavements, in order to control urban flood (چکیده)
2651 - Trends in CO2 conversion and utilization: A review from process systems perspective (چکیده)
2652 - مروری بر پارامتر تنش‐مقاومت در سیستم های منسجم تحت توزیع نرمال چوله (چکیده)
2653 - Reliability analysis of k-out-of-n:F system with soft and hard failures (چکیده)
2654 - Bayes estimation of mean lifetime in a proportional hazard rate model under progressive censoring (چکیده)
2655 - Parameter Estimation of Gompertz Model with Fixed Covariate Under Type-II Progressive Censoring (چکیده)
2656 - پایش زمانی و مکانی پدیده گرد و غبار با استفاده از داده های ماهواره ای در جنوب شرق ایران،با تأکید بر منطقه جازموریان (چکیده)
2657 - Narcissistic Disturbances as the Bedrock of Difficulties in Emotional Regulation and Self-Destructive Behavior in Melancholic Patients: A Psychoanalytic Re-Evaluation of Narcissus Myth (چکیده)
2658 - سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های نیمه عمیق در منطقه قلعه زری (چکیده)
2659 - ویژگی‌های کانی‌شناسی معدن آهن نرم؛ استان خراسان جنوبی (چکیده)
2660 - زمین شناسی،کانی سازی و زمین شیمی آهن چاه کلیدانک (جنوب غرب بردسکن، خراسان جنوبی) (چکیده)
2661 - Supportive properties of basement membrane layer of human amniotic membrane enable development of tissue engineering applications (چکیده)
2662 - Seven and eight-coordinate Fe(III) complexes containing pre-organized ligand 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid: Solvent effects, supramolecular interactions and DFT calculations (چکیده)
2663 - Effects of various irrigation regimes on water use efficiency and visual quality of some ornamental herbaceous plants in the field (چکیده)
2664 - A methodological approach of predicting threshold channel bank profile by multi-objective evolutionary optimization of ANFIS (چکیده)
2665 - Different behavior of PDA as a preorganized ligand versus PCA ligand in constructing two inorganic-organic hybrid materials based on Keggin-type polyoxometalate (چکیده)
2666 - Influence of Planting Designs on Winter Thermal comfort in an Urban Park (چکیده)
2667 - برآورد آزمایشگاهی ضریب دبی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
2668 - مروری بر مبانی معماری پایدار شهری و تاثیر بلند مرتبه سازی بر وضعیت آلودگی هوای شهرها (چکیده)
2669 - A new continuous time optimal control model for manpower planning with promotion from inside the system (چکیده)
2670 - Generalized convergence analysis of the fractional order systems (چکیده)
2671 - بهینه سازی عملکرد راکتور ناپیوسته متوالی در تصفیه پساب سنتزی حاوی نشاسته (چکیده)
2672 - Partial contraction analysis of coupled fractional order systems (چکیده)
2673 - درس‌نامه‌آموزش حروف‌اضافه با رویکرد معنی شناسی‌شناختی برای آموزش به غیر فارسی زبانان (مطالعه‌ موردی: حرف‌اضافه‌ «از» (چکیده)
2674 - Effect of Magnetized Water on the Mechanical and Durability Properties of Concrete Block Pavers (چکیده)
2675 - Robust position-based impedance control of lightweight single-link flexible robots interacting with the unknown environment via a fractional-order sliding mode controller (چکیده)
2676 - Using applied operations research and geographical information systems to evaluate effective factors in storage service of municipal solid waste management systems (چکیده)
2677 - The Effect of Aerobic Exercise on Homocysteine, C- Reactive Protein and Lipid Profile in Active and Inactive Men (چکیده)
2678 - Trichopsomyia ochrozona (Stackelberg, 1952) (Diptera: Syrphidae) recorded from Iran for the first time with a key to the West Palaearctic Trichopsomyia Williston, 1888 species (چکیده)
2679 - TWO-SIDED LIMIT SHADOWING PROPERTY ON ITERATED FUNCTION SYSTEMS (چکیده)
2680 - Evaluation of effects of cLF36 peptide on growth performance and intestinal morphology in broiler chickens (چکیده)
2681 - بررسی هیدرولیکی و طراحی دریچه فلپ اصلاح شده برای کنترل خودکار سطح آب در کانال های آب (چکیده)
2682 - An Extended Approach for Manufacturing Strategy Process base on Organization Performance through Fuzzy QFD (چکیده)
2683 - Antecedents of Pleasant and Unpleasant Emotions of EFL Teachers Using an Appraisal-theoretical Framework (چکیده)
2684 - مفهوم شناسی آز در حماسه‌های پس از شاهنامه با تأکید بر کوش نامه و فرامرزنامه (چکیده)
2685 - The efect of humic acid and water super absorbent polymer application on sesame in an ecological cropping system: a new employment of structural equation modeling in agriculture (چکیده)
2686 - نقش استنباط شواهدی در اندازه‌های واگرایی از دیدگاه تابع مفصل (چکیده)
2687 - The Components of the Ethical Behaviour of Virtuous Nurses in Medical Teams (چکیده)
2688 - A new dataset of computed-tomography angiography images for computeraided detection of pulmonary embolism (چکیده)
2689 - بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (چکیده)
2690 - Reliable method of determining stable threshold channel shape using experimental and gene expression programming techniques (چکیده)
2691 - Factors Underlying Characteristics of Acquisition of English Language in EFL Classrooms (چکیده)
2692 - Exponentiality test based on statistical evidence with Type II censored data (چکیده)
2693 - Buckling analysis of orthotropic smart laminated nanoplates based on the nonlocal continuum mechanics using third-order shear and normal deformation theory (چکیده)
2694 - Prediction of corrosions in Gas and Oil pipelines‎: ‎A record-based approach (چکیده)
2695 - نقد و بررسی کتاب تفسیر روضه الامثال (چکیده)
2696 - Stop loss order and version of risk measures in connection with inequality criteria (چکیده)
2697 - ?Coffee Drinks – Changing Patterns of Ingestion of Bioactive Compounds (چکیده)
2698 - Seasonal and spatial trends of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and synthetic musks in Portugal using pine needles (چکیده)
2699 - Preliminary study to compare and relate pine needles uptake of semi-volatile organic compounds (SVOCs) (چکیده)
2700 - Comparison of semi-volatile organic compounds (SVOCs) levels in pine needles towards a uniform assessment using different species (چکیده)
2701 - اندازه گیری آنتروپی برای ارزیابی شاخص های بورس بی ثبات (چکیده)
2702 - Elasticity Function and Its Connection with Reliability and Lorenz Curve Criteria (چکیده)
2703 - نمودار RA-CUSUM بر اساس داده های فازی (چکیده)
2704 - Maximum entropy of capability indices (چکیده)
2705 - A tour of entropy maximization based on inequality measures (چکیده)
2706 - A review on goodness of fit tests based on entropy (Prof. Arghami's contributions) (چکیده)
2707 - Molecular and serological detection of Neospora caninum in multiple tissues and CSF in asymptomatic infected stray dogs in Tehran, Iran (چکیده)
2708 - Improving discriminating power in data envelopment models based on deviation variables framework (چکیده)
2709 - Designing of potential vaccine candidates of fused cathepsin L and tropomyosin genes of Rhipicephalus (Boophilus) tick larva (چکیده)
2710 - بررسی میزان برشته‌ کردن بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، عملکردی، جریان‌پذیری، آنتی‌‌اکسیدانی و حسی آرد سویای برشته‌ شده (چکیده)
2711 - Detection of small number of Giardia in biological materials prepared from stray dogs (چکیده)
2712 - بررسی توانایی آنتاگونیستی چند جدایه Pseudomonas spp. در کنترل بیماری شوره سیاه سیب زمینی (چکیده)
2713 - بررسی اثر برخی سودومونادهای جدا شده از فیلوسفر درختان میوه هسته دار علیه باکتری Pseudomonas syringae عامل شانکر (چکیده)
2714 - انتقال سازه بیانی pCaPR10 حامل پروموتر القائی ژن PR-10 نخود به سویه LBA4404 اگروباکتریوم و تایید مولکولی آن (چکیده)
2715 - بررسی تأثیر شدت های مختلف آب مغناطیسی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه تربچه (چکیده)
2716 - From modeling to implementation of a method for restraining back relaxation in ionic polymer–metal composite soft actuators (چکیده)
2717 - The Effect of Psychological Skills Training (Goal Setting, Positive Selftalk and Imagery) on Self-Confidence of Adolescent Volleyball Players (چکیده)
2718 - بررسی فعالیت فیتازی باکتری های بی هوازی شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
2719 - Effect of Water Deprivation and Drinking Saline Water on Performance, Blood Metabolites, Nutrient Digestibility, and Rumen Parameters in Baluchi Lambs (چکیده)
2720 - Rapid consolidation of Al2O3-TiO2-Co nanocermets via spark plasma sintering of Co-coated ceramic particles (چکیده)
2721 - Microglia cell, major player in the central nervous system inflammation (چکیده)
2722 - Anti-inflammatory effect of Glycyrrhizin on TNF-α Produced by inflamed microglia cell (BV-2) (چکیده)
2723 - A new approach to design an observer for load current of UPS based on Fourier series theory in model predictive control system (چکیده)
2724 - Numerical and Experimental Investigation of SS304L Cylindrical Shell with Cutout Under Uniaxial Cyclic Loading (چکیده)
2725 - Seawater desalination using pillared graphene as a novel nano-membrane in reverse osmosis process: nonequilibrium MD simulation study (چکیده)
2726 - بررسی فاصله ژنتیکی بین سه نژاد گوسفند ایرانی بر اساس توالی یابی DNA میتوکندری (چکیده)
2727 - Ballistic and Collisional Flow Contributions to Anti-Fourier Heat Transfer in Rarefied Cavity Flow (چکیده)
2728 - The relationship between management characteristics and firm innovation (چکیده)
2729 - the effect of communication capabilities of suppliers and external green integration on the green and financial performance in Iran (چکیده)
2730 - Selective, Efficient and Gram-Scale Oxidation of Alcohols Using Household Bleach in the Presence of Fe3O4@Boehmite-NH2-CoII Nanoparticles (چکیده)
2731 - Cu-water Nanofluid Flow and Heat Transfer in a Heat Exchanger Tube Equipped with Cross-Cut Twisted Tape (چکیده)
2732 - Experimental Investigation on Thermal Performance and Economic Analysis of Cosine Wave Tube Structure in a Shell and Tube Heat Exchanger (چکیده)
2733 - Estimating Discharge Coefficient of PK-Weir Under Subcritical Conditions Based on High-Accuracy Machine Learning Approaches (چکیده)
2734 - شناسایی و ارزیابی شاخص های تاب آوری در برابر زلزله و تبیین راهبرد های ارتقای آن (نمونه موردی محله الهیه مشهد) (چکیده)
2735 - Prey preference and prey switching in Anthocoris minki Dohrn (Hemiptera: Anthocoridae) (چکیده)
2736 - A family of Chaplygin-type solvers for Itô stochastic differential equations (چکیده)
2737 - تبعیت از قانون به‎مثابه‎ی روشن‎نگری از دیدگاه کانت و افلاطون (چکیده)
2738 - Interaction of nanodiamonds with bacteria (چکیده)
2739 - Synthesis, characterization and antibacterial properties of silver nanoparticles by a psychrotolerant strain (چکیده)
2740 - Green synthesis of silver nanoparticles by Streptomyces sp. OSIP1 and its antibacterial activity (چکیده)
2741 - Evaluating the effect of heat-killed pathogens on antimicrobial compounds production in Streptomyces sp.AC117 (چکیده)
2742 - Eliciting the antimicrobial compounds production in Streptomyces sp.AC117 by different inoculation amount of heat-killed Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
2743 - Expression analysis of MALAT1, GAS5, SRA and NEAT1 long non-coding RNAs in breast cancer tissues from young women and women over 45 years of age (چکیده)
2744 - Boundary layer suction for high-speed air intakes: A review (چکیده)
2745 - Augmented migration of mesenchymal stem cells correlates with the subsidiary CXCR4 variant (چکیده)
2746 - Numerical solution to N-S equations in the case of unsteady axisymmetric stagnation-point ow on a vertical circular cylinder with mixed convection heat transfer (چکیده)
2747 - مدلسازی الگوی سبز شدن گیاهچه سه گونه علفهرز در واکنش به دما و رطوبت خاک در مزرعه (چکیده)
2748 - Solving fuzzy number quadratic programming problems using a variableneighborhood search algorithm (چکیده)
2749 - Solving fuzzy number linear programming problems using a variable neighborhood search algorithm (چکیده)
2750 - Cytotoxicity of Zinc Oxide Nanoparticles Synthesized in the Presence and Absence of Ultrasound on Saos-2 Cancer Cell Line (چکیده)
2751 - Synthesis and cytotoxic evaluation of poly(ethylene glycol)-coated superparamagnetic nanoparticles (چکیده)
2752 - Photodynamic Therapy Mediated Cytotoxic Activity of ZnO/HAP Nanocomposites in Human Osteosarcoma Cells under UV Irradiation (چکیده)
2753 - Catechin-conjugated hydroxyapatite nanoparticles increase Osteocalcin and Runx2 proteins in Mesenchymal stem cells (چکیده)
2754 - The Profane Good Life and a Sacred ResourceCulture: Telegram-based Qard-al-Hasanah Fund among Religious Actors in Iran (چکیده)
2755 - A Qualitative Study of an Informal Telegram-Based Charity in Mashhad (چکیده)
2756 - سبک زندگی مدبرانه فردی و فقر (چکیده)
2757 - The effect of magnetic field on the stability of (18-crown-6) complexes with potassium ion (چکیده)
