مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (5), شماره (19), سال (2015-6) , صفحات (12-28)

عنوان : ( فضای جغرافیایی چیست؟درنگی بر سرشتِ فضای جغرافیایی، از چشم انداز پدیدارشناسی هرمنوتیک )

نویسندگان: مجتبی صادقی , جعفر جوان , محمدرحیم رهنماء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درونمایهی بنیادین دانش جغرافیاست، چونوچرا دربارهی چیستیِ آن، و » فضاای جغرافیایی « از آنجا که آن، چیسات جستاری است که همواره ضرورت دارد. این نوشتار تلاش » جغرافیایی « به معنای » فضاا « اینکه دارد تا با پرداختن به گونههای فلساییِ فضاااندیشای و با نگاهی سنجشگرایانه )انتقادی( به آنها، راه را برای هستن ا در ا « 2 از چشمانداز » فضا « باز کند. با نگریستنِ به » فضای جغرافیایی « چونوچراها دربارهی چیستیِ ی نام برد و » زیست ا جهان « 3 هایدگری، میتوان از یک فضااندیشی فلسیی دیگری، با نام فضااندیشی »ِ جهان اینگونه » فضای جغرافیایی 4 چیست « آن را جغرافیاییترین گونهی فضااندیشی دانست؛ تا جاییکه در پاسخ به

کلمات کلیدی

, فضا, فضای جغرافیایی, دازاین, هستن ا در ا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059463,
author = {صادقی, مجتبی and جوان, جعفر and رهنماء, محمدرحیم},
title = {فضای جغرافیایی چیست؟درنگی بر سرشتِ فضای جغرافیایی، از چشم انداز پدیدارشناسی هرمنوتیک},
journal = {مطالعات جغرافیایی مناطق خشک},
year = {2015},
volume = {5},
number = {19},
month = {June},
issn = {2228-7167},
pages = {12--28},
numpages = {16},
keywords = {فضا، فضای جغرافیایی، دازاین، هستن ا در ا جهان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فضای جغرافیایی چیست؟درنگی بر سرشتِ فضای جغرافیایی، از چشم انداز پدیدارشناسی هرمنوتیک
%A صادقی, مجتبی
%A جوان, جعفر
%A رهنماء, محمدرحیم
%J مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
%@ 2228-7167
%D 2015

[Download]