علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (67), سال (2017-9) , صفحات (1-9)

عنوان : ( مقایسه روش بهینه‌شده استخراج DNA از کپک‌های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و رایزوپوس در رب گوجه‌فرنگی )

نویسندگان: رضا کاراژیان , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش , محمدرضا عدالتیان دوم , حمید رضا پوریان فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از روش بهینه­سازی شده استخراج DNA برای استخراج DNA آسپرژیلوس نایجر، پنی­سیلیوم کریزوژنوم و رایزوپوس اوریزا از رب گوجه­فرنگی استفاده شد. روش مذکور مطابق با روش معرفی شده السامرایی بود که تغییراتی در غلظت محلول­های بافر استخراج و بعضی مراحل آن داده شد تا روش بهینه­سازی شود. اسپور کپک­های مورد نظر در مقادیر مختلف (101، 103، 105 CFU/gr) به رب گوجه فرنگی اضافه شد و پس از رشد و ایجاد میسیلوم کپک استخراج DNA انجام شد. DNA های استخراج شده از نقطه نظر کمیت و کیفیت DNA استخراج شده با استفاده از روش اسپکتروفتومتری با دستگاه نانودراپ مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین با استفاده از الکتروفورز ژل DNA استخراج شده از لحاظ عدم مشاهده هاله و نبود آلودگی پروتئینی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی وجود ممانعت کننده های PCR در نمونه های DNA استخراج شده عملیات PCR با استفاده از پرایمرهای پیش­رونده و پس­رونده طراحی شده انجام شد. نتایج نانودراپ و الکتروفورز ژل DNA و نتایج PCR موید این مطلب است که این روش برای استخراج DNA این کپک ها از رب گوجه فرنگی مناسب می-باشد.

کلمات کلیدی

, استخراج DNA , آسپرژیلوس نایجر, پنی سیلیوم کریزوژنوم, رایزوپوس اوریزا, رب گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059136,
author = {رضا کاراژیان and حبیبی نجفی, محمدباقر and یاورمنش, مسعود and عدالتیان دوم, محمدرضا and حمید رضا پوریان فر},
title = {مقایسه روش بهینه‌شده استخراج DNA از کپک‌های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و رایزوپوس در رب گوجه‌فرنگی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {67},
month = {September},
issn = {2008-8787},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {استخراج DNA ، آسپرژیلوس نایجر، پنی سیلیوم کریزوژنوم، رایزوپوس اوریزا، رب گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه روش بهینه‌شده استخراج DNA از کپک‌های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و رایزوپوس در رب گوجه‌فرنگی
%A رضا کاراژیان
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A یاورمنش, مسعود
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A حمید رضا پوریان فر
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]