2758 - A Study on Kinematics and Workspace Determination of a General 6-PUS Robot (چکیده)
2759 - The Impact of Brevinin-2R Peptide on Oxidative Statues and Antioxidant Enzymes in Human Epithelial Cell Line of A549 (چکیده)
2760 - فراتحلیل اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد گیاهان زراعی در ایران (چکیده)
2761 - Effect of interfacial debonding on stress transfer in graphene reinforced polymer nanocomposites (چکیده)
2762 - Seroprevalence of brucellosis in different kinds of feline population in north-east of Iran (چکیده)
2763 - Application of Population Balance Theory for Dynamic Modeling of Methane and Ethane Hydrate Formation Processes (چکیده)
2764 - In silico cloning and bioinformatics study of Brucella melitensis Omp31 antigen in different mammalian expression vectors (چکیده)
2765 - Immunogenicity evaluation of plasmids encoding Brucella melitensis Omp25 and Omp31 antigens in BALB/c mice (چکیده)
2766 - Duality in bipolar triangular fuzzy number quadratic programming problems (چکیده)
2767 - Comparing the Effect of Aerobic Exercise with Different Intensities on FNDC5 Protein Level of Muscle Tissue in Obese Wistar Rats (چکیده)
2768 - The effectiveness of working memory computer assisted program on executive functions and reading progress of students with reading disability disorder (چکیده)
2769 - Giant enhancement of second harmonic generation efficiency from MoS2 mono layers embedded in 1D photonic crystals (چکیده)
2770 - Iranian Psychiatrists Attitudes to Psychosomatic Medicine: A Qualitative Content Analysis (چکیده)
2771 - Analytical Network Process to Prioritize the Influencing Parameters on Local Participation: The Development of Livestock Drinking Water Resources (چکیده)
2772 - مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی Jacobson و Benson بر افسردگی سالمندان (چکیده)
2773 - Analyzing drought history using Fuzzy Integrated Drought Index (FIDI): a case study in the Neyshabour basin, Iran (چکیده)
2774 - Design of highly transmissive all-dielectric metasurface based on silicon nanodisks (چکیده)
2775 - Effect of glass cover and working fluid on the performance of photovoltaic thermal (PVT) system: An experimental study (چکیده)
2776 - Robust prediction of filtrate flux for separation of catalyst particles from wax effluent of Fischer-Tropsch bubble column reactor via Regularization Network (چکیده)
2777 - Geometric aspects of $p$-angular and skew p-angular distances (چکیده)
2778 - Land Cover Change Dynamics Based on Intensity Analysis in Gorganrood Watershed, Iran (چکیده)
2779 - Influence of Joints Flexibility on Overall Stiffness of a 3–PRUP compliant Parallel Manipulator (چکیده)
2780 - Propagation of localized waves in magnetized cold hadronic gas (چکیده)
2781 - Cognitive and language intervention in primary language impairment: Studying the effectiveness of working memory training and direct language intervention on expansion of grammar and working memory capacities (چکیده)
2782 - A combined fuzzy logic and artificial neural network approach for non‐linear identification of IPMC actuators with hysteresis modification (چکیده)
2783 - Partial Feedback Impact on Achievable Rate Region in Multiple Access Relay Channels (چکیده)
2784 - Evaluation of Different Signal Peptides Using Bioinformatics Tools to Express Recombinant Erythropoietin in Mammalian Cells (چکیده)
2785 - Halide, hybrid and perovskite functionalized light absorbing quantum materials of p-i-n heterojunction solar cells (چکیده)
2786 - Multiple Access Relay Channel with Relay-Sources Feedback (چکیده)
2787 - ارزیابی درصد جذب آب ملات ماسه سیمان آسفالتی و تاثیر آن بر روی مقاومت الکتریکی ملات (چکیده)
2788 - برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT (چکیده)
2789 - Simulation of irrigation return flow from a Triticale farm under sprinkler and furrow irrigation systems using experimental data: A case study in arid region (چکیده)
2790 - Inhibitive effect of Clopidogrel as a green corrosion inhibitor for mild steel; statistical modeling and quantum Monte Carlo simulation studies (چکیده)
2791 - The off‐grid frequency selective millimeter wave channel estimation (چکیده)
2792 - Mono-bit millimeter-wave channel estimation: Bayesian and adaptive quantization frameworks (چکیده)
2793 - The Role of Soul ( Nafs ) in Suhrawardi’s System of Light (چکیده)
2794 - Photochemical and electrochemical hydrogen evolution reactivity of lanthanide-functionalized polyoxotungstates (چکیده)
2795 - Signatures of human-commensalism in the house sparrow genome (چکیده)
2796 - The Evaluation of Amount of TGF-β Produced in Supernatant of Co-culturing of DC Pulsed by Somatic Antigenic Extract of Marshallagiamarshalli and Peripheral T Lymphocyte in People Suffering from Asthma (چکیده)
2797 - Developing a magnetic metal organic framework of copper bearing a mixed azido/butane-1,4-dicarboxylate bridge: Magnetic and gas adsorption properties (چکیده)
2798 - تحلیل انطباق‌ پذیری کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد با معیارهای مرکزیت و سازگاری (چکیده)
2799 - New look at the con-specificity of the two shrews, Crocidura gmelini and C. suaveolens from Iran; geometric morphometrics approach (چکیده)
2800 - بررسی اثر نسبتهای اختلاط مختلف بر مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان آسفالتی CRTS I و توسعه مدل همبستگی با سرعت موج فراصوت (چکیده)
2801 - Description of a new species of the genus Agamura Blanford, 1874 (Squamata: Gekkonidae) from southern Iran (چکیده)
2802 - Immunomodulatory effects of mesenchymal stem cells on leukocytes with emphasis on neutrophils (چکیده)
2803 - A VERSION OF THE KOLMOGROV–FELLER WEAK LAW OF LARGE NUMBERS FOR MAXIMAL WEIGHTED SUMS OF RANDOM VARIABLES (چکیده)
2804 - بررسی مفهوم من و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب شناسی (چکیده)
2805 - Periodically Patterned Radiometric Pumps: Novel configurations and further application (چکیده)
2806 - A new multivariate process capability index (چکیده)
2807 - Three novel Bacillus strains from a traditional lacto-fermented pickle as potential probiotics (چکیده)
2808 - Synthesis of 2-substituted-4-methyl-5,13- dihydropyrimido[4',5':5,6][1,4]thiazepino[2,3- b]quinoxaline as a new heterocyclic system (چکیده)
2809 - Numerical investigation on Al2O3/water nanofluid flow through twistedserpentine tube with empirical validation (چکیده)
2810 - Transient Analysis of the Interactions Between a Heat Transferring, Radial Stagnation Flow, and a Rotating Cylinder- Magnetohydrodynamic and Nonuniform Transpiration Effects (چکیده)
2811 - IL-5 in Follicular Fluid as a Negative Predictor of the Intracytoplasmic Sperm Injection Outcome (چکیده)
2812 - حقابه هلمند و پیشینه آن (چکیده)
2813 - Experimental study on the flexural behaviour and ductility ratio of steel fibres coarse recycled aggregate concrete beams (چکیده)
2814 - U–Pb geochronology, Sr–Nd isotopic compositions, geochemistry and petrogenesis of Shah Soltan Ali granitoids, Birjand, Eastern Iran (چکیده)
2815 - Path following techniques for geometrically nonlinear structures based on Multi-point methods (چکیده)
2816 - What is the effect of polar and nonpolar side chain group on bulk and electrical double layer properties of amino acid ionic liquids? (چکیده)
2817 - Tritipyrum (Triticum durum × Thinopyrum bessarabicum) might be able to provide an economic and stable solution against the soil salinity problem (چکیده)
2818 - اثر استفاده از سطوح مختلف دانه آناتو (Bixa orellana) در جیره غذایی، بر شاخص های رشد و بقاء میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium Rosenbergii) (چکیده)
2819 - Experimental study of using both ethylene glycol and phase change material as coolant in photovoltaic thermal systems (PVT) from energy, exergy and entropy generation viewpoints (چکیده)
2820 - Experimental Study on Amine-Functionalized Carbon Nanotubes’ Effect on the Thermomechanical Properties of CNT/Epoxy Nano-composites (چکیده)
2821 - Effect of friction coefficient and maximum contact pressure on the spalling depth of gear teeth flank (چکیده)
2822 - The effect of aerobic exercises on interleukin 6, insulin resistance and blood glucose of overweight female students (چکیده)
2823 - The Effect of Exercise Trainings in the Stimulation of Brown Adipose Tissue (BAT) and Transformation of White (WAT) to Brite Adipose Tissue (چکیده)
2824 - Design of a memristor based fuzzy processor (چکیده)
2825 - Ratcheting progress at notch root of 1045 steel samples over asymmetric loading cycles: Experiments and analyses (چکیده)
2826 - An Efficient Numerical Method for a Class of Nonlinear Volterra Integro-Differential Equations (چکیده)
2827 - Pre-bent shape design of full free-form curved beams using isogeometric method and semi-analytical sensitivity analysis (چکیده)
2828 - A new switched off-line NMPC approach for nonlinear systems with a switching performance index using an extended modal series method (چکیده)
2829 - Substituted troponimines: when aromatization of the conjugate acid leads to very strong neutral organic superbases (چکیده)
2830 - Poly -caprolactone-/poly -ethylene glycol- pervaporation blend membranes: Synthesis, characterization, and performance (چکیده)
2831 - ارتقای ارزیابی (سنجش) عملکرد ریاضی با استفاده از طبقه بندی اصلاح شده بلوم (چکیده)
2832 - Expression of endogenous retroviruses in pre‐implantation stages of bovine embryo (چکیده)
2833 - بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای پرخطر معتادان تحت درمان (چکیده)
2834 - Evaluation of quality of urban life with emphasis on health; A case study in Mashhad city (چکیده)
2835 - On the C.W.T on homogeneous spaces associated to Quasi invariant measure (چکیده)
2836 - Survey of High Rise Construction Vulnerability and Changing Aggregation in Urban Designs Case Study: Mashhad district 1 (چکیده)
2837 - Effect of Varying Sources of Energy and Protein in Glucogenic a nd Lipogenic Dairy Diets on in Vitro Rumen Microbial Nitrogen Yield and Duodenal Utilizable Crude Protein (چکیده)
2838 - Comparison of Sleep Problems in Opioid-Dependent Patients under Methadone and Buprenorphine Treatment (چکیده)
2839 - Preparation and Characterization of Poly(Ether Block Amide)/Graphene Membrane for Recovery of Isopropanol from Aqueous Solution via Pervaporation (چکیده)
2840 - هیدروژئوشیمی و ارزیابی کیفی منابع آب موجود در رسوبات کواترنر جنوب شرق فاروج (خراسان شمالی) از نظر مصارف آشامیدن و صنعتی (چکیده)
2841 - Validation of the influencing factors associated with traffic violations and crashes on freeways of developing countries: A case study of Iran (چکیده)
2842 - A comparative study on histamine levels of refrigerated trout fillets using competitive ELISA and HPLC methods (چکیده)
2843 - Vitamin K2 protects PC12 cells against Aβ (1-42) and H2O2-induced apoptosis via p38 MAP kinase pathway (چکیده)
2844 - Corrosion inhibition of carbon steel by dipotassium hydrogen phosphate in alkaline solutions with low chloride contamination (چکیده)
2845 - Investigation of the hydrogen evolution phenomenon on CaCO3 precipitation in artificial seawater (چکیده)
2846 - BFO thin film on the stainless steel mesh by anodic EPD: a visible light photocatalyst for degradation of Rhodamin B (چکیده)
2847 - ارزیابی میزان کارایی لوتئولین بر پایداری روغن های زیتون و کانولا در درجه حرارتهای مختلف بر اساس مکانیسم مهارکنندگی (چکیده)
2848 - The effect of aqua-therapy on plasma and interleukin-12 and 17 in patient with multiple sclerosis (چکیده)
2849 - Prioritize Agri-Environmental Measures of Water-Related Ecosystem Services: The Case of Mashhad (چکیده)
2850 - بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری معتادان تحت درمان (چکیده)
2851 - Solution phase surface functionalization of PbS nanoparticles with organic ligands for single-step deposition of p-type layer of quantum dot solar cells (چکیده)
2852 - چالش‌‏های پایداری سرزمین: برهم‌‏کنش تغییرات محیطی و مهاجرت (چکیده)
2853 - Structure and vibrational analysis of copper (II) heptane-3,5-dione (چکیده)
2854 - بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی (چکیده)
2855 - MODELING ANALYSIS AND SATELLITE OBSERVATIONS OF MINERAL DUST EVENT IN THE SISTAN REGION (چکیده)
2856 - Constructing an optimal facility layout to maximize adjacency as a function of common boundary length (چکیده)
2857 - A new concept of adjacency for concurrent consideration of economic and safety aspects in design of facility layout problems (چکیده)
2858 - بررسی مدیریت سود واقعی برای اجتناب از زیان (چکیده)
2859 - Mono‐ and binuclear nickel catalysts for 1‐hexene polymerization (چکیده)
2860 - Engineering, Cloning and Expression of DNA Sequence Coding of OMP31 Epitope of Brucella melitensis linked to IL-2 in Escherichia coli (چکیده)
