آب و فاضلاب, دوره (28), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (84-94)

عنوان : ( تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن بر بخش‌های اقتصادی کشور )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , کامران داوری , فاطمه حیات غیبی بلداجی , زهرا نعمت الهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت و نقش انرژی در مراحل مختلف فراهمی آب برای مصارف تولیدی، خدماتی و خانگی، بسیاری از محققان استدلال نموده‌اند که تغییر قیمت حامل‌های انرژی، میزان استفاده از آب به‌ویژه آب‌های زیرزمینی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی سناریوهای مختلف تغییر قیمت حامل‌های انرژی بر مصارف آب، صورت گرفته است. مواد و روش‌ها: نتایج مطالعه بر مبنای الگوی تعادل عمومی پویا، بر اساس سال پایه 1390 و سناریوسازی برای ده سال آتی، برآورد شده است. نتایج و بحث: براساس نتایج مطالعه، با افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل‌های انرژی، قیمت آب در سال پایه، 42/4 درصد افزایش می‌یابد. سهم فرآورده‌های نفتی، برق و گاز در تغییر قیمت آب به ترتیب 18/72، 7/17 و 12/10 درصد است. در بین حامل‌های انرژی مختلف، افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بیشترین تأثیر را بر قیمت آب و کاهش تقاضای آب در اکثر فعالیت‌های اقتصادی دارد. در تمامی سناریوهای مورد بررسی، درصد کاهش مصرف آب، با مقداری نوسان در طول دوره کاهش می‌یابد، مقدار متغیرها به مسیر بدون اعمال شوک باز می‌گردد و به تدریج اثر شوک اعمال‌شده از بین می‌رود. در نرخ‌های پایین‌ترِ شوک قیمتی، واکنش افزایش قیمت آب و کاهش مصرف آن به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به‌طور تصاعدی کاهش می‌یابد. نتیجه‌گیری: در مجموع در وضعیت موجود، درصد تغییر تقاضای آب در نتیجه‌ی تغییر قیمت حامل‌های انرژی چندان قابل توجه نیست که یکی از علل این مسئله، پایین بودن سطوح فعلی قیمت است؛ اما در زیربخش زراعت و باغداری از بخش کشاورزی، مقدار کاهش مصرف آب، قابل تأمل است.

کلمات کلیدی

, قیمت حامل‌های انرژی, تعادل عمومی پویا, مصرف آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059391,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and ابوالحسنی, لیلی and داوری, کامران and حیات غیبی بلداجی, فاطمه and زهرا نعمت الهی},
title = {تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن بر بخش‌های اقتصادی کشور},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2017},
volume = {28},
number = {1},
month = {April},
issn = {1024-5936},
pages = {84--94},
numpages = {10},
keywords = {قیمت حامل‌های انرژی، تعادل عمومی پویا، مصرف آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن بر بخش‌های اقتصادی کشور
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A ابوالحسنی, لیلی
%A داوری, کامران
%A حیات غیبی بلداجی, فاطمه
%A زهرا نعمت الهی
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2017

[Download]