اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران , 2016-10-18

عنوان : ( نقش آنزیم پروتئاز در بیوتکنولوژِی مواد غذایی )

نویسندگان: نگار میرنژاد عنبرانی , محمدرضا عدالتیان دوم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به طور خلاصه به اهمیت نقش پروتئازها میپردازد. استفاده از پروتئاز با تغییر ویژگیهای تغذیه ای، بیواکتیو و عملکردی پروتئینهای غذایی باعث بهبود قابلیت هضم، اصلاح خواص حسی( مثل بافت یا طعم)؛ بهبود خواص آنتیاکسیدانی و کاهش ترکیبات حساسیت زا میشود. استفاده از پروتئازنسبت به فرآیند های شیمیایی در صنعت از مزایای بیشتری برخوردار است چراکه دارای عملکرداختصاصی است؛ و در حالی که قابلیت نگهداری محصول را افزایش میدهد اثرات زیست تخریبپذیرمحیطی را کم میکند. تفاوت در عملکرد اختصاصی پروتئازها در انتخاب هریک بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به فرآیندهای هیدرولیز پروتئینها و کاربردشان در بیوتکنولوژی موادغذایی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, پروتئاز, هیدرولیز پروتئین, پایداری پروتئازها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058851,
author = {میرنژاد عنبرانی, نگار and عدالتیان دوم, محمدرضا},
title = {نقش آنزیم پروتئاز در بیوتکنولوژِی مواد غذایی},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پروتئاز، هیدرولیز پروتئین، پایداری پروتئازها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش آنزیم پروتئاز در بیوتکنولوژِی مواد غذایی
%A میرنژاد عنبرانی, نگار
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%J اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
%D 2016

[Download]