2861 - Synthesis of LDPE Using Pyridineimine-Based Nickel -II- Bromide Complexes: Effect of Catalyst Bulkiness on Thermal, Structural, and Morphological Properties (چکیده)
2862 - α‐Diimine nickel catalyst for copolymerization of hexene and acrylate monomers activated by different cocatalysts (چکیده)
2863 - تطبیق نظرات فیلسوفان سلجوقی با وسطایی در مسئله عقل و دین با تکیه بر آرای غزالی و آنسلم (چکیده)
2864 - موازنه بین المدرسه العلویه و المدرسه الکانطیه فی المبادی (چکیده)
2865 - Experimental and analytical investigation on sound transmission loss of cylindrical shells with absorbing material (چکیده)
2866 - The Recovery Effect of Cold Water Immersion and Massage on the Physical Performance of Young Male Soccer Players (چکیده)
2867 - A new linear adjacency approach for facility layout problem with unequal area departments (چکیده)
2868 - A bi-objective MIP model for facility layout problem in uncertain environment (چکیده)
2869 - An optimal approach for maximizing the number of adjacencies in multi floor layout problem (چکیده)
2870 - The effect of hydroalcoholic extract of angelica (Heracleum persicum) fruit on performance, immune responses, small intestine histology, haematological parameters and carcass characteristics of broiler chickens (چکیده)
2871 - رمز گشائی ضمائر فاعلی و مفعولی فعل (چکیده)
2872 - مطالعه شبکه ژنی موثر بر رشد ماهیچه سینه جوجه راس تحت داده های RNA-Seq (چکیده)
2873 - به فرمان آوری قاب های دو بعدی با شبکه ی عصبی سازگارشونده (چکیده)
2874 - Finite Element Analysis of Orthotropic Thin Plates Using Analytical Solution (چکیده)
2875 - Local ratcheting behavior in notched 1045 steel plates (چکیده)
2876 - Free Vibration of a Generalized Plane Frame (چکیده)
2877 - A concise review on the role of nanoparticles upon the productivity of solar desalination systems (چکیده)
2878 - The genus Neoheegeria with a new species from Iran exhibiting wing-dimorphism (Thysanoptera: Phlaeothripidae) (چکیده)
2879 - ارائه روشی جدید مبتنی بر آنالیز بردار تغییرات جهت بهبود نتایج فرآیند آشکارسازی تغییرات (چکیده)
2880 - ارزیابی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﯾﺎدآوری ﻗﻮانین ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ (چکیده)
2881 - اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺴﺘم ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ_ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮ مشهد (چکیده)
2882 - بررسی منشا برخی فلزات سنگین در خاک منطقه نیشابور با استفاده از آمار چندمتغیره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
2883 - Analysis and Evaluation of Traffic Congestion Control Methods in Touristic Metropolis Using Analytical Hierarchy Process (AHP) (چکیده)
2884 - ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺵ Image Fusion ﺩﺭ ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ (چکیده)
2885 - Iterative adaptive Despeckling SAR image using anisotropic diffusion filter and Bayesian estimation denoising in wavelet domain (چکیده)
2886 - Effect of Airobic Exercise with 65-75% of Maximom heart Rate on Tyroeid Hormons and Quality of life in obese postmenopausal Women (چکیده)
2887 - Z-Scan and Absorption Study of Crocin and Rhodamine B Decolorization by Bacterial Laccase (چکیده)
2888 - Non-Newtonian blood flow and coupled blood-wall oxygen mass transport in a 180° curved artery (چکیده)
2889 - Predictors of L2 achievement: Testing a model based on EFL learners' emotional, social, and cultural capitals (چکیده)
2890 - توجه غیر ذاتی نفس ملاک جامع و مانع امر ذهنی (چکیده)
2891 - A Practical Model for Integrating Action Research Time into Second Language Education Schedule (چکیده)
2892 - The effects of misclassification errors on multiple deferred state attribute sampling plan (چکیده)
2893 - Applications of nanofluids in condensing and evaporating systems (چکیده)
2894 - A critical review on the use of nanoparticles in liquid–liquid extraction (چکیده)
2895 - Simulation of the performance of a solar concentrating photovoltaic-thermal collector, applied in a combined cooling heating and power generation system (چکیده)
2896 - Interaction of longitudinal phonons with discrete breather in strained graphene (چکیده)
2897 - Natural convection and entropy generation analysis inside a channel with a porous plate mounted as a cooling system (چکیده)
2898 - Experimental Study on the Stability and Viscosity for the Blends of Functionalized MWCNTs with Refrigeration Compressor Oils (چکیده)
2899 - A review on pulsating heat pipes: From solar to cryogenic applications (چکیده)
2900 - Simulating phase change during the droplet deformation and impact on a wet surface in a square microchannel: An application of oil drops collision (چکیده)
2901 - KARYOLOGICAL INVESTIGATION OF Bufo variabilis (ANURA: BUFONIDAE) POPULATIONS FROM NORTHWEST AND SOUTHEAST OF IRAN (چکیده)
2902 - A MOVING MESH METHOD FOR MATHEMATICAL MODEL OF CAPILLARY FORMATION IN TUMOR ANGIOGENESIS (چکیده)
2903 - IMPROVED B-SPLINE SKINNING APPROACH FOR DESIGN OF HAWT BLADE MOLD SURFACES (چکیده)
2904 - Compact stars in energy-momentum squared gravity (چکیده)
2905 - EVALUATION OF RS2165241 SNP IN EXFOLIATION GLAUCOMA PATIENTS OF KHORASAN PROVINCE (چکیده)
2906 - Influence of Surfactant on Supercooling Degree of Aqueous Titania Nanofluids in Energy Storage Systems (چکیده)
2907 - The numerical study of the effect of design parameters on EWOD actuation inmicrochannels of rectangular cross section (چکیده)
2908 - طراحی آنتن فراپهن باند برای سیستم های تصویربرداری پزشکی مایکروویوی (چکیده)
2909 - Synthesis of various S-alkylated derivatives of newly synthesized tricyclic selenium containing heterocyclic system (چکیده)
2910 - Selenopheno[2,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine: A novel tricyclic selenium containing heterocyclic system (چکیده)
2911 - Skin Artifact Removal Algorithms for Radar-based Microwave Breast Cancer Detection (چکیده)
2912 - Graphene Oxide Immobilized Zr-Organic-Framework: A New and Efficient Catalyst for Biginelli Reaction (چکیده)
2913 - One-pot procedure for the synthesis of diverse derivatives of novel heterocyclic system benzo[e]pyrazolo[5',1':2,3]pyrimido[5,4- b][1,4]diazepine (چکیده)
2914 - Nonlinear behavior of single bolted flange joints: A novel analytical model (چکیده)
2915 - The effect of FIFA 11+ injury prevention program on dynamic balance and knee Isometric Strength of Female players in soccer super league (چکیده)
2916 - Estimation of unsaturated shear strength parameters using easily-available soil properties (چکیده)
2917 - Iterated Function Systems: Transitivity and Minimality (چکیده)
2918 - Overlapping distribution of orexin and endocannabinoid receptors and their functional interaction in the brain of adult zebrafish (چکیده)
2919 - A Fog-Based Internet of Energy Architecture for Transactive Energy Management Systems (چکیده)
2920 - Economic growth and government size in developed European countries: A panel threshold approach (چکیده)
2921 - Green synthesis and antibacterial activity of rosemary (Rosmarinus officinalis) assisted superparamagnetic iron oxide nanoparticles (چکیده)
2922 - Structural analysis of an amino acid ionic liquid: Bulk and electrical double layer (چکیده)
2923 - Solar/visible photocatalytic degradation kinetics and mechanism of RB5 dye by g-C3N4 nanosheets (چکیده)
2924 - TiO2@ graphene quantum dots nanocomposite as an efficient photocatalyst for degradation of RB5 under sunlight irradiatio (چکیده)
2925 - Highly dispersed Palladium nanoparticle-loaded magnetic catalyst for Suzuki reaction in water (چکیده)
2926 - بررسی تأثیر بارگذاری در بهینه‌سازی توپولوژی سازه با استفاده از قید تنش (چکیده)
2927 - Theoretical prediction of nonmetal-doping effects on the photocatalytic performance of graphite-like carbon nitrides (چکیده)
2928 - Carrier lifetime improvement in D-π-A systems; Molecular engineering of the dye-sensitized solar cell (چکیده)
2929 - Ground to excited state transition electric dipole moments in the MAPbCl3/MAPbBr3 perovskites and efficiency of the PSCs (چکیده)
2930 - A bacteriochlorin-based structure with a good planarity in charge transfer in DSSCs (چکیده)
2931 - Time-dependent properties and major electronic transitions in diphenylbacteriochlorin as a dye in DSSC: A quantum chemistry study (چکیده)
2932 - Spectroscopic properties of a metal-free indoloquinoxaline-based dye (چکیده)
2933 - 2D Lattice Boltzmann Investigation of Saturated Pool Boiling Using a Tunable Surface Tension Model: Prandtl Number Effects on Film Boiling (چکیده)
2934 - Electron-hole transfer in the dye-based solar cells: A computational study on indoloquinoxaline and triphenylamine derivatives (چکیده)
2935 - The effect of coupling agents (maleic anhydride) in polypropylene (چکیده)
2936 - TRICHOME MICROMORPHOLOGY OF SILENE (CARYOPHYLLACEAE) SPECIES IN IRAN (چکیده)
2937 - تاثیر استفاده از سطوح مختلف باکتری‏های Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis در جیره غذایی بر شاخص‎های رشد، ترکیب لاشه و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) (چکیده)
2938 - تاثیر استفاده از سطوح مختلف مخمر (Saccharomyces cerevisiae) بر شاخص‌های رشد و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) (چکیده)
2939 - بررسی هماوری و کیفیت تخم در ارتباط با برخی پارامترهای زیستی در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) (مطالعه موردی: مرکز تکثیر و پرورش شهید مطهری یاسوج) (چکیده)
2940 - MIXED CONVECTION STAGNATION- POINT FLOW OF MHD THIRD GRADE NANOFLUID OVER A VERTICAL STRETCHING SHEET WITH RADIATION Effects (چکیده)
2941 - Effect of deep fat and hot air frying on doughnuts physical properties and kinetic of crust formation (چکیده)
2942 - A New General Inner Bound for Multiple-Access Relay Channel with Non-Causal Side Information at One Encoder and Common Message (چکیده)
2943 - Local fragmentation of thin discs in Eddington-inspired gravity (چکیده)
2944 - Fourier Analysis of Advection-dominated Accretion Flows (چکیده)
2945 - Numerical Solution and Convergence Analysis of Steam Injection in Heavy Oil Reservoirs (چکیده)
2946 - Translators’ Image in Iranian Feature Films: A Sociological Perspective (چکیده)
2947 - Applying Multimodal Transcription to Persian Subtitling (چکیده)
2948 - Agronomic performance, seed quality and nitrogen uptake of Descurainia sophia in response to different nitrogen rates and water regimes (چکیده)
2949 - نقش تنوع زیستی جوامع بنتیک در حفاظت و احیای اکوسیستم های آبی (چکیده)
2950 - بررسی اهمیت ارزیابی سلامت در اکوسیتمهای آبی (چکیده)
2951 - Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Fumaria vaillantii Extract at Three Phenological Stages Assayed by Various Methods (چکیده)
2952 - The Cambrian explosion in Iran: new insights from small shelly fossils of the Ediacaran-Cambrian transition in the Soltanieh and Alborz Mountains (چکیده)
2953 - Ostracod diversity and environmental conditions of the Aras Valley section (NW-Iran) during the end Permian mass extinction (چکیده)
2954 - An Alternative Regioselective Approach for the Synthesis of Highly Functionalized Derivatives of Pyrazolo[5,1-b]purine Scaffold (چکیده)
2955 - Rheological, physical and sensory characteristics of light ice cream as affected by selected fat replacers (چکیده)
2956 - اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی (چکیده)
2957 - ON THE CAPACITY OF EILENBERG-MACLANE AND MOORE SPACES (چکیده)
2958 - شناسایی متغیرهای کلیدی در شکل‌گیری برند مقصد گردشگری مبتنی بر روش آینده‌پژوهی ( مطالعه موردی: روستای هدف گردشگری سوالدجان استان چهارمحال و بختیاری) (چکیده)
2959 - The effect of functionalizing graphene nanosheets on adsorption of Hydroxynaphtol Blue dye, A molecular dynamics simulation (چکیده)
2960 - Interactions between water and dye atoms in the adsorption process of Acid Red-88 on graphene nanosheet: A molecular dynamics simulation (چکیده)
2961 - The effect of temperature on cation aggregation in dodecyl betaine Nacyl glycinate amino acid ionic liquid: Molecular dynamics simulation investigation (چکیده)
2962 - Effect of alkyl chain length on aggregation behavior of amino acid ionic liquid surfactant by molecular dynamics simulation (چکیده)
2963 - Molecular dynamics as a tool to study effect of Na+ cations on diffusion of SO2 in Y zeolite (چکیده)
2964 - توزیع بتا دو متغیره و ویژگی های آن (چکیده)
2965 - Investigating the Effect of Trust on Trade between Iran and Its Partners Regarding Their Legal System (چکیده)
2966 - Distributed finite-time control for arbitrary switched nonlinear multi-agent systems: an observer-based approach (چکیده)
2967 - The Effect of Equine Mesenchymal Stem Cells on the Expression of Anti-Apoptotic Gene (Survivin) of Neutrophils in vitro (چکیده)
