دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( کنودونتهای ووچیاپینگین برش زال در شمال باختر ایران )

نویسندگان: عبیر عیسی , عباس قادری , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، طبقات متعلق به زمان ووچیاپینگین در برش چینه شناسـی زال در شـمال بـاختر ایـران بـا هـدف مطالعـه کنودونتها مورد نمونه برداری دقیق قرار گرفته است. توالی مورد نظر با ضخامت کلی 43 متر، دربردارنده آخرین لایـه هـای سازند خاچیک و تمام گستره سازند جلفا (لایه های جلفای بالایی و پایینی) است که ترکیب سنگ شناسی متنوعی از سـنگ آهکهای خاکستری رنگ تا سنگ آهکهای ندولار، شیلها و مارنهای سبز، قرمز تا کرم را شامل می شوند. با توجه به مطالعات دیرینه شناسی انجام شده و نظر به اهمیت حضور گونـه هـای شاخصـی از جنس Clarkina تعـداد 5 بیـوزون کنـودونتی شناسایی شده است. این بیوزونها هم ارز بیوزونهای استاندارد جهانی و قابل مقایسه با مناطقی هاچون کوههای علی باشی، قفقاز جنوبی و چین جنوبی به عنوان منطقه الگوی اشکوب ووچیاپینگین هستند.

کلمات کلیدی

, کنودونت, پرمین, زال, بیوزون, ووچیاپینگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058884,
author = {عیسی, عبیر and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا},
title = {کنودونتهای ووچیاپینگین برش زال در شمال باختر ایران},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {کنودونت، پرمین، زال، بیوزون، ووچیاپینگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنودونتهای ووچیاپینگین برش زال در شمال باختر ایران
%A عیسی, عبیر
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]