دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( نانوکنوسهای سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود )

نویسندگان: ربابه امانی , فاطمه هادوی , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه نانوکنوسهای سازند چمن بید در برش قرونه رشته کوههای بینالود مـورد بررسـی قرارگرفتنـد. نانوکنوسـها از نانوفسیلهای مهم کرتاسه هستند، اما اولین حضورشان در تیتونین (آخرین آشکوب ژوراسیک) روی داده است. توالیهای مورد مطالعه در برش قرونه با 750 متر ضخامت، شامل ردیفهای منظمی از شیلهای متعلق به سازند کشف رود، شیل و مارنها و سنگ آهکهای سازند چمن بید و سنگ آهکهای صخره ساز سازند مزدوران است. در این مطالعه تعداد 5 گونه از نانوکنوسها در این برش شناسایی شده که براساس گستره حضور گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه آنها، محدوده زمانی تیتونین تا مرز ژوراسیک ـ کرتاسه برای بخش انتهایی سازند چمن بید در برش قرونه و بریازین پیشین برای بخش ابتـدایی سـازند مزدوران پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, نانوکنوسها, چمن بید, قرونه, بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058877,
author = {امانی, ربابه and هادوی, فاطمه and قادری, عباس},
title = {نانوکنوسهای سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {نانوکنوسها، چمن بید، قرونه، بینالود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نانوکنوسهای سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود
%A امانی, ربابه
%A هادوی, فاطمه
%A قادری, عباس
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]