2968 - Synthesis of pressure-sensitive adhesives based on butyl acrylate, effect of cross-linking agent (چکیده)
2969 - Nitric oxide plays a pivotal role in cardioprotection induced by pomegranate juice against myocardial ischemia and reperfusion (چکیده)
2970 - Dynamic localization of light in squeezed-like photonic lattices (چکیده)
2971 - Impact of loss on the wave dynamics in photonic waveguide lattices (چکیده)
2972 - Investigation of physically treated recycled cross-linked polyethylene waste foam for automotive insulator (چکیده)
2973 - RECONSTITUTION OF SAND SPECIMENS USING A RAINER SYSTEM (چکیده)
2974 - Effect of mulches on some characteristics of a drought tolerant flowering plant for urban landscaping (چکیده)
2975 - Thermal management of a distribution transformer: An optimization study of the cooling system using CFD and response surface methodology (چکیده)
2976 - A new model for robust facility layout problem (چکیده)
2977 - تعیین نقاط آبگرفتگی و طراحی ابعاد بهینه کانال های منطقه 9 شهرداری مشهد با هدف استحصال آب باران (چکیده)
2978 - روش ترکیبی استحصال آب باران و پساب بی ضرر خانگی جهت تامین بخشی از آب مورد نیاز شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
2979 - Numerical Study of Bond – Slip Mechanism in Advanced Externally Bonded Strengthening Composites (چکیده)
2980 - تهیه، شناسایی طیفی، بررسی ساختاری و آنالیز سطح هیرشفلد ترکیب جدید تیوفسفرآمید با اسکلت P(S)(N)3 (چکیده)
2981 - بررسی اثر نابرابری واریانسها درون پروفایلهای خطی در فاز یک و معرفی دو رویکرد جایگزین (چکیده)
2982 - A new approach for silane curing metallocene-based polyethylene-octene copolymers by Monosil and Sioplas processes (چکیده)
2983 - Stochastic nature of series of waiting times (چکیده)
2984 - Effect of long-range correlated disorder on the transverse localization of light in 1D array of optical waveguides (چکیده)
2985 - Effect of Kerr nonlinearity on the transverse localization of light in 1D array of optical waveguides with off-diagonal disorder (چکیده)
2986 - Petrography and geochemistry of sandstones succession of the Qal'eh Dokhtar Formation (Middle-Upper Jurassic), east central Iran: Implications for provenance, tectonic setting and palaeoweathering (چکیده)
2987 - Solid and solution states studies of two Mn-II- complexes based on N-oxidized pyridine-2,5-dicarboxylic acid (چکیده)
2988 - برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی دانشگاه های ایران (چکیده)
2989 - Economic and environmental analysis of using metal-oxides/water nanofluid in photovoltaic thermal systems (PVTs) (چکیده)
2990 - Construction and Characterization of a New Recombinant Vector to Remove Sulfate Repression of dsz Promoter Transcription in Biodesulfurization of Dibenzothiophene (چکیده)
2991 - Synthesis of PE/graphene nanocomposite via in-situ polymerization using a multinuclear catalyst of late transition metals based on cobalt (چکیده)
2992 - Phase transition to spatial Bloch-like oscillation in squeezed photonic lattices (چکیده)
2993 - Synthesis of pressure sensitive adhesive using emulsion polymerization of core-shell technique, effect of acrylic acid monomer on shear strength (چکیده)
2994 - بررسی ارتباط محدودیت مالی و جریان نقد آزاد مثبت و منفی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد و ناکافی در دارایی‌های شرکت با استفاده از مدل ایستا و پویا (چکیده)
2995 - Dehydration of Hot Oceanic Slab at depth 30-50 Km: KEY to formation of Irankuh-Emarat Pb-Zn MVT belt, central Iran (چکیده)
2996 - Evaluation of Mastitis Impact on Lameness and Digital Lesions in Dairy Cows (چکیده)
2997 - The application of polyamines and self-incompatibility control substance on yield indices and qualitative traits of apple cv ‘Red Delicious’ (چکیده)
2998 - The I–V Characteristics of dimethyl 3,5-heptane Nano-Molecular Wire Induced by Hydrogen Transfer (چکیده)
2999 - Synthesis of PE/MgO nanocomposites via in-situ polymerization using Ziegler-Natta catalyst (چکیده)
3000 - Purposeful molecular design of inorganic-organic hybrid architectures based Keggin-type polyoxometalates: luminescence properties and Monte Carlo simulation studies (چکیده)
3001 - Synthesis and characterization of cobalt complexes containing 1,10- phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid (چکیده)
3002 - Construction of two zinc and copper(II) coordination complexes containing pyridine-2,6-dicarboxylic acid N-oxide based on mixed-ligand synthetic strategy (چکیده)
3003 - Mixed ligand coordination complex of Mn(II) containing oxidized pyridine-2,6- dicarboxylic acid and 1,10-phenanthroline: Synthesis and characterization (چکیده)
3004 - Synthesis and characterization of a manganese(II) coordination complex based on highly pre-organized ligand of 1,10 (چکیده)
3005 - In situ oxidation of 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline for synthesis of nickel(II) complexes containing highly preorganized acidic ligand (چکیده)
3006 - Clinical investigations of cobalt and copper complexes containing 1,10- phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid in some cancer therapy treatments (چکیده)
3007 - Tautomeric Equilibria Studies by UV-Vis Spectroscopy in β-diketones (چکیده)
3008 - Application of Hammett equation to intramolecular hydrogen bond strength in para-substituted phenyl ring in some β-diketones and schiff bases (چکیده)
3009 - DFT studies on the structure and intramolecular hydrogen bond strength in 1, 2-dibenzoylcyclopentadiene (چکیده)
3010 - Conformational stability, molecular structure, and intramolecular hydrogen bond of 2,2-dimethyl-5-amino-4-hexen-3-one (چکیده)
3011 - Intramolecular hydrogen bond strength of 3-methyl-4-amino-3-penten-2-one, an experimental approach (چکیده)
3012 - Correlation of surface Volta potential with galvanic corrosion initiation sites in solid-state welded Ti-Cu bimetal using AFM-SKPFM (چکیده)
3013 - Tautomerism, molecular structure, intramolecular hydrogen bond, and tautomery equilibrium of α-methyl and ethyl substituted 4-amino-3-penten-2-one; A theoretical study (چکیده)
3014 - Synthesis of Nano Silver Containing Inks for Printable Electronic Circuits Applications (چکیده)
3015 - Using Spectral Representation to Classify Proteins’ Conformational States (چکیده)
3016 - Physicochemical and rheo-mechanical properties of titanium dioxide reinforced sage seed gum nanohybrid hydrogel (چکیده)
3017 - Sensitivity analysis of energy inputs and economic evaluation of pomegranate production in Iran (چکیده)
3018 - Variations in assimilation rate, photoassimilate translocation, and cellular fine structure of potato cultivars (Solanum Tuberosum L.) exposed to elevated CO2 (چکیده)
3019 - Improving corrosion resistance of steel rebars in concrete with marble and granite waste dust as partial cement replacement (چکیده)
3020 - Green synthesis of iron nanoparticles by Rosemary extract and cytotoxicity effect evaluation on cancer cell lines (چکیده)
3021 - Detection of chloramphenicol using a novel apta-sensing platform based on aptamer terminal-lock in milk samples (چکیده)
3022 - تعیین مدول الاستیسته خاک دانه ای خشک با آزمایش بارگذاری یک بعدی (چکیده)
3023 - Direct growth of ZnO nanostructures on the Zn electroplated mild steel to create the surface roughness and improve the corrosion protection of the electroless Ni-P coatings (چکیده)
3024 - Effect of salicylic acid and potassium sulfate on the primary bud necrosis and fruit set of the following year of Askari grapevine (چکیده)
3025 - A neural network for solving the AVE (چکیده)
3026 - Solving shortest path problem with neural network (چکیده)
3027 - Cobalt spin states investigation of Ruddlesden-Popper La2−xSrxCoO4, using X-ray diffraction and infrared spectroscopy (چکیده)
3028 - Design of an Artificial Intelligence System for Predicting Success of New Product Development and Selecting Proper Market-Product Strategy in the Food Industry (چکیده)
3029 - تاثیرات منفی فعالیت‌های معدنی بر کیفیت هوا، خاک و منابع آبی (چکیده)
3030 - Liquefaction potential evaluation and risk assessment of existing structures: A case study in Astaneh-ye Ashrafiyeh City, Iran (چکیده)
3031 - Long-term variability and trends in the Caspian Sea – Hindu Kush Index: Influence on atmospheric circulation patterns, temperature and rainfall over the Middle East and Southwest Asia (چکیده)
3032 - Large Amplitude Oscillatory Shear Rheology (LAOS): Theory and Applications in Food Science and Technology (چکیده)
3033 - The effect of washback on teaching methodology in distance education efl (چکیده)
3034 - The Comparative Effect of Air Pollution Caused by Greenhouse Gases Emissions on the Health of Men and Women in the Upper Middle- Income Countries (چکیده)
3035 - Biopolymer Interaction Elaborating Using Viscoelastic Relaxation Spectra and Fracture Properties (چکیده)
3036 - بررسی رفتار رئولوژیکی دینامیکی آمیزه نشاسته گرمانرم گندم/ پلی لاکتیک اسید نرم شده متاثر از غلظت سازگارکننده (چکیده)
3037 - Estimation of the Molar Mass Characteristics of Selected Biopolymers Using Rheological Measurements (چکیده)
3038 - Small and large deformation behaviors monitoring of sage seed gumLaponite nanocomposite hydrogels (چکیده)
3039 - High-order Sliding Mode Control of a Bioreactor Model through Non-Commensurate Fractional Equations (چکیده)
3040 - Prioritize barriers to international supply chain management in Saffron industry (چکیده)
3041 - Three-dimensional deformations of a curved circular beam subjected to thermo-mechanical loading using green’s function method (چکیده)
3042 - Static analysis of functionally graded non-prismatic sandwich beams (چکیده)
3043 - Stability and free vibration analysis of tapered sandwich columns with functionally graded core and flexible connections (چکیده)
3044 - Spatiotemporal variations of aridity in Iran using high‐resolution gridded data (چکیده)
3045 - Investigating problem-solving strategies of translation trainees with high and low levels of self-efficacy (چکیده)
3046 - On the shell thickness-stretching effects using seven-parameter triangular element (چکیده)
3047 - Construction and Validation of a Computerized Open-ended Bi-functional Translation Assessment System (چکیده)
3048 - How will climate change affect the temporal and spatial distributions of a reservoir host, the Indian gerbil (Tatera indica), and the spread of zoonotic diseases that it carries? (چکیده)
3049 - Force-based curved beam elements with open radial edge cracks (چکیده)
3050 - Application of Green’s function method to bending of stress gradient nanobeams (چکیده)
3051 - A fast and accurate dynamic relaxation scheme (چکیده)
3052 - structural damage control with interval type-2 fuzzy logic controller (چکیده)
3053 - A survey on the tribes Phaeogenini and Platylabini (Ichneumonidae: Ichneumoninae) with two generic records for the fauna of Iran (چکیده)
3054 - A Multiplex PCR Assay for Simultaneous Discrimination of Two Predominant Spider Mites of the Genus Tetranychus (Acari: Tetranychidae) in Greenhouses of Iran (چکیده)
3055 - اثر ریز نمونه و سطوح هورمونی بر باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزه (چکیده)
3056 - ارائه چارچوبی با رویکرد مدیریت مبتنی بر فرایند به منظور توسعه سامانه پشتیبان تصمیم امداد و نجات (با محوریت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد) (چکیده)
3057 - Phylogeography of Walton’s Mudskipper, Periophthalmus waltoni Koumans, 1941 (Perciformes: Gobiidae), from the Persian Gulf and Gulf of Oman (چکیده)
3058 - Deep Mitochondrial and Morphological Differentiation of Hemidactylus persicus Anderson, 1872 (Squamata: Gekkonidae) in Iran (چکیده)
3059 - Quantification of chlorogenic acids in coffee brews by HPLC-DAD (چکیده)
3060 - Anti-angiogenic Properties of Coffee Diterpene Esters, Cafestol and Kahweol Palmitate (چکیده)
3061 - Theoretical evaluation of symmetrical α,α′,δ,δ′-tetramethyl cucurbit[6]uril for haloalkane 1-(3-chlorophenyl)- 4-(3-chloropropyl)-piperazinium and chloroform encapsulation (چکیده)
3062 - Molecular Survey of Tularemia and Plague in Small Mammals From Iran (چکیده)
3063 - Natural enemies of Peliococcus kimmericus (Hem: Pseudococcidae) in Mashhad, Iran (چکیده)
3064 - Atlas of tissue- and developmental stage specific gene expression for the bovine insulin-like growth factor (IGF) system (چکیده)
3065 - Corporate reporting readability and regulatory review risk (چکیده)
3066 - بررسی عوامل منتخب مؤثر بر مصرف انرژی‌های فسیلی با تأکید بر مصرف برق (چکیده)
3067 - Solvability of the matrix inequality AXA^*+BX^*B^*\geq C (چکیده)
3068 - Development and analysis of the Soil Water Infiltration Global database (چکیده)
3069 - Investigating the Adaptability of Rural Physical Features to the Feeling of Security among the Residents of Toos Rural Area in Mashhad County (چکیده)
