علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (67), سال (2017-9) , صفحات (213-220)

عنوان : ( بررسی بقای ویروس های روده ای بیماریزا در گوشت قرمز و سفید در شرایط پخت بر مبنای شاخص انتروباکتریوفاژ MS2 )

نویسندگان: پرنیان پزشکی , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش , محبت محبی , مرتضی عباس زادگان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه نگرانی درباره انتقال برخی ویروس های گوارشی حیوانی که ارتباط نزدیک با گونه های پاتوژن انسانی دارند، از طریق حیوانات یا مصرف فراورده های حاصل از آنها در حال افزایش است.

کلمات کلیدی

ویروس های روده ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059238,
author = {پزشکی, پرنیان and حبیبی نجفی, محمدباقر and یاورمنش, مسعود and محبی, محبت and مرتضی عباس زادگان},
title = {بررسی بقای ویروس های روده ای بیماریزا در گوشت قرمز و سفید در شرایط پخت بر مبنای شاخص انتروباکتریوفاژ MS2},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {67},
month = {September},
issn = {2008-8787},
pages = {213--220},
numpages = {7},
keywords = {ویروس های روده ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بقای ویروس های روده ای بیماریزا در گوشت قرمز و سفید در شرایط پخت بر مبنای شاخص انتروباکتریوفاژ MS2
%A پزشکی, پرنیان
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A یاورمنش, مسعود
%A محبی, محبت
%A مرتضی عباس زادگان
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]