اولین کنفرانس بین المللی بحران آب , 2009-03-10

عنوان : ( ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس نیاز آبی گیاهان و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻣﻨﺸﺎد یزد )

نویسندگان: سمانه پورمحمدی , محمدتقی دستورانی , سیدعلی محمد چراغی , محمدحسین مختاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اﯾﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آب و ﻫﻮای ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺮﻃﻮب و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺎ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑـﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد آب، ﮐﺸﺎورزان ﺑـﺎ ﺗﺒﺤـﺮ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧـﻮﯾﺶ ﮐـﻪ از اﺟﺪادﺷـﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎ دوام آورده ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و ﻣﻌﺎش ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ . رﻣـﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑـﯽ ﺷـﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﻮزه ﻣﻨﺸﺎد در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد از مناﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ در دل ﮐﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در آن از ذوب ﺑﺮف ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﯿﺮﮐﻮه و ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯿﻬﺎی ﻓـﺼﻠﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿـﺸﻮد . اﮐﻨـﻮن ﯾﮑـﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﺎورزان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺑﻮﯾﮋه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮآوردی از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ﺣﻮزه اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ آﻧﻬـﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﯿﺎز آﺑﯽﺳﻄح زیر ﮐﺸﺖ ,ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ً .ﮐﺸﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ , ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﯾـﺮ ﮐـﺸﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﺋﻪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

کلمات کلیدی

, حوزه منشاد ﯾﺰد , ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه, ﻣﻨﺎﺑﻊ آب راندﻣﺎن آﺑﯿﺎری, ﺣﻮزه ﻣﻨﺸﺎد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059439,
author = {سمانه پورمحمدی and دستورانی, محمدتقی and سیدعلی محمد چراغی and محمدحسین مختاری},
title = {ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس نیاز آبی گیاهان و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻣﻨﺸﺎد یزد},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی بحران آب},
year = {2009},
location = {زابل, ايران},
keywords = {حوزه منشاد ﯾﺰد ، ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب راندﻣﺎن آﺑﯿﺎری، ﺣﻮزه ﻣﻨﺸﺎد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس نیاز آبی گیاهان و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻣﻨﺸﺎد یزد
%A سمانه پورمحمدی
%A دستورانی, محمدتقی
%A سیدعلی محمد چراغی
%A محمدحسین مختاری
%J اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
%D 2009

[Download]