3070 - تحلیل فضایی سطح تاب‌آوری سکونتگاه¬های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج) (چکیده)
3071 - Identifying and Prioritizing the Environmental Factors Affecting the Development of Entrepreneurial Components among Rural Farmers (Case study: Sardouyeh District, Jiroft County) (چکیده)
3072 - Spectroscopic and docking studies on the interaction between caseins and β- carotene (چکیده)
3073 - Analysis of Welding Residual Stresses in Box Columns (چکیده)
3074 - Investigation of yield and yield components response of Salvia leriifolia Benth. to biological and organic fertilizers (چکیده)
3075 - راهکارهای حقوق کیفری ناشی از آلودگی های صوتی در شهرک های صنعتی (چکیده)
3076 - Assessment of in Vitro Radiosensitivity Parameters of Breast Cancer Cells Following Exposure to Radiotherapy Hospital-Based Facilities (چکیده)
3077 - تعیین پهنه های حساس به وقوع لغزش با استفاده از روش آنتروپی شانون (مطالعه موردی : حوضه آبخیز چهاردانگه استان مازندران) (چکیده)
3078 - Comparison of blood creatinine level in elderly men untrained and competitive trained in response to resistance training and melatonin supplements (چکیده)
3079 - درک معنایی اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز فارسی در غیرفارسیزبانان: رویکردی شناختی- معنایی (چکیده)
3080 - Topics and Transitivity Choices in Iranian Learners English Writings (چکیده)
3081 - Hydraulic Fracturing: a main cause of initiating internal erosion in a high earth-rockfill dam (چکیده)
3082 - Operator Ky Fan type inequalities (چکیده)
3083 - On Controllability and Observability of Fuzzy Control Systems (چکیده)
3084 - پیش گویی فضایی با مدل های اتورگرسیو یک طرفه در فضای دو بعدی (چکیده)
3085 - The Study of the Relationship between Alexithymia and Type D Personality with Perceived Stress as Mediator on the Blood Pressure of Heart Patients (چکیده)
3086 - Preparation and characterization of a nanoclay/PVA/PSf nanocomposite membrane for removal of pharmaceuticals from water (چکیده)
3087 - Localized solar heating via graphene oxide nanofluid for direct steam generation (چکیده)
3088 - Tandem organic dye-sensitized solar cells: Looking for higher performance and durability (چکیده)
3089 - A new direction in design and manufacture of co-sensitized dye solar cells: Toward concurrent optimization of power conversion efficiency and durability (چکیده)
3090 - Effect of delat ferrite on the mechanical properties of dissimilar ferritic-austenitic stainless steel welds (چکیده)
3091 - An in-situ forming implant formulation of naltrexone with minimum initial burst release using mixture of PLGA copolymers and ethyl heptanoate as an additive: In-vitro, ex-vivo, and in-vivo release evaluation (چکیده)
3092 - Dietary inclusion of bull testicles meal on growth performance and immune function of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) (چکیده)
3093 - بررسی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد الگوی M-GARCH رهیافت BEKK (چکیده)
3094 - بررسی مدیریت تلفیقی کودهای شیمیایی، کمپوست و رژیم آبیاری بر ویژگی های زراعی و عملکردی برنج رقم هاشمی (چکیده)
3095 - Evaluation of N—H···S and N—H···π interactions in O,Oʹ-diethyl N-(2,4,6-trimethylphenyl)thiophosphate: a combination of X-ray crystallographic and theoretical studies (چکیده)
3096 - Facies analyses and depositional setting of the Lower Cretaceous Shurijeh–Shatlyk formations in the Kopeh Dagh– Amu Darya Basin (Iran and Turkmenistan) (چکیده)
3097 - 7-Farnesyloxycoumarin exerts anti-cancer effects on a prostate cancer cell line by 15-LOX-1 inhibition (چکیده)
3098 - بررسی فرآیند نفت زایی سنگ منشأ کژدمی در گستره ناحیه تغذیه میدان دارخوین در دش تآبادان (چکیده)
3099 - تأثیر شوری و پتاسیم آب آبیاری بر ویژگی های ساختمانی خاک (چکیده)
3100 - زمینه های پیدایش استکبار و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن کریم (چکیده)
3101 - جاهلیت عالمانه و شاخصه‌های آن در قرآن کریم (چکیده)
3102 - بکارگیری رویکرد طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی استحکام کششی و ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز محافظ (چکیده)
3103 - بهره گیری از رویکرد طراحی آزمایشات برای مدلسازی و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 (چکیده)
3104 - Positive solutions of the system of operator equations $A_1X=C_1,XA_2=C_2‎, ‎A_3XA^*_3=C_3‎, ‎A_4XA^*_4=C_4$ in Hilbert $C^*$-modules (چکیده)
3105 - Effect of Modified Atmosphere Packaging (MAP) and Storage Temperature on Colour, Flavour, and Aroma of Saffron (چکیده)
3106 - تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال (چکیده)
3107 - A test for exponentiality based on gamma-divergence (چکیده)
3108 - Effects of mulching on soil temperature and moisture variations, leaf nutrient status, growth and yield of pistachio trees (Pistacia vera.L) (چکیده)
3109 - Generalized Jordan derivations (چکیده)
3110 - Developing some POMs-templated MOFs: Crystal structure, magnetic and gas adsorption properties (چکیده)
3111 - Identification of accident-prone sections in roadways with incomplete and uncertain inspection-based information: a distributed hazard index based on evidential reasoning approach (چکیده)
3112 - بررسی شوری وآلودگی آبهای زیرزمینی آبخوان قره سو با استفاده از تغییرات هدایت الکتریکی و مدیریت آن (استان گلستان) (چکیده)
3113 - Combined effects of polyacrylamide and nanomagnetite amendment on soil and water quality, Khorasan Razavi, Iran (چکیده)
3114 - Behavior of exterior concrete beam-column joints reinforced with Shape Memory Alloy (SMA) bars (چکیده)
3115 - Low-temperature pressureless sintering of Al 2 O 3 -SiC-Ni nanocermets in air environment (چکیده)
3116 - کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه (چکیده)
3117 - Some results on the stress-strength reliability under the distortion functions (چکیده)
3118 - ارزیابی داده های شبکه بندی شده AgMERRA در شبیه سازی عملکرد و نیاز آبی گندم دیم در استان خراسان رضوی (چکیده)
3119 - A COMPILATION MODEL FOR THE SELECTION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE BENEFITS OF THEIR APPLICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY BY USING DEMATEL FUZZY AND ANALYTIC NETWORK PROCESS (چکیده)
3120 - Conditional properties of a random sample given an order statistic (چکیده)
3121 - بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی (چکیده)
3122 - Methods and participatory approaches for identifying social-ecological hotspots (چکیده)
3123 - بررسی منشأ سولفات و گاز H2S در منابع آب دشت بشیوه سرپل¬ذهاب با استفاده از تکنیک¬های هیدروشیمیایی و ایزوتوپی (چکیده)
3124 - Occurrence of Haemoproteus spp. (Haemosporida: Haemoproteidae) in New Host Records of Passerine Birds from the East of Iran (چکیده)
3125 - Three new Canuellidae (Copepoda: Canuelloida) from Iran (چکیده)
3126 - مقایسه اثر سه روش بازگشت به حالت اولیه بر شاخص های عملکرد عضلانی مردان جوان فوتبالیست (چکیده)
3127 - A novel method for squalene extraction from pumpkin seed oil using magnetic nanoparticles and exploring the inhibition effect of extracted squalene on angiogenesis property (چکیده)
3128 - شناسایی RNA های غیرکدکننده کوتاه ‌عملکردی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بز (چکیده)
3129 - Cognitive Group Therapy Based on Schema-Focused Approach for Reducing Depression in Prisoners Living With HIV (چکیده)
3130 - DYNAMIC RESPONSE ANALYSIS OF A COMBINED SYSTEM OF FRAMED TUBED, SHEAR CORE AND OUTRIGGER-BELT TRUSS (چکیده)
3131 - Differential gene expression of mtr operon in Shewanella oneidensis MR-1 extracellular electron transport pathway under electron acceptor limitation condition (چکیده)
3132 - Youth and sustainable waste management: a SEM approach and extended theory of planned behavior (چکیده)
3133 - زیبایی شناسی و هنر از دیدگاه ماکسین گرین و اشارات تربیتی آن (چکیده)
3134 - Methyl Jasmonate Enhaces the Accumulation of Phenolic Acids in Salvia virgata Jacq. Hairy Root Cultures. (چکیده)
3135 - Influence of salinity on the toxicity of silver nanoparticles (AgNPs) and silver nitrate (AgNO3) in halophilic microalgae, Dunaliella salina (چکیده)
3136 - Success of aphid parasitoids and their hosts varies with ant attendance: A field study (چکیده)
3137 - The Effect of Plant Growth Regulators on Shoot Regeneration and Production of Phenolic Compounds in Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
3138 - Production of Tanshinones and Phenolic Acids in Hairy Root Cultures of Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
3139 - Efficiency of Five Different Agrobacterium Rhizogenes Strains on Hairy Root Induction in Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
3140 - بررسی تطبیقی شعر مدیح نبوی ملا عبدالکریم مدرس و عبدالحمید خطیب (چکیده)
3141 - Estimating Spatial Effects of Transport Infrastructure on Agricultural Output of Iran (چکیده)
3142 - کیس پپتین: تنظیم کننده کلیدی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-غدد جنسی (چکیده)
3143 - Phenolic profle and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
3144 - Risk assessment of exposure to aflatoxin B1 and ochratoxin A through consumption of different Pistachio (Pistacia vera L.) cultivars collected from four geographical regions of Iran (چکیده)
3145 - Pardosa colchica Mcheidze, 1946: a first report from West Azerbaijan Province, Iran (Araneae: Lycosidae) (چکیده)
3146 - New data on the spider fauna of Iran (Arachnida: Araneae), Part V (چکیده)
3147 - Language as a connection loop Between People’s Heritage and Publication Industry (چکیده)
3148 - Sequential order statistics from dependent random variables (چکیده)
3149 - شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
3150 - تبیین ویژگی‌ها و ابعاد تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های تولیدیِ مواجه با مخاطرات و چالش‌ها (چکیده)
3151 - Screening of selected feedstuffs by juvenile pacu, Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) (چکیده)
3152 - بررسی عددی تاثیر فرکانس نسبت فشار مولد صوتی و اختلاف دمای مبدل های حرارتی در یخچال ترموآکوستیک (چکیده)
3153 - Dietary administration of eryngii mushroom (Pleurotus eryngii) powder on haemato-immunological responses, bactericidal activity of skin mucus and growth performance of koi carp fingerlings (Cyprinus carpio koi) (چکیده)
3154 - Investigating Cellulase Producing Potential of Two Iranian Thermoascus aurantiacus Isolates in Submerged Fermentation (چکیده)
3155 - Preschool children with attention deficit/ hyperactivity disorder: Iranian fathers’ experiences (چکیده)
3156 - Surface-grafted lanthanoid complexes of the tungstosilicate polyanion [SiW12O40]4-: a synthetic, structural and computational investigation (چکیده)
3157 - The effect of Islamic sacred months on stock prices in Iran and Iraq Stock Exchanges (چکیده)
3158 - Microbial Degradation of UV-Pretreated Low-Density Polyethylene Films by Novel Polyethylene-Degrading Bacteria Isolated from Plastic- Dump Soil (چکیده)
3159 - New models of L2 achievement basedon EFL learners’ joint attention and their emotional, social, and cultural capitals (چکیده)
3160 - Bioactive properties of Kilka (Clupeonella cultriventris caspi) fish protein hydrolysates (چکیده)
3161 - Constructing and validating a language teachers’ temporal intelligence scale and examining its relationship with teacher burnout (چکیده)
3162 - Nesfatin-1 Improve Spatial Memory Impairment Following Transient Global Cerebral Ischemia/Reperfusion via Inhibiting Microglial and Caspase-3 Activation (چکیده)
3163 - Spatiotemporal reference evapotranspiration changes in humid and semi-arid regions of Iran: past trends and future projections (چکیده)
3164 - The first Fe(II) complex bearing end-to-end dicyanamide as a double bridging ligand: Crystallography study and Hirshfeld surface analysis; completed with a CSD survey (چکیده)
3165 - Morphology and ion diffusion in PEDOT:Tos. A coarse grained molecular dynamics simulation (چکیده)
3166 - Some results on proportional mean past lifetime frailty model (چکیده)
3167 - Properties of the components of a system given the ith failure (چکیده)
3168 - The Capacity of Wedge Sum of Spheres of Different Dimensions (چکیده)
3169 - Comparing Effects of Forestland conversion to Tea Farming on Soil Quality Indices (چکیده)
3170 - نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان (چکیده)
3171 - تحلیل تغییر اقلیم و پیامدهای آن؛ مطالعه موردی: افزایش سطح آب دریا (چکیده)
3172 - Enhancing Human Action Recognition through Temporal Saliency (چکیده)
3173 - Experimental comparison of applying different theories in elasticity for determination of the elasticity modulus of agricultural produce, Pumpkin seed as a case study (چکیده)
3174 - Frictional behavior of sunflower seed and its kernel as a function of moisture content, variety and size (چکیده)
3175 - آثار تربیتی اختفای زمان قیامت از دیدگاه قرآن (چکیده)
