پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (32), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (373-384)

عنوان : ( ارزیابی اثر زمان کاربرد علف کش توتال -متسولفورون متیل25درصد+ سولفوسولفورون 75درصد- بر برخی صفات اکوتیپ های جودره -Hordeum spontaneum c.koch- ایران )

نویسندگان: سعید محمدی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , موسی الرضا وفایی تبار , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات ناشی از کاربرد علف¬کش توتال -متسولفورون متیل25درصد¬+¬¬ سولفوسولفورون75درصد- در دو مرحله رشد جودره -دوبرگی و گره دوم ساقه- بر خصوصیات مرفولوژی و تولیدمثلی اکوتیپ¬های مختلف جودره کشور این آزمایش اجرا شد. آزمایش در سال زراعی¬92-93 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران-ورامین- بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول در دو سطح شامل ¬کاربرد ¬علف¬کش ¬توتال ¬در¬ مرحله دوبرگی-12=GS- و گره¬دوم ساقه -32=GS- جودره و شاهد بدون علف کش و فاکتور دوم 20 اکوتیپ جمع¬آوری شده از سطح کشور بود. نتایج نشان داد که کاربرد علف کش توتال در هر دو مرحله باعث ایجاد اختلاف آماری در سطح 5 درصد با شاهد شد و باعث کاهش توان رشدی و تولیدمثلی جودره گردید.¬ اکوتیپ¬های مورد آزمایش در واکنش به تیمار ¬¬¬¬علف¬کش پاسخ¬های مرفولوژیک و تولیدمثلی مختلفی نشان دادند. بطوری¬که خصوصیاتی همچون وزن تک¬سنبله و وزن ¬هزار¬ دانه جودره با کاربرد علف¬کش توتال در مرحله گره¬دوم ساقه کاهش معنی¬داری در سطح 5درصد نشان داد. مقایسه میانگین اثر بر هم کنش اکوتیپ و علف‌کش از نظر خصوصیات مرفولوژی و تولیدمثلی نشان داد که اکوتیپ¬های ورامین، اصفهان، شهرضا و گلپایگان نسبت به اکوتیپ¬های شوش، رامهرمز¬ و فسا کمتر تحت تاثیر علف کش قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, صفات تولیدمثلی , صفات مورفولوژیکی, مدیریت شیمیایی, مرحله رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059410,
author = {محمدی, سعید and راستگو, مهدی and محمد علی باغستانی and موسی الرضا وفایی تبار and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {ارزیابی اثر زمان کاربرد علف کش توتال -متسولفورون متیل25درصد+ سولفوسولفورون 75درصد- بر برخی صفات اکوتیپ های جودره -Hordeum spontaneum c.koch- ایران},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2018},
volume = {32},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {373--384},
numpages = {11},
keywords = {صفات تولیدمثلی ، صفات مورفولوژیکی، مدیریت شیمیایی، مرحله رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر زمان کاربرد علف کش توتال -متسولفورون متیل25درصد+ سولفوسولفورون 75درصد- بر برخی صفات اکوتیپ های جودره -Hordeum spontaneum c.koch- ایران
%A محمدی, سعید
%A راستگو, مهدی
%A محمد علی باغستانی
%A موسی الرضا وفایی تبار
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2008-4749
%D 2018

[Download]