دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2016-09-14

عنوان : ( زمانبندی تخلیه و بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های انتقال با ظرفیت چند ایستگاه و محدودیت موجودی )

نویسندگان: عطیه بازگشا , محمد رنجبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایانه های انتقال، انبارهایی برای تخلیه و بارگیری سریع کالاها می باشند که دارای یک یا چند ایستگاه تخلیه و بارگیری هستند. در این تحقیق یک پایانه ی انتقال با چند ایستگاه تخلیه و بارگیری یکسان و با در نظر گرفتن محدودیت موجودی مطالعه شده است. هر یک از عملیاتهای تخلیه یا بارگیری به عنوان یک کار و هر یک از ایستگاه ها به عنوان یک ماشین در نظر گرفته می شوند. به بیان دیگر، مسأله این تحقیق زمانبندی ماشین های موازی با وجود محدودیت موجودی و زمان ورود برای کارها و با هدف کمینه کردن زمان اتمام پردازش کل کارها است. برای این مسأله یک مدل برنامه ریزی عددصحیح خطی ارائه می شود اما از آنجا که این مسئله حتی با تعداد یک ماشین و بدون در نظر گرفتن زمان آمادگی برای کارها، یک مسئله ی بسیار پیچیده است، حل بهینه ی مدل مربوطه زمان بر می باشد. بنابراین، دو الگوریتم حل ابتکاری با اسامی موازی و سریال طراحی شده است. سپس با استفاده از نمونه مسائل تصادفی تولید شده، کارایی این دو الگوریتم مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج محاسباتی نشان می دهد که الگوریتم موازی کارایی بهتری نسبت به الگوریتم سریال دارد.

کلمات کلیدی

, پایانه های انتقال, زمانبندی ماشین های موازی, محدودیت موجودی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058994,
author = {بازگشا, عطیه and رنجبر, محمد},
title = {زمانبندی تخلیه و بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های انتقال با ظرفیت چند ایستگاه و محدودیت موجودی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پایانه های انتقال، زمانبندی ماشین های موازی، محدودیت موجودی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمانبندی تخلیه و بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های انتقال با ظرفیت چند ایستگاه و محدودیت موجودی
%A بازگشا, عطیه
%A رنجبر, محمد
%J دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2016

[Download]