3176 - Preventive maintenance in Agricultural Machinery (چکیده)
3177 - The relationship between corporate governance mechanisms and internet financial reporting in Iran (چکیده)
3178 - Audit report forecast: an application of nonlinear grey Bernoulli model (چکیده)
3179 - Modeling and forecasting abnormal stock returns using the nonlinear Grey Bernoulli model (چکیده)
3180 - بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی آمادگی جسمانی مردان گرم مزاج و سرد مزاج غیر ورزشکار (چکیده)
3181 - Evaluation of the antiplasmodial activity of ethnopharmacological plants used for the treatment of malaria in Iran (چکیده)
3182 - SARCOPTIC MANGE IN HOUSE MOUSE (MUS MUSCULUS) (چکیده)
3183 - EFFECTIVENESS OF THE EMOTION - FOCUSED - COUPLE - THERAPY AND SOLUTION - FOCUSED - COUPLE - THERAPY ON HAPPINESS AND INEFFICIENT MARITAL COMMUNICATIONAL ATTITUDEs (چکیده)
3184 - Adaptive Supersampling of Rays for Accurate Calculation of Physical Optics Scattering From Parametric Surfaces (چکیده)
3185 - تاثیر تمرین هوازی با شدت بالا و مصرف آرژنین بر تغییرات هورمونی لپتین و پروتئین وابسته به آگوتی پسران نوجوان چاق (چکیده)
3186 - Soil Quality Change 50 years after Forestland Conversion to Tea Farming (چکیده)
3187 - بررسی ارتباط بین قصد کارافرینانه با صلاحیت راه اندازی کسب و کار در بین دانشجویان (چکیده)
3188 - Evaluation of Harmony Search Optimization to Predict Local Scour Depth around Complex Bridge Piers (چکیده)
3189 - The morphophysiological dormancy of Ferula ovina seeds is alleviated by low temperature and hydrogen peroxide (چکیده)
3190 - Assessment of Failures of Nitrile Rubber Vulcanizates Through High-pressure and High-temperature Gas Media: Effect of Zinc Oxide (ZnO) Nanoparticles, (چکیده)
3191 - Application of a New Specimen Geometry on Rapid Gas Decompression (RGD) Test (چکیده)
3192 - Evaluation of Failures in Sleeve Rubber Product using a Modified Rapid Gas Decompression (RGD) Performance Testing (چکیده)
3193 - Effect of Kaolin/Aluminium Hydroxide (ATH) as Hybrid Filler on Mechanical Properties of Ethylene Propylene-diene Monomer (EPDM) Composites (چکیده)
3194 - تحلیل نقش مدیریت پروژه‌های کارآفرینانه در توانمندسازی زنان روستایی (نمونه موردی: اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان محلات) (چکیده)
3195 - تاثیر ابعاد و اندازه ذرات آبگیر بر ضریب دبی آبگیرهای کفی متخلخل با استفاده از مدل فیزیکی (چکیده)
3196 - Conceptualization of Organizational Indifference using cognitive mapping (چکیده)
3197 - Numerical investigation of body and hole effects on the cavitating flow behind a disk cavitator at extremely low cavitation numbers (چکیده)
3198 - An analysis on the role of urban land market in spatial development of cities: a case study of Mashhad, Iran (چکیده)
3199 - Attributional style of emotions and its relationship with users’ search behaviour (چکیده)
3200 - Prediction of Shear Wave Velocity Profile Using GMDH Type Neural Networks and Genetic Algorithm (چکیده)
3201 - Integrated analysis of the genetic basis of suicidal behavior: what has been shown by structural genetic studies so far (چکیده)
3202 - Lin-Wong Divergence and Relations on Type I Censored Data (چکیده)
3203 - Electricity generation of stacked sediment microbial fuel cells in an open channel (چکیده)
3204 - Size-dependent analysis of functionally graded nanoplates using refined plate theory and isogeometric approach (چکیده)
3205 - Recent theoretical progress in the organic/metal-organic sensitizers as the free dyes, dye/TiO2 and dye/electrolyte systems; Structural modifications and solvent effects on their performance (چکیده)
3206 - Free vibration Analysis of FG nonoplates using quasi-3D hyperbolic refined plate theory and the isogeometric approach (چکیده)
3207 - A Critical Approach to the Interventions in Historical Urban Fabrics Focusing on City Competitiveness; Case Study: Central Area Surrounding the Holy Shrine, Mashhad, Iran (چکیده)
3208 - The Efficacy of Farm-Nonfarm Diversification on Rural Households’ Quality of Life -Case Study: Golmakan Dehestan of Chenaran County- (چکیده)
3209 - Effect of L-alanine concentration on linear and nonlinear optical properties of two dyes in water and nano-confined water (چکیده)
3210 - Preparation and characterization of modified polyphenylsulfone membranes with hydrophilic property for filtration of aqueous media (چکیده)
3211 - معرفی آزمون ویژه ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال (چکیده)
3212 - ON THE SHEARLET TRANSFORM USING HYPERBOLIC FUNCTIONS (چکیده)
3213 - Determination of Subrepresentations of the Standard Higher Dimensional Shearlet Group (چکیده)
3214 - UNITARY DUAL OF THE STANDARD SHEARLET GROUP‎, ‎IN ARBITRARY SPACE DIMENSIONS (چکیده)
3215 - Determining Secondary Arc Extinction Time for Single-Pole Auto-Reclosing Based on Harmonic Signatures (چکیده)
3216 - الانزیاح والتضخیم فی سورة آل عمران (چکیده)
3217 - Synthesis and DFT study on Hantzsch reaction to produce asymmetrical compounds of 1,4-dihydropyridine derivatives for P-glycoprotein inhibition as anticancer agent (چکیده)
3218 - Power system security assessment with high wind penetration using the farms models based on their correlation (چکیده)
3219 - CO2 gas adsorption into graphene oxide framework: Effect of electric and magnetic field (چکیده)
3220 - Aerodynamic separation and cleaning of pomegranate arils from rind and white segments (locular septa) (چکیده)
3221 - Metal-Free Debromination of 5-Bromopyrimidine Derivatives Using DMF/Trialkylamine as the Hydrogen Source (چکیده)
3222 - A Reliable Approach for Terminating the GA Optimization Method (چکیده)
3223 - An Innovative Approach For Molecular Simulation Of Nano- Structured Adsorption Isotherms Via Ant Colony Method (چکیده)
3224 - The effects of concentration and heating-cooling rate on rheological properties of Plantago lanceolata seed mucilage (چکیده)
3225 - بررسی تطبیقی ماهیت دنیا و پیوند آن با رنج در اسلام و آیین بودایی (چکیده)
3226 - Psychometric properties of Persian language version of the Female Sexual Function Index (P-FSFI) among postmenopausal women (چکیده)
3227 - Carbon Dioxide Absorption by the Imidazolium−Amino Acid Ionic 2 Liquids, Kinetics, and Mechanism Approach (چکیده)
3228 - Seroimmunity to Tetanus and Diphtheria among Immunocompetent Adult Patients Admitted to a Tertiary Hospital for Any Reason (چکیده)
3229 - Life cycle assessment to compare the environmental impacts of different wheat production systems (چکیده)
3230 - Investigating the Effect of Prosocial Voice on Psychological Empowerment of Employees (چکیده)
3231 - Investigating the Development of Kerman’s Soil Structure and its Effect on the Collapsibility index (چکیده)
3232 - مناقب ومراثی أهل البیت (علیهم السلام) فی شعر الشعراء المتشیعین دراسة موردیة: معروف عبدالمجید (چکیده)
3233 - انعکاس المواضیع الأخلاقیة- التعلیمیة فی أشعار أبی الأسود الدؤلی (چکیده)
3234 - The narration method of “Story speech” in the novel “Mawsim al-Hijra ila al-Shamal” (Seasons of Migration to the North) by Tayeb Salih (چکیده)
3235 - The Microbial Desulfurization of Dibenzothiophene by Indigenous Rhodococcus sp. FUM94 (چکیده)
3236 - تعیین میزان آلودگی قارچی خوراک طیور و اجزاء آن در مرغداری های گوشتی تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران (چکیده)
3237 - Potential of Algae-based Wastewater for Biodiesel Production (چکیده)
3238 - Design of polarization splitting devices with ideal transmission and anisotropy considerations (چکیده)
3239 - Transcriptome profiling and cataloging differential gene expression in floral buds of fertile and sterile lines of cotton (Gossypium hirsutum L.) (چکیده)
3240 - INTEGRATING ASSESSMENT AND INSTRUCTION: DYNAMIC ASSESSMENT AND ITS CRITICISMS EXAMINED (چکیده)
3241 - Transient expression of coat protein of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in Alfalfa (Medicago sativa) by Agroinfiltration (چکیده)
3242 - پایش عملکرد گندم و چغندر قند در استان خراسان: 1- تجزیه و تحلیل روش های پیش بینی عملکرد پتانسیل (چکیده)
3243 - A taxonomic revision of the genus Aethionema s.l. (Brassicaceae) in Iran (چکیده)
3244 - Short‑term eustatic sea‑level changes during the Cenomanian–Turonian Supergreenhouse interval in the Kopet‑Dagh Basin, NE Tethyan realm (چکیده)
3245 - A Parasitologic and molecular survey of hepatozoon canis infection in stray dogs in northeastern Iran (چکیده)
3246 - Potential Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Accumulation of Polyphenols in Melissa officinalis L. (چکیده)
3247 - A Comparative Study on Phenolic Acid Profiles in Leaves and Roots of Eleven Wild Populations of Salvia leriifolia Benth. from Iran (چکیده)
3248 - Single and binary catalyst systems based on nickel and palladium in polymerization of ethylene (چکیده)
3249 - Discrete Linear Quadratic Control of Uncertain Switched System (چکیده)
3250 - Characterizing the cellular structure of air and deep fat fried doughnut using image analysis techniques (چکیده)
3251 - اثر ترکیبات هورمونی مختلف بر ریزازدیادی پانزده رقم ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker f.) (چکیده)
3252 - Haagerup--Pisier--Ringrose inequality (چکیده)
3253 - Biostrayiraphy of Eocene settings in the Binalood zone (northeastern Iran) based on Foraminifera (چکیده)
3254 - شناسایی مسائل و چالش های تضمین کیفیت و ارائه راه کارها برای نظام آموزش عالی مهارتی: دانشگاه جامع علمی- کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه¬ای (چکیده)
3255 - چالش ها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی دولتی در ایران (چکیده)
3256 - The Effect of Six Weeks of High-Intensity Interval Training With Zinc Supplementation on Some Humoral Immunity Markers in Female Futsal Players (چکیده)
3257 - اثر آنتی اکسیدانی پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار بر عملکرد و توازن پرواکسیدان- آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گو شتی سا لم و آلوده با مخلوط انگل آیمریا (چکیده)
3258 - Stable robust adaptive radial basis emotional neurocontrol for a class of uncertain nonlinear systems (چکیده)
3259 - Semantic Comprehension of Persian Endocentric and Exocentric Compounds in non-Persian Speakers (چکیده)
3260 - Second-Order Statistical Texture Representation of Asphalt Pavement Distress Images Based on Local Binary Pattern in Spatial and Wavelet Domain (چکیده)
3261 - Surface chemistry of as-synthesized and air-oxidized PbS quantum dots (چکیده)
3262 - Migration Management in Sensor - Cloud Networks (چکیده)
3263 - An optimal renewable energy management strategy with and without hydropower using a factor weighted multi-criteria decision making analysis and nation-wide big data - Case study in Iran (چکیده)
3264 - A Review of the Effective Factors for Lovastatin Production By Aspergillus Terreus Atcc 20542 in Liquid Submerged Fermentation (چکیده)
3265 - A Study of the Factors Effective in Morphogenesis of Aspergillus Terreus in Order To Increase the Production of Lovastatin (چکیده)
3266 - ارزیابی کارایی علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز عدس (Lens culinaris L) (چکیده)
3267 - اثر اسید هیومیک و آسکوربات برصفات رویشی و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش شوری (چکیده)
3268 - Addition of a new insect parasitic nematode, Oscheius tipulae to Iranian fauna (چکیده)
3269 - The design of geometric generalized likelihood ratio control chart (چکیده)
3270 - An eight-coordinate zinc complex containing the highly pre-organized ligand 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid: Solvothermal synthesis, supramolecular structure and CSD studies (چکیده)
3271 - Hypothesis testing for the lifetime performance index based on ranked set sampling (چکیده)
3272 - Capability Indices for Rayleigh Process (چکیده)
3273 - Broadside Coupler Channels 1 To 10 GHz (چکیده)
3274 - Evaluating the Probability of Foreign Tourists’ Return to the City of Mashhad, Iran (چکیده)
3275 - بررسی تأثیر آمیخته های بازاریابی بر خرید همزمان برندهای لبنیات با رویکرد لاجیت چندمتغیره (چکیده)
3276 - Effectiveness of Mindfulness -based Therapy on Reducing Symptoms , Emotion Dysregulation and Mindfulness in Female Adolescents with Attention Deficit–Hyperactivity Disorder (چکیده)
3277 - Interaction of Foramsulfuron or Nicosulfuron with 2,4-D + MCPA on Important Broadleaf Weeds in Corn (Zea mays L.) (چکیده)
3278 - Two-dimensional cross-sectional analysis of composite beams Rayleigh-Ritz-based dimensional reduction method (چکیده)
3279 - The effect of Ferula szowitsiana extract on chemical pain in male Wistar rats (چکیده)
3280 - Genetic diversity and biological characterization of sugarcane streak mosaic virus from Iran (چکیده)
3281 - DNA Strand Breaks due to low energy electrons emitting 123I and 125I radionuclides using GEANT4 (چکیده)
