اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گیاهان زینتی ایران , 2016-07-23

عنوان : ( بررسی گلدهی سلوی زینتی تحت تنش شوری با کاربرد هیومیک اسید. )

نویسندگان: زهرا کریمیان , لیلا سمیعی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواجهه گیاهان زینتی با تنش شوری بویژه در عرصه فضای سبز یکی از مشکلات حاضر و پیش رو در مناطق خشک و نیمه خشک کشور است. از راهکارهای مقابله با تنش شوری و یا کاهش اثرات آن، اضافه کردن مواد آلی در بستر کشت است. به منظور بررسی ماده آلی هیومیک اسید جهت کاهش تنش شوری در سلوی زینتی آزمایش انجام شد. نتایج نشان داد تنش شوری باعث کاهش طول گلآذین و همچنین زودگلدهی سلوی زینتی شد. اسید هیومیک در برهمکنش با تنش شوری و تنها در صفت طول گلآذین باعث کاهش اثرات تنش شوری شد.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, گیاهان زینتی, مواد آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059207,
author = {کریمیان, زهرا and سمیعی, لیلا and نباتی, جعفر},
title = {بررسی گلدهی سلوی زینتی تحت تنش شوری با کاربرد هیومیک اسید.},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گیاهان زینتی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تنش شوری، گیاهان زینتی، مواد آلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی گلدهی سلوی زینتی تحت تنش شوری با کاربرد هیومیک اسید.
%A کریمیان, زهرا
%A سمیعی, لیلا
%A نباتی, جعفر
%J اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گیاهان زینتی ایران
%D 2016

[Download]