پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15

عنوان : ( بررسی رفتار بتن پلاستیک در آزمایش سه محوری با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک )

نویسندگان: مسعود مهماندوست کتلر , علی اخترپور , مرتضی سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بتن پلاستیک مصالحی با شکل پذیری نسبتا زیاد می باشد که برای آن مدل رفتاری مناسبی که بتواند رفتار تنش-کرنش و کرنش حجمی-محوری مصالح بتن پلاستیک را پیش بینی نماید به کار گرفته نشده است. در این مطالعه با استفاده از نتایج آزمون های سه محوری زهکشی شده بر روی مصالح بتن پلاستیک دیوار آب بند سد سومبار، رفتار مصالح با یک مدل الاستو-پلاستیک بر پایه زاویه اصطکاک و اتساع بسیج شده در نرم افزار تفاضل محدود FLAC، شبیه سازی شده است. نتایج بیانگر آن است که تابع پیشنهاد شده برای زاویه اصطکاک بسیج شده مصالح ژئوتکنیکی، با دقت مناسبی تغییرات تنش در برابر کرنش را پیش بینی می نماید اما تابع پیشنهاد شده ژئوتکنیکی برای زاویه اتساع بسیج شده (سطح پتانسیل مدل)، توانایی پیش بینی تغییرات حجمی مصالح بتن پلاستیک را با دقت و صحت کافی ندارد. بنابراین اصلاحاتی بر روی سطح پتانسیل مدل انجام شده است. نتایج حاصل از مدل اصلاح شده، سازگاری نسبتا مناسبی را با داده های آزمایشگاهی در زمینه کرنش های محوری و حجمی نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, مدل رفتاری الاستو-پلاستیک, بتن پلاستیک, آزمایش سه محوری, سد سومبار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059041,
author = {مهماندوست کتلر, مسعود and اخترپور, علی and سالاری, مرتضی},
title = {بررسی رفتار بتن پلاستیک در آزمایش سه محوری با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل رفتاری الاستو-پلاستیک، بتن پلاستیک، آزمایش سه محوری، سد سومبار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار بتن پلاستیک در آزمایش سه محوری با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک
%A مهماندوست کتلر, مسعود
%A اخترپور, علی
%A سالاری, مرتضی
%J پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
%D 2016

[Download]