3282 - Designing the proper neutron shield for patients undergoing the radiotherapy with high-energy linacs (چکیده)
3283 - Recovery of iron from a high-sulfur and low-grade iron ore (چکیده)
3284 - طراحی برنامه آموزشی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای رویکرد شایستگی (چکیده)
3285 - Integration of SPOT-5 and ASTER satellite data for structural tracing and hydrothermal alteration mineral mapping: implications for Cu–Au prospecting (چکیده)
3286 - Triassic I-type granitoids from the Torbat e Jam area, northeastern Iran: Petrogenesis and implications for Paleotethys tectonics (چکیده)
3287 - Exploring the Attitudes and Expectations of Iranian Audiences in Terms of Professional Dubbing into Persian (چکیده)
3288 - برداشتی متفاوت از ماهیت تفسیر تربیتی: نظریه پردازی در حکم هدف و آرمان تفسیر تربیتی (چکیده)
3289 - Identification of continuous-time switched linear systems from low-rate sampled data (چکیده)
3290 - Contribution to the knowledge of Coccinellidae (Coleoptera) of Iran (چکیده)
3291 - شش نکته مهم دربارۀ وعده های آخرالزمانی قرآن کریم (چکیده)
3292 - The effect of beta-alanine supplementation on first and second ventilatory threshold of men’s swimmers (چکیده)
3293 - A Modified LAPSUS Model to Enhance the Effective Rainfall Estimation by SCS-CN Method (چکیده)
3294 - Guanidinoacetic acid supplementation in broiler chickens fed on corn-soybean diets affects performance in the finisher period and energy metabolites in breast muscle independent of diet nutrient density (چکیده)
3295 - بررسی فرآیند آلومینو کربوترمی اکسیدهای مس و روی به منظور تولید کامپوزیت برنج -آلومینا (چکیده)
3296 - Effects of non-starch polysaccharides in semi-purified diets on performance, serum metabolites, gastrointestinal morphology, and microbial population of male broiler chickens (چکیده)
3297 - Effects of conditioning time and sodium bentonite on pellet quality, growth performance, intestinal morphology and nutrient retention in finisher broilers (چکیده)
3298 - Origin of the Kaviro Lead Deposit in the Neyganan area, Lut Block, Eastern Iran: Constraints from Geology, Fluid inclusions, and Isotope geochemistry (چکیده)
3299 - Mathematical modelling and heuristic approaches to the location-routing problem of a cost-effective integrated solid waste management (چکیده)
3300 - Khorassan- Kopet Dagh Floristic Province (NE Iran, S Turkmenistan): An Edaphic Endemism Hotspot in Irano-Turanian Region (چکیده)
3301 - اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران (چکیده)
3302 - Analytical modeling of a 3-D snake robot based on sidewinding (چکیده)
3303 - Protective Effect of Alpha-Lipoic Acid on Neuronal Degeneration Due to Sciatic Nerve Transection in Rat (چکیده)
3304 - Remarkable enhancements in mechanical properties of epoxy composites through double reinforcing structure: Integrated structure of carbon fiber‐carbon nanotube instead of conventional reinforcing methods (چکیده)
3305 - Dose-Dependent Delay of Wallerian Degeneration Induced by Dexamethasone after Sciatic Nerve Transection in Rat (چکیده)
3306 - The Relationship between motivation to teach and teaching method of Physical educators (چکیده)
3307 - Further Results on Betweenness Centrality of Graphs (چکیده)
3308 - Evaluation of Hybrid Fiber Reinforced Concrete Exposed to Severe Environmental Conditions (چکیده)
3309 - Faunistic survey of Aphidoidea (Hemiptera) and associated predatory ladybirds in orchards, Yazd Province, Iran (چکیده)
3310 - The effects of contractual agreements on the economic production quantity model with machine breakdown (چکیده)
3311 - Assessing the Relative Performance of Nurses Using Data Envelopment Analysis Matrix (DEAM) (چکیده)
3312 - Metaphorical Analysis of Causation in Islamic Philosophy (چکیده)
3313 - Two new Diptacus species (Acari: Trombidiformes: Diptilomiopidae) from Iran (چکیده)
3314 - برآورد کاهش انتشارآلاینده‌ها در عملکرد یک سیستم CCHP نسبت به سیستم معمولی برای مطالعه موردی (هتل) دارای آب شیرین کن (چکیده)
3315 - Application of ANN in Estimating Discharge Coefficient of Circular Piano Key Spillways (چکیده)
3316 - Enhanced corrosion protection of mild steel by the synergetic effect of zinc aluminum polyphosphate and 2-mercaptobenzimidazole inhibitors incorporated in epoxy-polyamide coatings (چکیده)
3317 - Quadratic interpolation of the Heinz means (چکیده)
3318 - Vector biology and control in Iran: Challenges and opportunities (چکیده)
3319 - Impact of Patients’ Gender on Parkinson’s disease using Classification Algorithms (چکیده)
3320 - Clonal selection algorithm for partitioning and scheduling of codesign systems (چکیده)
3321 - بررسی چالشها و موانع توسعه کارافرینی و اشتغالزایی صنعت پوستین دوزی مطالعه موردی : دهستان شاندیز (چکیده)
3322 - بررسی شرایط ترمودینامیکی وقوع وارونگی های دمایی شدید و آلودگی هوای شهر مشهد ( مطالعه موردی:10 آذر-10 دی 1396) (چکیده)
3323 - Computational modeling of the photovoltaic activities in EABX⁠3 (EA=ethylammonium, B=Pb, Sn, Ge, X=Cl, Br, I) perovskite solar cells (چکیده)
3324 - بررسی بارش حاصل از سامانه های کم فشار عبوری از جنوب غرب آسیا (فصل زمستان 2014-2010) (چکیده)
3325 - بررسی آماری و همدیدی گردوغبار در جنوب غرب آسیا (چکیده)
3326 - مطالعه ارتباط وقوع بارش در جنوب غرب ایران در ماه دسامبر و ارتفاع ژئوپتانسیل (چکیده)
3327 - Exactness of measured/predicted temperature distributions for heat generation in arbitrary non-variable cross-section bar using entropy generation method (چکیده)
3328 - Mutual benefits in academic-service partnership: An integrative review (چکیده)
3329 - A Novel Method for Solving Nonlinear Volterra Integro-Differential Equation Systems (چکیده)
3330 - Different Neural Processing of Umami and Salty Taste Determined by Umami Identification Ability Independent of Repeated Umami Exposure (چکیده)
3331 - بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی (1987 تا 2017) (چکیده)
3332 - آشکار سازی تغییرات مخاطره خشکسالی هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوزه افین) (چکیده)
3333 - A new generalized Weibull distribution in income economic inequality curves (چکیده)
3334 - Estimation of Inequality Indices Based on Ranked Set Sampling (چکیده)
3335 - Surface hardness improvement in surface grinding process using combined Taguchi method and regression analysis (چکیده)
3336 - Prioritizing barriers to international supply chain management in saffron industry (چکیده)
3337 - نگرشی واقع‌گرایانه به هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا (چکیده)
3338 - تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل‌های بیضوی و ارشمیدسی (چکیده)
3339 - نقش آموزش و فرهنگ­سازی در تاب ­آوری زیست­ محیطی: چرا و چگونه؟ (چکیده)
3340 - Influence of Salicylic Acid on Physiological Factors in Rice (Oryza Sativa U Cultivars) (چکیده)
3341 - Study of Growth Factors, α-amylase and Peroxidase Activity in Various Cultivars of Rice (Oryza sativa L.) Under Vanillic Acid Stress (چکیده)
3342 - Design of a fault-tolerant reversible control unit in molecular quantum-dot cellular automata (چکیده)
3343 - تاثیر یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز در روز به مدت یک هفته بر برخی آنزیم های کبدی دختران (چکیده)
3344 - تاثیر یک جلسه دو وامانده ساز با شدت های متفاوت بر مقادیر آدیپونکتین زنان فعال (چکیده)
3345 - تاثیر یک برنامه منتخب ورزش درمانی درآب بر درد، عملکرد و زمان تحرک بیماران زن مبتلا به کمردرد مکانیکی (چکیده)
3346 - جایگاه بز در دامپروری ایران و دورنمای پرورش و اصلاح آن (چکیده)
3347 - مقایسه اثر اتوکلاو و آب جوش بر عمل آوری کاه گندم با قارچ های Ceriporiopsis subvermispora و Lentinula edodes (چکیده)
3348 - An iterative method for suboptimal control of a class of nonlinear time-delayed systems (چکیده)
3349 - Optimizing Teleportation Cost in Distributed Quantum Circuits (چکیده)
3350 - The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)on Externalizing Problems and Attention Functions in Girls Adolescents with ADHD (چکیده)
3351 - Prediction of H2S and CO2 Solubility in Aqueous MDEA and MDEA/PZ Solutions Using ELECNRTL and ACID GAS Packages (چکیده)
3352 - نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت (چکیده)
3353 - Mitochondrial biogenesis and PGC-1α gene expression in male broilers from ascites-susceptible and -resistant lines (چکیده)
3354 - Are Heart Muscle Irisin Levels and FNDC5 Gene Expression Regulated by Endurance and Resistance Exercises? (چکیده)
3355 - نقش میانجی گرانه اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی (چکیده)
3356 - Detection and Prediction of Absence Seizures Based on Nonlinear Analysis of the EEG in Wag/Rij Animal Model (چکیده)
3357 - اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کلاله و کیفیت زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیل (چکیده)
3358 - Magnetically recoverable lanthanum hydroxide as an efficient catalyst for Aerobic Oxidative Conversions of primary alcohols to the nitriles (چکیده)
3359 - ساختارهای مطلوبیت فعل در قرآن از منظر فقیهان (چکیده)
3360 - Nanometer-sized cerium oxide particles for solid phase extraction of trace amounts of mercury in real samples prior to cold vapor atomic adsorption spectrometry (چکیده)
3361 - DMC versus Gain Scheduled PI Controller for Pitch Regulation of 100 KW Wind Turbine (چکیده)
3362 - Dynamic Response of a Tall Building Next to Deep Excavation Considering Soil-Structure Interaction (چکیده)
3363 - The role of mindfulness and emotion regulation in prediction of post-traumatic stress Disorder in firefighters (چکیده)
3364 - Ratcheting assessment of notched steel samples subjected to asymmetric loading cycles through coupled kinematic hardening-Neuber rule (چکیده)
3365 - Simultaneous Detection and Determination of Mercury (II) and Lead (II) Ions through the Achievement of Novel Functional Nucleic Acid-based Biosensors (چکیده)
3366 - Association of rs6983267 polymorphism in lncRNA CCAT2 with gastric cancer susceptibility in Iranian population (چکیده)
3367 - Effects of Eight Weeks of Aerobic Exercise on Markers of Oxidative Stress in Elderly Women (چکیده)
3368 - On the reliability of complex systems with three dependent components per element (چکیده)
3369 - Influence of repetitive laser pulse energy depositions on supersonic flow over a sphere, cone and oblate spheroid (چکیده)
3370 - A comparative study of the Gini coefficient estimators based on the linearization and U-statistics methods (چکیده)
3371 - On the Alexander dual of the path ideals of rooted and unrooted trees (چکیده)
3372 - On the generalization of Cayley graphs of commutative rings (چکیده)
3373 - اسیب شناسی روند باروری در شهر گچساران (چکیده)
3374 - Catechin-conjugated mesoporous hydroxyapatite nanoparticle: A novel nano-antioxidant with enhanced osteogenic property (چکیده)
3375 - Investigation of the tensile strain influence on flicker noise of organic solar cells under dark condition (چکیده)
3376 - H5BW12O40 as a Green and Efficient Homogeneous but Recyclable Catalyst in the Synthesis of 4H-Pyrans via Multicomponent Reaction (چکیده)
3377 - مطالعه اثرات زیست‌محیطی تولیدات عمده زراعی استان خراسان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
3378 - A Practical and Novel Method for Power Loss Calculation in Distribution Networks (چکیده)
3379 - Positioning of a 2-D PEC Buried Object in an Unknown Host Medium Using Kirchhoff-Based Shape Reconstruction Algorithm (چکیده)
3380 - The study on the anti-biofouling effects of the grafted polyamide 6 fibers by several vinyl chemicals (چکیده)
3381 - Improved Design of Quasi-Uniform Waveguide Leaky Wave Antennas (چکیده)
3382 - کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحقآبه زیست محیطی رودخانه(مطالعه موردی رودخانه گرگانرود) (چکیده)
3383 - Model Predictive Direct Power Control of Three-Phase Grid-Connected Converters with Fuzzy-Based Duty Cycle Modulation (چکیده)
3384 - چالشها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تأکید بر دانشگا هها و مراکز آموزش عالی دولتی در ایران (چکیده)
3385 - Hybrid DS-CP Technique For Pattern Synthesis Of Thinned Linear Array Antennas (چکیده)
3386 - Influence of magnetic field on the capsules per leaf node of Sesamum indicum L. (چکیده)
3387 - بهبود سیستم CAD برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با پایگاه دادهی نامتعادل (چکیده)
3388 - Coloring of Fullerenes (چکیده)
3389 - Rapid and controllable perforation of carbon nanotubes by microwave radiation (چکیده)
3390 - Synthesis of TiO2-CNT hybrid nanocatalyst and its application in direct oxidation of H2S to S (چکیده)
3391 - اثرات جایگزینی کنجاله سویای فرآوری‌شده با کنجاله سویا در سطوح مختلف پروتئین خام جیره بر عملکرد گاوهای شیرده در تنش حرارتی خفیف (چکیده)
3392 - زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران (چکیده)
3393 - Targeting the death receptor signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancer (چکیده)
