اولین همایش سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب , 2009-02-19

عنوان : ( اولویت بندی سیل خیزی در حوزه های بدون آمار (مطالعه موردی:حوزه آبخیز طزرجان- شیرکوه- یزد) )

نویسندگان: علی طالبی , محمدتقی دستورانی , سمانه پورمحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع این مقاله بررسی و اولویت بندی سیل خیزی در حوزه های بدون آمار بوده و منطقه تحقیق نیز حوزه آبخیز طزرجان در محدوده شیرکوه یزد است. در زیر حوزه های مختلف حوزه مورد مطالعه خصوصیات فیزیوگرافی و هندسی مشخص گردیده و سپس از روشهای شش فاکتوری و نیز رابطه مربوط به ضریب سیل خیزی اقدام به تعیین وضعیت سیل خیزی زیرحوزه ها شد. نتایج نشان داد که زیرحوزه برفخانه در دو روش در اولویت اول سیل خیزی و زیرحوزه مرکزی در اولویت چهارم قرار می گیرند. نکه دیگر آنکه رابطه معنی داری بین دبی پیک و سیل خیزی در منطقه وجود ندارد بدین معنی که زیرحوزه هایی بیشترین دبی پیک را دارند اولویت اول برای سیل خیزی را دارا نمی باشند.

کلمات کلیدی

, اولویت بندی سیل خیزی در حوزه های بدون آمار (مطالعه موردی:حوزه آبخیز طزرجان, شیرکوه, یزد)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059405,
author = {علی طالبی and دستورانی, محمدتقی and سمانه پورمحمدی},
title = {اولویت بندی سیل خیزی در حوزه های بدون آمار (مطالعه موردی:حوزه آبخیز طزرجان- شیرکوه- یزد)},
booktitle = {اولین همایش سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اولویت بندی سیل خیزی در حوزه های بدون آمار (مطالعه موردی:حوزه آبخیز طزرجان- شیرکوه- یزد)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی سیل خیزی در حوزه های بدون آمار (مطالعه موردی:حوزه آبخیز طزرجان- شیرکوه- یزد)
%A علی طالبی
%A دستورانی, محمدتقی
%A سمانه پورمحمدی
%J اولین همایش سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب
%D 2009

[Download]