زن وپایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی , 2016-10-15

عنوان : ( بررسی نقش پروژههای مشارکتی در توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , سیده سمیه خاتمی , مریم نادری , تکتم سربرقی مقدم طرقبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توانمندسازی آنها امکانپذیر نمیباشد. در مقاله حاضر سعی شدهاست نقش واسطه ای پروژه های توسعه از جمله پروژه مشارکتی ترسیب کربن در توانمندسازی زنان و بالطبع حفظ محیط زیست توسط زنان بررسی شود. بدین منظور به بررسی پروژه مشارکتی ترسیب کربن در توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست پرداخته شدهاست. در این راستا به مقایسه توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست در روستاهایی که پروژه مشارکتی ترسیب کربن در آن اجرا شده و روستاهایی که بدون طرح توسعه هستند، پرداخته شدهاست. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با استفاده - از پرسشنامه و مقایسه توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست در روستاهایی که پروژه مشارکتی ترسیب کربن در آن اجرا شده و روستاهایی که بدون طرح توسعه هستند، پرداخته شدهاست. جامعه آماری روستاهای بالای 02 خانوار شهرستان سربیشه میباشد که دو نمونه از این جامعه انتخاب شد ه است. 02 روستا از روستاهای دارای طرح ترسیب کربن و 02 روستا از روستاهای شاهد که از اثرات طرح برخوردارنبودهاند انتخاب شدند. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران در روستاهای هدف برابر با 913 نفر از زنان و در روستاهای شاهد برابر 950 نفر از زنان میباشد. تحلیل یافته ها در دو نمونه مستقل با استفاده از آزمون من ویتنی ویلکاکسون و t با واریانس نابرابر انجام شدهاست. یافتهها حاکی از آن است که توانمندی زنان از بعد اقتصادی در حفظ محیط زیست در روستاهای مرتبط با پروژه ترسیب کربن بیشتر از زنان سایر روستاهاست و در همه شاخص های مورد بررسی به غیر از شاخص توانایی سرم یه گذاری در ایجاد کارگاه صنایع تبدیلی، تفاوت دو نمونه روستاهای هدف و شاهد معنی دار میباشد. از بعد اجتماعی در روستاهای مرتبط با پروژه ترسیب کربن بیشتر از زنان سایر روستاهاست. بنا بر این مقایسه، تفاوت در شاخص ذوق و استعداد در بهره وری از زمین و خوداشتغالی از سایر شاخصها بیشتر و در شاخص داشتن اعتماد به نفس و خودباوری از همه کمتر میباشد.

کلمات کلیدی

پروژههای مشارکتی ترسیب کربن زنان روستایی محیط زیست شهرستان سربیشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058879,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and خاتمی, سیده سمیه and نادری, مریم and سربرقی مقدم طرقبه, تکتم},
title = {بررسی نقش پروژههای مشارکتی در توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست},
booktitle = {زن وپایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پروژههای مشارکتی ترسیب کربن زنان روستایی محیط زیست شهرستان سربیشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش پروژههای مشارکتی در توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A خاتمی, سیده سمیه
%A نادری, مریم
%A سربرقی مقدم طرقبه, تکتم
%J زن وپایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی
%D 2016

[Download]