3394 - اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و اسیدیته محلول غذایی بر ویژگی های فیزیولوژیک و تولید ریز‌غده سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L (چکیده)
3395 - ارایه الگوی هوش کسب و کار آموزشی دانشگاه با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری. مورد مطلعه دانشگاه فردوسی (چکیده)
3396 - Analysis of Citation Networks in Building Information Modeling Research (چکیده)
3397 - Flutter of multi-cracked laminated composite beams subjected to a non-conservative compressive load (چکیده)
3398 - تحلیل FMEA فازی برای شناسایی و کنترل خرابی‌ها در سیستم هیدرولیک ماشین تراش CNC (چکیده)
3399 - A fuzzy decision-support system in road safety planning (چکیده)
3400 - The achievable rate region for multiple-access relay channel with non-causal side information at one transmitter (چکیده)
3401 - Effects of cooking methods on the concentrations of Lead, Chromium and Cadmium in Whitefish (Rutilus frissi kutum) from the Caspian Sea, Iran (چکیده)
3402 - The Effectiveness of Emotion-focused Cognitive Therapy in Decreasing Depression due to Marital Relationship Problems (چکیده)
3403 - Application of the APOS-ACE Theory to improve Students’ Graphical Understanding of Derivative (چکیده)
3404 - ارزیابی فعالیت‏ ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی کانژوگه‏های کیتوزان بر پایه واکنش مایلارد در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
3405 - Edge Effects in Adhesively Bonded Composite Joints Iintegrated with Piezoelectric Patches (چکیده)
3406 - همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن (چکیده)
3407 - Some properties on isoclinism in n-Lie algebras (چکیده)
3408 - The probability that a pair of group elements is autoconjugate (چکیده)
3409 - Antioxidant status and thigh meat quality of broiler chickens fed diet supplemented with α- tocopherolacetate, pomegranate pomace and pomegranate pomace extract (چکیده)
3410 - Tillage and N application effects on crop yield, N uptake and soil properties in a corn-based rotation (چکیده)
3411 - Auto-average length of finite groups (چکیده)
3412 - Multilevel Organizational Learning Mechanisms and their Implications for Organizational Performance (چکیده)
3413 - امنیت SMS با الگوریتمهای منحنی بیضوی و رمزنگاری آشوب (چکیده)
3414 - Evaluation of Tension, Bending and Twisting Rigidities of Single-Layer Graphene Sheets by an Analytical Asymptotic Homogenization Model (چکیده)
3415 - The Effects of Target Plate Roughness on the Parameters of Circular Hydraulic Jumps: An Experimental Investigation (چکیده)
3416 - Chemical composition, antibacterial and antifungal activities of seed essential oil of Ferulago angulata (چکیده)
3417 - Effect of biochar on photosynthetic pigments and Na and K concentration of Summer savory (Satureja hortensis L.) under NaCl salinity (چکیده)
3418 - Alleviating Negative Effects of Salinity Stress in Summer Savory (Satureja hortensisL.) by Biochar Application (چکیده)
3419 - شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونههای بیماریزای آلترناریای عامل لکهموجی گوجهفرنگی در سطح استان خراسان رضوی (چکیده)
3420 - Dioxidouranium isothiosemicarbazone coordination compounds: synthesis, characterization, crystal structure, and thermal behavior (چکیده)
3421 - A brief review on NIOC exploration directorate geophysical Mega project: research and development on subsurface imaging improvement (چکیده)
3422 - Evaluating the Modulated Gradient Model in Large-Eddy Simulation of Channel Flow with OpenFOAM (چکیده)
3423 - Numerical fatigue analysis of premolars restoredby CAD/CAM ceramic crowns (چکیده)
3424 - Microstructural analysis and fatigue fracture behavior of rail steel (چکیده)
3425 - Effect of pretreatment process on the characteristics of activated carbons produced from chemical activation of scrap tire (چکیده)
3426 - بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره اناریجه در افزایش عمر ماندگاری ماهی کیلکای چرخ شده تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز (چکیده)
3427 - Influence of Different Treatments of Putrescine, Nutrition and Media on some Flowering Parameters and Macronutrients Uptake of Two Cultivars of Gladiolus under Soilless Condition (چکیده)
3428 - Two New Non-AFR Criteria for Depicting Strength Differential Effect (SDE) in Anisotropic Sheet Metals (چکیده)
3429 - انتخاب پیمانکاران عمرانی با در نظر گرفتن فاکتورهای ریسک پروژه با استفاده از تلفیق تکنیک های GREY THEORY & DEMATEL & ANP (چکیده)
3430 - The Effect of Fetal Bovine Serum on Differentiation of Ovine Myogenic Satellite Cells (چکیده)
3431 - In silico study of anti-CCHFV effect of lactoferrin from different origin (چکیده)
3432 - On Complete Convergence of Dominated Random Variables (چکیده)
3433 - بررسی کیفیت آب از طریق مدل های پیش بینی اکسیژن محلول در سیستم های آبزی پروری (چکیده)
3434 - بررسی مدل هایی برای پیش بینی کیفیت آب در آبزی پروری (چکیده)
3435 - Effects of isolated soy protein and broken rice in corn-soy pre-starter diet on performance, intestinal microflora, and gut morphology in broiler chickens (چکیده)
3436 - آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایة رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی (چکیده)
3437 - Hyperchaos control of the hyperchaotic Chen system by optimal control design (چکیده)
3438 - Estimating engineering properties of igneous rocks using semi-automatic petrographic analysis (چکیده)
3439 - On Extending Neural Networks with Loss Ensembles for Text Classification (چکیده)
3440 - R4 terms in supergravities via T-duality constraint (چکیده)
3441 - Synthesis of novel spiro[benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]chromeno[2,3-d]pyrimidine-14,3′-indoline]-1,2′,13(2H)-triones via three component reaction (چکیده)
3442 - جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت زیرساخت های شهری با تاکید بر زیرساخت آب (چکیده)
3443 - بررسی اثرات آلودگی هوا بر میزان مرگ و میر و کاهش امید به زندگی با استفاده از توابع دوز- واکنش و اولویت بندی آلاینده های مسئول ( مطالعه ی موردی: شهر مشهد) (چکیده)
3444 - ارزیابی اثرات زیست محیطی و اقتصادی اجرای بام سبز در یک دوره گرم سال (مطالعه موردی : شهر مشهد) (چکیده)
3445 - Dosimetric factors for diagnostic nuclear medicine procedures in a non-reference pregnant phantom (چکیده)
3446 - The Factors Affecting Moral Competency of Iranian Undergraduate Students Majoring in English Language and Literature: Investigating the Role of Applied ELT in Iranian Collectivist Culture (چکیده)
3447 - Investigating the relationship between driver’s ticket frequency and demographic, behavioral and personal factors; which drivers commit more offences (چکیده)
3448 - تعیین شاخصهای رنگی L*a*b* در سنجش رنگ کورکومین استخراج شده از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma longa L.) و بهینه سازی آن با روش سطح پاسخ (چکیده)
3449 - Influence and Application of an External Variable Magnetic Field on the Aqueous HCl Solution Behavior: Experimental Study and Modelling Using the Taguchi Method (چکیده)
3450 - Chance Order of Two Uncertain Random Variables (چکیده)
3451 - تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth (چکیده)
3452 - اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علفهای هرز (Descurainia sophia L.( و خاکشیر (Hordeum murinum L.) جوموشی (چکیده)
3453 - بهینه‏ سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم (چکیده)
3454 - بررسی عددی تاثیر نحوه‌ی قرارگیری و زاویه بازشدگی شیرهای پروانه‌ای بر میزان ارتعاش آن‌ها (چکیده)
3455 - Energy and drying time optimization of convective drying for performance improvement: RSM and LBM methods (چکیده)
3456 - The Effect of Bio/Neurofeedback Training on Performance, Audio and Visual Attention in Elite Shooters (چکیده)
3457 - رجایی بخارایی (چکیده)
3458 - تاریخ جهانگشای نادری (چکیده)
3459 - Free alignment classification of Dikarya fungi using some machine learning methods (چکیده)
3460 - Habitat preferences of Caucasian rock agama Paralaudakia caucasia (Sauria: Agamidae) in urban and natural habitats in northeastern Iran (چکیده)
3461 - Temporal exergy analysis of adsorption cooling system by developing non-flow exergy function (چکیده)
3462 - Soybean oil-based nanoemulsion systems in absence and presence of curcumin: Molecular dynamics simulation approach (چکیده)
3463 - Integrating Implicit Leadership Theories, Leader–Member Exchange, Self-Efficacy, and Attachment Theory to Predict Job Performance (چکیده)
3464 - Liquid chromatography with diode array detection combined with spectral deconvolution for the analysis of some diterpene esters in Arabica coffee brew (چکیده)
3465 - Quantification of Diterpenes and Their Palmitate Esters in Coffee Brews by HPLC-DAD (چکیده)
3466 - Diterpenes in Espresso Coffee: Impact of Preparation Parameters (چکیده)
3467 - Adult attention deficit/hyperactivity disorder among the prison inmates: An investigation of the executive function differences and comorbidity effects (چکیده)
3468 - Severe shot peening of AISI 321 with 1000% and 1 300% coverages: A comparative study on the surface nanocrystallization, phase transformation, sub-surface microcracks, and microhardness (چکیده)
3469 - اثر عملیات حرارتی اولیه بر کارپذیری و تغییرات سختی آلومینیوم 7005 حین نورد (چکیده)
3470 - Experimental study on the effect of Zirconia nanoparticles on solidification heat transfer characteristics: A comparison with Titania nanoparticles (چکیده)
3471 - Some properties of tensor isoclinism of groups (چکیده)
3472 - On isoclinism between pairs of n-Lie algebras and their properties (چکیده)
3473 - Centralizers in Lie agebras (چکیده)
3474 - Some properties of 2-auto-Engel groups (چکیده)
3475 - Controlling Air Pollution in a City: A Perspective from SOAR-PESTLE Analysis (چکیده)
3476 - Life cycle assessment of concrete production with a focus on air pollutants and the desired risk parameters using genetic algorithm (چکیده)
3477 - Antioxidant Activity of Selenenamide-Based Mimic as a Function of the Aromatic Thiols Nucleophilicity, a DFT-SAPE Model (چکیده)
3478 - Data for exploring the effect of parameters on decomposition of gas hydrate structure I (چکیده)
3479 - کمی نمودن احجام ذخیره آب‏زیرزمینی متناسب با پاسخ به ریسک خشکسالی (چکیده)
3480 - استفاده از شاخص خشکسالی در مدیریت بهره‏برداری آب‏زیرزمینی (چکیده)
3481 - تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده تاب آوری معیشت کشاورزان روستایی در مواجهه با خشکسالی (مطالعه موردی: دهستان گلمکان شهرستان چناران) (چکیده)
3482 - تاثیر تمرین تمرین هوازی با شدت بالا در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاق (چکیده)
3483 - Non Hyperbolic Solenoidal Thick Bony Attractors (چکیده)
3484 - Fluorescence and Nonlinear Optical Properties of Alizarin Red S in Solvents and Droplet (چکیده)
3485 - License Plate Location Based on Multi Agent Systems (چکیده)
3486 - Evaluating Factors Affecting the Incubation Phase of NPD in Knowledge-Based Companies (چکیده)
3487 - A new residential demand response management method based on a social welfare optimization framework (چکیده)
3488 - Some Criteria for Transitivity of Semigroup Actions (چکیده)
3489 - Self-Optimizing Control Structure Design for a Staged Fischer-Tropsch GTL Process – Steady State Analysis (چکیده)
3490 - بهبود زمان اجرای الگوریتم Delta Debugging مبتنی بر زبان موازی Chapel (چکیده)
3491 - On a Goodness of fit test for Normality Based on LIN-WONG DIVERGENCE ON TYPE-I CENSORED DATA (چکیده)
3492 - Testing Exponentiality Based on the Residual Lin Wong Divergence (چکیده)
3493 - Investigation of Rarefied Gas Flow in Micro/Nano Cavity by Fokker Planck Approach (چکیده)
3494 - Development a New Algorithm to Reduce SLL of an Equally Spaced Linear Array (چکیده)
3495 - Modified SIW H-Plane Horn Antenna with Improved Gain Using Thin Substrate (چکیده)
3496 - A robust goal programming model for the capital budgeting problem (چکیده)
3497 - بررسی تاثیر فاز کاربیدی ایجادشده در فصل مشترک نانولوله کربنی و زمینه آلومینیومی بر خواص مکانیکی کامپوزیت Al/CNT (چکیده)
3498 - Magnetoresistance Mechanisms in Carbon-Nanotube Yarns (چکیده)
3499 - Low-index surface investigation of KAlH4: Theoretical attempt to study the surface effect on the hydrogen storage properties (چکیده)
3500 - رویکرد کنترل فعال ضد اغتشاش برای کنترل ارتعاشات ابزار داخلتراش (چکیده)
3501 - Carrier to interference ratio analysis in shotgun cellular systems over a generalized shadowing distribution (چکیده)
3502 - A New Correntropy-Based Conjugate Gradient Backpropagation Algorithm for Improving Training in Neural Networks (چکیده)
3503 - The role of rural libraries in preserving the indigenous knowledge of rural residents The case of South Khorasan Province (چکیده)
3504 - Mechanical properties and interface evaluation of Al/AZ31 m