ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی , 2016-11-05

عنوان : ( شبکه های اجتماعی و کاریابی ( مرور انتقادی نظریه های کاریابی شبکه محور) )

نویسندگان: مهسا صادقی نژاد , محسن نوغانی دخت بهمنی , حسین اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جامعه شناسان دارای رویکرد شبکه محور سرمنشأ مسأله کاریابی را در بطن شبکه های اجتماعی و در اطلاعاتی که از طریق مطلعین به سمت متقاضیان جریان دارد، جستجو می کنند. در نوشتار حاضر چهار نظریه چاله های ساختاری، قدرت پیوندهای ضعیف، سرمایه اجتماعی و کاریابی زنجیره وار به عنوان نظریه های کاریابی شبکه محور و نظریه های طول دوره بیکاری به عنوان نظریه های کاریابی اقتصادی به شیوه مرور انتقادی بررسی شدند تا به این سؤال پاسخ داده شود که مکانیزم کاریابی از طریق شبکه های اجتماعی تابع چه منطقی است و این منطق چه تفاوتی با منطق تبیین اقتصاددانان دارد. استخراج وجوه اشتراک و افتراق این نظریه ها بیانگر آنست که نظریه های چاله ساختاری، پیوندهای ضعیف و سرمایه اجتماعی برد زیاد و نظریه های کاریابی زنجیره وار و نظریه های طول دوره بیکاری نظریه های با برد کم محسوب می شوند. همگی نظریه های کم عمق هستند. عمدتاً در قلمرو مباحث اقتصادی می گنجند. دو نظریه چاله های ساختاری و پیوندهای ضعیف چند سطحی و سه نظریه دیگر دارای سطح تحلیل خرد می باشند. سرانجام، کارکرد همگی توصیف، تبیین و پیش بینی است، حال آنکه هیچ یک از آنها تجویزی برای رهایی از وضع موجود ارائه نداده اند

کلمات کلیدی

, مرور انتقادی, اطلاعات شغلی, متقاضی, مطلع, کاریابی, شبکه اجتماعی, نظریه های کاریابی شبکه محور, نظریه های کاریابی اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058743,
author = {صادقی نژاد, مهسا and نوغانی دخت بهمنی, محسن and اکبری, حسین},
title = {شبکه های اجتماعی و کاریابی ( مرور انتقادی نظریه های کاریابی شبکه محور)},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مرور انتقادی، اطلاعات شغلی، متقاضی، مطلع، کاریابی، شبکه اجتماعی، نظریه های کاریابی شبکه محور، نظریه های کاریابی اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبکه های اجتماعی و کاریابی ( مرور انتقادی نظریه های کاریابی شبکه محور)
%A صادقی نژاد, مهسا
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A اکبری, حسین
%J ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
%D 2016

[Download]