دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت , 2016-01-05

عنوان : ( تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک شهر مشهد) )

نویسندگان: حمیده بخشی , محمدمهدی فراحی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت ادراکات کارکنان در مورد سازمانشان برای درک ماهیت مکانیسم هایی که باعث ایجاد نگرش ها و رفتارهای کارکنان نسبت به شغلشان می شود، امری ضروری است. هدف این مقاله بررسی تأثیر نوع ادراک کارکنان از حمایت سازمان بر تعهد آنان به سازمان بر اساس نظریه تبادل اجتماعی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک شهر مشهد بوده اند. نمونه آماری به تعداد 144 نفر محاسبه و به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات تحقیق از طریق پرسشنامه پس از تأیید روایی و پایایی جمع آوری گردید. فرضیه پژوهش با بهره گیری از تحلیل همبستگی و رگرسیون تحلیل گردیدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اگرچه سطح حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی در سازمان مورد مطالعه رضایت بخش نبوده است با این حال فرضیه پژوهش در سطح معناداری بالا تأیید گردید. بدین صورت که کارکنانی که حمایت سازمانی مناسبی را از طرف سازمان درک نمودند، سطح بالاتری از تعهد سازمانی را نشان داده اند.

کلمات کلیدی

, نظریه تبادل اجتماعی, حمایت سازمانی ادراک شده, تعهد سازمانی, سازمان های قضایی و حقوقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058781,
author = {بخشی, حمیده and فراحی, محمدمهدی and پویا, علیرضا},
title = {تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک شهر مشهد)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نظریه تبادل اجتماعی، حمایت سازمانی ادراک شده، تعهد سازمانی، سازمان های قضایی و حقوقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک شهر مشهد)
%A بخشی, حمیده
%A فراحی, محمدمهدی
%A پویا, علیرضا
%J دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
%D 2016

[Download]